Ətraflı axtarış
Baxanların
4885
İnternetə qoyma tarixi: 2014/05/18
Sualın xülasəsi
İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)bəzilərinin adlarını müsəlman olduqdan sonra dəyişibmi?
Sual
İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)kimlərin adalırını dəyişib?
Qısa cavab
 İslam Peyğəmbərinin adəti belə olmayıb ki, hər bir müsəlman olanın adını dəyişsin. Əlbəttə, çoxları olub ki, adlarında olan bəzi mənfi cəhətlərə görə müsəlman olduqdan sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) onların adlarını dəyişib.  Bu məqamda adları dyişmiş bəzi müsəlmanların adlarını qeyd edirik:
 1.Zeydul-xeyl adı Zeydul-xeyrə dəyişib; Tey qəbiləsindən Zeydul-xeyl adlı bir nəfərlə birlikdə Mədinəyə gəlirlər. Onlar, İslam Peyğəmbəri  (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)ilə görüşüb danışdıqdan sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)İslam dinin onlara açıqlayır və onlar İslama gəlirlər. İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)Zeydul-xeyl haqqında belə buyrur: Ərəb kişiləridən hər kimi mənim yanıma İslamı qəbul etməyə gətirdilərsə, onun tərifiri özündə olan xüsusiyyətdən çox gördüm. Yalnız, Zeydul-xeyl istisna olmaqla. Onun haqqında bütün bəyənəilmiş sifətləri mənə xəbər verə bilməmişlər.”  Beləliklə, İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) ona Zeydul-xeyr adı verir və Zeydul-xeyl  (Zeyd atları) adını dəyişir.[1] Zeydul-xeyr Mühəlhəlin oğlu, o da Zeydin oğlu, o da Münhəbin oğludur. O, Əbu Məknəf Taifi[2] künyəsi ilə ərəblər arasında ən ucaboy və ən xeyirxah insanlardan sayılırdı.[3] Çoxlu atı olduğuna görə onu Zeydul-xeyl ləqəbi ilə tanıyırdılar.[4]  
 2.Hüzn ibni Əbi Vəhəbin adı Süheylə dəyişib: Səid ibni Müsəyyəb ibn Hüzn atasından nəql edir ki, babam Həzn İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)hüzuruna gəlir və İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)ondan soruşur ki, adın nədir? O cavab verir: Hüzn (çətin yol) Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)buyrur: Yox! Sənin adın Süheyldir (asan yol). Hüzn cavab verir: Bu o addır ki, atam-anam mənə bu adı qoyub və el arasıda məni bu adla tanıyırlar. İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)susur.[5]
 3.Əbdul-Əza ibn Məşnu adı Əbdur-Rəhman adına dəyişir; Əbdul-Əza ibn Məşnu müsəlman olduqdan sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)onun adını dəyişib Əbdur-Rəhman qoyur.[6]
 4.Buceyr adı Abdulllah adı ilə dəyişib; Müsəlman olandan sonra adları dəyinşənlərdən biridə Buceyridir. Məkkənin fəthindən sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)onun adını Abuddullah (Allah bəndəsi) qoyur və onun tam nəsəbi, Abdullah ibni Ubəyy Rəbiə olur.[7]
5.Ğavi ibni Əbdul-Ğəzza adı Raşid ibn Əbdu rəbbə olur; rəvayət olur ki, bu şəxs bəni Səlim qəbiləsindən bir bütə sitayiş edənlərdən olub. Bir gün görür ki, tülkü onun bütünnü üstünə idrar edir. Belə bir beyt deyir:
  Ə rəbbi yəbulus-sələban bi rəsihi        ləqəd hanə mən balət ələyhis-səalib!
 “Aya o tanrıdır ki, erkək tülkü başına idrar edir!?
 Həqiqətən, xardır o tanrı ki başına tülkülər idrar edirlər!
