Carian Terperinci
Pengunjung
16356
Tarikh Kemaskini 2011/12/19
Ringkasan pertanyaan
Apa hubungan antara wahdatul wujud dalam pandangan Ibnu Arabi dan Falsafah Hikmah Mulla Shadra?
soalan
Apa hubungan antara wahdatul wujud dalam pandangan Ibnu Arabi dan Falsafah Hikmah Mulla Shadra? Apakah gagasan Falsafah Hikmah dirangka dari maktab falsafah, tasawuf dan irfan sebelum Mulla Shadra? Dan yang paling penting ialah bagaimana dua pandangan ini memainkan peranan penting dalam kehidupan manusia? Apakah bersandar pada pandangan ini dapat merancangkan manusia lebih dekat kepada Allah (s.w.t)?
Jawaban Global

Meskipun wahdatul wujud sebelum Ibnu Arabi terkemuka di kalangan kebanyakan urafa tetapi tidak dapat diragukan bahawa pandangan Ibnu Arabi yang lebih menonjol dalam hal ini.

Makna wahdatul wujud

Wahdatul wujud dalam pandangan urafa (plural dari arif) dan Ibnu Arabi bukanlah wahdatul wujud konsepsi (mafhum), melainkan yang dimaksud dengan wahdatul wujud adalah wahdatul wujud segala sesuatu yang ada di dunia luaran yang hakikatnya diperoleh oleh urafa melalui jalan syuhud. Kerana itu, dalam pandangan ini, wujud hakiki itu tidak lebih dari satu dan wujud tersebut adalah kewujudan Tuhan. Selain Tuhan, apa pun yang wujud dan maujud yang nampak adalah semata-mata ibarat-ibarat dan manifestasi kewujudan Tuhan.

Ibnu Arabi berpandangan bahawa hakikat wahdatul wujud adalah "thuri warai thur aql" (di luar jangkauan akal) yang menjadi penyebab kehairanan orang-orang berakal dan untuk memahami hal tersebut ia memerlukan pengetahun yang lebih tinggi sedangkan akal tidak dapat dijadikan pembuktian.

Falsafah Hikmah Mulla Shadra juga mengemuka konsep wahdatul wujud. Sesuai dengan penjelasan para pemerhati Falsafah Hikmah, Mulla Shadra banyak terpengaruh pandangan Ibnu Arabi dalam menjelaskan konsep wahdatul wujud.

Perbezaan asasi antara Ibnu Arabi dan Mulla Shadra terletak pada penekanan Ibnu Arabi tentang "thuri warai thur aql" konsep wahdatul wujud. Mulla Shadra meyakini bahawa konsep wahdatul wujud dapat dijelaskan secara falsafah. Atas dasar ini, sistem falsafah Mulla Shadra berdasarkan dan berpijak pada masalah kehakikian wujud (ashalatul wujud) dan wahdatul wujud.

Dikatakan bahawa masalah wahdatul wujud bagi urafa sekali-kali tidak dikemukakan sebagai satu konsep murni kefalsafahan dan terpisah dari realiti kehidupan. Masalah wahdatul wujud merupakan pengungkap tertinggi darjat kemurnian dan ketulusannya dalam bertauhid kepada Allah (s.w.t). Kehidupan yang sarat dengan cinta dan harapan urafa Ilahi sebenarnya merupakan jelmaan kehidupan yang berdasarkan wahdatul wujud.

Hakikatnya, mazhab cinta dalam irfan Islam bertitik tolak dari konsep ini. Kerana para pesuluk (yang menekuni dan melakoni) jalan irfan apabila mereka memerhatikan realiti ini sebagaimana alam semesta khususnya manusia adalah manifestasi wujud Tuhan, maka ia akan menjadi pecinta Tuhan di alam semesta dan puncak dari cinta ini adalah kefanaan dan lebur dalam kewujudan hakiki Ilahi.

Jawaban Detil

Wahdatul wujud merupakan pesanan utama irfan Ibnu Arabi yang dapat disaksikan pada seluruh karyanya. Walaupun pada masa sebelum Ibnu Arabi, urafa banyak menyentuh masalah ini namun tidak dapat diragukan bahawa pandangan Ibnu Arabi yang lebih menonjol dalam hal ini.

