Gelişmiş Arama
Ziyaret
3210
Güncellenme Tarihi: 2014/08/31
Soru Özeti
Hasan Musenna kimdir ve Kerbela vakıasında bulunmuş mudur?
Soru
Bazı Şialar şöyle diyorlar: İmam Hasan(a.s)’ın oğlu Hasan Musenna Kebela vakıasında yoktu veya hayatta kalmadı. Dolayısıyla İmam Hasan (a.s)’ın nesli devam etmedi. Acaba bu doğrumudur ve şehit olan Kasım bin. Hasan bu zattan büyükmüydü?
Kısa Cevap
Hasan Musenna Hasan bin. Hasan olup İmam Hasan (a.s)’ın ikinci oğludur. Annesinin ismi ‘Hole’ olup Menzur Fezariye’nin kızıydı.[1] Hasan bin. Hasan Hasan Musenna olarak meşhur olmuştur. Saygın, takvalı ve faziletli bir şahsiyettir. Kendileri Emir’el-Müminin Ali (a.s) hayır kurumunun kurucusudur. Hasan Musenna Abdulmelik bin Mervan’nın hükümeti dönemine kadar yaşamış. Emir’el-Müminin Ali (a.s) hayır kurumuna müdahele etmeye çalışan Haccacla mücadele etmiştir.[2] Hasan Müsenna Kerbela kıyamında amcası İmam Hüseyin (a.s)’ın yanında yer almıştır.
Bazı tarihciler şöyle nakletmişlerdir: Hasan Müsenna 97 kameri tarihinde Süleyman bn. Mervan hükümeti döneminde şehit edilmiştir. Zahiren 53 yıl ömür yaşamıştır. Bu tarihi bilgiler ışığında onun kerbela kıyamında 17 yaşında olduğu anlaşılmaktadır.[3] Hz. Kasım’ın  13 yaşında olduğu göz önünde bulundurulursa kardeşinden 4 yaş büyüktür ve İmamını koruma noktasında herhangi bir kusuru söz konusu değildir. Bazı tarihi kaynaklarda Hasan bin. Hasan’ın 35 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Büyük ihtimalle nakil sırasında bir yer değiştirme yaşanmış ve 53 yerine 35 yazılmıştır.[4]
Tarihi kaynaklarda Hasan bin. Hasan’ın yaralı bir şekilde Kerbela esirleri arasında olduğu Esma bin. Harice’nin onu esirlerin arasından çıkarıp ona baktığını bildirmektedir. Hasan Musenna’nın evliliği hakkında şöyle geçmektedir. O, İmam Hüseyin (a.s)’ın kızlarından birini istemiş İmam Hüseyin (a.s)’da şöyle buyurmuştur: ‘İki kızımdan hangisiyle istersen evlenebilirsin.’ Hasan Musenna haya edip amcasına cevap vermemiştir. İmam Huseyin (a.s) Fatıma[5] adlı kızını seçerek şöyle buyurmuştur: ‘ O hepsinden daha çok annem Hz. Fatıma (s.a)’ya benzemektedir.’[6] Hasan musenna’nın vefatından sonra bir yıl boyunca eşi Fatıma kabrinin başında çadır kurarak ibadetle meşgul olmuştur. Hasan bin Hasan asla imamet iddasında bulunmamış, hiçkimse onun imam olduğunu iddia etmemiştir.[7]
Seyit ibn. Tavus Hasan Musenna ve İmam Hasan (a.s)’ın bazı diğer çocuklarının fazileti ve şerafeti hakkında şöyle yazmaktadır: Bu insanlar dönemin bütün Müslümanlarının yüce makamlarını izhar ve itiraf ettikleri insanlardır.[8]
İmam Rıza (a.s)’dan İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)’ın neslinin devamı hakkında gelen rivayetin bir bölümünden şöyle anlaşılır: Hasan Musenna’nın birçok evladı olmuştur. İmam Hasan (a.s)’ın soyu onun ve kardeşi Zeyd’in evlatlarıyla devam etmiştir. Bu rivayette şöyle geçer: ‘Hasan bin. Ali’nin soyu  Zeyd ve Hasan adlı iki evladından devam etmektedir. Zeyd’in Hasan adında Hasan Musenna’nın ise  Abdullah, İbrahim, Davut, Cafer ve Hasan Muselles lakablı Hasan adlı evlatları aracılığıyla İmam Hasan (a.s)’ın soyu devam etmiştir.’[9]
 
 
 
 

[1] Şeyh Müfit, Muhammet bin Muhammet, El’İrşad fi merifet’u hucecullah ela el’ibadi, 2.c, 20.s, Şeyh Müfit kongresi, Kum, 1bk, 1413.k.
