Ətraflı axtarış
Baxanların
6135
İnternetə qoyma tarixi: 2010/07/18
Sualın xülasəsi
Имам Заманын (әҹ) зүһурдан сонра вәзифәси нәдир? Бу сөз дүздүр ки, Имам Заман (әҹ) бир нәфәр саггаллы гоҹа гадынын әли илә шәһадәтә јетишәҹәк?
Sual
Имам Заман (әҹ) бөјүк гејбиндән сонра нә едәҹәк? Бу сөз дүздүр ки, Һзәрәт бир нәфәр саггаллы гоҹа гадынын әли илә шәһадәтә јетишәҹәк? Һәзрәтин әли илә зүлмүн көкү кәсиләрсә, бәс бу иш неҹә баш верә биләр?
Qısa cavab
Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин
Ətreaflı cavab

   Имам Заман (әҹ) зүһурундан сонра Аллаһ-тааланын изни илә вә онун ихтијарында гојдуғу гүдрәт васитәси илә бүтүн мәнәви вә мадди шәраити инсанлар үчүн һазыр едәҹәк вә бунунла да Һәзрәтин зүһурунун ән мүһүм һикмәтләриндән бири олан әдаләт бүтүн дүнјада бәргәрар олаҹаг. Инсанлар бу әдаләт вә әминијјәтин сајәсиндә илаһи һәјата наил олаҹаг, әсл кәрамәт вә әмнијјәти һисс етсин. О заман Имам Заман (әҹ) ҝөјдән ҝәлән уҹа бир нида илә бүтүн дүнјаја танытдырылаҹаг вә бүтүн әдаләтсевәрләр вә сүлһсевәрләр она гошулуб итаәт едәҹәк вә о Һәзрәтин әдаләт һөкумәтинин көлҝәсиндә гәрар тутаҹаглар.[1] Әлбәттә, О һәзрәт бу мүгәддәс һәдәфә чатмагдан өтрү гаршыја чыхан бүтүн манеәләри чох мөһкәм бир гүдрәтлә арадан апараҹаг ки, бәшәријјәтин камала јетишмәсиндән өтрү лазым олан шәраит јарансын. Јәни, она гаршы чыхан бүтүн инадкар гүввәләрә вә манеәләрә  галиб ҝәләҹәк. Неҹә ки, Гуран-Кәримдә Гәсәс сурәсинин 5-ҹи ајәсиндә охујуруг, бујурур: ”Биз исə истəјирик ки, јер үзүндә зəиф дүшүб əзилəнлəрə миннәт гојаг (мəрһəмəт ҝөстəрəк), oнлaры јер үзүндә кечмишдәкиләрә рәһбәр вə вaрислəр eдəк.” Бу мәтләб Имам Заманын (әҹ) зүһурдан сора Мәккәдә Бејтуллаһи-Һәрамда хүтбәсиндә даһа ајдын олачаг.[2]

Амма, имам Заманын (әҹ ) шәһадәти һаггында мүхтәлиф мәзмунда рәвајәтләр нәг олунуб вә бу мәсәлә ҝәләҹәјә аиддир. Буна ҝөрә дә бу мәсәлә јалныз нәгли јолла сабит олмалыдыр. Лакин, Һәзрәтин бир нәфәр гоҹа гадын васитәси илә шәһид олмасы бүтүн алимләрин нәзәри дејил вә гәти олараг бу фикри гәбул етмәк олмаз. Бәзи тәгигатчыларын нәзәринә әсасән бу һәдис јалныз Илзамун-насиб китабында ҝәлиб.[3] Рәвајәтин мәзмунуну гәбул етсәк дә бизә гәти шәкилдә мәлум олан одур ки, бүтүн дүнјада һакимијјәт там шәкилдә имам Заманын (әҹ) ихтијарына кечәҹәк вә имам Заман (әҹ) әдаләт әсасында бүтүн залымләри тахтдан салаҹагдыр. Амма, бу һәдисләрдә һеч кимин ҝүнаһ етмәјә шәраити олмамасына гәти шәкилдә ишарә јохдур.

