Ətraflı axtarış
Baxanların
6766
İnternetə qoyma tarixi: 2010/03/13
Sualın xülasəsi
Гуранда Аллаһын мәкриндән мәгсәд нәдир?
Sual
Гуранда Аллаһын мәкриндән мәгсәд нәдир?
Qısa cavab

“Мәкр” сөзү лүғәтдә, истәр јахшы, истәрсә дә пис мәнада тәдбир вә чарә тапмаға дејилир. Һәмин сәбәбдән Гурандан да мәкр сөзү “ҝүнаһ”ла сифәтләнмишдир.

“Илаһи мәкр: Гуранда чох ајәләрдә “ мәкр” сөзү Аллаһ-таалаја нисбәт верилмишдир. Бүтүн бунларын һамысындан мәгсәд, Аллаһын мүхтәлиф һијләләринә гаршы үмуми тәдбири нәзәрдә тутулур. Она ҝөрә ки, Аллаһ-таала бүтүн тәдбирләрин маликидир вә һеч бир ирадә Онун даирәсиндән кәнарда дејилдир. Она ҝөрә дә бу мөвзуда, Аллаһ-таалаја бүтүн тәдбир төкәнләрин фөвгүндә олмасы нисбәти верилир. “Аллaһ (бүтүн) һијлəҝəрлəрдəн тəдбирлидир.” Аллаһ-таала бујурур: “Oнлaрдaн əввəлкилəр дə тəлə гурурдулaр. Бүтүн һијлəлəрин (мəкрлəрин) ҹəзaсыны aнҹaг Aллaһ вeрəҹəкдир. (Aллaһ) һəр кəсин (дүнјaдa) нə гaзaндығыны (бүтүн јaxшы вə пис əмəллəрини) билир. Кaфирлəр axирəт јурдунун (o дүнјaнын ҝөзəл aгибəтини) кимин oлaҹaғыны билəҹəклəр! “[i] Бу ајә ашикар шәкилдә бәјан едир ки, үмуми тәдбир Аллаһа мәхсусдур вә диҝәрләринин Аллаһын мүгабилиндә тәдбири һеч бир шеј дејилдир.[i] Рәд сурәси, 42.

Ətreaflı cavab

“Мәкр” сөзү лүғәтдә пис вә јахшы мәнада олмасындан аслы олмајараг тәдбир мәнасында ишләнир.[1]  Бәзиләри мәкр сөзүнү һјилә мәнасында да ишләдибләр. Амма бу сөз, Аллаһ-таалаја нисбәт верилирсә һијлә вә тәләнин ҹәзасы мәнасыны верир. Јәни, Аллаһ-таала һијләнин мүгабилиндә Өз тәдбирини төкүр.[2]

 Мәкр илаһи:

Мәкр сөзү ишләнилән ајәләри нәзәрдән кечирдикдә[3] белә нәтиҹәјә ҝәлмәк олур ки, “мәкр” сөзүндән мәгсәд һәман, тәдбир вә чарә фикирләшмәк мәнасыдыр. Амма, бу мәна бәзән јахшы, бәзән дә пис мәнада ишләнә биләр. Мәсәлән, нүмунә үчүн бу ајәдә: (Јa Рəсулум!) Јaдынa сaл ки, бир зaмaн кaфирлəр.......сəнə гaршы һијлə гурурдулaр. Аллaһ дa (oнлaрын бу һијлəсинə гaршы) тəдбир төкдү. Аллaһ тəдбир төкəнлəрин əн јaxшысыдыр!”[4]  - ајәдә «јәмкурунә” ҹүмләсиндә “мәкр” сөзү мүшрикләрә нисбәт верилир вә һијлә тәдбир мәнасында ишләнир. Онлар Ислам Пејғәмбәрини (сәлллалаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) ја өлдүрмәк, ја да зиндана салмаг үчүн тәдбир төкүрдүләр. Амма “ јәмкуруллаһ” ҹүмләсиндә исә “мәкр” сөзү, Аллаһын онларын һијләләринә гаршы тәдбир төкмәләри мәнасында ишләнир. О да будур ки, Пејғәмбәрә (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) Мәккәдән һиҹрәт етмәји әмр едир.  Беләликлә, ҝөрүрүк ки, “мәкр” сөзү Гуранда ҝүнаһ вә һијлә мәнасында ишләниб.[5]  Бу да она дәлилдир ки, “мәкр” сөзү әрәб дилиндә бәзән јахшы,, бәзән дә пис мәнада ишләнир.

