Ətraflı axtarış
Baxanların
7295
İnternetə qoyma tarixi: 2010/02/06
Sualın xülasəsi
Вилајәти-фәгиһин шәраити нәдир?
Sual
Вилајәти-фәгиһин шәраити нәдир?
Qısa cavab

Исламда рәһбәрлијин әсаслары бунлардан ибарәтдир: фәгиһлик, әдаләт вә ислам ҹәмијјәтини идарә етмәк гүдрәти. Иран Ислам Республикаснын конститусијасынын 109-ҹу маддәсиндә бу үч шәртә ишарә олунуб.

Рәһбәрин шәраит вә сифәтләри:

 1. Фигһ елминин мүхтәлиф бөлмәләриндә фәтва вермәк вә елми сәлаһијјәти олмаг.

 2. Ислам үммәтинә рәһбәрлик етмәкдән өтрү әдаләт вә лазыми шәкилдә тәгвасы олсун.

 3. Дүзҝүн сијаси вә иҹтимаи дүнја ҝөрүшүнә малик олмаг. Тәдбирли, шүҹаәтли, рәһбәрлик үчүн лазым олан мүдүријјәт вә гүдрәтә малик олмаг.

Ətreaflı cavab

Вилајәти-фәгиһ һаггында олан дәлилләрдән мәлум олду ки ислам ҹәмијјәтинин рәһбәрлијини о шәхс өһдәсинә ала биләр ки, фәгиһлик мәгамына чата билсин вә илаһи һөкмләри сәһиһ мәнабеләрдән алә ҝәтирә билсин. Әлбәттә, рәвајәтдә белә шәхсләрдән “рәвајәт вә ја мәсум Имамларын (әлејһимуссалам) ганунуну нәгл едәнләр” ады илә гејд олунур. Ајдындыр ки, “һәдис вә ја  мәсум Имамларын (әлејһимуссалам) јолуну” о шәхсләр нәгл едә биләр ки фәгиһ, јәни, мүҹтеһид, јахуд шәриәт елминдә олан, зидд мәсәләләрин һәллини, дәлилләрин ҹәм олунмасы вә рәвајәтләрин сәнәдләринин мөтәбәр олуб-олмамасыны јолуну вә елмини ајдынлығы илә билсин. Бәлкә дә, о вахт Имамын (әҹ) һәдисиндә ““рәвајәт вә ја мәсум Имамларын (әлејһимуссалам) ганунуну бәјан едәнләр” –дән мәгсәд, о заман һеч дә дини термин кими танынмајан “фәгиһ” вә ја “мүҹтеһид” сөзү нәзәрдә тутулмушдур. Јахуд, ола билсин бүтүн равиләрин фәгиһ олмамаларына бахмајараг, о заманкы фәгиһләр равиләрин арасындан чыхырды.

Һәр һалда, гејбәт әсриндә үммәтә рәһбәрлијин әсас шәртләриндән бири “фәгиһлик” мәгамыдыр. Ондан да мәгсәд, “мүтләг иҹтиһад”-дыр.  Јәни, фәгиһ о кәсдир ки шәриәт мәсәләсини дини мәнбәләрдән сәһиһ шәкилдә, елми сурәтдә әлә ҝәтирмәји башарсын. Һәмчинин, фәгиһин иҹтиһады “мүтәҹәззи иҹтиһад” олан хүсуси бир мөвзуја мүнһәсир олмамалыдыр.[1]

Ислам рәһбәрлијинин диҝәр шәраитләриндән бири дә “әдаләтдир”. Вилајәти-фәгиһин дәлилләриндә әдаләт сөзүнүн ачыг шәкилдә ишләдилмәмәсинә бахмајараг ағыл һөкм едир ки, әсасы әгидә үзәриндә гурулмуш бир ҹәмијјәтин идарә вә рәһбәрлији о әгидәјә мәһәл гојмајанлара верилмәсин. Башга  ҹәһәтдән, бизим рәвајәтләримиз вар ки фасиг вә әдаләтсиз рәһбәрдән итаәт етмәк олмаз.[2] Мәслән бу ајәдә Аллаһ-таала бујурур: “Гəлбини, Бизи  xaтырлaмaгдaн гaфил eтдијимиз, нəфсинин истəклəринə ујaн вə (һəр) ишиндə ифрaтa вaрaн бир кимсəјə итaəт eтмə!”[3]

Үсули-Кафи китабында, имам Багир (әлејһиссалам)-дан нәгл олунур, Ислам Пејғәмбәриндән (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм)-дән белә бир рәвајәт нәгл едир, Һәзрәт бујурур: Рәһбәрлик јалныз, үч хүсусијјәтә малик олана аиддир:

 1. Ону, Аллаһын ҝүнаһ һесаб сајдығы ишләрдән горујан вәрә әхлагы.

