Ətraflı axtarış
Baxanların
14289
İnternetə qoyma tarixi: 2011/06/21
Sualın xülasəsi
Nə üçün həzrət Məhəmmədin (s) dörd qadından çox arvad almasına icazəsi var idi?
Sual
Peyğəmbərin (s) dörddən çox qadınla ailə qura bilməsi, hansı səbəblərə əsaslanır?
Qısa cavab

Peyğəmbərin (s) qadınlareının çox olması mövzusu daim insanlar üçün sual amili olmuşdur.

Biz bu məqalədə gərək bəzi məsələlərə toxunmaqla müxatəbin zehnini bu kimi suallardan təmizləyək:

1). Birincisi: "Dörd qadından artıq arvad almaq mövzusu haram olmazdan öncə Peyğəmbərimiz bu qadınla ailə qurmuşdu.

2). Peyğəmbərimizin bu qədər evlənməyi uca hədəflərə əsaslanır. O cümlədən: Bəzi qadınlara kafirlərə qismət olmaqdan nicat verirdi. (Sudə və Ümmi Həcibə Əbu sufyanın qızı) bəziləri isə ailə qurmaqla özünü o qəbilənin şərindən siğortalayır və ya öz himayəçilərinin sayını artırırdı. (Ayişəni və Həfsəni buna misal vurmaq olar). Bundan əlavə bəzi başsız qadınlarla ailə qurmaqla onlara nigarançılıqdan nicat verir (Ümmi Sələmə), bəzilərinin abır- heysiyyətini qoruyur (Zeynəb binti Cəhəş) və ərəblərin qədim cahil ən- ənəsini aradan aparmaq üçün öz oğulluğunun arvadı (boşanmış) ilə ailə qurmuşdur. (Zeynəb binti Cəhəş).

Bundan əlavə bəzi əsirlərdən alıb arvad edib sonra isə azad etmişdir.

Bizim bunlara əsas dəlilimiz budur ki, Peyğəmbərin qadınlarının çoxusu dul və qoca olmuşdurlar.

Bundan əlavə biz bununla müşahidə edirik ki, bu işə Allah Taala razılıq vermişdir. Allah Taala yaxşı bilir ki, Peyğəmbər onlardan sui- istifadə etməyəcəkdir. Bu sözə də əsas şahidimiz Peyğəmbərimizin onlarla gözəl rəftarı olmuşdur.

Peyğəmbərimizin gözəl qadınlarla ailə qurmaq imkanına malik olduğu halda bu işdən imtina etməsi, onun ailə qurmaqda digər hədəflərin gizləndiyindən xəbər verir. Deməli Peyğəmbərimizinailə qurmaqda böyük İlahi hədəflər olmaqla yanaşı onun dörd qadından çox qadınla ailə qurmaq icazəsi olmuşdur.

Ətreaflı cavab

Ən çox suallara məruz qalmış mövzulardan biri də Peyğəmbərimizin dörd qadından çox qadınla ailə qurmaq məsələsidir. Mövzunun izahı üçün sizin diqqətinizi aşağıdakı qeydlərə cəlb edirik.

1). Peyğəmbərin qadınlarının sayı

Peyğəmbərin qadınlarının sayı barəsində bəziləri şişirdmə kəlmələrlə açıqlamalar vermişdir. Məsələn: Hakim Nişaburi Müstədrək kitabında onların sayını on səkkiz, əmta əl Əsma kitabının sahibi isə onu on beş nəfərə çatdırmışdır.

Onun açıqlamasına əsasən Peyğəmbər bu on beş qadının yalnız dördü ilə nigah qurmuş və qaxınlıq etmişdir. Qadınları ilə isə nigah etmiş amma yaxınlıq etməmişdir.[1]

İbni İshaq Peyğəmbərin qadınlarının sayını isə on üçə kimi saymışdır. Onun bəyanına əsasən Peyğəmbər yalnız iki nəfərlə nigah etmişdir. Yerdə qadınlarının ikisi isə Peyğəmbərin həyatı zamanı dünyadan köçmüşlər. Peyğəmbərin həyatı zamanı doqquz qadın: Ayişə, Həfzə, Ümmü Həbibə, Ümmü Sələmə, Sudə, Zeynəb Cəhəş qızı, Meymunə, Səfiyə və Coyiriyə onun evində olmuşlar.[2]

2). Peyğəmbərin qadınlar və onun evlənməsi barəsində bir neçə mətləb:

Peyğəmbərimiz (s) əlli və ya əlli üç yaşlarına kimi xanım Xədicədən (s) savayı kiminləsə ailə qurmamışdır.[3]

Peyğəmbərin qadınlar, onunla evlənməzdən öncə ailə qurmuş və öz ailələrini itirmişlər. yəni dul olmuşdurlar.