Makna wahdatul wujud

Wahdatul wujud dalam pandangan urafa (plural dari arif) dan Ibnu Arabi bukanlah wahdatul wujud konsepsi (mafhum), melainkan yang dimaksud dengan wahdatul wujud adalah kesatuan wujud segala sesuatu yang ada di dunia luaran yang hakikatnya diraih oleh urafa melalui jalan syuhud. Sumber utama konsep wahdatul wujud ini sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan masalah kefalsafahan. [1]

Kerana itu, menurut konsep wahdatul wujud, wujud hakiki itu tidak lebih dari satu dan wujud tersebut adalah wujud Tuhan. Selain Tuhan, apa pun yang ada dan maujud, yang kelihatan adalah semata-mata entifikasi (ta'ayyun) dan manifestasi (tajalli) wujud Tuhan.

Penjelasan ini berkali-kali dapat ditemui dalam karya-karya Ibnu Arabi yang menegaskan bahawa alam semesta merupakan manifestasi Tuhan dan tiada yang nampak pada wujud selain Hak (Tuhan), [2] di mana dengan memerhatikan pada Zat-Nya seluruh semesta dan isinya adalah lebur dan batil. Akan tetapi, kerana jelmaannya disebabkan kewujudan Tuhan, maka yang selain Tuhan itu ia memiliki wujud bilghair.

Demikan juga, ucapannya yang terkenal adalah: "Mahasuci Allah yang menampakkan segala sesuatu dan itu identis dengan-Nya." [3] Sudah tentu maksudnya adalah segala sesuatu itu identis dengan kemunculan (zhuhur) bukan identis dengan zat segala sesuatu. Sebagaimana pada kesempatan lain ia berkata: "Dia adalah identis dengan setiap entiti pada tingkatan kemunculan (zhuhur) bukan identis dengan setiap entiti pada peringkat zatnya. Allah (s.w.t) Mahasuci dari penyandaran seperti ini. Dia adalah Dia dan segala entiti adalah entiti-entiti perhubungan (maujudat rabthi). [4]

Ibnu Arabi memandang hakikat wahdatul wujud sebagai sebuah perkara yang sangat agung dan "thuri warai thur akal" [5] yang menyebabkan orang-orang berakal takjub dan mereka memerlukan (medium) pengetahuan yang lebih tinggi untuk memahami hal ini. Ia meyakini bahawa akal tidak dapat disandarkan untuk mencerap hakikat wahdatul wujud. Ini disebabkan Allah (s.w.t) pada tingkatan kemunculan (zhuhur) adalah identis dengan segala sesuatu. Namun Dia tidak identis dengan segala sesuatu pada tahap zat. Perkara agung pada zahirnya ini bukan sekadar bertentangan, bahkan benar-benar bertentangan; oleh kerana pertentangan hanya kelihatan secara zahir, maka setelah percanggahan ini dapat diatasi ia tidak lagi agung dan tidak lagi membuat orang-orang takjub.

Ibnu Arabi mengatakan, "Mengungkapkan hal ini benar-benar pelik. Lantaran kata-kata tidak mampu mengungkapkannya. Oleh kerana perubahan dan percanggahan pada hukum-hukumnya maka minda tidak dapat merakamnya. Masalah ini seperti mana pada firman Allah (s.w.t) yang menyatakan: "Wama ramaita idz ramaita." (Kalian tidak melempar (pengingkaran) tatkala kalian melempar (penetapan)." [6]

Apa yang telah dihuraikan di atas adalah beberapa penjelasan dan ungkapan Ibnu Arabi berkenaan perbahasan wahdatul wujud yang menjadi fokus utama kajian irfan teoretis.

Adapun konsep wahdatul wujud ini mengemuka dalam Falsafah Hikmah Mulla Shadra dan Mulla Shadra mendakwa bahawa ia mampu menetapkan konsep wahdatul wujud tersebut dengan argumen-argumen kefalsafahan.

Kebanyakan urafa meyakini bahawa Mulla Shadra mengambil konsep pokok wahdatul wujud ini dari Ibnu Arabi dan secara umum memandang Mulla Shadra banyak terpengaruh oleh pemikiran Ibnu Arabi. Pada peringkat praktikal juga, persoalan-persoalan yang disampaikan Mulla Shadra menunjukkan bahawa ia telah sampai pada puncak dan ketinggian falsafahnya dengan menggunakan konsep wahdatul wujud. Sebagaimana hal itu ia nyatakan sendiri: "Tuhanku telah memberikan petunjuk dan burhan-burhan jelas kepadaku bahawa wujud hanya terbatas pada satu hakikat sedemikian sehingga tiada entiti yang wujud selain kewujudan-Nya. Apa pun yang nampak wujud selain-Nya adalah jelmaan, manifestasi dan pancaran dari seluruh pancaran-Nya yang tak-terbatas." [7]

Berkenaan dengan perbezaan asasi antara Ibnu Arabi dan Mulla Shadra, Ibnu Arabi meyakini bahawa wahdatul wujud tidak dapat diungkapkan dengan akal dengan berkata "thuri warai thur akal." Berdasarkan pandangan Mulla Shadra universal yang bersandar pada kesatuan irfan, al-Quran dan burhan, ia menjelaskan bahawa masalah ini, di samping berlandaskan al-Quran, ia juga merupakan persoalan argumentatif dan dapat beralasan secara falsafah.

