Gelişmiş Arama
Ziyaret
24347
Güncellenme Tarihi: 2012/05/15
Soru Özeti
Bütün peygamberlerin kitabı var mıydı? Vardıysa Hz. Nuh’un kitabının adı nedir?
Soru
Bütün peygamberlerin kitabı var mıydı? Vardıysa Hz. Nuh’un kitabının adı nedir?
Kısa Cevap

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Hz. Nuh’un kitabının olduğuna dair bir şey gelmemiştir. Ama ‘Andolsun ki biz, peygamberlerimizi, apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitap ve terazi de indirdik...’ ayetinden bütün peygamberlerin kitap sahibi olduğu anlaşılsa da bazı rivayetlerde bu ayet değişik şekillerde tefsir edilmiştir. Örneğin Kafi’deki bir rivayette, ayette geçen Kitap’tan maksadın İsm-i A’zam olduğu buyurulmaktadır. Ancak eldeki bütün deliller gözönüne alındığında şu sonucu alıyoruz: Bütün peygamberler risaletleri doğrultusunda, takipçilerinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ideal, plan ve programlara sahiptiler. Bu ideoloji yazılı bir kitap şeklinde olabileceği gibi sözlü de olabilmektedir. Kaldı ki Hz. Nuh ulu’l-azm peygamberlerden olduğu halde ayet ve rivayetlerde belli bir isim altında yazılı bir kitabının olduğundan söz edilmemiştir.

Ayrıntılı Cevap

Kur’an-ı Kerim’de ve hadislerde Hz. Nuh’un kitabının olduğuna dair bir şey gelmemiştir. Ama ‘Andolsun ki biz, peygamberlerimizi, apaçık delillerle gönderdik ve insanlar adaleti ayakta tutsunlar diye onlarla beraber kitap ve terazi de indirdik...’[1] ayetinden bütün peygamberlerin kitap sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

Ancak bazı rivayetlerde bu ayet değişik şekillerde tefsir edilmiştir. Örneğin Kafi’de ki bir rivayette ayette geçen Kitap’tan maksadın İsm-i A’zam olduğu buyurulmaktadır.[2]

Yine Semaet b. Mehran’ın rivayetinden de Hz. Nuh’un kitap sahibi olduğu anlaşılmaktadır. O şöyle diyor: İmam Sadık’tan (a.s) Allah’ın (azze ve celle) ‘Artık, peygamberlerden azim ve irade sahipleri nasıl sabrettilerse sen de sabret.’[3] sözünün ne manaya geldiğini sorduğumda şöyle buyurdu: ‘Onlardan maksat Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed’dir (s.a.a).’ Ben ‘Onlar nasıl ulu’l-azm oldular?’ diye sorduğumda buyurdular ki: ‘Nuh kitap ve şeriatla gönderildi. İbrahim sahifeleri getirinceye kadar Nuh’tan sonra kim geldiyse O’nun kitap, şeriat ve yoluna amel etti. İbrahim sahifeleri getirip, Nuh’un (a.s) kitabına kafir olmadan onu terketmeleri fermanını verdi. Musa (a.s) Tevrat’ı getirinceye kadar İbrahim’den sonra gelen her peygamber O’nun şeriatına, yoluna ve sahiflerine amel etti. Musa (a.s) kendi şeriatıyla beraber Tevrat’ı getirdi ve Sahifeleri terketme fermanını verdi. İsa İncil’i getirinceye kadar Musa’dan sonra gelen her peygamber Tevrat’a, O’nun şeriatına ve yoluna amel etti. İsa, Musa’nın şeriatı ve yolunu terketme fermanını verdi. Muhammed (s.a.a) gelip Kur’an’ı, şeriatı, İslamı... getirinceye kadar İsa’dan sonra gelen peygamberler Onun şeriatına ve yoluna amel ettiler...’[4]

Ama bu, onlarının hepsinin Tevrat ve İncil gibi yazılı bir kitapları olduğu manasına mı gelmektedir?

Eldeki bütün deliller gözönüne alındığında şu sonucu alıyoruz: Bütün peygamberler risaletlerinin doğrultusunda, takipçilerinin yerine getirmekle yükümlü olduğu ideal, plan ve programlara sahiptiler. Bu ideoloji yazılı bir kitap şeklinde olabileceği gibi sözlü de olabilmektedir. Kaldı ki Hz. Nuh ulu’l-azm peygamberlerden olduğu halde, ayet ve rivayetlerde belli bir isim altında yazılı bir kitabının olduğundan söz edilmemiştir.

 


[1] -Hadid/25

[2] -Kuleyni, el-Kafi, c.1, s.293

[3] -‘Artık, peygamberlerden azim ve irade sahipleri nasıl sabrettilerse sen de sabret ve azaba uğramaları için acele etme. Onlara vaadedilen azabı gördükleri gün sanırlar ki dünyada bir günün bir anı kadar kalmışlar; bu, bir tebliğdir, buyruktan çıkan topluluktan başkası helak olur mu?’ (Ahkaf/35)

[4] -Kafi, c.3, s.28 (Mustafavi’nin tercümesi) ve c.2, s.17 (Gencine-i Rivayat).

