Ətraflı axtarış
Baxanların
5283
İnternetə qoyma tarixi: 2014/05/18
Sualın xülasəsi
İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)bəzilərinin adlarını müsəlman olduqdan sonra dəyişibmi?
Sual
İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)kimlərin adalırını dəyişib?
Qısa cavab
 İslam Peyğəmbərinin adəti belə olmayıb ki, hər bir müsəlman olanın adını dəyişsin. Əlbəttə, çoxları olub ki, adlarında olan bəzi mənfi cəhətlərə görə müsəlman olduqdan sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) onların adlarını dəyişib.  Bu məqamda adları dyişmiş bəzi müsəlmanların adlarını qeyd edirik:
 1.Zeydul-xeyl adı Zeydul-xeyrə dəyişib; Tey qəbiləsindən Zeydul-xeyl adlı bir nəfərlə birlikdə Mədinəyə gəlirlər. Onlar, İslam Peyğəmbəri  (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)ilə görüşüb danışdıqdan sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)İslam dinin onlara açıqlayır və onlar İslama gəlirlər. İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)Zeydul-xeyl haqqında belə buyrur: Ərəb kişiləridən hər kimi mənim yanıma İslamı qəbul etməyə gətirdilərsə, onun tərifiri özündə olan xüsusiyyətdən çox gördüm. Yalnız, Zeydul-xeyl istisna olmaqla. Onun haqqında bütün bəyənəilmiş sifətləri mənə xəbər verə bilməmişlər.”  Beləliklə, İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm) ona Zeydul-xeyr adı verir və Zeydul-xeyl  (Zeyd atları) adını dəyişir.[1] Zeydul-xeyr Mühəlhəlin oğlu, o da Zeydin oğlu, o da Münhəbin oğludur. O, Əbu Məknəf Taifi[2] künyəsi ilə ərəblər arasında ən ucaboy və ən xeyirxah insanlardan sayılırdı.[3] Çoxlu atı olduğuna görə onu Zeydul-xeyl ləqəbi ilə tanıyırdılar.[4]  
 2.Hüzn ibni Əbi Vəhəbin adı Süheylə dəyişib: Səid ibni Müsəyyəb ibn Hüzn atasından nəql edir ki, babam Həzn İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)hüzuruna gəlir və İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)ondan soruşur ki, adın nədir? O cavab verir: Hüzn (çətin yol) Peyğəmbər (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)buyrur: Yox! Sənin adın Süheyldir (asan yol). Hüzn cavab verir: Bu o addır ki, atam-anam mənə bu adı qoyub və el arasıda məni bu adla tanıyırlar. İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)susur.[5]
 3.Əbdul-Əza ibn Məşnu adı Əbdur-Rəhman adına dəyişir; Əbdul-Əza ibn Məşnu müsəlman olduqdan sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)onun adını dəyişib Əbdur-Rəhman qoyur.[6]
 4.Buceyr adı Abdulllah adı ilə dəyişib; Müsəlman olandan sonra adları dəyinşənlərdən biridə Buceyridir. Məkkənin fəthindən sonra İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)onun adını Abuddullah (Allah bəndəsi) qoyur və onun tam nəsəbi, Abdullah ibni Ubəyy Rəbiə olur.[7]
5.Ğavi ibni Əbdul-Ğəzza adı Raşid ibn Əbdu rəbbə olur; rəvayət olur ki, bu şəxs bəni Səlim qəbiləsindən bir bütə sitayiş edənlərdən olub. Bir gün görür ki, tülkü onun bütünnü üstünə idrar edir. Belə bir beyt deyir:
  Ə rəbbi yəbulus-sələban bi rəsihi        ləqəd hanə mən balət ələyhis-səalib!
 “Aya o tanrıdır ki, erkək tülkü başına idrar edir!?
 Həqiqətən, xardır o tanrı ki başına tülkülər idrar edirlər!
