Carian Terperinci
Pengunjung
3033
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
Al-Quran adalah terdiri dari tiga aspek mukjizat, 1. Perkataan; 2. Kandungan; 3. Pembawanya. Sejauh manakah kadar Ilahiyyah al-Quran dapat ditunjukkan oleh setiap aspek tersebut?
soalan
Al-Quran adalah terdiri dari tiga aspek mukjizat, 1. Perkataan; 2. Kandungan; 3. Pembawanya. Sejauh manakah kadar Ilahiyyah al-Quran dapat ditunjukkan oleh setiap aspek tersebut?
Jawaban Global

Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail.

Jawaban Detil

Secara umumnya, sesetengan daripada bentuk keajaiban menunjukan sama ada ketika ianya diturunkan atau pada waktu yang lain, bahawa ianya hanya daripada Allah swt dan ia tidak datang daripada selain daripadaNya dan itulah dikatakan keajaiban kefasihan al-Quran yang mana tidak tertakluk kepada masa dan waktu yang khusus dan dan kaedah yang diterangkan oleh al-Quran tidak mampu dilakukan oleh orang lain, sama ada pada waktu sekarang ataupun pada masa akan datang. Namun sebahagian daripada aspek keajaiban al-Quran menunjukkan bahawa pada ketika al-Quran diturunkan ianya tidak dapat disumberkan kepada yang lain selain daripada Allah swt, seperti aspek yang kedua, dimensi keajaiban kandungan al-Quran (dengan mengandaikan semua ilmu dan pengetahuan al-Quran sekarang juga telahpun dikenali dan dapat dicapai oleh semua manusia); dari sudut yang lain ianya berkaitan dengan pemerhatian kepada pembawanya; iaitu sama ada pada masa lampau, pada masa kini ataupun pada masa yang akan datang pembawanya yang tidak pernah belajar tidak mampu membawa kitab yang seperti ini. Pada  masa yang sama, terdapat juga keajaiban yang lain, al-Quran merupakan keajaiban yang bersejarah untuk setiap masa, bagi seluruh alam semesta, pada setiap zaman dan tempat. Dalam erti kata lain tiada manusia yang mampu mencipta atau membuat sesuatu seperti al-Quran.

Sekarang perlu kita lihat setiap satu daripada keajaiban, sehingga dapat ditetapkan sekadar mana Ilahinya al-Quran.

Keajaiban dari sisi pembawaan hanya dapat ditetapkan bahawa kandungan al-Quran adalah berasal dari Allah swt, tetapi tidak dapat dibuktikan yang perkataan-perkataan juga daripadaNya.[1]

Jika dikatakan: Rasulullah saw tidak mampu untuk mengeluarkan perkataan-perkataan ini daripada dirinya sendiri atau frasa-frasa ini digunakan sedemikian rupa, maka perkataan-perkataan dan frasa-frasa serta susunannya juga bercorakkan Ilahi, kita akan berkata bahawa permasalahan ini kembali kepada keajaiban kefasihan al-Quran, maka natijahnya, keajaiban dari sisi pembawanya tidak boleh dinisbatkan kecuali dengan menyatakan: walau dengan apa sekalipun kita tidak apat tetapkan bahawa kefasihan itu bukanlah selain daripada Allah swt. tetapi sekurang-kurangnya hal tersebut adalah mustahil bagi Rasulullah sendiri. Dengan andaian seperti ini, dengan bersandarkan kepada bentuk yang sebegini, kesimpulannya adalah perkataan-perkataan, frasa-frasa dan susunan-susunan al-Quran juga adalah dari Allah swt.