 

                   Даһа чох мүталиә үчүн әдәбијјат;

1.     Ән-Немани, Мәһәммәд ибн Ибраһим, Китабул-гејбәт, сәһ.329-331

2.     Тәбәси, Нәҹмәд-дин, Имам Мәһдинин (әҹ) һөкумәтин бир бахыш

3.     Биһарул-Әнвар, Мәҹлиси, ҹ.52; сәһ.337-338.

4.     Кәмаләд-дин, Шејх Сәдуг, сәһ.372.

5.     Һәјат әсри, Мәһәммәд Һәкими.

6.     Мәһди (әҹ) үмид вә ниҹат јолу, Әзизуллаһ Һејдәри.


[1] Мөвзу; Имам Заманын (әҹ) зүһурунун әламәтләри; Имам Заманын (әҹ) зүһурундан сонра ҹәмијјәтин нишанәләри.

[2] Ән-Немани, Мәһәммәд ибн Ибраһим, Китабул-гејбәт, сәһ.329-331.

[3] Тәбәси, Нәҹмәд-дин, Имам Мәһдинин (әҹ) һөкумәтин бир бахыш, сәһ.215.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Mümkündürsə, yeddilik təşkil edən behiştlər barədə izah verin.
  6695 Qədim kəlam 2012/07/22
  Rəvayət və təfsir mənbələrində Darus-səlam, Darul-cəlal, Cənnətul-mə’va, Cənnətul-xuld, Cənnətu-ədn, Cənnətu-firdovs, Cənnətu-nəim behişt üçün qeyd olunan yeddi addır. Əlbəttə, bəzi alimlər inanır ki, bu adların hamısı elə bir dənə behiştə aid edilir və bu adların hər biri behiştin mərtəbələrindən birini göstərir. Çünki Cənnəti-ədn dedikdə məqsəd daimi iqamətgah olan ...
 • İslam Peyğəmbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm) səhabələrindən on nəfərə behişt müjdəsinin verilməsi”- rəvayəti səhihdirmi?
  6632 Fiqh 2014/05/18
  Əhli-sünnə rəvayətlərinin mənabelərində belə bir rəvayət vardır. O cümlədən, “onluq müjdəsi” və o rəvayətdə deyilir ki: “İslam Peyğəmbərinin (sələllahu ələyhi və alihi və səlləm) səhabələrindən on nəfərə behişt müjdəsi verib.” Amma, şiə alimləri belə bir rəvayəti qəti dəlillərlə rədd edir və rəvayətin saxta olmasını isbat edir. ...
 • İmam Hüseyn (ə) üçün sinə vurmağın bir əsası var?
  17307 عزاداری و زیارت 2012/09/04
  İmam Hüseyn (ə) üçün əzadarlıq şiə məzhəbinin inandıqlarındandır və bir çox dəlillər onu təsdiqləyir. Əzadarlığın keçirilməsi haqqında demək lazımdır: Nə qədər ki, əzadarlığın keyfiyyəti İslamın əsaslarının biriylə və Quran ayəsiylə sünnətə olan hansısa bir rəvayətlə, ziddiyyət təşkil etmirsə heç bir eybi yoxdur. Müxtəlif ürflərin müxtəlif şəkillərdə əzadarlıq ...
 • Qurani-kərimdə gözəllikşünaslıq məsələsini isbat edən ayələr vardırmı?
  8752 Təfsir 2012/07/22
  Farsca ziba (gözəl) kəlməsinin müxtəlif mənaları vardır: layiqli, yaxşı, xoş surət. Termində isə kamalın üzərinə çəkilmiş şəffaf bir pərdəyə deyilir. Ümumiyyətlə, gözəlliyin dörd növü vardır: Hiss olunan, hiss olunmayan, məqul (əqli) və Allah-taalanın mütləq gözəlliyi. Quran nəzərindən insanın gözəlliyi, təbiət gözəlliyi, mənəvi və əxlaqi gözəlliklər ...
 • “Cövhəri hərəkət” dedikdə məqsəd nədir?
  7081 حرکت جوهری 2012/07/22
  Hərəkət dedikdə məqsəd bir şeyin tədrici olaraq qüvvədən (sırf istedaddan) felə (vücuda) doğru xaric olmasıdır. Cövhər dedikdə o mahiyyət nəzərdə tutulur ki, xaricdə icad olunmaq üçün mövzuya (nəyinsə üzərində vücuda gəlməyə) ehtiyacı yoxdur. Amma ərəz xaricdə icad olunmaq üçün bir mövzuya ehtiyaclıdır. Misal üçün, ağ rəng bir ...