 Bundan sonra bütə tərəf həmlə edib onu sındırır. O, Məkkənin fəth olnuna ilində İslam Peyğəmbərinin (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)hüzuruna gəlir və müsəlman olur. İslam Peyğəmbəri (səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm)onun Ğavi ibni Əbdul-Ğəzza (Ğəzza adlı bütün azğınlığa aparan oğlu) adını Raşid ibn Əbdu Rəbbə (Allah-talanın hidayət edən bəndəsinin oğlu) edir.[8]   
 

[1] Ибни Кəbir Dəməşqi, Əbul Fəda İsmail ibni Ömər.Əl-Bidayə vən-Nihayə,c.5; səh.63,Darul-fikr, Beyrut, 1407 h.q
[2] Ибни Əbdül-Birr, Yusiə ibn Abdullah, Əl-İstiab fi mərifətil əshab, Təhqiq:Əl-Bəhavi Əli Mühəmməd, c.2; səh.559, Darul-cil, Beyrut, birinci çap, 1412 h.q
[3] Ибни Həcər Əsqəlani, Əhməd ibni Əli, Əl-İsabə fi təmyizis-səhabə, təhqiq: Əbdul-Mövcud, Adil Əhməd, Müəvviz Əli Mühəmməd, c.2; səh.514, Darul-kutubul-elmiyyə, Beyrut, birinci çap, 1420 h.c
[4] Зеркили Хејруд-дин, Əl-Əlam, c.3; səh.61; Darul-elm lil-məlain, Beyrut, səkkizinci çap, 1989.h.q
[5] Əl-İsabə fi təmyizis-səhabə,c.2; səh.54; İbn Səd Katib Vaqidi: Mühəmməd ibn Səd,Ət-Təbəqatul-Kubra, c.5; səh.89, Darul-kutubul=elmiyyə, Beyrut, iknici çap, 1418 h.q; Müqrizi Təqəd-Din,İmtinail-İsmai bima lin-Nəbi minəl-əhval vəl-ənval vəl-həftədi vəl-məta, təhqiq: Nəmisi, Mühəmməd Əbdül-Həmid, c.2; səh.313; Darul-kutubul-elmiyyə, Beyrut,birinci çap, 1420 h.q
[6] Вагиди Мühəmməd ibni Ömər Əl-Məğazi,c.1; səh.143; Eləmi, Beyrut, üçüncü çap, 1409 h.q; Əllamə Məclisi, Biharul-Ənvar, c.19; səh.359; darul-kutubul-İslamiyyə, Tehran.
[7] Тəbəri Əbu Cəfər Mühəmməd ibni Cərir, Tarixül-üməm vəl-mülük (Tarix Təbəri) təhqiq: İbrahim Əbul-Fəzl, c.11; səh.561; Darut-turas, Beyrut, ikinci çap, 1387 h.q;
[8] Əl-İsabə fi təmyizis-səhabə,c.2;
Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Quran necə kitabdır?
  6346 Təfsir 2011/08/23
  Qurani-Kərimsonilahixəbərolaraq, Allah-TaalatərəfindənMəhəmmədibnƏbdullahınvasitəsiiləinsanlarıhaqq
 • İslamda həqiqi olaraq ağıl və düşüncənin yeri haradadır?
  7639 Qədim kəlam 2011/09/18
  Əvvəlcə yaxşı olar ki, bəzi dini məsələlər barəsində düzgün anlaşılmamazlıq barəsində söz açaq. Misal üçün o cür ki, burada açıqlanmışdır.Birinci: Harada və hansı dini mənbədə gəlmişdir ki, övladı atanın vasitəsiylə öldürülməsinə icazə vardır?!Bu səhv təsəvvürdür, heç bir fəqih bu cür hökm fətva verməmişdir. Odur ki, əgər bu cür ...
 • Din olmadan mənəviyyata çatmaq olarmı?
  7610 Nəzəri əxlaq 2011/11/24
  Son zamanlarda irəli çəkilən “yeni mənəviyyat” bizim bir müsəlman ünvanı ilə zehnimizdə təsvir olunan mənəviyyatla tamamilə fərqlidir. Bizim nəzərimizdə mənəviyyatın dinlə qırılmaz əlaqəsi vardır. Dini mənəviyyat maddi aləmin fövqündə olan həqiqətlərdən söhbət açan maarifə və dini göstərmələrin məcmusuna əməl etmək əsasında hasil olur. İnsan o həqiqətlərin əsasında ...
 • İran dini mədrəsələrində təhsil sistemi necədir?
  14368 Fiqh tarixi 2011/11/14
  Bu gün İran elmi hövzələrində təhsil şagirdlərin birinci dövrəni və ya orta məktəbi bitirdikdən sonra başlayır. Bu təhsil zamanı başlanğıc mərhələnin dərslərini (sərf, ərəb dilinin qramatikası (nəhv), məna və bəyan, məntiq), səth dərslərini (üsul, fiqh, fəlsəfə), ümumi dərsləri (əqaid, təfsir, iqtisadiyyat, Quran elmi, əxlaq, xarici dillər, kompyuter ...