Peyğəmbər Ənsarın qəbilələrinin heç biri ilə ailə qurmamışdır.[4]

Peyğəmbər o qadınları ayə nazil olmazdan öncə almışdır. Ayə hicrətin səkkizinci ilinin axırlarında Mədinə şəhərində nazil olmuşdur.[5] Amma bu vaxta qədər Peyğəmbərimiz o qadınlarla ailə qurmuşdur.[6]

Peyğəmbərimiz bəzi xüsusiyyətlərə malik idi ki, biz o xüsusiyyətlərdən məhrumuq. Məsələn: Peyğəmbərə gecə namazı vacib idi, amma bizə vacib deyildir; Peyğəmbərimiz sonuncu Peyğəmbərdir, biz isə yox; Peyğəmbərimiz dörd qadından artıq qadınla evlənə bilər biz isə ondan artıq qadınla evlənə bilmərik. Allah Taala Peyğəmbərin İlahi hədəflərini nəzərə alaraq bu məsələləri ona vacib etmişdir. Peyğəmbərimiz də həmçinin müxtəlif qadınlarla evlənməklə bir çox İlahi hədəfləri yerinə yetirmişdir.

3). Peyğəmbərin (s) evlənmək mövzusunda hədəfləri və fikirləri

İlkin surətdə buna diqqət yetirmək lazımdır ki, Peyğəmbərin (s) evlənməyi onun gününün xoş keçirməyi və (nə uzu billah) şəhvətpərəstliyi səbəbindən deyildi. Əgər belə olsaydı Peyğəmbərimiz bu əməli cavanlıq dövürlərində yerinə yetirmiş olardı. Bildiyimiz kimi Peyğəmbərimiz iyirmi beş yaşına kimi heç kəslə evlənməmişdir. Sonra isə iki dəfə Peyğəmbərimizdən öncə ərə getmiş və Peyğəmbərimizdən on beş yaş böyük olan xanım Xədicə ilə evlənmişdir. Bunu da qeyd edək ki, Xanım Xədicə dünyasını dəyişənə kimi Peyğəmbərimiz (s) heç kəslə ailə qurmamışdır. Bundan əlavə xanım Xədicədən (s) sonra Peyğəmbərə (s) ərə gələn qadınların çoxsu dul qadınlar olmuşdur.

Məsələn: Peyğəmbərimiz Ümmü Sələmə ilə evlənərkən o qoca, ərsiz yetimləri çox və evlənməyə əlaqəsi olmayan bir qadın idi. O cümlədən Zeynəb binti Cəhiş əlli yaşında və Meymunə əlli bir yaşında o həzrətlə evlənmişlər. O həzrətin (s) qadınlarının ikisi onun kənizi olmuş və onları azad etdikdən sonra onlarla evlənmişdir. Əgər Peyğəmbərin ləzzət almaq qəsdi olsaydı onları azad etməzdən öncə onlarla yaxınlıq edə bilərdi.

Deməli Peyğəmbərimizin evlənməkdə əsas hədəfi İlahi əmirləri və uca hədəfləri yerinə yetirməklə o hədəflərdən bəzisini aşağıda qeyd edirik:

A)    Peyğəmbərin (s) siyasi və ictimai hədəfləri

Peyğəmbərimiz, Əbu Bəkrin qızı Ayişə Tim qəbiləsindən, Həfzə Ömərin qızı Ədi qəbiləsindən, Ümmü Həbibə əbu Süfyanın qızı bəni- Üməyyə qəbiləsindən, Ümmü Sələmə bəni- Məxzum qəbiləsindən Sudə bəni Əsəd qəbiləsindən, Meymunə bəni hilal qəbiləsindən və Səfiyyə xeybər Yəhudilərindən (müsəlman olandan sonra evləndi) olduğu üçün onlarla evlənmişdir. Peyğəmbər bu işlə qəbilələr arasında vəhdət yaratmış və onların müsəlmanların əleyhinə olan mənfi fikirlərin zərərsizləşdirmişdir.