[2] Aynı adres: 23-24.s.
[3] Emin Amuli, Seyit Muhsin, E’ayan’uş-Şia, 5.c, 43.s, dar’ul-tearuf lil’mutbuat, beyrut, 1406.k.
[4] Aynı adres.
[5] O İmam Hüseyin (a.s)’ın kızlarından biri olup annesi Talha bin Abeydullahi tymiyye’nin kızı umm-İshaktır. El’İrşad fi merifet’u hucecullah ela el’ibadi, 2.c, 135.s.
[6] El’İrşad fi merifet’u hucecullah ela el’ibadi, 2.c, 25.s.
[7] Aynı adres: 26.s.
[8] Seyit ibn. Tavus, Et’teraif fi merfit’i mezahib’it-tevaif, 520s, el’hiyam, Kum, 1.bk, 1399.k.
[9] İbn. Babaveyh, Muhammet bin Ali, El’hisal, Muhakkık, Ali Ekber Gaffari, 2.c, 466.s, İslami Yayınlar bürosu, Kum, 1.bk, 1362ş.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Rivayetlerde işlerin sağ el ile yapılması üzerinde durulmasının sırrı nedir?
  9924 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi
  Uygun bir neticeye ulaşmak için cevabı üç merhalede sunacağız. Bir. Amelleri sağ el veya sağ ayakla yerine getirmek ve onun önemi (dünya ile alakalıdır) İki. Ashab-ı yemin (Sağcılar) ve amel defterinin sağ ele verilmesi (ahiretle alakalıdır) Üç. Acaba bu şeyler itibari ...
 • İnsan cennette düşünür mü?
  7973 Eski Kelam İlmi
  Akıl ve düşünce her zaman insan ile beraber olmuştur. İnsan maddî âlemden geçtikten sonra düşünme gücünü kaybetmeyecektir. Aksine bazı hicap ve engellerin kalkmasıyla hakikat ve gerçekleri daha keskin ve kesin bir bakışla kavrayacaktır. Kur’an-ı Kerim’de bulunan birçok ayeti okumayla, insanların hem kıyamet gününde, hem cennette ve hem de cehennemde ...
 • Hz. Zeynep’in başını tabure tahtasına vurma olayı kendisinin “ben güzellikten başka bir şey görmedim” sözüyle çelişmiyor mu?
  8907 Büyük Şahsiyetlerin Siresi
  Evvela Hz. Zeynep’in başını tahtaya vurması kesin değildir. İkincisi, bu iki vakıa arasında bir çelişki bulunmamaktadır; çünkü Kerbela vakıasının iki yönü vardır: Bir yönü dertli, acı verici ve kötüler tarafından gerçekleştirilen cinayettir. Bunun neticesinde insanlık ilahî önderlikten mahrum kalmıştır. Diğer yönünde ise velilerin Allah’ın dini yolunda canlarını feda etmesi, ...
 • Hz. İsa Ve Suyun Üzerinde Yürüme
  10140 Eski Kelam İlmi
  Peygamberleri tanımanın yollarından birisi mucizedir. Mucize ıstılah olarak öğretilecek ve öğrenilecek türden olmayan ve insanların yapmaya güç yetiremeyeceği olağanüstü işlere denir.[1] Hz. İsa (a.s) bazı mucizelere sahipti. Ölüleri diriltmek, doğuştan kör olanlara şifa vermek ve hastaları iyileştirmek bu mucizelerin bazılarıdır. Kur’an’da şöyle buyrulmaktadır: “…
 • Acaba Peygamber Efendimiz (s.a.a), Hz. Mehdi’nin (a.f.) gaybet ve kıyamı konusunu açıklamış mıdır?
