Gelişmiş Arama
Ziyaret
7691
Güncellenme Tarihi: 2012/03/10
Soru Özeti
Acaba benim bu dünyada vücut bulmam zorunlu olmuş mudur?
Soru
Acaba bu dünyada benim vücut bulmam zorunlu ve icbari olmuş mudur, ne bu dünyanın iyiliklerini, güzelliklerini ne kötülüklerini ve nede dünya hayatından sonra cenneti, ne cehennemi ve nede o dünyada hesap vermeyi istemeyen bir kimse yine yaşamak zorunda ve mecburiyetinde midir? Ben olmamış (yok olmuş) olsaydım bu geniş dünyada ne gibi bir değişiklik olacaktı. Olmamış olsaydım ne bu dünyada var olan sorunlarla karşılaşırdım, ne Allahın ahiret bağlamındaki yapılmalılarıyla (emir) ne yapılmamalılarıyla (yasak) karşılaşacaktım? Bu soru fikrimi ve zihnimi tamamen meşgul etmiş ve kurcalamakta ve Allah ile güzel ilişki kurmamı engelliyor. Sürekli keşke var olmamış olsaydım arzusunda bulunuyorum!!!
Kısa Cevap

Görünür ve zahiri alemde insanların çoğu ilahi fıtratlarındaki misakı ve sözleşmeyi unuturlar. Allah tarafından kendilerine bağışlanan vücudu ve varlığı kabul ettiklerini hatırlamıyorlar. Kendilerine yönelik olan kendi yaşamlarının zorunlu olduğunu sanırlar. Oysaki gafletin perdelerinin kenara itilmesi, kendi vücudunun bütün boyutlarına yönelik marifetinin ve bilgisinin fazlalaşmasıyla tedrici olarak hatırlayacaktır ve varlığının sorumluluğunu üstlenecektir. Bununla birlikte insanın kalbinin en derinliklerinden kendisinin kendi varlığına âşık olduğunu anlamanın en açık yolu hiçbir zaman ilahi olan bu bağışın (vücudun) elden vermeye hazır olmamasıdır. Hiç kimse kendi varlığını elden vermeye hazır değildir. Bu onun ne kadar varlığına âşık olduğunu ve Allahın da ona vermiş olduğu bu vücut onun bu aşkı doğrultusunda gerçekleşmiş olduğunu göstermektedir.

Ayrıntılı Cevap

İnsan ruh, zihin ve cisim olmak üzere üş unsurdan şekillenmiştir. İnsanın ezelde Allah ile gerçekleştirdiği sözleşme ve misak, başka bir beyanla insanın Allah ile olan vücutsal ilişki cisim ve zihninin ötesindedir. (Allahın evliyaları bu durumdan müstesnadırlar zira onlar bu durumdan haberdar olmuşlardır). Buna binaen çoğu zamanlarda insan unutkanlığa müptela olur. Fıtri olan misak ve sözleşmesini unutur. Peygamber ve Allahın velileri (evliyaullahlar) zikirden dolayı bu makamı hatırlamış kimselerdir. Onların tüm uğraşları diğer insanları da asıl ve hakiki yerlerine döndürüp oraya yerleştirmektir.

Dünyaya gelen her insan aslında daha dünyaya gelmeden önce vücut feyzini kabul etmiştir. Sonuç itibariyle de kendi fıtratsal kemalinden haberdar olacaktır. Hayata temayül etme, var olma ve vücut bulma insanın en zati ve doğal temayüllerindendir. Tüm vücuduyla istemektedir. Hata kendi yaşamlarında sorunlara maruz kalan insanların çoğu bile diğerlerinden daha fazla yaşama âşık olduğundan dolayıdır. Zira bunlar görünürde var olan şartlarda kendi bu aşklarına cevap bulamadıklarından dolayı görünürde var olan her şeyden ümitsiz olmuşlardır. Asıl itibariyle bunlar görünürdeki şartlardan ümitsiz olmuşlardır. Vücudun kendisine ve Allahtan ümitsize düşmemişlerdir.

Belki de manevi bir bakışla şöyle diyebiliriz ki zahiri ve görünürdeki bu dünyaya olan ümitsizliğin kendisi içindeki Allaha dönme başlangıcı olabilir. İnsanın yalnızlıkta Allah ile dost olma ve Allah'ı kendi iç dünyasında bulmak için en uygun bir zaman olduğu gibi. Buna rağmen çoğunlukla insanlar Allaha en çok ihtiyaç duydukları vakit Allah tan kaçarlar.

Buna binaen varlığı ve vücut şeklindeki bağışı inkâr etmek fıtri olamayan bir halettir. Dış, fer'i ve arizi etkenler ve amiller tarafından insana ilka edilmektedir. Hata intihara başvuranlar bile fıtri olarak yok olmayacaklarını bilirler. Onların intihardan bekledikleri tek hedef karşılaşmış oldukları sorunlardan kurtulmak ve istenilen bir asayişe varmaktır. Oysa onlar bu eylemeleriyle kendilerini işlerini daha da zorlaştırıyorlar.

