Gelişmiş Arama
Ziyaret
6583
Güncellenme Tarihi: 2013/02/28
Soru Özeti
Sorunun Özeti: Acaba “Ebu Mihnef ve bazı eserlerini ezcümle “Vakatu Taf” kitabını tanıtabilir misiniz?
Soru
Acaba “Ebu Mihnefin kendisini ve “Vakatu Taf” (Maktelı Ebu Mihnef) kitabını tanıtabilir misiniz?
Kısa Cevap
Ebu Mihnef Kimdir?
Lut b. Yahya b. Said ki Ebu Mihnef ile meşhurdur, imam Sadık’ın (a.s.) değerli ashaplarından birisidir. Şia ve güvenilir bir şahıstır.[1] O birinci asrın ikinci yarısında Şii bir ailede, belki de Küfe’nın en büyük Şii ailelerinden birsinde dünyaya geldi. Dedesi nebiyi ekremin (s.a.a.) Ashabından Mihnef b. Süleym ve imam Aliyle birlikte olmuş ve cemel ve sıffın olmak üzere iki savaşta da imim Ali’nin yanında yer alarak düşmanlarıyla savaşmış. Babası Yahya b. Sait de imam Alinin Ashaplarından idi.[2]
Telifat-i Ebu Mihnef
“Vakatu’t Taf” ya “ “Maktelu Hüseyn” olarak bilinen “Katlül Hüseyin” [3]adlı kitap onun eserlerinden birisidir.
Ebu mihnef tarafından birçok kitap telif edilmiştir ve isimleri şöyledir: Megazi, Sakife, er-Ridde, Futuhu’l İslam, Futuhu’l Irak, Futuhu Huresan, eş-Şura, Katlu Osman, el – Cemel, Sıffin, en-Nehr, el – Hekemeyn, el – Garrat, Mektelu Emirel Müminin (a.s.), Katlü’l Hasan (a.s), Katlu’l Hüseyin (a.s.), Maktelü Hicr b. Adi, Ahbari Ziyad, Ahbari’l uhtar, Ahbari’l Haccac, Ahbari Muhammed b. Ebi Bekr, Maktelu Muhammed, Ahbari ibn. El Henefiye, Ahbari Yusuf  b. Ömer, Ahbari Şebib el harici, Ahbari Mutref  b. El Muğire b. Şube, Ahbari Al Mihnef b. Süleym, Ahbaril Haris b. Eset en Naci ve hurucuhu”.[4]
İşaret edildiği gibi Ebu Mihnef’in kitaplarından birisi “Katlül Hüseyin”dir. Ebu mihnefin Şii, Kerbela [5]vakasına ve imam Hüseyin’in şehit olduğu döneme, zamansal olarak yakın olması itibariyle onun kitabı değerli ve onun bu olay hakkında yazmış olduğu rapor hakikate çok yakın ve itimat edilen bir kitaptır. Ama maalesef bu kitap onun yazmış olduğu diğer kitapları gibi aradan kaybolmuş ve elimize ulaşmamıştır.
Bu gün Ebu Mihnefin kitabından elimizde olan nakiller meşhur olan “Tarihi Tabari” sahibi Muhammet b. Cerir ya Cüreyr Taberi’nın kendi mezkûr kitabında Ebu Mihneften beyan etmiş olduğu şeylerdir. Taberi hicretin 61.senesinin başındaki olaylardan iman Hüseyin’in (a.s.) şehadetine işaret ediyor[6] ve geniş bir şekilde Ebu Mihneften naklen bu olayı anlatıyor. Ama büyük ihtimalle Taberi bu kitabın tamamını zikir etmemiştir. Dolayısıyla bu kitabın aslı bu gün elimizde değildir. Sadece ondan bazı kesit ve bölümler Taberi vasıtasıyla nakil edilmiştir.
Taberinin Ebu Mihnef’den yaptığı nakiller büyük derecede şu itminanı veriyor ki kendi kitabında zikir etmiş olduğu konular Ebu Mihnefin yazmış olduğu “Katlül Hüseyin” kitabından alıntı yapılmıştır.
Ama “Makteli Ebu Mihnef” adlı kitap geçmişten günümüze dek İran, Irak ve Hindistan gibi ülkelerde birçok defa basılmış ve Ebu Mihnef kitabından Taberide nakil edilmiş konularla mukayese edildiği vakit aralarında var olan fark noktasında çok uçurumlar var ki bu da bunun son zamanlarda tahrif olunduğunu göstermektedir.[7]
 

[1] Necaşi, onun hakkında şöyle diyor: “Küfede haber ashabının şeyhi ve en belirginleridir”. Bkz. Ricali Necaşi, Kum: intişarati camiayi müdderisin, 1407, kameri, s, 320.
[2] Emin, Seyit Hasan, “Müstedrekü Ayanu Şia”, Beyrut: darut Taaruf, c. 6, s. 253.
[3] Büyük Rical âlimi Necaşi ebu Mihnef’in kitabının ismini şöyle getirmiş. Bkz. Necaşi, Ahmet b. Ali, “Ricali Necaşi”, s. 320.
[4] “Ricali Necaşi”, s. 320.
[5] Kerbela vakası hicretin 61.senesinde (birinci asırda) vuku buldu ve ebu Mihnef de bu asrın sonunda dünyaya geldi.