Berkenaan dengan penjelasan Mulla Shadra, kita perlu menyebutkan noktah ini iaitu Mulla Shadra secara zahir mengemukakan dua pendapat dalam masalah tersebut: Pendapat pertama dan pendapat terakhir. Pendapat pertama disebut sebagai "wahdat tasykiki wujud" dan pendapat terakhir dinamakan dengan "wahdat syakhshia wujud." Sesuai dengan penjelasannya sendiri, pendapat pertama semata-mata merupakan tingkatan persiapan sehingga dakwaan utamanya iaitu "wahdat syakhshia wujud" atau wahdatul wujud urafa dapat ditetapkan. [8]

Wahdat tasykiki wujud (kesatuan gradasi wujud) adalah bahawa wujud merupakan satu hakikat tunggal dan memiliki tingkatan, memiliki kehebatan dan kelemahan. Keseluruhan entiti dari wajibul wujud (Wujud Wajib) hingga material (maddah) masing-masing merupakan satu hakikat berdasarkan tingkatannya. Ertinya ia tunggal dalam pluralnya dan plural dalam ketunggalannya.

Penjelasan lebih jauh, bahawa tingkatan lemah juga memiliki hakikat wujud, namun ia berada pada tingkatan yang menurun. Namun demikian, urafa menentang pandangan ini dan meyakini konsep wahdat syakhshia wujud dan wujud hakiki hanya milik Tuhan dan segala entiti merupakan jelmaan, manifestasi-Nya yang pada tingkatan zatnya entiti-entiti tersebut lebur dan fana dan tidak memiliki wujud bagi dirinya.

Bukan tempatnya di sini untuk menghurai lebih mendalam masalah ini dengan menurunkan semua argumen dan perbahasan yang berkaitan dalam Falsafah Hikmah dan bagaimana Mulla Shadra memperoleh dua pendapat ini dan demikian juga ragam pendapat yang dilontarkan oleh ulama dalam hal ini. Untuk itu, kami persilakan anda merujuk pada buku yang membahas masalah ini lebih mendalam. [9]

Bagaimanapun, Mulla Shadra pada akhirnya sejalan dengan Ibnu Arabi dalam masalah ini. Manakala, pada puncak falsafahnya dengan menggunakan kendaraan wahdat tasykiki al-wujud dan wahdat syakhisya al-wujud ia sampai pada wahdatul wujud urafa.

Dari apa yang diutarakan di atas menjadi jelas bahawa wahdatul wujud tergolong sebagai pembahasan pokok dan asasi dalam kajian irfan teoritis. Falsafah Hikmah juga menegaskan keselarasannya dengan al-Quran, irfan dan burhan.

Adapun kaitan dengan jawapan atas inti pertanyaan anda terkeluar dari perbahasan falsafahnya yang mendalam, apa hubungan dan peranan konsep wahdatul wujud ini dalam kehidupan manusia? Apakah ia memainkan peranan dalam memainkan peranan untuk manusia lebih dekat kepada Allah (s.w.t)?

Dalam hal ini harus dikatakan bahawa konsep wahdatul wujud urafa sebenarnya termasuk sebagai perbahasan tingkatan tertinggi tauhid dan hal itu disebut sebagai "tauhid wujudi". Kerana sesuai dengan konsep wahdatul wujud ini, tidak hanya "tiada tuhan selain Allah" bahkan lebih tinggi dari itu, tiada wujud dan entiti selain Dia. Hal ini merupakan puncak tauhid yang pada inti keberadaan dan kewujudan tiada sekutu bagi Tuhan semesta alam.

Di sinilah puncak keikhlasan dalam tauhid akan menjadi kenyataan. Seluruh entiti di antaranya adalah keakuan manusia merupakan tirai hakiki. Seorang arif entiti rekaannya akan leburkan dalam pancaran wujud hakiki.

