Ətraflı axtarış
Baxanların
5727
İnternetə qoyma tarixi: 2010/11/10
Sualın xülasəsi
İmam Məhdi (əc) günah və səhvə yol vermir?
Sual
İmam Məhdi (əc) günah və səhvə yol vermir?
Qısa cavab

Bu şübhənin mənşəyi üç yerdən qaynaqlana bilər: Birincisi, imamlar arasında fərq qoymaq; ikinci, o həzrətin imaməti uşaqlıq dövründən başlaması; üçüncüsü isə o həzrətin uzun ömürlü olmasıdır. Əgər birinci bənd bu suala səbəb olmuşdur lazımdır deyək: Şiə nəzərində bütün on iki imam vahid nurdurlar və onların arasında heç bir fərq yoxdur, onlar hamısı pak sülbdən və bətndən olmuş və uşaqlıqdan ömürlərinin sonuna qədər pak və hər bir səhv və günahdan amanda qalmışdır. Əgər sualın mənşəyi ikinci bənddirsə buna da diqqət yetirmək lazımdır ki, onun yaşının az olması başqa az yaşlılar kimi deyil və uşaqlıq dövründən Allahın amanında hifz olmuşdurlar və o dövürdən həddi buluğ zamanına kimi də hər bir səhv, üsyan və bir şeyi unudmaqdan amanda qalmışdırlar. Cismi isə qocalıq və yaşlandığına görə, fikri və ruhu isə ömrünün uzun olmasına görə heç bir ziyan görmür ki, qocalığın təsirindənsəhv və bir şeyi unudaraq anlaşılmazlığa yol versinlər.

Bunun üçün də, günah və hafizəsizliyi o həzrətə nisbət vermək səhv bir fikirdir. Bu mövzuda da belə bir işin baş verməsi tarixdə də görünmımişdir!

Bəs imamları sair insanlarla müqayisə edib onlarla bir mərhələdə bilmək düzgün deyil.

Ətreaflı cavab

Başqa məzhəb və dinlərin əksinə olaraq, şiə peyğəmbərlərin ömürlərinin bütün mərhələlərini uşaqlıqdan başlayaraq dünyadan köçənə kimi məsum olduqlarına və imamların da onlar kimi olduğuna inamlı və etiqadı vardır.

İsmətdən məqsəd, Allah tərəfindən olan bir məkəldir ki, möhkəm iradə və elmi qeybdən qaynaqlanır və məsumun günahdan, səhvdən amanda qalmasına və vəhyi Allah tərəfindən alıb təbliğ etməsində hər bir səhvdən amanda qalır, peyğəmbərlər (ə) kimi birbaşa və yaxud imamlar (ə) kimi bir başa olmayaraq bundan bəhrələnmişlər ki, Allah tərəfindən olan və ya heç bir şey əlavə olmadan insanlara çatsın və onların arasında icra olsun, beləliklə insanlar da insanlıq məqamının ən uca pilləsinə yüksələ bilsin.

İstəmədən məqsəd olan bu hədəf o vaxt bərpa olar ki, insan onu bütün ömür boyu icra etsin, əks halda Peyğəmbər və imamın hidayət və vilayətinə naqislik gətirmişdir və belə halda qəlblərdən silinmiş və yaxud doğru tözih və təfsir edilməyib hidayətdə də təsiri yoxdur.

İmam Məhdinin (əc) imaməti bir neçə yolla sabit olmuşdur və bu qanundan istisna olur, çünki onun imaməti, ömrünün bütün mərhələsində, uşaqlıqdan ömrünün sonuna kimi ismətlə bir olmuş və onun əməl və fikrində səhv etmək nəzəriyyəsinə yer qalmır.