 2. Өзүнүн гәзәб вә ихтијарына малик олмасына сәбәб олан һелм.

 3. Ихтијарында олан рәијјәтә гаршы јахшылыг етсин вә онлара ата меһрибанлығы ҝөстәрсин.[4]

Һәмин рәвајәт ағылын гәбул етдији башга бир шәрти дә бәјан едир. О да будур ки, “өһдәсинә ҝөтүрдүјү иши јеринә јетирмәјә гүдрәти олсун.” Јәни, о адил фәгиһ ислам ҹәмијјәтинин рәһбәри ола биләр ки, ҹәмијјәти идарә етмәјә гүдрәти олсун. Бу мәтләби, дининдән асылы олмајараг бүтүн елм саһибләри[5] тәсдиг едирләр.

Беләликлә, Исламда рәһбәрлијин әсаслары бунлардан ибарәтдир: фәгиһлик, әдаләт вә ислам ҹәмијјәтини идарә етмәк гүдрәти. Иран Ислам Республикаснын конститусијасынын 109-ҹу маддәсиндә бу үч шәртә ишарә олунуб.

Рәһбәрин шәраит вә сифәтләри:

 1. Фигһ елминин мүхтәлиф бөлмәләриндә фәтва вермәк вә елми сәлаһијјәти олмаг.

 2. Ислам үммәтинә рәһбәрлик етмәкдән өтрү әдаләт вә лазымы шәкилдә тәгва.

 3. Дүзҝүн сијаси вә иҹтимаи дүнја ҝөрүшүнә малик олмаг. Тәдбирли, шүҹаәтли, рәһбәрлик үчүн лазым олан мүдүријјәт вә гүдрәтә малик олмаг.

Биринҹи бәнд: Бу иш, фәгиһин мүтләг иҹтиһадына аиддир. Бу ҹәһәтдән, фәгиһин бир мөвзуда јох, шәриәтә аид бүтүн мөвзуларда фәтва әһли олмасы әсас сајылыр.

Икинҹи бәнд: Рәһбәрин әдаләтинә аиддир. Әдаләтин мүхтәлиф мәртәбәләри тәсввүр олундуғуна ҝөрә ислам үммәтинин рәһбәрлијинә мүнасиб әдаләт шәрт сајылыр.

Үчүнҹү бәнд: Рәһбәрин бу мәгама һансы истедады бәјан олунур?  О ҹүмләдән,  дүзҝүн сијаси вә иҹтимаи дүнја ҝөрүшүнә малик олмаг. Тәдбирли, шүҹаәтли, рәһбәрлик үчүн лазым олан мүдүријјәт вә гүдрәтә малик олмаг. Бүтүн бунлар да ҹәмијјәтин рәһбәрлијиндә әмәл вә нәзәри әсаслардыр.

 

Даһа чох мәлумат үчүн бах:

Мәһди Һадәви Теһрани, вилајәт вә дәјанәт, мүәссисеји фәрһәнҝи Ханеји-хирәд, Гум, икинҹи чап, 1380ҹи шәмси или.[1] Ајәтуллаһ Ҹавад Амули, Вилајәти-фәгиһ, сәһ-121-122. Сејјид Казим Һаири, Әсасул-һөкумәтил-исламијјә, сәһ-247.

[2] Мүнтәзири, Вилајәти-фәгиһ, 1-ҹи ҹилд, сәһ-289-300.

[3] Кәһф сурәси, 28-ҹи ајә.

[4] Әл-Кулејни, Әл-Кафи, 1-ҹи ҹилд, сәһ-407, (китабул-һөҹҹәт, баб ма минәл-һәггил-Имам әләл-рәијјәт)

[5] Мүнтәзири, Вилајәти-фәгиһ, 1-ҹи ҹилд, сәһ-289-300

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  161700 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  150426 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  116525 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  108251 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  93209 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90062 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52631 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  42633 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  42393 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  41605 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...