Antara pecinta dan yang dicinta tiada tirai terbentang

Engkau adalah tirai bagi dirimu wahai Hafizh bangunlah

Sebenarnya, masalah wahdatul wujud bagi seorang arif bukan merupakan masalah pinggiran yang terpisah dari masalah kehidupan sebagaimana sebuah konsep falsafah murni, melainkan ia merupakan hal yang berjalin berkemudi dengan seluruh kehidupan manusia. Kehidupan yang penuh cinta dan harapan urafa merupakan jelmaan kehidupan yang berdasarkan wahdatul wujud. Mazhab cinta dalam irfan Islami sebenarnya dipam dari jantung wahdatul wujud. Jikalau pesuluk jalan irfan menyaksikan hakikat ini di seluruh alam maya khususnya pada diri manusia dan kemuncaknya pada manusia sempurna (insan kamil) adalah manifestasi Tuhan, maka ia akan menjadi pencinta kemunculan Tuhan di alam semesta. Suka atau tidak suka, mahu atau tidak mahu, ia akan lebur dan fana dalam kecintaan ini dan sampai pada tingkatan tertinggi tauhid.

Mengingat bahawa manusia merupakan jelmaan dan cermin rahsia-rahsia Ilahi dan pada irfan, puncaknya, ia harus menemukan wujud Tuhan pada rahsia dirinya. Memetik Ibnu Arabi, "Kita adalah sifat-sifat itu sendiri yang kita gunakan untuk mencirikan Tuhan dengan sifat-sifat tersebut. Kewujudan kita semata-mata merupakan citra luaran wujud Ilahi. Kita memerlukan Tuhan sehingga kita menemukan wujud, sementara pada saat yang sama Tuhan memerlukan wujud kita sehingga Dia dapat memanifestasikan diri-Nya." [10]

Apa yang akan terjadi apabila pancaran cahaya yang dicinta menimpa pecinta

Kita memerlukan-Nya dan Dia merindui kita. [][1]   Untuk telaah lebih jauh anda dapat melihat jawapan 5567 (Site: 5838).

[2]   Ibnu 'Arabi, al-Futuhat al-Makkiyah, jil. 2, hal. 517, Dar al-Shadr, Beirut, tanpa tahun.  

[3] Ibnu 'Arabi, al-Futuhat al-Makkiyah, jil. 2, hal. 604, sesuai nukilan dari Muhammad Khawaji, Kherad Nâme Shadra, hal., 54, no. 19, Bahar 79.  

[4]   Al-Futuhat al-Makkiyah , jil. 2, hal. 484.  

[5]   Ibid , jil. 1, hal. 289.  

[6]   Ibid , jil. 2, hal. 216.  

[7]   Muhammad Shadruddin Syirazi (Mulla Shadra), al-Hikmat al-Muta'aliyah fii al-Asfar al-Arba'ah, jil. 2, hal. 292, Dar al-Ihya Turats al-'Arabi, Beirut, cetakan ke-4, 1410 H.  

[8]   Al-Hikmah al-Muta'aliyah fii al-Asfar al-Arba'ah , jil. 1, hal. 71.  

[9]   Untuk telaah lebih jauh sila lihat jawapan 5567 (Site: 5838) .