  10326 Eski Kelam İlmi
  İslam dininin ortaya çıkışından beri, mehdeviyet konusu, Müslümanların şek ve şüphe etmeyecekleri bir şekilde açık ve netti. Peygamber Ekrem (s.a.a), Hz. Mehdi (a.f.)’nin varlığını, onun bazı sıfatlarını, tevhit ve adalet hükümeti kurmasını, zulmün kökünü kazımasını, İslam dininin bütün dinlere üstün geleceğini ve Hz. Mehdi (a.f.)’nin eliyle yapılacak olan bazı düzeltmeleri ...
 • İnsanlar mahşerde sorguya çekilecekleri vakit insanlar buna şahit olacaklar mı?
  6980 معاد و قیامت
  Kur’an-ı Mecid’de işaret edilen kıyametin özelliklerinden biri, insanların sır ve batınî gerçeklerinin açığa çıkmasıdır.[1] Bugünde insanların iman veya küfrü, hayır yahut şer niyeti, riya ve ihlâsı ve gizli amelleri kendisi ve başkaları için aşikâr olur. Bu açık ve aşikâr durum müminler için iftihar ve ...
 • Cenabet guslü alınmazsa namaz ve orucun kazasını yerine getirmek farz olur mu?
  8697 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Bu konuda kendi taklit merciinizin fetvasına göre amel etmelisiniz. Büyük taklit merciilerinin ‘Yıllarca cenabetli olarak namaz kıldım, oruç tuttum. Ama cenabetlinin gusül alması gerektiğini bilmiyordum. Bu durumda görevim nedir?’ sorusuna verdikleri cevaplar şöyledir:Ayetullah Humeyni, Behcet, Tebrizi, Hamanei, Mekarim, Vahid:
 • Dinin usul ve fürû’u Masum İmamların (a.s) hadislerinden mi alınmıştır? Eğer böyle ise lütfen kaynak gösteriniz. Değilse ne zaman ve kimin tarafından böyle bir ayırım yapılmıştır?
  7798 Eski Kelam İlmi
  Dinin usul ve fürû’unun şu anda ki şekli Masum İmamların (a.s) hadislerinden alınmamıştır. Din ilimleri alimleri, dini öğretileri bu şekilde bölümlere ayırmışlardır. Bu iki asıl’ın geçmişi hicri birinci yüzyılın ikinci yarısına dayanmaktadır. Ama bu ismi (usul-u din) kimin verdiği tam olarak belli değildir. Böyle ilmi konular genellikle alimlerin ...
 • Başka âlemlerdeki varlıklarla irtibat kurmak mümkün müdür?
  21502 Eski Kelam İlmi
  Başka âlemlerdeki varlıklarla irtibat kurulabileceği konusunda hiçbir şüphe yoktur. Ancak bunu alkol veya uyuşturucu maddeleri kullanarak yapmak mümkün değildir.Başka âlemlerle irtibat kurmak ve âlemdeki gizli sırlar hakkında bilgi edinmek için kullanılan vesileler, onların şeriata uygun olup olmadıkları ...
 • Aceleyi gidermek için ne yapılmalıdır?
  5211 Teorik Ahlak
  Acele, dinsel öğretilerin men ettiği hususlardandır. Bu, işleri yapmada erken girişimde bulunmak anlamına gelir. Acele etmek hız ve işleri zamanında yapmak ile fark eder. Hız, öncüllerin ve gerekli şartların hazır olmasından sonra insanın fırsatı elden vermemesi ve işi yapmak için girişimde bulunmasıdır. Acelenin karşısında ise soğukkanlılık ve ...

En Çok Okunanlar