Empat aspek yang dinyatakan dalam keajaiban kandungan al-Quran[2], hanya keilahiyyan maksudnya dapat dibuktikan. Tetapi bentuk keajaiban perkataan al-Quran (keajaiban kefasihan dan bilangan) menetapkan bahawa perkataan-perkataan dan susunan-susunan al-Quran juga adalah bersumberkan daripada Allah swt.[3]. Begitu juga ilahiyahnya sebahagian daripada ayat-ayat yang mana saling barkait antara satu sama  lain dan hakikatnya membentuk satu struktur yang dapat ditetapkan. Disamping itu, bagaimana dapat dibuktikan bahawa pengumpulan ayat-ayat al-Quran secara berturutan( meskipun tidak memiliki kesatuan strukturnya) dan penemuan surah-surah dan pengumpulannya serta kemunculan al-Quran yang berada di tangan kita adalah daripada Allah swt?

Jawapan yang dapat diberikan kepada persoalanan ini biasanya terdapat dalam perbahasan “Sejarah al-Quran”.[4] Sesetengah daripada Ahli Sunnah dan sebahagian besar orientalis telah menyatakan nokhtah ini yang mana pengumpulan ayat-ayat dan penemuan surah-surah dan pengumpulan surah-surah dan zahirnya al-Quran yang ada sekarang ini dilakukan setelah wafatnya Rasulullah saw.[5]

Rujukan lanjut:

Hadawi Tehrani Mahdi, Mabani kalam Ijtihad[1] Sebahagian orang menerima ucapan ini dan berkata:”hakikat al-Quran adalah bersumberkan daripada Allah swt namum perkataan-perkataannya adalah daripada Rasulullah. Adapun ulama Islam semenjak dahulu sahingga sekarang meyakini bahawa perbezaan antara hadith Qudsi dan al-Quran adalah di sini dimana kanungan hadith Qudsi berasal dari Allah swt dan perkataan-perkataannya dari manusia, sementara itu perkataan- perkataannya adalah dari Allah swt.

[2] Lihat ineks keajaiban al-Quran

[3] Berkemungkinan sebab penegasan ulama kitakeatas keajaiban kefasihan al-Quran

ari zaman yang lalu sehingga sekarang  adalah mereka mereka meilhat terangnya petunuknya.

[4] Sila rujuk pada buku-buku dibawah: Abu Abdillah Zenjani, tarikh al-Quran; Mahmud Ramiar, tarikh quran;Syed Muhamma Baqir Hujjati, Pursej dar tarikh Quran;Syed Muhammad Redha Jalali Nai’ni, tarikh jam’e Quran Karim.