Peyğəmbərimizin evlənmək mövzusu müsəlmanlar üçün yaxşı nəticələnməyən Ühüd döyüşündən sonra başlamışdır. Amma müsəlmanların sevincinə səbəb olan Məkkənin qələbəsindən sonra daha evlənməmişdir. Mədinə müsəlmanlarının və qəbilələrinin Peyğəmbərə və onun yaxınlarına qarşı zərər ehtimalı olmadığı üçün Peyğəmbər Ənsardan (Mədinəlilərdən) qız almamışdır.

Peyğəmbərimiz İslam dininin böhranlı vaxtlarında başsız qadınlarla evlənmək siyasətini irəli sürmüş və hu əməli özü icra etməklə yanaşı başqalarını da bu işə təşviq etmişdir. Peyğəmbər bu yolla yetimlərin və başsız qadınların himayəsini təmin etmiş, onlara aclıqdan, evsizlikdən və digər çətinlikdən nicat vermişdir. O hamıdan öncə bu fəzilətli əməli yerinə yetirmiş və başqalarını bu möhtəşəm əmələ dəvət etmişdir.

B). Kənizlərin azadlığı

Peyğəmbərimiz (s) əsirlərin azaflığı üçün müxtəlif yollardan istifadə etmişdir. Bu yolların biri də kənizlərin azaflığı və azadlıqdan sonra onlarla evlənmək mövzusudur. O cümlədən Coviriyə və Səfiyyə Peyğəmbərin kənizləri idilər. Peyğəmbər onları azad etdi və sonra onlarla evləndi. Peyğəmbərimiz bu əməllə müsəlmanlara kənizlərin də onlar kimi insan olduğunu başa saldı. Böyük İslam Peyğəmbərinin bu möhtəşəm əməlindən sonra müsəlmanların çoxu bu gözəl əmələ qədəm qoydular.

C). Müsəlman olmuş qadınlara müşriklərin və kafirlərin zülmündən nicat vermək.

Bəzi yeni müsəlman olmuş qadınlar ərləri kafir olduğu və ya döyüşdə öldükləri üçün kafirlərin arasında olduqca çətin həyat tərzi sürürlər. O cümlədən Ümmü Həbibə (Əbu süfyanın qızı) müşriklərin arasında olduqca çətin həyat tərzi sürürdü. Peyğəmbərimiz onun bu çətinliyindən xəbərdar olduqda Həbəşə (Efyopiya) padşahının vasitəsi ilə ona elçilik edir və onun mehriyəsini bi biri xanımlarından on dəfə artıq verərək onunla evlənir. Yəni o, bu yolla Ümmü Həbibəyə nicat verir. Əgər belə olmasaydı müşriklər onun müsəlman olmadığından xəbər tutar və ona olmazın zülmünü edərdilər. Amma Peyğəmbərimiz bu əməllə ona müşriklərin işkəncələrindən və qorxudan nicat verdi.

Q). Ərəblərin cahil adət- ənənələrini batil etmək

Bildiyimiz kimi övldlığa götürülmüş uşaq insanın öz uşağı kimi deyildir. Əgər övladlığa götürmüş uşaq qızdırsa ataya və oğlandırsa anaya naməhrəmdir. Amma ərəblərin adətlərinə əsasən övladlığa götürmüş oğlanlar əsil övlad hökmünü daşıyırdı. Belə olan halda evdə olan bütün qadınlar ona naməhrəm olurdular. İslam dini zühur etdikdən sonra bu qanunun əksinə çıxaraq onun batil olduğunu buyurdu: Peyğəmbərimiz Allah- Taalanın əmri ilə öz oğulluğunun boşanmış qadını olan Zeynəb binti Cəhişlə evləndi və bu yola ərəblərin əməllərinin batil olduğunu onlara isbatladı. Əgər belə olmasaydı, Peyğəmbər dünyasını dəyişdikdən sonra Zeyd ibni Haris onun əsil övladı sayılacaqdır. Bu yola o Peyğəmbər ailəsinin varisi sayılacaq və İmamət məsələlərində xalq üçün dəyişikliklər olacaqdır. Mümkündür bəziləri Harisin Peyğəmbərin yeganə övlad olduğunu bəhanə edərək onu müsəlmanların xəlifəsi olduğunu elan etsinlər. Yəni xəlifəliyi yeganə onun hüququ olduğunu düşünərdilər. bu evlənməyin digər faydalarından biri də iki batil inancın haram olmasıdır:

Birincisi budur ki, Peyğəmbər oğulluğa götürmüş kimsənin arvadının qaynatasına naməhrəm olduğunu sübut etdi.

