Gelişmiş Arama
Ziyaret
12738
Güncellenme Tarihi: 2010/04/07
Soru Özeti
İnsanın cinle irtibat kurması mümkün mü?
Soru
İnsan cinle irtibat kurabilir mi? Kurabilirse bunu nasıl açıklayabilirsiniz?
Kısa Cevap

Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız.

Ayrıntılı Cevap

Kur’an-ı Kerim cinlerin varlığını teyit ve sahip oldukları özellikleri şöyle beyan etmektedir:

1- Cinler, topraktan değil ateşten yaratılmıştır.[1]

2- Bilgileri, algılamaları, hak ve batılı ayırma güçleri, mantıkları ve istidlalleri vardır.[2]

3- Sorumlu varlıklardır.[3]

4- Mü’min ve salih olanlarıyla müşrik ve kafirleri vardır.[4]

5- Haşredilecekler ve kıyamete dönüşleri vardır.[5]

6- Göklere musallat olabiliyor, haber alabiliyor ve dinleme yapabiliyorlardı, ama sonra bunları yapmaları yasaklandı.[6]

7- Bazı insanlarla irtibata geçerek bildikleri sınırlı sırları onlara verip insanları kandırıyorlardı.[7]

8- İnsanlarda olduğu gibi onlardan bazılarının güçleri fazladır.[8]

9- Onların insanların bazı ihtiyaçlarını gidermeye yetecek güçleri vardır.[9]

10- Onlar insan yeryüzünde yaratılmadan önce vardılar.[10]

11- Hz. Süleyman’ın (a.s) kıssasında cinlerden bir ifrit Belkıs’ın tahtını Süleyman makamından kalkmadan[11] getireceğini iddia ettiğinde Hz. Süleyman (a.s) onu yalanlamıyor.[12]

Bütün bu ayetlerden cinlerin hayali değil, gerçek maddi varlıklar oldukları ve onlarla irtibat kurmanın mümkün olduğu anlaşılıyor. Onlarla irtibat kuranlar vardır. İnsanla cin arasında eskiden beri çeşitli şekillerde irtibatlar olduğu nakledilmiştir ancak biz yalnızca sahih rivayetlerde gelen şekilleri gerçek olduğunu benimseyebiliriz.

Aşağıda Kur’an, rivayetler ve alimlerin sözlerinde gelen bu irtibatın bazı şekillerine işaret ediyoruz:

a) Cinlere sığınmak: Kur’an buyuruyor: ‘İnsanlardan bazı kimseler, cinlerden bazı kimselere sığınırlardı ve cinler bunların azgınlıklarını artırırlardı.’[13]

Arapların şöyle bir adeti vardı: Ne zaman korkunç bir çöle gitseler, o çölün cinine sığınırlardı. İslam bunu yasaklamış, cin ve insanın yaratıcısına sığınmayı emretmiştir.[14]

b) Cine Musallat Olmak: Cinlere musallat olup onları hizmete almak mümkündür, ama böyle bir şeyin caiz olup olmadığı konusunda fakihlerin arasında ihtilaf vardır. Kesin olan şey şudur ki, bu iş haram olan bir yoldan veya onların eziyet olmasına neden olacak şekilde olursa haramdır ve onları haram ve gayr-ı meşru işlerde kullanmamak gerekir. Zira gayr-ı meşru işi ister insanin kendisi doğrudan yapsın, ister vasıtayla haramdır.[15]

Ayetullah Hamanei kendilerinden ruh ve cinlere musallat olarak hastaları iyileştirmek gibi yalnızca hayır işler yaptığına yakin edilen kimselere başvurulmasının hükmü hakkında sorulduğunda şöyle cevap verdiler: ‘Şer’an helal olan yollardan yapılması şartıyla bu işin kendiliğinde bir sakıncası yoktur.’[16]

Daha fazla bilgi için bkz:

1-Şeytan ve Cin’in gücü (883. soru)

2-Şeytan: Melek mi, Cin mi? (857. soru)

3- Cin ve Şeytan… (Ali Rıza Tahrani)[1] - er-Rahman/15

[2] - Cin suresinin çeşitleri ayetleri

[3] - Cin ve er-Rahman surelerinin ayetleri

[4] - Cin ve er-Rahman surelerinin ayetleri

[5] - Cin/15

[6] - Cin/9

[7] - Cin/6

[8] - Neml/39

[9] - Sebe/12-13

[10] - Hicr/27

[11] - Neml/30-40

[12] - Abdullah Cevadi Amuli, Tefsir-i Mevzui, c.1, s.119

[13] - Cin/6

[14] - Bkz: Bihar-ul Envar, c.92, s.148; el-Mehasin, (Resulullah (s.a.a) şöyle buyuruyor: (Cinler müdahale namazda okunan ezanı okuyun.)