[6] Taberi, Muhammed b. Cureyr/Cerir, Tahkik: İbrahim, Muhammed ebul Fazl, Beyrut: daru turas, 1387 kameri, c. 5, s. 400
[7] “Müstedreku Aayanu Şia” kitabının sahibi bu işkâl ve karinelerinin bazısına işaret etmiş. Bkz. “Müstedreku Aayanu Şia”, c. 6, s. 255.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  5793 Kur’anî İlimler 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok başka ...
 • Aşura günü İmam Hüseyin’in (a.s) kuyu kazarak suya ulaşma imkânı yok muydu?
  8302 تاريخ بزرگان 2011/01/20
  Yezidilerin İmam Hüseyin (a.s) karşısındaki en kirli ve alçakça taktiği İmamın karargâhını hayatın zorunlu unsurundan yani sudan mahrum bırakmalarıydı. Hz. Hüseyin (a.s) bu sorunu halletmek için çok etkili olan birçok girişimde bulundu. Bu girişimlerden biri de kuyu kazmaktı. İmam Hüseyin (a.s) ve yarenleri bu yöntemi kullandılar. ...
 • Domuzun parçaları gibi necasetlerin bazı kısımları Müslüman olmayan kimselere satılabilinir mi?
  5601 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/10
  Hz. Ayetullah’el - Uzma Mekarim Şirazi (Allah ömrünü uzun etsin): Eğer bu konu hakkında yakininiz varsa onun alınıp satılması sakıncalıdır. Hz. Ayetullah’el - Uzma Safi Gülpeygani (Allah ömrünü uzun etsin): Soruda gelen konu hakkında bilgim yok ama eğer söz konusu maddeler ...
 • Anne rızası olmadan Müslüman olmayan bir kızla evlenmenin hükmü nedir?
  7977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  İslam dini insanların bozulması ve yozlaşmasını önlemek ve ahlakî yozlaşmalardan kaynaklanan problemlerden birey ve toplumu korumak ve aynı şekilde aile müessesesini güçlendirmek için evlenmeyi çok tavsiye etmiştir. Elbette gencin hayatı ve geleceği için karar alabileceği bir erginlik ve rüşt yaşına ermesi de İslam dini tarafından önemsenen ...
 • Neden İmam Ali (a.s) Nehcü’l-Belağa’da kendi imametinden söz etmemiş ve sadece hilafetini gasp ettiklerinden şikâyet etmiştir?
  9183 تاريخ بزرگان 2012/05/16
  İmam Ali’nin kendini savunması, kabiliyetlerini, liyakatini ve üstünlüklerini dile getirmesi gerçekte imamet makamını savunmak ve tanıtmaktır; zira eğer halk bundan haberdar olmazsa çok ağır bir hüsrana uğrayacaktır (nitekim bu vakıa maalesef İslam tarihinde gerçekleşti). Bu esas uyarınca İmam Ali (a.s) şartların gerektirdiği durumlarda kendi rehberlik ve imamet ...
 • Acaba bireysel fıkıhta uzmanlık siyasal (hükümetsel) fıkıhta uzman olabilmek için gerekli mukaddime midir?
  5720 Düzenler 2015/05/21
  İslami fıkıh bir biriyle irtibatlı ve iç içe girmiş birçok bilimlerin bütündür ki onun her bir bölümünü bir diğerinden müstakil bir ada şeklinde dikkate alıp sadece bir bölümünde yetişip uzmanlaşmak mümkün değildir. Elbette doğal olarak şu imkân mevcuttur ki bazı dini düşünürler fıkhın has bir bölümünde yapmış ...
 • İmam Muhammed Cevat (a.s)’ın biyografisini açıklar mısınız?
  2469 تاريخ بزرگان 2020/01/20
 • Bu asırda kızları köleliğe çekmek caiz midir?
  6464 Eski Kelam İlmi 2011/10/23
  Her şeyden önce köleliğin İslam dini tarafından temelleri atılan bir kurum olmadığını, bilakis bu fenomenin İslam’ın doğduğu çağda dünyanın tüm bölgelerinde yaygın olan bir realite olduğunu bilmeliyiz. İslam köle sahiplerine ciddi bir zarar vermeksizin ve mevcut toplumsal dengeyi ani ve hızlı bir girişimle ortadan kaldırmaksızın imkânların elverdiği ölçüde ve ...
 • Kendimizi yetiştirmeye ve nefsimizi arındırmaya nereden başlamalıyız?
  10712 Pratik Ahlak 2010/05/06
  Tezkiye, nefsi arındırmak ve temizlemek anlamına gelmektedir. Kur’an-ı Kerim’de nefsi arındırmanın önemi hakkında birçok ayet bulunmaktadır. Ama şu bilinmelidir ki; nefsi arındırmaya başlama noktası her insana göre değişir. İslam’ı henüz kabul etmemiş birisinin nefsi temizlemeye başlayacağı ilk aşama, İslam’ı kabul etmesidir. Müminler için ilk basamak, ...
 • Hangi ayet tevhidin kısımlarını içermektedir? Tevhidin kısımları nelerdir?
  15901 Eski Kelam İlmi 2011/08/14
   Tevhit konusu, Kuranî ve dinî kavramlar içinde en derin ve geniş konulardandır. Çünkü tevhidin çeşitleri ve mertebeleri vardır. Bu yüzden Kuran’da tevhit konusu birçok sure ve ayette genişçe ve derin olarak işlenmiştir. Kuran’ın bu üslup ve tarzı temel kavramlardadır. Bugün bu üslup, Kuran’ın konusal ...

En Çok Okunanlar