Yəni onun oğulluğa götürdüyü öz arvadından boşanarsa onu özü üçün arvad edə bilər. (Amma əsil övladın arvadı ona əbədi məhrəm olur. İstər boşasın və ya saxlasın. Onunla heç vaxt evlənmək olmaz).

İkincisi isə budur ki, ərəblər heç vaxt azad olmuş qulun arvadı ilə evlənmirdilər. Bunu özlərinə bir növ təhqir hesab edirdilər. Bildiyimiz kimi də Haris əvvəllər qul olmuşdur. Bu minvalla Zeynəb ömrünün sonuna kimi heç kəsə ərə getməməli idi. Amma Peyğəmbərimiz bu əməllə ərəblərin batil düşüncələrinə son qoydu.[7]

Məqalənin sonunda bunu da qeyd edək ki, Peyğəmbərimiz (s) bütün addımlarında yüksək və ali hədəfləri düşünmüşdür.

Bu səbəbdən də onun evlənmək və ya sair. əməlləri bizim ilə müqayisə olunmazdır. Bundan əlavə Allah Taala Peyğəmərin (s) öhdəsinə ağır vəzifələri qoyduğu üçün ona bəzi əməlləri bizdən fərqli olaraq halal etmişdir.

Əgər başqalarının da öhdəsinə bu vəzifəni qoysaydılar o da Peyğəmbər kimi öz əməllərində seçiləcəkdir.[1] - Əmtağ- əl əsma cild 6, səh 92.

[2] - Seyrəti Peyğəmbər, ibni İshaqın tərcüməsi, rəfiəddin İshaq ibni Məhəmməd Həmədani, səhifə 549.

[3] - Peyğəmbər 25 yaşında Xədicə ilə evlənmişdir. Bu zaman Xədicənin 40 yaşı var idi. O Peyğəmbərdən öncə iki dəfə ərə getmişdir. Peyğəmbərə ərə gələndə isə dul bir qadın idi. O 25- ya 28- il Peyğəmbərlə birlikdə yaşamışdır. Peyğəmbər bu zamanda ondan başqası ilə evlənməmişdir.

[4] - Təbəqat, 8- ci cild, səhifə 132, Əl- Əllam Zərkəli, 7- ci cild, səhifə 342.

[5] - Nisa surəsi, ayə 3.

[6] - Peyğəmbərin axırıncı evlənməyi hicrətin yeddinci ili ümrət- əl qəzada olmuşdur.

[7] - Əhzab surəsi, ayə 37.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Təsadüfi suallar

