Ətraflı axtarış
Baxanların
6420
İnternetə qoyma tarixi: 2009/11/10
Sualın xülasəsi
вилајәти фәгиһдән мәгсәд нәдир?
Sual
вилајәти фәгиһдән мәгсәд нәдир?
Qısa cavab

Әрәб дилиндә “вәли” сөзүндә үч мәна вар: 1)дост, 2) достлуг,3) көмәкчи. Вилајәт сөзүнә исә бу үч мәнадан әлавә даһа ики мәна вар: 1.Сәлтәнәт вә гүдрәт, 2. Һөкумәт вә рәһбәрлик.

Фигһ термининдә “вилајәт” сөзү ики мәнада ишләнир:

1.         “Мүвәлли әлејһ” (рәһбәри олунан шәхс) өз ишләринин өһдәсиндән ҝәлә билмәсин. Мәсәлән, өлү, дәли, ушаг, вә саир. Бу мәгамларда “вилајәт” сөзү “гәјјумлуг” вә һами мәнасында ишләнир. Бурда мәгсәд фәгәт өз ишләрини өзләри идарә едә билмәјәнләр үзәриндә рәһбәрликдир.

2.         Рәһбәрлик олунан шәхс өзүнү ишләрини идарә етмәк габилијјәти вардыр. Бунунла белә бәзи ишләр вар ки диҝәринин һамичилијнә вә вилајәтинә дә еһтијаҹ вар.бу мәнада вилајәт јәни, ҹәмијјәтин ишләринин идарәси кими мәна олунур ки бу да һәмин сијаси вилајәтдир.

Ətreaflı cavab

“Вилајәт” сөзү әрәб дилинин лүғәтиндә “вәлјун” көкүндән олуб бүтүн лүғәтчиләрин етирафына ҝөрә јалныз бир мәнадә, о да “јахын” мәнасдыр.[1] Бундан әлавә, әрәб дилиндә “вәли”[2] сөзүндә исә үч мәна вар: 1)дост, 2) достлуг,3) көмәкчи. Вилајәт сөзүнә исә бу үч мәнадан әлавә даһа ики мәна вар: 1.Сәлтәнәт вә гүдрәт, 2. Һөкумәт вә рәһбәрлик.[3] Фарс дилиндә дә “вәли” сөзү, дост, көмәкчи, саһиб вә һафиз мәналарында ишләниб. Һәмчинин, вилајәт сөзү дә һөкумәт вә рәһбәрлик мәнасындадыр.[4]

“Вилајәт” термини фәгиһ барәсиндә ишләнәндә ондан мәгсәд, ҹәмијјәтин рәһбәри вә идарәси нәзәрдә тутулур. Бәзиләри бу мәнадә бир нөв гүдрәт тәләблик вә ағалыг мәнасыны да ахтарырлар вә вәли сөзүнү киминсә үзәриндә рәһбәрин мәхсус гүдрәтинин олмасы кими гәләмә верирләр.[5]  Һалбуки рәһбәрликдә мәна, “Сејјидул гөв хадимуһум”[6] јәни, тајфанын башчысы онун хадимидир – мәсәли кими анланмалыдыр. Фәгиһ, ҹәмијјәтин рәһбәрлијини бир хадим вә вәзифә кими өз үзәринә ҝөтүрүр.

Фигһ термининдә “вилајәт” сөзү ики мәнада ишләнир:

1.             “Мүвәлли әлејһ” (рәһбәри олунан шәхс) өз ишләринин өһдәсиндән ҝәлә билмәсин. Мәс, өлү, дәли, ушаг, вә саир. Бу мәгамларда “вилајәт” сөзү “гәјјумлуг” вә һами мәнасында ишләнир. Бурда мәгсәд фәгәт өз ишләрини өзләри идарә едә билмәјәнләр үзәриндә рәһбәрликдир. Бу сәбәбдән рәһбәрлик олунан шәхс мәхсус инсан олуб о вахта кими бу рәһбәрлији гәбул едир ки гүдрәти олмамыш олсун ки бана фигһдә “гасир” дејирләр. Она ҝөрә да белә шәхсләрин нә вахт үзрү арадан ҝетсә фәгиһин онлар үзәриндәки вилајәти дә сона чатыр. Мәслән, дәли ағыллы олса, ушаг һәдди булуға чатса фәгиһин бу саһәдәки гәјјумлуғу да сона чатыр.