  Беләликлә, Гуранда чох ајәләрдә “мәкр” сөзү Аллаһ-таалаја нисбәт верилмишдир. Бүтүн бунларын һамысында мәгсәд, Аллаһын һијлә мүгабилиндә үмуми тәдбири нәзәрдә тутулур. Она ҝөрә ки, Аллаһ-таала бүтүн тәдбирләрин маликидир вә һеч бир ирадә Онун даирәсиндән кәнарда дејилдир. Бу бахымдан, Аллаһ-таала бүтүн тәдбир төкәнләрин фөвгүндәдир.[6]  Рәд сурәсиндәки ајә ачыг шәкилдә бәјан едир ки, үмуми тәдбир Аллаһа мәхсусдур вә диҝәрләринин Аллаһын мүгабилиндәки тәдбири һеч бир шеј дејилдир.[7][1] Гурши, Сејјид Әли Әкбәр, Гамус Гуран, 6-ҹы ҹилд, сәһ-265.

[2] Әл-Мунҹид, тәрҹүмә, Мәһәммәд Бәндәр Рики, 2-ҹи ҹилд, сәһ-1820.

[3] Әраф, 99-123; Фатир, 10 вә 43; Рәд, 33 вә 42; Сәбә, 33; Јунис, 23; Али-Имран, 54; Нәһл, 26 вә 45; Нәмл, 50 вә 51; Нуһ, 22; Ибраһим, 46; Јусиф, 13; Ғафир, 45;

[4] Әнфал сурәси, 30.

[5] Али-Имран сурәси, 54

[6] Рәд сурәси, 42.