 Bundan sonra bütə tərəf həmlə edib onu sındırır. O, Məkkənin fəth olnuna ilində İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)hüzuruna gəlir və müsəlman olur. İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)onun Ğavi ibni Əbdul-Ğəzza (Ğəzza adlı bütün azğınlığa aparan oğlu) adını Raşid ibn Əbdu Rəbbə (Allah-talanın hidayət edən bəndəsinin oğlu) edir.[8]   
 

[1] Ибни Кəbir Dəməşqi, Əbul Fəda İsmail ibni Ömər.Əl-Bidayə vən-Nihayə,c.5; səh.63,Darul-fikr, Beyrut, 1407 h.q
[2] Ибни Əbdül-Birr, Yusiə ibn Abdullah, Əl-İstiab fi mərifətil əshab, Təhqiq:Əl-Bəhavi Əli Mühəmməd, c.2; səh.559, Darul-cil, Beyrut, birinci çap, 1412 h.q
[3] Ибни Həcər Əsqəlani, Əhməd ibni Əli, Əl-İsabə fi təmyizis-səhabə, təhqiq: Əbdul-Mövcud, Adil Əhməd, Müəvviz Əli Mühəmməd, c.2; səh.514, Darul-kutubul-elmiyyə, Beyrut, birinci çap, 1420 h.c
[4] Зеркили Хејруд-дин, Əl-Əlam, c.3; səh.61; Darul-elm lil-məlain, Beyrut, səkkizinci çap, 1989.h.q
[5] Əl-İsabə fi təmyizis-səhabə,c.2; səh.54; İbn Səd Katib Vaqidi: Mühəmməd ibn Səd,Ət-Təbəqatul-Kubra, c.5; səh.89, Darul-kutubul=elmiyyə, Beyrut, iknici çap, 1418 h.q; Müqrizi Təqəd-Din,İmtinail-İsmai bima lin-Nəbi minəl-əhval vəl-ənval vəl-həftədi vəl-məta, təhqiq: Nəmisi, Mühəmməd Əbdül-Həmid, c.2; səh.313; Darul-kutubul-elmiyyə, Beyrut,birinci çap, 1420 h.q
[6] Вагиди Мühəmməd ibni Ömər Əl-Məğazi,c.1; səh.143; Eləmi, Beyrut, üçüncü çap, 1409 h.q; Əllamə Məclisi, Biharul-Ənvar, c.19; səh.359; darul-kutubul-İslamiyyə, Tehran.
[7] Тəbəri Əbu Cəfər Mühəmməd ibni Cərir, Tarixül-üməm vəl-mülük (Tarix Təbəri) təhqiq: İbrahim Əbul-Fəzl, c.11; səh.561; Darut-turas, Beyrut, ikinci çap, 1387 h.q;
[8] Əl-İsabə fi təmyizis-səhabə,c.2;
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Həyat təhlükəsi olduğu halda etibat aliyat ziyarətinə getmək haram deyilmi?
  5031 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/02
  Pak insanların və Məsumların (ə) qəbrlərinin ziyarəti üçün etibati aliyətə getmək çox bəyənilmiş və Məsum İmamlar (ə) tərəfindən sifariş edilmişdir. Çünki məsum İmamların (ə) adlarının yenidən canlanması və yad edilməsinə səbəb olur və böyük savabı vardır. Bu halda əgər belə səfərlərdə həyati təhlükə vardırsa, zərərin ölçüsü ilə islamın qorunması, şiəliyin ...
 • Əgər xəstəliyinə görə bir nəfərin ayağının baş barmağı kəsilsə, imam cammat dura bilərmmi?
  3625 İmamın şərtləri 2015/05/30
  Bədən üzvünün bu qədər naqis olması imam camaatın namazda durmasına xələl gətirmir amma, əgər əlin biləkdən kəsilməsi və ya əl-ayağın fələc olmasının imam camaat olmaqda xələli var. Bununla belə bəzi fəqihlər[1] belə bir şəxsin imam camaatı tərk etməsini ehtiyata yaxın bilirlər. Əlavələr: Təqlid olunan ...
 • Məsumların kəlmələrinin və işlərinin höcciyyət ölçüsü nə qədərdir?
  5260 ولایت، برترین عبادت 2012/09/13
  İslamın mötəbər dəlillərindən biri, Peyğəmbərin (s) və digər Məsumların (ə) sünnətidir ki, Quran ayələri kimi Müsəlmanlar üçün höccətdir, üç şəkildə bizim əlimizdədir. Məsumun sözü, işi və təsdiqi. Məsumların hədislərdə və rəvayətlərdə gəlmiş sözləri "Məsumun qovlu (sözü)" onların etdikləri fellər və işlər "Məsumun feli" onların başqalarının işini yaxud ...
 • Heyz quslunun fəlsəfəsi nədir?