İnsanın kendi yaşamında karşılaştığı zorluklar ve sorunlar, karşılaştığı bütün çetinlikler ve onların tahammülü onun vücutsal değerinin oranındadır. Onu beklemekte olan son saadete karşı tahammül ettiği bütün bu zorluklar çok hafif gelmekte ve çok azdır. Öyle ki bu mertebe (nihayi kemal) insan için hasıl olduğunda insanın çekeceği hasret şöyle olacaktır: Keşke daha erken kendimi tanımış olsaydım ve karşılaştığım dünyevi zorluklara karşı daha fazla sabır etmiş olsaydım.

Kesinlikle bilinmelidir ki cehaletin perdeleri kenara itildikten sonra ve insanın kendisine ve Allaha yönelik olan bilgisi ve marifeti fazlalaştığında insanlardan hiç kimse vücutsal olan bu bağışı inkâr edemez. Ama görünür olan bu dünyada kendilerine yönelik olan bilgilerinin zayıflığından ve içsel âlemlerindeki rıza, teslimiyet, rızvan ve cennet makamından uzak kaldıklarından ötürü varlıklarının şükranını yerine getirmekten uzak kalmış ve hakkını eda edemiyorlar.

Bilmeliyiz ki sahip olduğumuz vücutsal nimet ve insanın varlık âleminde sahip olduğu konum Allahın halifesi olmasıdır. Yeryüzü ve gökyüzü ve meleklerin tümü insana secde etmiş olmalarıdır. Eğer insan yaşamının serüveninin bir bölümünde kendisine bağışlanmış olan vücudunun icbari ve mecburi olduğunu his ederse bu sadece vücudunun metafiziksel boyutlarından perdelendiğinden dolayıdır. Bu perdeler de onun unutkanlığından kaynaklanmıştır. Zikir gücüyle unutkanlıklarını ve gafletlerinin perdelerini kenara itmeleri gerekir. Allahın has kulları gibi Allahın kendisiyle sözleştiği ve ondan misak aldığı, misak verdiği ve âşık olduğu günü yani "elestü bi rabbiküm=ben sizin rabbiniz değil miyim" (zer aleminin) gününü hatırlatmaya çalışmalılar.

"Hani Rabbin (ezelde) Âdemoğullarının sulplerinden zürriyetlerini almış, onları kendilerine karşı şahit tutarak, "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" demişti. Onlar da, "Evet, şahit olduk (ki Rabbimizsin)" demişlerdi. Böyle yapmamız kıyamet günü, "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir".[1]

Çok sade ve basit bir mantıkla bu konuyu şöyle ortaya koyabiliriz: her hayrın vücudundakine karşın âdem ve yokluk onun şerri sayılır. Her hayrın mebdei ve başlangıcı olan vücudun kendisi saf yokluğuna (ademi mutlak) karşı mutlak ve saf hayırdır. Buna binaen tarafın birisinde sırf ve saf vücut var olmakta diğerinde ise âdem ve sırf yokluk karar almış ki mutlak şerdir. Hal böyle olunca âdem ve yokluk tarafını diğer tarafa tercih etmek mutlak şerri mutlak hayra tercih etmek anlamındadır.  Bu zahiri dünya hayat ve vücudunun gereksinimi olan bu zorluklar bu tercih için bahane ve bir delil olarak gösterilebilinir. Ama bu dünyanın neticesinde insanın varacağı büyük hayırlara kıyasla bu sorunlar ve zorluklar bile hayır sayılır.

Buna binaen yokluk ve ademi vücuda tercih edilmesi, gaflet ve daha sonra insanın varacağı kemallerden gafil kalmak neticesinde ancak olabilir. Aynen bir çocuk gibi. Çocuğun sağlığını koruma altına almak için kendisi için uygun görülen aşı'nın kendisi için neleri sağlayacağından habersiz olduğu için hastalığa müptela olmayı ine ve aşıya tercih eder. Dolayısıyla inenin getireceği hafif ağrıdan kaçıyor. Oysaki onun bu tercihi onun fikirsel buluğa ulaşmadığı çocukluk fikri ve cehaletinden kaynaklanıyor. Kesinlikle bu çocuk fikirsel buluğa ulaştıktan sonra böyle bir kararı teyit etmez. Bu nedenle Allah kendi kulları ve yaratıklarının maslahatını ve nelerin kendileri için zararlı ve mefsede olduğunu daha iyi bilir. O onlara karşı, onların kendilerine karşı şefkatli olduğundan onlardan daha şefkatlidir.