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Yerin küresel oluşu hakkında Kur’an’ın görüşü nedir?
  6001 Tefsir 2011/07/14
  Yüce Allah Kur’an’da yeri insan yaşamı için hazır ve elverişli bir mekân olarak tanıtmaktadır. Ama Kur’an’da yer hakkında kullanılan “medde” ve “musattah” gibi kelimeler, düzgünlük ve yaymak anlamında (çarpıklık ve alçaklık ve yüksekliğin karşıtı olarak) ifade edilmiş ve küresellik anlamının karşısında kullanılmamıştır. Bundan dolayı Kur’an’da yerin ...
 • Çağdaş arifler kimlerdir?
  7619 Teorik İrfan 2011/12/19
  Hicrî birinci ve ikinci asırdan günümüze dek meşhur Müslüman arifler sırasıyla aşağıda yer almaktadır:Hicrî birinci ve ikinci asır: Ebu Haşim Sofu Kufi, Şakik Balhi, Maruf Kerehi, Fuzeyl b. Ayaz.Üçüncü asır: Bayezid Bestami, Sırri Sakti, Haris Mehasibi, Cüneyd Bağdadi, Zunnun ...
 • İslam’ın Hakkaniyetinin Aklî Delilleri
  19202 Yeni Kelam İlmi 2012/01/23
  Her ne kadar bugün dünyada gözlemlenen dinlerde bir takım hakikatler yer alsa da, gerçek tevhit olan kamil hakikat sadece İslam’ın çehresinde gözlemlenebilirdir. Bu iddianın en büyük delili, diğer dinlerin muteber senetlerinin olmayışı ve metinlerinde tahrif ve aklî çelişkilerin bulunması ve bunun karşılığında Kur’an’ın senet taşıması, ...
 • Allah’ın bir olduğunun akli delili nedir?
  20758 Eski Kelam İlmi 2011/04/28
  İbrahimi dinlerin en önemli ilkesi olan tevhid, Allah Teala’yı bir bilmek, Onun bir olduğunu kabul etmektir. Tevhidin zıddı Allah’a şirk koşmaktır. Allah’ın her türlü şerik, eş ve benzerinin olmaması, her türlü harici akli ve vehmi terkipten uzak olması ve terkipsizliğinin ispatı Onun birliğinin ve tevhidinin ispatı dairesine girer.
 • Nazarı engellemek için üzerlik otu dumanını saçmanın dinî bir kanıtı var mıdır?
  135577 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Bazı hakikat ve gerçekleri anlamada insan aklı ve bilgisi yetersizdir. Nazar en azından bugüne kadar insan aklı ve bilgisinin ispat edemediği ve aynı şekilde onu reddetmeye dönük bir kanıt bulamadığı bir fenomendir. Kur’an ve rivayetleri içeren dinî metinlere müracaat ederek nazarı ispat eden deliller bulmak mümkündür. İnsan ...
 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  6515 Masumların Siresi 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok ...
 • Size göre namazda ezan ve ikamet (kamet) getirmek farz mıdır? Acaba bir ezanla birden fazla namaz kılmak caiz mi?
  21419 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Geçmiş fakihlerimizden bazıları örneğin İbn-i Akil ve İbn-i Cuneyd ezan ve ikamet getirmeyi farz bilmişlerdir.[1] Ustad Hadevi Tahrani’nin görüşüne göre yevmiye namazlardan önce ikamet getirmek ihtiyaten farzdır. Ancak günümüzdeki taklid mercilerinin çoğunluğu ezan ve ikamet hükümleri bölümünde şöyle ...
 • Neden Cevşen-i Kebir duasının seksen beşinci kısmında insanın sudan yaratıldığı buyrulmuştur?
  8102 Eski Kelam İlmi 2011/05/21
  Evrendeki maddî varlıkların tümü “su” adındaki ortak bir madde taşımaktadır. Bu kategoride evren bahçesinin gülü olan insan da sudan yaratılmıştır. Su insan yaratılışının ilk madde tohumudur. Öte taraftan insan bedeninin %80’nini su teşkil etmektedir. Bu husus hem Kur’an ve rivayetlerde ve hem de modern bilim tarafından ispat edilmiştir. Elbette ...
 • Acaba İslam Peygamberi şehit mı oldu?
  16712 تاريخ بزرگان 2011/09/28
  Şia ve Ehlisünnet’in Rivayi ve tarihsel kaynaklarında Peygamber’in (s.a.a.), zehirlendiğinden dolayı şehit olduğunu teyit eden birçok delil var olmakta. Ama şu noktaya da dikkat etmek gerekir ki eğer şehitliği kuranın tarif ettiği; yani Allah ve Allah resulü yolunda öldürülmek şekilinde tarif edersek açıktır ...
 • Ailenin duyarsılığından dolayı tutumadığım oruçları kaza etmek zorunda mıyım?
  4850 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/14
  Hz. Ayetullahi’l-uzma Sistaninin (allah yüce gölgesini dahada uaztsın) defteri:Eğer itminanla orucun vacip olmadığına inanarak oruç tutmamışsa (kefaret yoktur ve) kaza yeterlidir.Hz. Ayetullahi’l-uzma Mekarım-i Şirazinin (allah yüce gölgesini dahada uaztsın) defteri:Namaz ve oruçları tedrici bir şekilde kaza ediniz. Kefaretin ile ilgili (niteliği hakkında) tevzihu’l-mesailimizdeki 1301-1402 numaralı meselelerdeki ...

En Çok Okunanlar