[10]   Annemarie Schimmel, Ab'ad-e Irfani Islami, terjemahan Abdurrahim Gawahi, hal. 437, Nasyr-e Farhanggi Islamim, Teheran, cetakan ke-5, 1377 S.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apa yang dimaksudkan fizik dan metafizik? Dan bagaimana hubungan yang terjalin di antara keduanya?
  39191 Falsafah Islam 2011/05/10
  Fizik bermakna tabiat-tabiat semulajadi yang bertentangan dengan ilahiyyat (teologi) dan riyadhiyyat (matematik). Adapun metafizik dalam makna falsafahnya hari ini adalah sebuah ilmu yang membahaskan tentang maujud selaku maujud (bima huwa maujud). Trans-fizik atau mâ warâ ṭabiat merupakan sebuah ilmu yang mengulas tentang masalah Tuhan dan pelbagai kewujudan. Namun hubungan yang ...
 • Sejarah dan asal usul pemikiran Baha’iyyah.
  11584 Teologi Klasik 2012/01/19
  Pengasas dan pelopor aliran Baha’iyyah adalah Mirza Hussain Ali Nuri yang memeluk ideologi Ali Muhammad Bab dan beriman dengan dakwaan-dakwaannya setelah kemunculan dan huru-hara Ali Muhammad Bab dengan propaganda Mullah Husein Busyrawiyah. Setelah kematian Bab dan berpaling dari mentaati saudaranya Yahya Subḥ Azal (Pengganti Bab), Mirza Hussain Ali Nuri ...
 • Mengapa warisan wanita setengah dari warisan lelaki?
  7734 Huquq Dan Ahkam 2011/04/19
  Salah satu sebab banyaknya kuota warisan lelaki dibanding dengan saham wanita adalah nafkah wanita berada di bahu lelaki. Ertinya lelaki di samping harus menyiapkan wang belanja untuk dirinya ia juga memiliki tugas untuk menyiapkan biaya hidup bagi wanita (isteri) dan anak-anaknya. Di sisi lain, lelaki adalah pihak yang ...
 • Mengapa dalam agama Islam, orang murtad harus dihukum mati? Adakah hal ini tidak bertentangan dengan kebebasan berakidah?
  33996 Huquq Dan Ahkam 2010/11/14
  Murtad adalah menzahirkan dan menegaskan keluarnya daripada suatu agama. Orang yang murtad biasanya, mengajak orang lain untuk ikut keluar dari agamanya. Hukuman mati tidak berlaku bagi seseorang yang keluar daripada agama, ketika ia tidak menampakkan kemurtadannya dan tidak mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama ...
 • Apakah setiap bencana yang berlaku di alam semesta merupakan azab Ilahi atau sekadar kejadian semulajadi?
  19162 ثواب و عقاب 2013/03/05
  Hikmah dari kejadian-kejadian tidak menyenangkan yang terjadi di alam semesta ini seperti banjir, gempa bumi dan angin ribut bukan semata-mata kerana azab Ilahi. Namun ia memiliki banyak pengaruh. Di antaranya ialah berbagai nikmat Ilahi, penyedaran manusia dari kelalaian, memicu potensi-potensi dan penyemaian bakat, penerusan generasi kehidupan di ...
 • Mengapa Syiah memiliki keyakinan terhadap masalah imāmah dan para imam secara khusus?
  10990 کلیات 2013/03/30
  Nampaknya yang anda maksudkan dari pertanyan ialah bagaimana kita dapat meyakini dan memahami peribadi imam. Akan tetapi sebelum menjawab pertanyaan anda seharusnya terlebih dahulu kami menjawab pertanyaan mengapa kita harus meyakini masalah imāmah? Imāmah dalam Islam memiliki nilai penting dan merupakan tingkatan terakhir dalam perjalanan manusia menuju ...
 • Apabila malaikat tidak melakukan dosa, bagaimana pula dengan malaikat Harut dan Marut yang mengajar sihir kepada manusia?
  12616 Teologi Klasik 2011/05/10
  Para malaikat merupakan kewujudan (makhluk) yang sangat mulia dan pemurah serta memiliki tipologi (model, jenis, golongan, dsb- Kamus Dewan Edisi Ke-empat) kebaikan yang melimpah – yang dijelaskan dalam al-Qur'an – di antaranya tiadanya sifat-sifat dan tipologi bumi dan haiwan pada wujud mereka dan pada dasarnya mereka sama sekali tidak memiliki ...
 • Apakah tugas Imam Mahdi (a.s) setelah kemunculannya? Benarkah Imam Mahdi (a.s) akan syahid di tangan seorang perempuan tua berjambang?
  13209 Teologi Klasik 2011/05/22
  Kelak, Imam Mahdi (a.s) dengan izin Allah dan dengan segala sarana spiritual mahupun material yang terancang, akan merealisasikan pemerintahan di mana dunia penuh keadilan yang merupakan cita-cita terbesar kemanusiaan. Dengan demikian, manusia dengan kemuliaan dan kebebasan akan mencapai kehidupan Ilahi. Imam Mahdi (a.s) akan diperkenalkan kepada seluruh masyarakat ...
 • Apa kematian (ajal) itu? Dan apakah masa kematian (ajal) itu dapat ditunda?
  21289 Teologi Klasik 2011/02/14
  Kematian (ajal) dalam perspektif falsafah Islam adalah terlepasnya pengurusan dan pengaturan jiwa (nafs) atas badan dan terpisahnya jiwa dari badan. Tentu saja, pandangan ini bersumber dari al-Qur’an dan riwayat-riwayat yang tidak memandang kematian sebagai ketiadaan, ...
 • Apa yang dimaksud dengan wilāyah takwīnī dan apa kaitannya dengan para Imam Maksum (a.s)?
  6273 ولایت، برترین عبادت 2012/05/17
  "Wilāyah" bermakna kedatangan sesuatu dalam mengikuti sesuatu yang lain tanpa ada jarak di antara keduanya. Tertib seperti ini melazimkan dekat dan hampir kedua-duanya di antara satu sama lainnya. Oleh itu, terminologi wilāyah ini juga telah digunakan dengan makna cinta dan persahabatan, pertolongan dan sokongan, pengikut ...

Populer Hits