[15] - Ebu’l Kasım Hoi, Minhac-us Salihin, c.2, s.8

[16] - İmam Humeyni’nin Tevzih-ul Mesail’inin şerhi, c.2, s.980, mesele:1232

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Zikir nedir ve türleri nelerdir?
  14036 ذکر
  Zikir ve Allah’ı anmanın birçok ruhi ve ahlaki yapıcı etkisi vardır ve bunun karşısında Allah’ın kulunu hatırlaması, kalbin aydınlanması, kalp huzuru, Allah’a itaatsizlik etmeden korkmak, günahların bağışlanması ve ilim ve hikmet bunlardan sayılır. Genellikle zikir kalpsel ve dilsel olarak iki türe ayrılır. Dille yapılan zikre “vird” de ...
 • İmam Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesi nedir?
  10550 Eski Kelam İlmi
  İmam Hüseyin’in (a.s) mateminin önem ve felsefesini anlamak için birkaç noktaya dikkat etmek gerekir:1. Kur’an değişik ayetlerde yüce insanlar ve din evliyalarının erdem ve ulvî sıfatlarını diri tutmayı vurgulamıştır.2. Yüce şahsiyetli Şia imamları (a.s) Kerbela hadisesini diri tutmak için matem merasimleri düzenlemeyi, ağlamayı ve ağlatmayı, şairlerin mersiye ...
 • Kur'an-i Kerim "Açık kitap nazil ettik. Bu ayetteki açık kelimesinden maksat nedir?
  7818 Tefsir
  Açık (mübin) Kur'an'ın bir sıfatıdır. Kur'an'ı bu şekilde vasıflandırmakla onu halka daha fazla tanıtmayı hedef almaktadır. Onun diğer semavi olan ve olmayan kitaplara olan üstünlüğünü açıklıyor. Çünkü hiçbir kitabın emir ve programları Kur'an gibi açık değildir.Kur'an'da sürekli çeşitli ayetlerde bu Kur'an'ı nazil ettiğini açıklaması hidayet nimetini insanlara hatırlatmak içindir.
 • Kendimden nasıl şehvani düşünce ve hayalleri uzaklaştırmalıyım?
  36323 Pratik İrfan
  Şeytansal fikirler ve düşünceler herkesin zihnine hutur ediyor. Ama insan bu fikir ve düşüncelerin yerini dolduracak ve insanı iyiliklere sevk eden başka düşünce ve fikirler bulmalıdır. Böylece insanı pislik ve kötülüklere duçar etmeden bu şeytansal fikirlerin önünü kesip onlardan fasıla almalıdır. ...
 • Kaza namazı, Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında şer’i kılınmış mıydı?
  5597 وضو، اذان و نماز
  Kaza namazı da namazın aslı gibi Hz. Peygamber-i Ekrem zamanında şer’i kılınmıştır ve onun farz kılınmasının delillerinden biri “namazı beni anmak için kıl”[1] ayetidir. Müfessirlerin ekseriyeti şöyle demiştir: “Bu ayet ister vaktinde olsun ister vakti geçmiş olsun her ne zaman bir namazı kılmakla ...
 • Mescidin hangi halısının necis olduğunu bilmiyorsak, onu nasıl temizleyebiliriz?
  4250 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Büyük mercilerin (Allah onları korusun) bürolarının yanıtları şunlardır: Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu: Sorulan sorudaki varsayıma göre belirtilen tüm halılar yıkanmalıdır. Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu: Yakin hâsıl olması için tüm halılar yıkanmalıdır. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu: Eğer ...
 • Hamd suresinden sonra Elhamdülillah Rabbi’l-Alemin söylemek sadece tabi olanlar için mi müstehaptır, yoksa cemaat imamı için de müstehap mıdır?
  5901 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (ömrü uzun olsun) Bürosu:Tabi olanlar için müstehaptır.  Hz. Ayetullah Uzma Sistani’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Namazda müstehap olan şey, imamın arkasında namaz kılan fertlerin imamın Hamd suresini okumasının ardından Elhamdülillah Rabbi’l-Alemin cümlesini söylemesi ve namazda tevhid suresini şahsen okuyan kimsenin de ”kezalik Allah” ...
 • Kur’an’daki “kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinden ne kastedilmektedir?
  10010 Tefsir
  “Kadınlar sizin tarlanızdır” cümlesinin manası, kadınların insanlık camiasındaki yerinin insan toplumuna yönelik bir tarla konumunda olmasıdır. Tarla olmazsa tohumların tümüyle yok olacağı, hayat ve insan bekasını korumak için bir yiyeceğin kalmayacağı gibi, kadının olmaması durumunda da insan türü sürekliliğini kaybedecek ve nesli tükenecektir.
 • Acaba dinsiz kimseler cehennem ehli midirler? Müslüman bir kimse hangi yollarla onlara yardım edebilir?
  6053 Pratik Ahlak
  Onda dini öğrenme merakının ve dine yönelme duygusunun uyanması için dinin güzelliklerini ona göstermeye çalışınız. Örneğin dini ve dini ahlakı yaşayarak dinin güzelliklerini sende müşahede etsin. O, dinin ve dindarlığın insanın yaşamında hazır bulunduğunda bunun arkadaşlar, aile efratları ve… Arasındaki irtibata ne kadar güzellikler kattığını ...
 • Bir odada bir kız ile yalnız kalmak sakıncalı mıdır?
  9071 Pratik Ahlak
  Dinsel öğreti ve tavsiyelerde günahtan korunmak ve sakınmak için insana yasaklanan hususlardan birisisi, namahrem ile yalnız başına kalmaktır. İblis’in Hz. Musa’ya vasiyetinde şöyle okumaktayız: Ey Musa! Yabancı kadın ile yalnız kalma; zira her kim böyle yaparsa, yarenlerim değil, bizzat ben onun yareni olurum.[1] Aynı ...

En Çok Okunanlar