Həzrət Məhdi (əc)- ın məqamını, ismətini xüsusiylə də elmini dərk etmək çətin bir işdir. Bunun üçündə öz acizliyimizi qəbul etməli və o həzrəti digər şəxslərlə müqayisə etməkdən əl göterməliyik, İmam Əli (ə) buyurur: həqiqətən bizim vilayətimiz çətindir (bəs) onu daşıya bilməz yalnız o mömin ki, Allah onun qəlbini qeybətə görə imtahana çəkmişdir və bizim vilayətimizi qəbul etməz yalnız o siinələr ki, o əmanətdar və ağıl mənbəyidir."[1] O həzrət buyurdu: Bu ümmətdən heç birini peyğəmbər (s) ailəsiylə müqayisə etmək olmaz: Çünki onlar peyğəmbər əhli beytinin hidayətindən bəhrələnmişdirlər, başqalarıyla bərabər deyildirlər: Çünki onlar dinin əsası və imanın sütunlarındandırlar, və sair.[2]

İmam Rza (ə) uzun bir hədisdə bu mövzuda buyurur: İmamətin qüdrəti çox, şəni uca, məqamı ali, yeri yüksək və dərinliyini isə insanların fikri onu dərk etməz, və ya öz nəzərləriylə o həqiqəti tapıb imamı təyin etməyə qadir deyildir. Elə güman edirsiniz ki, imam peyğəmbər ailəsindən kənardır?!

Burada fikirlər qarışır düşüncəsiz alim və şairlər sükut edib ədiblər çarəsiz qalırlar ki, imamın fəzilətlərindən birini vəsf etmək üçün çarəsiz qalmışlar."[3]

Dediyimiz səhv və haqqı inkar etmək uşaqlıqda ola bilər ki, insanın hələ elmi və iradəsi yoxdur və ya cahillik və zəiflikdən (imanın zəifliyindən) bu yola düşə bilər, və yaxud nəfsin istəyi və heyvani istəklərdir ki, ahıl (orta yaşlarda) insanın ağıl və iradəsinə və beləliklə ruhun və cismin zəiflədiyi qocalıq vaxtında insana qələbə çalır. Amma imam Allah tərəfindən üç tərəfdən kömək olur ki, ümmətin rəhbərliyi və imaməti öz yerini tutub, bunun üçündə Allahın elmi qeybin və iradəsi uşaqlıqdan onu əhatə edir. Beləliklə imam Məhdi (əc)- ın imaməti uşaqlıq dövründən (beş yaşından) başlayıb və bunu özündə sabit edir ki, heç bir çatışmamazlıq, onun uşaqlıq və yaxud buluğ həddinə çatdıqdan sonra onda olmamışdır.[4] Buluğ dövründən orta yaşlara qədər də Allah Taalanın öz nəzəri sayəsində yaradılış və məada elmi yəqin tapmış və yüksək iradəyə sahib olmuşdur. Bəs öz istəyi ilə heç bir səhv və küfrə bilərəkdən və yaxud bilməməzlik üzündən yol verməz. Onun ömrün min ildən artıq keçməsi onun ağıl, iman və cisminin zəifləməsinə səbəb ola bilməz; çünki, qeyd etdiyimiz kimi ki, dedik o həzrəti digər insanlarla müqayisə etmək olmaz bundan əlavə, bir çox rəvayətlər bunu bizə çatdırır ki, o həzrət zühur etdiyi zaman (baxmayaraq ki, yüz illər bundan sonra olsun) 40 yaşında və bir cavan sürətində olacaqdır.[5]

Qeybəti kübra (böyük qeybət) dövründə də o həzrətdən səhvin baş verməsini sabit edən dəlilimiz yoxdur ki, onu açıqlayıb cavab verək, beləliklə yuxarıdakı mətləblərin gələcəkdə də baş verməsi ehtimalı gözlənilmir.

İmam Rza (ə)- dan olan "اللهم ادفع عن ولیک... " duada oxuyuruq: "həqiqətən o, (imam Zaman (əc) ) sənin bəndəndir və sən onu özün üçün seçib öz qeyb aləmindən xəbər vermək üçün ayırdın və onu günahlardan hifz (qoruyub) edib naqislikdən amanda saxladın və bütün pisliklərdən qorudun. İlahi!