2.             Рәһбәрлик олунан шәхс өзүнү ишләрини идарә етмәк габилијјәти вардыр. Бунунла белә бәзи ишләр вар ки диҝәринин һамичилијнә вә вилајәтинә дә еһтијаҹ вар.бу мәнада вилајәт јәни, ҹәмијјәтин ишләринин идарәси кими мәна олунур ки бу да һәмән сијаси вилајәтдир. Доғрудур ки вилајәти олан фәгиһ һәр ики мәнада вилајәти вар. Амма бизим бәһсимиздә вилајәт-фәгиһдән мәгсәд һәман икинҹи мәнадыр. Чүкни, ҹәмијјәтин рәһбәрлијни өһдәсинә алан фәгиһ әслиндә ҹәмијјәтин һәр тәк-тәк фәрдләринә һәтта өзүнә дә рәһбәрлији вардыр. Бу ишин бәзиләринин вилајәт дедикдә, “ҹәмијјәтин ҹәмијјәт олмасы” бахымындан фәгиһин һансыса өлү, ушаг вә ја јетимләр үзәриндәки вилајәти илә мүгајисә етмәләри кими дејилдир.[7] Әксинә, һәр бир ҹәмијјәтә рәһбәр ваҹиб олмасы зәрурәтиндәндир. Әмирәл-мөминин Әли (ә) бујрур: “Һәр бир ҹәмијјәтин истәр јахшы истәрсә дә пис олсун рәһбәри ваҹибдир.” [8]

Бу иҹтимаи бир зәрурәтдир. Һәр јердә ҹәмијјәт тәшкил олунса о ҹәмијјәтин идарәсиндән өтрү рәһбәр сечилмәлидир. Беләликлә, үммәт ичиндә фәгиһ о демәкдир ки, ҹәмијјәти ислам шәниндә олараг ислам һәдәфләринә доғру апарсын. Бу ҹәһәтдән фәгиһин ҹәмијјәтдә вилајәти вардыр вә о вилајәт дә ҹәмијјәтә рәһбәрликдә тәҹәлли тапыр.

 

Әлавә мүталиә үчүн бах:

1. Меһди Һадәви Теһрани, “Вилајәт вә дәјанәт”, Мүәссеји фәрһәнҝије ханеји хирәд. Гум. Икинҹи чап, 1380 шәмси или.

 [1] Мәгајисул-луғәт, 6-ҹы ҹилд, сәһ-141, Әл-Гамусул-муһит, сәһ-1732, Әл-Мисбаһул-мунир, 2-ҹи ҹилд, сәһ-396, Әс-Сиһаһ, 6-ҹы ҹилд, сәһ-2528, Таҹул-Әрус, 10-ҹу ҹилд, сәһ-398.

[2] Бәзи тәһгигатчылар “вәли” сөзүнүн әрәб дилиндә дост мәнасыны инкар етмиш вә бу сөзүн јалныз, “рәһбәр вә сәлтәнәт” мәнасында олдуғуну билдирмишләр. (Әл-Мунтәзири, Дирасәтун фи вилајәтил-фәгиһ вә фигһил-дөвәлул-исламијјә. Сәһ-55)

[3] Әл-Гамусул-муһит, сәһ-1732, Таҹул-Әрус, 10-ҹу ҹилд, сәһ-398, Әл-Мисбаһул-мунир, 2-ҹи ҹилд, сәһ-396

[4] Мүһәммәд Муин, Фәрһәнҝи фарси, 4-ҹү ҹилд,5058 вә 5054.

[5] Мәһди Һаири Јәзди, Һөкумәт вә һикмәт, сәһ-67-177.

[6] Ислам Пејғәмбәриндән (с) нәгл олунур: “Сејјидул гөв хадимуһум” – (Һәр бир тајфанын башчысы онун хадимидир), Әлламә Мәҹлиси, Биһаррул-Әнвар, 76-ҹы ҹилд, сәһ-273.

[7] Мәһди Һаири Јәзди, Һөкумәт вә һикмәт, сәһ-67-177.