 • Mümkündürsə, yeddilik təşkil edən behiştlər barədə izah verin.
  7087 Qədim kəlam 2012/07/22
  Rəvayət və təfsir mənbələrində Darus-səlam, Darul-cəlal, Cənnətul-mə’va, Cənnətul-xuld, Cənnətu-ədn, Cənnətu-firdovs, Cənnətu-nəim behişt üçün qeyd olunan yeddi addır. Əlbəttə, bəzi alimlər inanır ki, bu adların hamısı elə bir dənə behiştə aid edilir və bu adların hər biri behiştin mərtəbələrindən birini göstərir. Çünki Cənnəti-ədn dedikdə məqsəd daimi iqamətgah olan ...
 • İnsanlarda təfavüt və ixtilafların fəlsəfəsi, o cümlədən çirkinlik və gözəlik, hidayət və zəlalət və s. nədir?
  9044 Təfsir 2011/03/06
  Ədalətin müxtəlif mənaları vardır, o cümlədən: mürəkkəb hissələrdən təşkil olunmuş bir məcmuənin hissələrinin tənzimli, müvazinətli olması, ayrı-ayrı insanların hüququna riayət etmək, haqq sahibinin haqqını özünə vermək, vücud ifazə (əta) eləməkdə ləyaqəti riayət etmək, bərabərlik, hər növ ayrı-seçkiliyin inkar edilməsi. Amma suala münasib olan məna bərabərlik və hər ...
 • hər hansı malın, xüsusilə əl işlərinin satışında şəri cəhətddən nə qədər faydalanmaq olar?
  4622 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/05/28
  Bu sualın cavabında, nəzərinizi Böyük məqam sahibi Rəhbərin (Allah hifz etsin) bu suala cavabına cəlb edirəm: Sual: Mən, elektirik malları istehsal edənlərdənəm. İcazə var ki, bu malları bazarda hər qiymətə istəsəm və qəbul etsələr satım ya yox? Cavab: Dövlət tərəfindən qiymət təyin olunmamış malı, satıcı ilə alıcının ...
 • Əl verməyin, naməhrəmlə təmasda olmağın və hicabın olmamasının cəzası nədir?
  9593 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/03/11
  Bizim dini mətnlərdə sualda deyilən günahlar üçün axirət cəzaları bəyan olubdur ki, nümunə olaraq neçə rəvayətlə kifayətlənirik: Naməhrəmə əl vermək: Əziz Peyğəmbər (s) bu barədə buyurubdur: 1.Hər kəs naməhrəm qadına əl verə, qiyamət günündə zəncirə çəkilmiş halda məşhur olar ...
 • Allahı mütləq alim olmasını qəbul ediriksə, onda İlahi imtahanların hədəfi nədir?
  6229 Qədim kəlam 2010/09/23
  Sualda qeyd olunduğu kimi, ilahi imtahanlar məchulu bilmək üçün deyil, çünki Allah hər şeyi bilir, amma ayə və rəvayətlərdən bu ələ gəlir ki, imtahan bir ilahi qanun və adətdir. Bu ilahi adət, digər digər bir adətə əsaslanır ki, ilahinin ümumi hidayət və tərbiyəsindən ibarətdir. Allah yaratdığı hadisələr ...
 • Naməhrəmlə söhbət zamanı təbəssüm etməyin hökmü nədir?
  5551 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/10/11
  Naməhrəmlə zarafat və təbəssüm etmək, əgər cinsi ləzzət qəsdi ilə və ya onda günaha düşmək və fitnə qorxusu olarsa, olmaz və iradı var. "Naməhrəmlə zarafat etməyin hökmü nədir?" Sualının cavabında təqlid mərcələri buyurublar: Əgər (cinsi) ləzzət qəsdi ilə olsa və ya günaha düşməyindən ...
 • İsmətin mənasını açıqlayın, və məsum imamlardan (ə) başqa insanlarda ismətə malik ola bilərmi?
  6637 Qədim kəlam 2011/02/14
  Etiqad elmi baxımından, ismət məqamına yiyələnən hər bir şəxsə "məsum" deyilir. Məsum o insandır ki, Allahın lütf və mərhəməti sayəsində hər bir günah və çirkinlikdən amanda qalaraq o çirkinliklərdən çəkinir. Kiçik səhvlərdən belə uzaq olub, günah və xətalardan üz çevirir. Hər zaman səy edir ki, o xəta və səhvlərdən amanda ...
 • Qiymətli daş- qaşlı üzüyün hansı fayda və savabı vardır?
  15965 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/05/19
  Əqiq, firuzə, yaqut və ... üzüklərdən istifadə etmək, o halda ki, üzük qızıl olmasın kişilər üçün eybi yoxdur bəlkə rəvayətlərdə olduğu kimi savabı vardır və namazın savab və fəziulətinin daha çox olmasına belə səbəb olur ...
 • Bizim salavat göndərməyimiz Peyğəmbərin (s) məqamının yüksələməsinə səbəb olur?
  5989 Qədim kəlam 2012/09/01
  Peyğəmbərə salavat göndərməyin bir neçə müxtəlif cəhətləri vardır ki, bunların bəzilərinə işarə edirik: Salavat Allahın Quranda qeyd edilən əmridir. Buyurur: «إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْليما» ”Həqiqətən ...
 • Үсулиддиндә әдаләтдән мәгсәд нәдир?
  7632 Qədim kəlam 2010/09/29
  Кәлам елминдә әдаләт бәһси ҝениш мәнада арашдырылыр вә тәриф олунур. Амма, алимләр арасында (хүсусилә, имамијјә илә мөтәзилә) әдаләт бәһсиндә ән чох ихтилафлы мәсәлә һәр бир шәхсә мүкафат вә ҹәза верилмәсиндә онун һаггынын нәзәрә алынмасы зәрурәтидир.Әшаирә мәзһәбиндән оланлар әдаләт бәһсиндә бу нәзәријјәни ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  162858 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  154874 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  117721 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  109655 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  98721 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91268 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53330 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  45148 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  43693 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  42850 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...