Ətraflı axtarış
Baxanların
5954
İnternetə qoyma tarixi: 2010/07/18
Sualın xülasəsi
Имам Заманын (әҹ) зүһурдан сонра вәзифәси нәдир? Бу сөз дүздүр ки, Имам Заман (әҹ) бир нәфәр саггаллы гоҹа гадынын әли илә шәһадәтә јетишәҹәк?
Sual
Имам Заман (әҹ) бөјүк гејбиндән сонра нә едәҹәк? Бу сөз дүздүр ки, Һзәрәт бир нәфәр саггаллы гоҹа гадынын әли илә шәһадәтә јетишәҹәк? Һәзрәтин әли илә зүлмүн көкү кәсиләрсә, бәс бу иш неҹә баш верә биләр?
Qısa cavab
Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин
Ətreaflı cavab

   Имам Заман (әҹ) зүһурундан сонра Аллаһ-тааланын изни илә вә онун ихтијарында гојдуғу гүдрәт васитәси илә бүтүн мәнәви вә мадди шәраити инсанлар үчүн һазыр едәҹәк вә бунунла да Һәзрәтин зүһурунун ән мүһүм һикмәтләриндән бири олан әдаләт бүтүн дүнјада бәргәрар олаҹаг. Инсанлар бу әдаләт вә әминијјәтин сајәсиндә илаһи һәјата наил олаҹаг, әсл кәрамәт вә әмнијјәти һисс етсин. О заман Имам Заман (әҹ) ҝөјдән ҝәлән уҹа бир нида илә бүтүн дүнјаја танытдырылаҹаг вә бүтүн әдаләтсевәрләр вә сүлһсевәрләр она гошулуб итаәт едәҹәк вә о Һәзрәтин әдаләт һөкумәтинин көлҝәсиндә гәрар тутаҹаглар.[1] Әлбәттә, О һәзрәт бу мүгәддәс һәдәфә чатмагдан өтрү гаршыја чыхан бүтүн манеәләри чох мөһкәм бир гүдрәтлә арадан апараҹаг ки, бәшәријјәтин камала јетишмәсиндән өтрү лазым олан шәраит јарансын. Јәни, она гаршы чыхан бүтүн инадкар гүввәләрә вә манеәләрә  галиб ҝәләҹәк. Неҹә ки, Гуран-Кәримдә Гәсәс сурәсинин 5-ҹи ајәсиндә охујуруг, бујурур: ”Биз исə истəјирик ки, јер үзүндә зəиф дүшүб əзилəнлəрə миннәт гојаг (мəрһəмəт ҝөстəрəк), oнлaры јер үзүндә кечмишдәкиләрә рәһбәр вə вaрислəр eдəк.” Бу мәтләб Имам Заманын (әҹ) зүһурдан сора Мәккәдә Бејтуллаһи-Һәрамда хүтбәсиндә даһа ајдын олачаг.[2]

Амма, имам Заманын (әҹ ) шәһадәти һаггында мүхтәлиф мәзмунда рәвајәтләр нәг олунуб вә бу мәсәлә ҝәләҹәјә аиддир. Буна ҝөрә дә бу мәсәлә јалныз нәгли јолла сабит олмалыдыр. Лакин, Һәзрәтин бир нәфәр гоҹа гадын васитәси илә шәһид олмасы бүтүн алимләрин нәзәри дејил вә гәти олараг бу фикри гәбул етмәк олмаз. Бәзи тәгигатчыларын нәзәринә әсасән бу һәдис јалныз Илзамун-насиб китабында ҝәлиб.[3] Рәвајәтин мәзмунуну гәбул етсәк дә бизә гәти шәкилдә мәлум олан одур ки, бүтүн дүнјада һакимијјәт там шәкилдә имам Заманын (әҹ) ихтијарына кечәҹәк вә имам Заман (әҹ) әдаләт әсасында бүтүн залымләри тахтдан салаҹагдыр. Амма, бу һәдисләрдә һеч кимин ҝүнаһ етмәјә шәраити олмамасына гәти шәкилдә ишарә јохдур.

 

                   Даһа чох мүталиә үчүн әдәбијјат;

1.     Ән-Немани, Мәһәммәд ибн Ибраһим, Китабул-гејбәт, сәһ.329-331

2.     Тәбәси, Нәҹмәд-дин, Имам Мәһдинин (әҹ) һөкумәтин бир бахыш

3.     Биһарул-Әнвар, Мәҹлиси, ҹ.52; сәһ.337-338.

4.     Кәмаләд-дин, Шејх Сәдуг, сәһ.372.

5.     Һәјат әсри, Мәһәммәд Һәкими.

6.     Мәһди (әҹ) үмид вә ниҹат јолу, Әзизуллаһ Һејдәри.


[1] Мөвзу; Имам Заманын (әҹ) зүһурунун әламәтләри; Имам Заманын (әҹ) зүһурундан сонра ҹәмијјәтин нишанәләри.

[2] Ән-Немани, Мәһәммәд ибн Ибраһим, Китабул-гејбәт, сәһ.329-331.