  8575 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2012/04/17
  İslamın bütün hökm və qanunları, camaatın maddi və mənəvi məsləhət və mənfəətlərini qorumaq üçün, və heç bir başqa hədəfin burada rolu yoxdur. Allah bu hökmlərlə, həm mənəvi paklıq həm də cismi paklğın camaat üçün yaranmasını istəyir. Əslində quslun, o cümlədən heyz quslunun hikməti, zahiri və ...
 • Bir neçə mətləb Buxarinin həyatından açıqlayın.
  6498 تاريخ بزرگان 2011/05/05
  Əbu Əbdullah, Məhəmməd ibni İsmayıl ibni Muğəyrə ibni Bərdəziyyə, Cofi əl- Buxari, Əhli sünnətin tanınmış hədis alimlərindəndir. O hicrət ilinin 194- cü ilində Buxara şəhərinin kəndlərindən olan "Xərtəng" kəndində dünyaya gəlmiş və həmin uşaqlıq dövründə, atasını itirmişdir. Güclü yaddaşa malik olmuş və uşaqlıq dövründən hədisləri toplayıb saxlamağa səy etmişdir.
 • Bir qadının qanun çərçivəsində ərinin qarşısında olan vəzifəsini açıqlayın və deyin ki, kişi hansı işlərdə qadını məğlub edə bilər.
  16666 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/06/27
  Möhkəm bir ailə həyatı davamlı və minnətsiz məhəbbətdən, dostluqdan, geniş təşəkkürdən, bir- birlərinə səmimi rəftardan və bir- birlərinin hüququna riayət etməkdən ibarətdir. Müqəddəs İslam dini ailələri kiçik bir ictimaiyyət sayaraq onların möhkəm və davamlı olması üçün hər iki tərəf üçün müəyyən qanunlar nəzərdə tutulmuşdur. Çünki, Allah Taala bütün hüquqlar üçün ...
 • İmam Həsənin (ə) böyük olmasını nəzərə aldıqda, nə üçün İmamət İmam Hüseynin (ə) övladlarına çatdı?
  10627 فضائل و مناقب 2012/06/13
  Sualın cavabını əldə etmək üçün bir nöqtəyə diqqət etmək lazımdır. O şəxs ki, İmamət məqamına çatır bir çox xüsusiyyətlərə o cümlədən ismət, elm, şücaət, səxavət və... malik olmalıdır və insanların bu xsusiyyətləri başqalarında olmasını müəyyən etməsi mümkün olmadığı üçün, İmamətin təyin edilməsi Allah tərəfindəndir ...
 • Digərlərinə nahaq təkfir (küfrdə təqsirləndirmə) və lənətin təsiri və şərii hökmü nədir?
  5153 Əməli əxlaq 2012/02/15
  Bizim dini təlimlərdə, digərlərinə nahaq təkfir nisbəti və lənətləməkdən çəkindirməkdən əlavə, İslam dini heç kəsə belə bir icazəni verməyibdir. Din rəhbərlərimizdən də rəvayətlərimiz var ki, deyir: Əgər bir şəxs, lənətə layiq olmayan şəxsi lənətləsə, bu lənət, lənət edən insanın özünə qayıdır. ...
 • Şeyx Səduqun etiqadına görə dini rəhbərlərin qəbrlərinin kənarında Həcc mərasinmi yerinə yetirmək, Məkkədə Həcci yerinə yetirməkdən üstündürmü?
  3766 بیشتر بدانیم 2015/05/21
  Şeyx Səduq özünün Savabul-əmal və iqabul əmal kitabında "Həcc və Ümrənin savabı" haqqında xüsusi bir fəsl açmış və bu mövzuda çoxlu rəvayətlər nəql etmişdir. Həmin kitabın başqa bir fəslində, "Həcci tərk edən şəxsin cəzası" adlı başqa bir ünvan da açımş və həmin rəvayətlərin birində belə bir rəvayət ...
 • Mələklər ismət dərəcəsinə sahibdirlər?
  6090 فرشتگان 2012/06/13
  Mələklər və firiştələr çox şərif və lətif varlıqlardırlar. Mələklər çoxlu yaxşı xüsusiyyətlərə sahibdirlər ki, Quran ayələrində bəyan olubdur- o cümlədən heyvani və maddi xüsusiyyətlər onların vücuduna yol tapa bilmir. Mələklərin heç cürə günah etməyə meylləri və qüdrətləri yoxdur. Buna əsasən hər cür günahdan pak ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  160418 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  146672 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  115681 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  106921 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  89285 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  88651 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52192 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  41721 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  40925 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  40561 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...