[5]Lihat indeks pengumpulan al-Quran dan Mahdi Hadawi Tehrani, mabani kalami ijtihad ms 52-53, muassasah farhank khoneh, kherad, Qom, cetakan pertama 1377.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah maksud wahdatul wujud?
  531 Falsafah Islam 2014/04/20
  Maksud golongan irfan dan ahli hikmah tentang wahdatul wujud bukanlah satu set dunia kewujudan yang dikatakan sebagai Allah (s.w.t). Ini disebabkan penggolongan wujud dan wahdat bukanlah sesuatu yang hakiki. Begitu juga ianya tidak bermaksud penyatuan Allah (s.w.t) dengan kewujudan-kewujudan kerana perkara itu adalah mustahil (dengan maksud dua sesuatu yang berubah ...
 • Mengapa sebahagian orang berusia panjang sehingga dapat menikmati kesempurnaan intelektual dan spiritual (untuk taat kepada Allah s.w.t)?
  1947 Teologi Klasik 2012/11/22
  Sebahagian besar jawapan kepada pertanyaan ini dapat diselidiki di dalam dua fokus: Pertamanya ialah usia dan kehidupan di dunia (secara keseluruhan, seluruh nikmat dunia) mempunyai dua aspek dengan makna ini: iaitu jikalau berada di bawah panji-panji iman, hidayah al-Qur’an dan Ahlul Bait, maka mereka mempunyai nilai dan meraih kebahagiaan. Namun ...
 • Apa kematian (ajal) itu? Dan apakah masa kematian (ajal) itu dapat ditunda?
  3658 Teologi Klasik 2011/02/14
  Kematian (ajal) dalam perspektif falsafah Islam adalah terlepasnya pengurusan dan pengaturan jiwa (nafs) atas badan dan terpisahnya jiwa dari badan. Tentu saja, pandangan ini bersumber dari al-Qur’an dan riwayat-riwayat yang tidak memandang kematian sebagai ketiadaan, kehancuran, dan kesirnaan.Dalam teks-teks Islam, terdapat berbagai-bagai bentuk ungkapan yang digunakan untuk kematian yang mana ...
 • Apa makna pengumuman tujuh orang marja’ dari pihak Jamia’ Mudarrisin (Dewan Guru Hauzah)?
  1658 Huquq Dan Ahkam 2011/07/21
  Di antara syarat-syarat marja’ taklid adalah ia lebih unggul dan lebih tinggi dari sudut keilmuan daripada mujtahid-mujtahid lain yang ada pada zamannya. Dan dengan adanya mujtahid a’lam, tidak dibenarkan untuk mengikut pada mujtahid yang tidak a’lam. Dan ini dalam keadaan jika jarak antara mujtahid a’lam dan tidak a’lam sedemikian jauh ...
 • Mengapa orang-orang Jamal (seperti Aisyah, Thalha, Zubair) mengangkat senjata melawan Imam Ali As?
  6887 تاريخ بزرگان 2011/07/21
  Dengan memperhatikan sumber-sumber sejarah, kita akan mengkaji sebab-sebab berlakunya perang Jamal dari kedua belah pihak dan kemudian memberikan penilaian atasnya: A.    Sebab-sebab terjadinya perang Jamal dalam pandangan orang-orang Jamal:1.     Dalam jumlah yang terdapat dalam ucapan-ucapan Aisyah dan Thalha dapat ditegaskan bahawa diantara faktor-faktor terpenting berlakunya perang Jamal adalah kerana ingin menebus ...