[3] Тәбәси, Нәҹмәд-дин, Имам Мәһдинин (әҹ) һөкумәтин бир бахыш, сәһ.215.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Aşura günü necə İmam Hüseyn (ə) və o həzrətin əshabı o halda ki, su az idi qüsl etdilər?
  11471 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2011/10/17
  Tarix və rəvayətdə imam Hüseyn (ə) və onun əshabının susuzluğu barəsində tədqiq etdikdə və o rəvayət ki, imam və onun əshablarının aşura gününün səhəri verdiyi qüslü verib yuyunma məsələsinə nəzər saldıqda, demək olar ki, tarixdə yalnız bu həqiqətdir ki, İmamın karvanı su əldə etməkdən mühasirəyə salınmış və digəri ...
 • Nə üçün zairlər, xüsusilə iranlı zairlər “Bəqi” qəbiristanlığının yanında ağlayırlar?
  7081 Təzə kəlam 2010/11/10
  Bu sualın cavabı ağlamağın mahiyyətinin və harada istifadə olunmasının tanınmasına bağlıdır. Ağlamağın bir zahiri, bir də batini vardır. Onun batini insanın ülvi (emosional) duyğularından və ruhi təsirlənmələrindən qaynaqlanır. Belə ki, onun insanda hasil olması ilə eyni zamanda beyində müəyyən fəaliyyətlər baş verir və gözdən yaş ...
 • Əgər boynumuzda vacib qəza namazı olarsa, müstəhəb namaz qıla bilərikmi?
  4339 Qəza namazları və icarərəyə verilmiş namaz 2015/05/28
  Qəza namazı olan şəxs nüstəhəb namaz da qıla bilər.[1] [1] İmam Xumeyni, Tözihil-məsail, c.1; səh. 750; 1373-cü məslə ...
 • Quranda, yeddi səmadan məqsəd nədir?
  6567 آسمان و زمین 2012/06/13
  Elmi cəhətdən səma və planetlər barəsində bir çox məlumtların əldə olunmasını nəzərə alsaq, Quranda yeddi səma barəsində dəqiq bir nəzər vermək olmaz. Bu mövzuda bir çox nəzəriyyələr vardır. Bunu da yaddan çıxarmamalıyıq ki, Quran insanların tərbiyə və mənəvi hidayəti üçündür. Quranın yeddi səma və yeddin yerin ...
 • Kim və necə teyyul ərz edə bilər?
  13768 Əməli irfan 2011/06/14
  "Teyyul- ərz" termini "bir anda dünyanın hər yerinə getmək" mənasındadır. O, adi insanların qüdrətindən xaric olan bir əməldir. İnsan bu məqama yetişmək üçün gərək təbiətin bəzi silsiləvi qanunlarını keçsin və onu öz qüdrətinin müstəmləkəsi etsin. Bunun ümdə şərti insanın nəfsin mərifətini əldə etməsidir. Yəni insan şəri və düzgün ...
 • Xahiş edirəm münasib həyat yoldaşı tapmaq üçün hər hansı bir duanı qeyd edəsiniz.
  14509 Əməli əxlaq 2011/06/14
  Allah- Taala hər bir işin baş tutması üçün müəyyən səbəblər təyin etmişdir. Buna görə də hər bir işin nəticəsinin özünə aid amili vardır. Gözəl ailə və həyat yoldaşı tapmaq üçün ümdə səbəb də insanın arayıb və onun barəsində etdiyi sorağlardır. Əlbəttə bu yolda səhvə yol verməmək üçün gərək ...
 • Əxlaq və əxlaq elmi arasında nə fərq var?
  10441 Nəzəri əxlaq 2012/01/08
  "Əxlaq" kəlməsi lüğət cəhətdən xasiyyət, təbiət, səciyyə və adət mənasında olan "xulq" kəlməsinin cəmidir. Həmin adət və səciyyənin yaxşı ya pis olmasından asılı olmayaraq.Əxlaq elminin alimləri və filosofları əxlaq üçün çoxlu təriflər bəyan ediblər. İslam alimlərinin təriflərindən ümumi verə biləcəyimiz tərif budur: "Əxlaq insan nəfsi üçün bir keyfiyyətdir ki, ...
 • Qədr gecəsi bir neçə gecədirmi? Günlərdə qədr gecəsindən sayılırmı?
  13607 Təfsir 2011/03/06
  Qədr gecəsi əhəmiyyətli və bərəkətli bir gecədir, Qurani kərimin dediyinə görə əsasən qədr gecəsi, Ramazan ayının gecələrindən biridir. Amma sual olunmuş mövzuda bir neçə nəzəriyyə ehtimal olunur: 1.              Qədr gecəsinin bir neçə gecə olması və yaxud qədr ...
 • Öbəy ibni Kəbin şəxsiyyəti necə idi?
  5711 تاريخ بزرگان 2012/02/09
  Öbəy ibni Kəəb İslam Peyğəmbərinin (s) ən məşhur səhabələrindən olub, şiə və sünnü nəzərə almadan bütün müsəlmanların nəzərində ehtirama sahibdir. Şiə mənbələrində ondan məhdud rəvayətlər var və rical elminin böyükləri, onu Allah Rəsulunun səhabələrindən və vəhy kitabələrindən biliblər. Ondan nəql olmuş rəvayətlərə diqqət edərək onun Əhli- beytə (ə) məxsusən İmam ...
 • Һәр бир мүсәлманын илк әввәлдә билмәли олдуғу етигады нәдир?
  6798 Qədim kəlam 2010/09/29
  Һәр бир инсан кәлмеји-шәһадәтини јәни, “Әшһәду ән ла илаһә илләллаһ вә әшһәду әннә Мәһәммәдән рәсулуллаһ” (шәһадәт верирәм ки, Аллаһдан башга танры јохдур вә Мәһәммәд Аллаһын елчисидир) – демәклә мүсәлман олур вә бүтүн Ислам ганунлары онун үчүн тәтбиг олунур. Бәдәни пак вә һимајәсиндә олан һәдди булуға чатмајан ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157389 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  138282 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  113265 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103451 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86888 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  78801 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50905 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39513 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38958 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38472 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".