[7] Тәбатәбаи, Сејјид Мүһәммәд Һүсејн, Әл-Мизан, Мусәви Һәмәданинин тәрҹүмәси, 12-ҹи ҹилд, сәһ-355,20-ҹи ҹилд. Нашир интишарат ислами.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Etiqadlarımı möhkəmləndirmək üçün hansı işləri görməliyəm?
  5475 İrfan fəlsəfəsi 2012/03/14
  Dini tanımaq və mənəviyyat əldə etmək üçün cavanlıq dövrü qızıl bir fürsət hesab olunur. Etiqadlar təkcə elm öyrənməklə hasil olmur; əksinə bu, insanın öz ruhunu, qəlbini saflaşdırmasına, əməli tədbirlərinə də bağlıdır. Etiqadların əsas mehvəri Allahı tanımaqdan ibarətdir. Quranda insanın öz daxilində və kainatda fikirləşib mərifət tapması tövsiyə ...
 • Şərab və ya donuz əti verilən restoranlarda, yaxud İsrailə kömək edən müəssisələrdə işlənmək haramdırmı?
  6675 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/17
  İslam inqilabının rəhbəri “Donuz əti konservləşdirmə zavodlarında işləmək, eləcə də gecə kabaralarında və ya fəsad mərkəzlərində işləmək caizdirmi və ondan əldə olunan qazancın hökmü nədir?” sualına cavabda buyurur: “Haram işlərdə işləmək, o cümlədən şərab və donuz əti satmaq, gecə kabarları icad edib oradan qazanc əldə etmək (fırlatmaq), ...
 • Öbəy ibni Kəbin şəxsiyyəti necə idi?
  6001 تاريخ بزرگان 2012/02/09
  Öbəy ibni Kəəb İslam Peyğəmbərinin (s) ən məşhur səhabələrindən olub, şiə və sünnü nəzərə almadan bütün müsəlmanların nəzərində ehtirama sahibdir. Şiə mənbələrində ondan məhdud rəvayətlər var və rical elminin böyükləri, onu Allah Rəsulunun səhabələrindən və vəhy kitabələrindən biliblər. Ondan nəql olmuş rəvayətlərə diqqət edərək onun Əhli- beytə (ə) məxsusən İmam ...
 • Aya sərmayəyə xums şamil olur ya xeyr?
  6057 O şey ki, ona xums təəlluq tapır 2012/04/18
  Müctəhidlərin sərmayənin xumsu barəsində nəzərləri ibarətdir: Bir şəxs sərmayəni hazırlamışdır. Əgər onun xumsunu versə və əldə qalanıyla bir iş görə bilməzsə ki, öz ruzisini təmin etsin, aya bu sərmayənin xumsunu verməlidir? Bütün müctəhidlər (yalnız ayətullah Vəhid Xorasani və ayətullah Safi): əgər onun xumsunu verməklə öz ruzisini əldə ...
 • Kitaba, əslə və təsnifə malik olmaq hədis ravisinin tərif və etibarına dəlalət edirmi?
  5791 سرنوشت حدیث 2012/06/23
  Rical alimlərinin sözlərində “kitab” özünün adi və məşhur mənasınadır və həm əslə, həm də təsnifə (yəni məsum imamın səhabələrinin vasitəsi ilə hədis nəqli üçün qələmə alınan və kitab şəkilinə salınan həmin şeyə) şamil olur. Alimlərin bəziləri, məsələn, Əllamə Məclisi, Seyid Bəhrul-ülum və Şeyx Səduq (rəhmətullahi ...
 • Aya rəvayətlərdə su pərisi yaxud dəniz pərisi və ya su və dəniz firiştəsi varmı?
  8215 فرشتگان 2013/12/25
  Bir dəstə mələklər ki, dünya varlığında məsuliyyət sahibidirlər su, dəniz və yağış mələkləriidirlər ki, Mikayıl onların rəhbəridir. Rəvayətlərdə bir dəstə mələklərə işarə olunmuşdur ki, onların vəzifəsi yağışın yağmasıdır, dəqiq və hesab olunmuş hərəkətlə buludları dünyanın hər bir tərəfinə hidayət edirlər. Yağışın hər bir damcısı ilə bir mələk ...
 • Müqəddəs çörəyi yemək haramdır? Mən islami kitablardan oxumuşam ki, Allahın adı çəkilməyən yeməkləri yemək caiz deyil. Bu düzgündür?
  5470 Qeyri müsəlmanların yeməyi 2012/05/19
  1. Bəzi müasir fəqihlərin fətvasına əsasən: Kafir kitab- əhlinin bədəni və əlləri dəyən yemək və su nəcis və haramdır. Əlbəttə bəzi digər mərceyi- təqlidlər (Ayətullah Təbrizi, Ayətullah Fazil Lənkərani, Ayətullah Vəhid Xorasani və s...),[1] buyururlar: Asimani dinlərin ardıcıllarının (xristianlar və yəhudilər) bədənləri ...
 • “Əgər camaat həzrət Əli (ə) haqqında olan bəzi kəramətləri bilsələr, kafir olarlar və deyərlər ki, (nəuzu billah) Əli (ə) elə həmin Allahdır” hədisini Peyğəmbər (s) buyurmuşdurmu?
  6511 Hədis elmləri 2012/01/08
  Sizin söylədiyiniz hədisin eynisinə mən mənbələrdə rast gəlmədim. Amma bu məzmunda olan oxşar hədislər müxtəlif yollarla və mənbələrdə nəql olunmuşdur. Mən üsuli Kafi kitabında olan bu hədislərdən birinə xülasə olaraq işarə etmək istəyirəm.Əbu Bəsir deyir: Bir gün Peyğəmbər (s) oturmuşdu və qəfildən Əli ...
 • Nə üçün kişilərə bir neçə qadınla evlənməyə icazə verilir amma qadınlara yox?
  15793 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2011/05/09
  Müqəddəs İslam dinindən öncə bu məsələnin insanlar arasında heç bir əhəmiyyəti yox idi və insanlar bu məsələ üçün konkret olaraq heç bir qanun fikirləşməmişdilər. Yəni hər kəs ürəyi istəyən qədər ərə gedə bilər və evlənə bilərdi. Amma İslam dini, insan həyatının zəruri qanunları çərçivəsində bəzi məsələləri ağır şərtlərlə qanunlaşdırdı. İslam ...
 • Quranın andlarının sirləri nədədir?
  7244 Quran elmləri 2011/10/24
  “Qəsəm” sözəərəbsözüolub “andiçmək” mənasınıverirvətərifidəbundanibarətdir

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  161712 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  150504 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  116542 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  108266 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  93277 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90081 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52639 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  42645 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  42425 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  41629 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...