[8] Сүбһи Салеһ, Нәһҹүл-Бәлағә, хүтбә-40, сәһ-82.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  101854 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • İslam cəmiyyətində bir vətəndaşın daha çox lazımlı xüsusiyyətləri nədir?
  7342 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/03/06
  İnsanlara həyat bəxş edən islam məktəbi və Allahın son şəriəti, kamil və tamam bir dindir. Bunun üçün də islamda ictimai qanun və hökümlər bir şəxs üçün təyin olunmuş hökm kimi məsuliyyət daşıyır. İslam nəzərində ictimai həyat və cəmiyyətdə hər bir insanın bir- biriylə olan rabitəsi və hər bir vətəndaşın vəzifəsi ...
 • Airobika idman növünün hökmü nədir?
  6180 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/04/18
  Həzrət Ayətullah uzma Xameneinin dəftrəi: Ümumiyyətlə ləhvi musiqi yaxud da günah məclislərinin musiqisinə uyğun yaxud da şəhvəti təhrik edən yaxud da haram işlə olarsa və ya fəsad olarsa, caiz deyil. Həzrət Ayətullah uzma Sistaninin dəftəri: Əgər musiqi ləhvo ləb məclislərinin musiqisi ...
 • İmam Hüseyn (ə)- a bu qədər əzadarlıq etməyin səbəbi nədir?
  12644 Fiqh tarixi 2011/04/14
  Hər bir millətin keçmiş hadisələrində dəyərli ibrət və təcrübələr var ki, çoxlu zəhmətlə ələ gəlibdir və o millətin gələcəyi və taleyində çox böyük bir təsiri ola bilər. Bu dəyərli təcrübədən istifadə etmək üçün, bu hadisələrə həmişə yenidən baxılmalı və qorunmalıdır. Bu misilsiz hadisələrdən biri, Kərbəla hadisəsidir. Məsum ...
 • Quran surələrinin adını Allah seçmişdir, yoxsa Peyğəmbər?
  6771 Quran elmləri 2012/03/14
  İslami mənbələrə (Quran və rəvayətlərə) diqqət yetirməklə qəti şəkildə demək olar ki, Quranın surələrə bölgüsü Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in dövründə baş vermişdir. Peyğəmbərdən də nəql olunan hədislərə diqqət yetirməklə aydın olur ki, surələrdən bir çoxuna Peyğəmbərin öz dövründə və o həzrətin vasitəsi ilə ad seçilmişdir.
 • Nə üçün məsum imamlardan az bir miqdarda kitablar bizim əlimizə çatmışdır?
  9176 Hədis elmləri 2011/04/13
  Mümkündür illət bu olsun ki, məsum imamlar (ə) özləri, dəqiq olaraq və ətraflı şəkildə kitab təlif etməmişdirlər. bunun üçün də daha çox lazımlı olan, məqsədə çatmaq üçün ən çox şagird hazırlamağa çalışırdılar. Əlbəttə bu cür də demək olmaz ki, imamların heç bir təlifi olmamışdır, bəlkə rəvayət mənbələrində onlarla fərqli ...
 • Cəhənnəm əhlinin siması necədir?
  5756 Qədim kəlam 2012/09/01
  Quran ayələrinin məcmusunun araşdırılmasından belə nəticə almaq olar ki, bir tərəfdən cəhənnəm əhlinin siması, güclü yanıq nəticəsində, qorxulu formada və bir- birinin üstünə çəkilmiş dairələr və parçalanmış dodaqlarla görünərlər. Digər tərəfdən də, Allah cəzasının onlar üçün yenidən və neçə dəfə baş verməsi üçün, bədən və üzvlərinin dərisinin ...
 • Dua kitabları kifayət qədər etibara malikdirmi?
  7692 Əməli əxlaq 2011/10/20
  Burada üç məsələni qeyd etmək lazımdır: 1. Qeyd olunan kitablar, müəllifləri tərəfindən etimadlı sayılır və qəbul olunur. Bu mövzuya “Əl-məzarul-kəbir”, “Əl-bələdul-əmin” kitablarının müqəddiməsində işarə edilmişdir. Mərhum Əllamə Məclisi bu kitablara etimad ...
 • Вилајәти-фәгиһин дәлилләри нәдир?
  7307 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/02/06
  “Вилајәт-фәгиһ” бәһсини мүхтәлиф јолларла исбат етмәк олар. Амма, бу бәһсдә биз јалныз, мәсәләни әгли вә нәгли илә дәлилләринә кифајәтләнәҹәјик:А) Әгли дәлил:Әгл һөкм едир ки, етигад вә мәнәвијјата сөјкәнән бир һөкумәтин ...
 • İllər boyu Quran dili ilə danışan müsəlman qadın kimdir?
  8055 تاريخ بزرگان 2011/06/18
  Bu müsəlman qadın Həzrət Zəhranın (s) kənizi Fizzə idi. Mötəbər rəvayətlərə görə o, illər boyu Quran dili ilə danışmışdır. ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163398 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  156660 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118228 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110731 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  101854 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91922 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53737 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  47004 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44286 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43626 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...