 • Apa yang dimaksud dengan keadilan dalam dasar-dasar agama (ushuluddin)?
  2725 Teologi Klasik 2011/09/22
  Di dalam ilmu kalam,keadilan dibahaskan dan dikaji dengan seluruh pengertiannya. Akan tetapi kebanyakan dari pengertian yang mendapat kritikan dan menjadi sebab terpisahnya golongan Adliah (Imamiyah dan Mu’tazilah) dari golongan Asyairah, iaitu “keadilan” yang memiliki erti: perlunya memperhatikan hak-hak mukallaf  (yang memikul tugas syariat)  dalam memperoleh ganjaran dan balasan (pahala dan ...
 • Perbezaan subjek epistemologi dan falsafah ilmu?
  2662 Falsafah Islam 2011/02/14
  A.    Subjek epistemologiadalah makrifat, pengetahuan , alat dan cara-cara mengenal. Namun subjek dalam falsafah ilmu adalah hakikat (quiddity) ilmu dari sudut ia memiliki identityyang menyeluruh.B.    Hubungan epistemologi dengan falsafah ilmu; sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku epistemologi komparatif dijelaskan sebagai "umum dan khusus mutlak" (complete inclusion). Ertinya bahawa epistemologi dibagi menjadi ...
 • Tolong Anda jelaskan apa yang dimaksud dengan kemaksuman (ʻiṣmah)? Dan apakah selain para Imam Maksum masih ada orang lain yang dapat meraih makam maksum ini?
  1994 Teologi Klasik 2013/01/24
  Dalam kamus akidah, orang yang memiliki makam ʻiṣmah disebut sebagai "maksum." Maksum adalah orang yang dijauhkan dari segala jenis pencemaran dosa, segala perbuatan buruk dan tercela berkat anugerah khusus daripada Tuhan. Demikian juga orang yang maksum dijauhkan dari sekecil-kecil kesalahan dan kelupaan. Namun keadaan sedemikian bukan berasal dari situasi jabr ...
 • Munurut perspektif al-Qur'an, apakah manusia itu merupakan makhluk yang amat zalim (ẓulûm) dan amat bodoh (jahûl) atau ia merupakan seorang khalifah Allah?
  3340 Tafsir 2012/07/18
  Al-Qur'an dari satu sisi menyebut kedudukan tinggi manusia dengan berbagai persepsi yang mulia, manakala dari satu sisi yang lain, terdapat banyak ayat-ayat yang mencela dan mengecam manusia. Gerakan manusia yang berada di dalam dua garis lengkung menaik (qaws ṣuʻūd) dan menurun (qaws nuzūl) adalah infiniti serta tidak terhad dan tanpa sempadan. ...
 • Mengapa dalam agama Islam, orang murtad harus dihukum mati? Adakah hal ini tidak bertentangan dengan kebebasan berakidah?
  4269 Huquq Dan Ahkam 2010/11/14
  Murtad adalah menzahirkan dan menegaskan keluarnya daripada suatu agama. Orang yang murtad biasanya, mengajak orang lain untuk ikut keluar dari agamanya. Hukuman mati tidak berlaku bagi seseorang yang keluar daripada agama, ketika ia tidak menampakkan kemurtadannya dan tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama (murtad). Dengan demikian, hukuman ...