 • Үмуми маликијјәт нәзәријјәсиндә фәгиһин вәкаләти мөвзусу гејд олунур. Бу һансы мәнададыр? Вилајәти-фәгиһ бәһсинин јеринә вәкаләти-фәгиһ мөвзусуну ачмаг олармы?
  5983 Nizamlar hüquq və əhkam 2010/02/06
  Әксәр шиә алимләринин нәзәријјәсинә ҝөрә (вилајәти-фәгиһин истәр мәнсуб, истәрсә дә сечим нәзәријјәсинә әсасән олмасы) ислам һөкумәтини гәбул едир. Һәмчинин, вилајәти-фәгиһи әмр саһиби вә ҹәмијјәтин рәһбәри билир. Амма, ону ҹәмијјәтин идарә олунмасында халгын вәкили сајмыр.Бу фикирин ...
 • Aya sizin nəzərinizdə vəliyi- fəqih məsumdur?
  5476 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/09/11
  Məsum imamların (ə) hədis və rəvayətlərinə əsasən, məsum olmaq yalnız 14 nəfər- Peyğəmbər (s), həzrət Zəgra (s) və 12 imama məxsusdur. Bunun üçün də vəliyi- fəqih məsumlar sırasında hesab olunmur. Amma bir çox ayə və rəvayətlərə əsasən, İmam Zamanın (ə) qeybəti dövründə vəliyi- fəqihdən itaət etmək vacibdir və lazımdır. İmam ...
 • Şiələrin nəzərində on ikinci imamın qeybdə olmasına etiqad bütün imamət nəzəriyyəsində şübhə yaradırmı?
  6087 Qədim kəlam 2010/11/10
  Sualda ümumi şəkildə və konkret nümunənin təyin edilmədiyi halda “qeybət dövrünün imamət nəzəriyyəsi ilə təzadı” irəli çəkildiyinə görə, imamın vəzifələrində müəyyən ünvanları zikr etməli, sonra onun qeybət dövrü ilə uyğun gəlib-gəlməməsini təhlil edəcəyik.İmamət – nübüvvətin ...
 • Fətva verməyin əsasları nələrdir?
  4865 Əhkam və hüquq fəlsəfəsi 2020/02/09
  İctihad sözü lüğətdə, çətinliyə dözmək,habelə ,qüdrət və bacarıq deməkdir.Fəhiqlərin terminində isə, ictihad, elmi səylərdən maksimum istifadə etməklə şəri hökmləri İslami mənbələrdən və dəlillərindən çıxarmaq və əldə etmək mənasını verir.Şiə fiqhində, fətvanın əsası ictihad mənbələrinə (Quran, Sünnə, Səbəb və Konsensus) söykənsə də, bu mənbələrdən istifadə ...
 • Nə üçün yuxu (röya aləmində bəzi şəxslərin batini surəti heynan şəklində görsənmiş olur, bir halda ki, bu yuxudan sonra və günahdan tövbə edəndən sonra uca məqamlara yetişiblər.
  6073 Qədim kəlam 2011/12/25
  Ayələrə və rəvayətlərə əsasən camaatdan bir çoxunun batini insan şəklində deyil və bəzi əməllər batini dəyişir və heyvanlar şəklinə çevirir. O cümlədən şərabxorluq batini şəkili və surəti it şəklinə dəyişir. Yuxarıdakı sualda İmam Hüseyn (ə) onun surətini dəyişməmişdi bəlkə onun öz əməli batinini o cür etmişdi və həzrət onun həmin ...
 • Kovsər hovuzu nədir?
  10036 Təfsir 2010/10/03
  "Kövsər" çoxlu xeyir mənasındadır. Onun üçün çoxlu dəlil və faktlar qeyd etmək olar. Məsələn: Kövsər arxı və hovuzu, şəfaət, nübüvvət, hikmət, elm, çoxlu nəsl, çoxlu zürriyyə və sair.Kövsərin iki mənası var, biri dünyaya aid (Fatimeyi- Zəhra (s), o biri isə axirətə (kövsər hovuzu)- na aiddir. Kövsər hovuzu, Behiştdə ləzzətli ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163027 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155439 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117932 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109969 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99509 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91526 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53482 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45766 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43914 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43108 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...