Biz qiyamət günü onun üçün şəhadət veririk ki, o heç bir günah etməmiş və hüç vaxt harama düşməyib və heç bir zaman itaət və hörmətini zay etməyib və ya dəyişməmişdir. Sənin şəriətini dəyişməyib,, həqiqətən o (sənin qüdrətinlə) hidayət olmuş, təmiz, pərhizkar və hər eybdən uzaq olan sənin razılığınla kamal tapan və təmiz hidayətçidir.[6]

Tovhid və Allahın peyğəmbərinə (s) şəhadət verdikdən sonra bütün imamların imamətinə belə şəhadət veririk: "Şəhadət veririk ki, siz məsum, əziz, Allaha yaxın, pəhrizkar, sadiq, seçilmiş, Allahın itaətçisi, onun hökmünün icraçısı və onun kəramətini doğruldan hidayətçi rəhbər və imamlarsınız. Allah sizi öz elmi üçün seçdi və sizi qeyb elmindən xəbərdar olmağınıza razı oldu; öz qüdrətiylə sizləri seçib varlığın sirlərini sizə açaraq öz hidayətçi sayəsində sizləsi əziz etdi. Və razı oldu ki, siz onun yer üzündəki nümayəndələri olasınız. Allah sizi naqislikdən qoruyub fəsadlardan amanda saxladı, pisliklərdən üoruyub, eyibləri siz əhli beytdən uzaqlaşdırdı və xüsusi bir paklıqla sizi təmiz və pak etdi.[7]

İlahi! Yalnız sənsən ki, qəm və qüssəni uzaqlaşdırırsan, əgər çətinlikdə olduğumuz zaman qaçırsaq nicat verir və çətinlikdə onlara kömək olursan. Bəs bu çətinliyi də öz vəlindən uzaqlaşdırıb onu yer üzündə xəlifə təyin et, bizləri isə peyğəmbərin və əhli beytin düşmənlərindən qərar vermə, biz bu işdən sənə pənah aparırıq, bəs bizə nicat ver. İlahi! Məhəmməd (s) və onun övladllarına salamımı göndər və bizləri sənin dərgahına həqiqi üz çevirənlərdən hesab et. Amin ya rəbbəl aləmin.

Mənbələr:

1.Hərani, hərre ibn Əli, tərcümə əhməd Həbəşi, Tuhəful- uqul.

2. Seyyid Rəzi, Tərcümə Məhəmməd Dəşti, Nəhcül- bəlağə.

3. Safi Lütfüllah, Müntəxəb- əl- əsər.

4. Qumi, Şeyx Abbas, Məfatihul- əl- cinan.

5. Kiya Şimşəki, Bülfəzl, Vilayət dər irfan.

6. Muxtari Mazandarani. Məhəmməd Hüseyn, imamət və rəhbəri.[1] - Nəhcül- bəlağə, tərcümə, Məhəmməd Dəşti, səh 373, xütbə 189, Bənd 4, ba kəmi təsərrof.

[2] - Nəhcül- bəlağə, tərcümə, Məhəmməd Dəşti, səh 45, xütbə 2

[3] - Üsuli Kafi, cild 1, bab nader came fi fəzli əl imam və sifatih və Tuhəful- uqul, soxənane imam Rza (ə)

[4] - Bax: Sual 285- 1068

[5] - Safi Lütfüllah, Müntəxəb- əl- əsər, səh 351- 352

[6] - Qumi Şeyx Abbas, Məfatihul- əl- cinan, dua bəraye imame Zəman (ə.c)

[7] - Qumi, Şeyx Abbas, axəre Məfatihul- əl- cinan, dua dər qeybəte imame Zəman (ə.c)

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163032 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155461 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117940 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109982 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  99549 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91542 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53492 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45783 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43923 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43121 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...