Advanced Search
Hits
3269
Tanggal Dimuat: 2009/05/03
Ringkasan Pertanyaan
Apakah dalam mazhab Syiah terdapat kitab all-inklusif (Jâmi’) hadis seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan Shahih Muslim dalam mazhab Sunni? Apabila ada tolong sebutkan kitab-kitab tersebut?
Pertanyaan
Apakah dalam mazhab Syiah terdapat kitab all-inklusif (Jâmi’) hadis seperti kitab hadis Sahih Bukhari dan Shahih Muslim dalam mazhab Sunni? Apabila ada tolong sebutkan kitab-kitab tersebut?
Jawaban Global

Mazhab Syiah berkat hadis-hadis Rasulullah Saw dan Itrahnya, yaitu para Imam Maksum As dalam pelbagai bidang, memiliki hadis-hadis muktabar yang sangat kaya. Hal ini disebabkan karena para Imam Maksum As adalah orang-orang yang terdekat kepada Nabi Saw dari sudut pandang kedudukan dan zaman. Mereka adalah orang-orang maksum dan dari mereka terdapat banyak hadis yang terhimpun dalam kitab-kitab hadis.

Pada kesempatan ini kami akan menyebutkan beberapa kitab hadis penting Syiah:

1.       Al-Kâfi karya Tsiqatul Islam Muhammad bin Ya’qub Kulaini Ra, wafat 329 H

2.       Al-Tahdzib karya Syaikh Thusi Ra, wafat 460 H

3.       Al-Istibshâr, karya Syaikh Thusi Ra, wafat 460 H

4.       Man laa Yahdhur al-Faqih karya Syaikh Shaduq Ra, wafat 381 H

5.       Wasâil al-Syiah, karya Syaikh Hurr al-Amili, wafat 1104 H

6.       Bihâr al-Anwâr, Allamah Muhammad Baqir Majlisi, wafat 1110 H

7.       Jâmi’ al-Ahâdits al-Syiah, karya Ayatullah Isma’il Mu’azza Malairi, wafat 1429 H

8.       Software Jâmi’ al-Ahâdits (Nur 2/5) yang dibuat oleh Markaz Komputeri Ulum-e Islami (Nur) yang memuat banyak kitab-kitab hadis Syiah.

 

Tentu saja harus diperhatikan bahwa kitab-kitab ini di samping sangat berharga dan mengandung banyak hadis-hadis sahih, namun seluruh hadis di dalamnya tidak kami pandang sebagai muktabar dan sahih. Karena itu, kami mengkaji dan menelaah satu per satu hadis-hadis ini dan menjelaskan kesahihan dan kecacatan riwayat-riwayat di dalamnya. Atas alasan ini kami berpandangan bahwa satu-satunya kitab yang paling sahih dan muktabar hanyalah al-Qur’an. Sementara saudara-saudara Sunni meyakini bahwa seluruh riwayat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim adalah sahih (dan paling muktabar setelah al-Qur'an).[]

Untuk informasi lebih jauh, silahkan merujuk pada:

1.       Indeks: Mencari tahu dan memilah hadis-hadis sahih, pertanyaan 1937 (site 2185)

2.       Indeks: Jumlah hadis-hadis sahih dalam kitab Kafi, pertanyaan 1931 (site 4306)

Jawaban Detil
Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban detil.
Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat

Menu

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits

Jejaring