 • İçməli suların məxsusən şampan və arpa sularının ki, çox az miqdarda spirti var, adətən halal adı altında satılır, hökmü nədir?
  5082 Əlkolun hökmü 2015/02/12
  Əgər isbat olunarsa ki, sadaladığınız bu içkilərdə məst edici spirt var, onu içmək məst ediciləri içmək kimi haramdır. Amma əgər spirtsiz olarsa, onu içməyin iradı yoxdur. Daha geniş Məlumat əldə etmək üçün aşağıdakı sualların cavablarına müraciət edə bilərsiniz: 1313 (Saytda: 1309) (Paklığın hökmü və sənaye spirtinin ...
 • Nə üçün mürtədlik məsələsində, qadın və kişinin hökmü fərqlidir?
  6796 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/11/19
  İslam insanlardan istəyir ki, kifayət qədər dəlil və məlumatla bu İlahi dini qəbul etsinlər və onun sayəsində hidayət tapmasınlar, amma qəbul edəndən sonra, dini buraxıb kafir olan şəxslər üçün ağır cəzalar nəzərdə tutubdur; çünki bu İslam ziddinə təbliğ üçün vəsilə olub və başqa müsəlmanları mənfi təsir altına sala bilər.
 • Qarşı tərəfin razı olduğu halda imtahanlarda saxtakarlıq etməyin hökmü nədir?
  6143 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/09
  Ümumiyyətlə fəqihlər arasında saxtakarlığın haram olması barəsində ixtilaf yoxdur. “Risaleyi danişçuyi” kitabında qeyd edilən imtahanda saxtakarlığın hökmünün nə olması sualına bütün Mərcələr cavabında icazə verilməməsi yönümündə olmuşdur. [1]Bu kitabda əgər qarşı tərəfin razı olduğu halda saxtakarlıq edilərsə bunun hökmünün nə olduğu barəsində verilən ...
 • Quran necə kitabdır?
  6038 Təfsir 2011/08/23
  Qurani-Kərimsonilahixəbərolaraq, Allah-TaalatərəfindənMəhəmmədibnƏbdullahınvasitəsiiləinsanlarıhaqq
 • Вилајәти-фәгиһ мәсәләсинин тарихи һара гәдәрдир?
  5918 Nizamlar (Qurluşlar) 2010/02/04
  Фигһ елминдә иҹтиһад мәгамына чатан фәгиһин, Ислам һөкумәтинин рәһбәри мәнасында ишләнән “вилајәти-фәгиһ” мәсәләси бәзиләринин нәзәринә ҝөрә ислам тәфәккүрүндә тәзә олуб ики әсрдән аз тарихи вардыр. Һалбуки, шиә әгидәсинә ҝөрә бу мәсәлә гејбәт әсриндән башлајараг ҹәмијјәтин идарәсинин мүгәддәс шәриәт тәрәфиндән адил фәгиһләрин өһдәсиндә гојмасы ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  160349 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  146537 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  115640 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  106845 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  89236 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  88476 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52161 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  41675 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  40861 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  40523 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...