Populer Hits

 • Apakah sebab-sebab kemunculan berbagai aliran dan mazhab di kalangan kaum muslimin?
  34499 Teologi Klasik 2011/10/22
  Terdapat penyebab yang beragam berkenaan dengan kemunculan pelbagai aliran dan mazhab dalam Islam. Di antaranya adalah ketidakpedulian sekelompok umat Islam terhadap wasiat-wasiat dan ucapan Rasulullah (s.a.w) berkenaan dengan masalah khilafah dan keimamahan Imam Ali (a.s), masuknya para pemeluk agama lain di kalangan umat Islam, percampuran dan pertukaran budaya dengan mereka, ...
 • Mengapa orang Syiah mengerjakan solat dengan tangan lurus? Dan mengapa orang Sunni mengerjakan solat mereka dengan tangan bersedakap?
  11694 Huquq Dan Ahkam 2012/07/18
  Islam adalah agama suci yang diturunkan Allah pada ummat manusia melalui NabiNya, Muhammad al-Musthafa (s.a.w). Islam adalah agama yang satu, dan selama Nabi Muhammad (s.a.w) hidup, semua ajaran dan syari’at yang dibawa Islam masih murni dan tidak ada ruang bagi para musuh Islam memalsukannya. Namun semuanya berubah ketika penjaga utama ...
 • Sandaran (sanad) dua ayat terakhir dari surah at-Taubah dan peristiwa di dalamnya?
  9873 Tafsir 2010/12/29
  Secara umum yang dimaksud dengan "sanad" dari soal yang diajukan sangat tidak jelas dan masih kabur. Dan zahirnya pertanyaan begini tidak memiliki jawapan khusus. Namun boleh jadi tujuan dari pengajuan pertanyaan tersebut adalah ingin memahami sebab-sebab penurunan ayat tersebut (sya'n an-nuzul) atau penafsiran dari ayat yang dimaksudkan. Atau karena adanya ...
 • Apakah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi a.s?
  9363 Teologi Baru 2010/11/14
  Perbahasan tentang kemunculan Imam Mahdi a.s merupakan perbahasan yang agak rumit sehingga memerlukan penelitian secara menyeluruh terhadap topik mahdawiyat, tetapi secara keseluruhan daripada riwayat yang telah digunakan di mana tanda-tanda kemunculannya adalah dapat dilihat dari satu sudut yang terbahagi kepada dua:1.     Tanda-tanda yang pasti sebelum kemunculan adalah: keluarnya kumpulan Sufyani, ...
 • Jikalau mata dan telinga orang mati terbuka setelah kematian, mengapakah kedua-duanya saling bertanya antara satu sama lain tentang peristiwa-peristiwa selepas kematiannya sendiri?!
  7896 Teologi Klasik 2011/07/18
  Terbukanya pandangan barzakhi setelah kematian merupakan sebuah perkara yang berlaku secara umum; ertinya ketika seluruh manusia mengalami kematian, mereka akan menyaksikan malaikat pencabut nyawa sesuai dengan amal perbuatannya. Mereka bercakap-cakap dan mendengar suaranya. Setelah kematian ia menjelma, dan dalam bentuk terbatas dan sesuai dengan kehidupan barzakhi ia akan dihadirkan di ...
 • Mengapa orang-orang Jamal (seperti Aisyah, Thalha, Zubair) mengangkat senjata melawan Imam Ali As?
  6887 تاريخ بزرگان 2011/07/21
  Dengan memperhatikan sumber-sumber sejarah, kita akan mengkaji sebab-sebab berlakunya perang Jamal dari kedua belah pihak dan kemudian memberikan penilaian atasnya: A.    Sebab-sebab terjadinya perang Jamal dalam pandangan orang-orang Jamal:1.     Dalam jumlah yang terdapat dalam ucapan-ucapan Aisyah dan Thalha dapat ditegaskan bahawa diantara faktor-faktor terpenting berlakunya perang Jamal adalah kerana ingin menebus ...
 • Bagaimana Proses terjadinya Hari Kiamat menurut falsafah dan ahli kalam dan dalil-dalil apakah yang digunakan oleh keduanya untuk menyabitkan Hari Kiamat?
  6489 Teologi Klasik 2011/07/19
  Ma'âd bermakna manusia dibangkitkan setelah kematian di mana manusia kembali hidup dan seluruh amal perbuatannya akan diperhitungkan dalam kehidupan baru. Keyakinan ini secara umum dan ringkasnya ialah kesepakatan seluruh ahli kalam dan falsafah ilahi dan seluruh umat Islam beriktikad dengannya menuruti ayat al-Qur'an. Tentang bagaimana proses terjadinya hari kebangkitan, sumber-sumber ...
 • Mengapa Syiah dipandang sebagai ajaran sesat?
  6411 Teologi Klasik 2012/07/18
  Untuk menjelaskan masalah ini, hendaklah diberi perhatian terhadap beberapa noktah penting ini: Sekiranya maksud anda "Syiah" itu ialah perbuatan yang silap yang dilakukan beberapa orang pengikut Syiah, maka sandaran terhadap perbuatan begini adalah jauh dari keadilan. Ini disebabkan: Islam tidak punya aib pada zatnya Setiap yang tercela berasal dari penganutnya Apakah metodologi langsung yang ...
 • Sebenarnya berapa lama proses penurunan Al-Quran baik secara serentak mahupun secara beransur?
  6078 Ulum Al-Quran 2011/08/20
  Turunnya Al-Quran secara serentak (daf’i) berlangsung di bulan Ramadhan, di malam Lailatul Qadar. Sebahagian riwayat memperkuatkan anggapan seperti ini bahawa malam Lailatul Qadar  ialah malam turunnya keseluruhan Al-Quran secara sekaligus dan hal itu terjadi di malam keduapuluh tiga Ramadhan di hari kelimapuluh enam setelah bi’tsat (pengangkatan Nabi (s.a.w) secara rasmi).Ulama ...
 • Apakah orang-orang beriman akan mendapat kenikmatan alam kubur dan orang-orang kafir akan dibalas dengan azab kubur?
  5779 Teologi Klasik 2011/12/19
  Syaikh Mufid dalam kitab Awâil al-Maqâlat-nya, membahagikan manusia menjadi empat bahagian berdasarkan keyakinan dan amalan perbuatan mereka:1.             Orang-orang beriman yang bertakwa2.             Orang yang melakukan dosa tanpa iman dan penentang keras kepala3.             Orang-orang beriman yang melakukan dosa besar dan tidak bertobat. Akan tetapi dosa mereka bukan kerana penentangan dan keras kepala ...

Jejaring