Yazılan bütün bu konuların ötesinde şu noktanın hatırlatılması gerekmektedir: İnsanın yaratılışın aslı sadece Allah tarafından bir lütuftur ki insana nasip olmuştur. Ta insan bu lütuf sayesinde ve gölgesinde varlık âlemindeki kemal derecelerine ulaşsın, İlahi nimetlerden yararlansın. Allaha karşı hak sahibi olsun ve hak iddia etsin değildir. Ev sahipliğini yapıp sofrasını açmış bir kısım insanları sofra üzerinde dizmiş olduğu nimetlerden yararlanmak için davet etmiş bir kimsenin misali gibidir. Böyle bir durumda eğer birisi çıkıp kendi isteğiyle ben sofranın üzerinde dizilmiş nimetlerden yararlanmıyor, kendini aç bırakıyor ve gerçekleşen bu açlık neticesinde telafisi mümkün olmayan çeşitli ve farklı hastalıklar bu kişiye hamle ederse sofra sahibine işkal edilebilinir mi? Neden bunu bu sofraya davet ettiniz diye onu sorgulaya biliyor muyuz?[2]  Acaba davet edilmiş olan bu misafirin kendisi ev sahipliğini yapanı suçlayabiliyor mu? Onu, neden beni bu sofranın üzerine davet ettin diyerek sorgulama hakkına sahip olabiliyor mu? Bu nedenle insan ile Allah arasında var olan tekvini ve doğal rabıta ve ilişki yaratıcı ve yaratılan, vücut ile âdem arasındaki ilişki ve rabıta türündendir. İnsanın tüm varlığı Allah tarafındandır. Bu bakış açısıyla bakıldığında insanın Allah üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Aksine Allahın sevgisel iradesi, kerem, fazlı ve lütfüdür. Allahın sevgisel irade (irade'i hubbi) insanın yaratılmasına neden olmuştur.[3] Allahın insana olan bu sevgi insanı Allahın sıfatlarının halifesi edecek dereceye kadar yukarılara çıkmıştır.

İman anlayışına sahip olan bir tefekkür ve anlayışta insan Allahın eninde yer alıp Allahtan bağımsız ve yaratıldığını inkâr edecek bir varlık değildir. Bu anlayış sadece hümanist bir anlayışında tasavvur edilebilinir.  Zira bu anlayışta kalptaki Allaha olan inancı inkâr ediyor. Allaha inançları olsa bile Allaha olan kalbi bir ilişkileri yoktur ve kendi varlıklarını bağımlılığın aynısı olduğunu kabul etmiyorlar.

Esintilerimiz ve oluşlarımız senin vergindendir

Nimetlerinin lezzetini geri alma

Nakl u bade ve camını geri alma,

Ger alırsan kimdir araştıracak.

Nakiş ve nakış edici güç etirirse[4]

 

[1] Araf, 172.

[2] Turhan, Kasım, "Nıgerişi İrfani-Felsefi Ve Kelami Bı Şahsiyet Ve Kıyam İmam Hüseyin", Kum: neşri çılçırağ, 1388, s. 264. Daha fazla bilgi edinmek için aynı kitabın "ihtiyar der hadise kerbela" faslına müracaat ediniz. 

[3] "küntü kenzen mahfiyen, fe ahabebtü en ü'ürefe, fe halektü el-halke li key ü'ürefe" yani "ben gizli bir hazine idim, tanınmak istedim, yaratıkları tanıyayım diye yaratım"; "Biharu'l – Envar", Beyrut: müesesei el – vefa, 1404 k. c. 84, s. 344.

[4] Bad-ı ma bud-i ma ez dad-i tust

Hestiyi ma cümle ez tust

Lezzeti enam-i hud ra vamekgir

Ger bigiri kist cüstücü koned,

Nekş-u nekaş çün niru koned

Men ger ender ma me kon der ma nezer

Ender ikram ve sehayi hud ne ger,

Ma ne budim ve takazayı ma nebud

Lütfi to na gofte ma miş neved,

nakş baş ed piş nekş başed pişi nekaş ve kalem.

Aciz ve beste çün kodek der şıkem. 

 "Mesnevi Manevi", defteri evel, s. 31.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Ahmet ismi İncil’in neresinde gelmiştir?
  24943 Eski Kelam İlmi 2011/11/12
  Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli nokta şudur: Kur’an, İncil’de İslam Peygamber’inin (s.a.a) müjdeleyici olduğunu söylüyorsa, tahrif edilmiş İncil’i değil, Hz. İsa’nın (a.s) getirdiği incili kastetmektedir. Elbette tahrif edilmiş hali hazırdaki İncil’de de, bu meseleye işaret edilmesi dikkate değer bir konudur.Hz. Mesih (a.s), “Farkilit”ın geleceği müjdesini vermişti. Bu kelime ...
 • Eğer Yüce Allah Peygamber ve kullarına iyyake nabudu ve iyyake nestain demelerini buyurmuşsa, neden “kul” (söyle) kelimesi zikredilmemiştir?
  9276 Tefsir 2011/12/18
  Kuşkusuz Yüce Allah ibadet ve namazlarında istifade etmeleri için bu ayeti kullarına nazil etmiştir. Elbette benzer durumlarda genel olarak “kul” (söyle) ve “kulu” (söyleyiniz) gibi kelimler de cümle başında yer almaktadır. Ama Arap edebiyatını ve tüm dillerdeki mevcut diyalogları incelemeyle, kesin karine ve delillerin bulunması ve onların ...
 • Hadis külliyatında ‘israiliyat’ denilen bir kavram geçmektedir. Ehlibeyt mektebi kaynaklarında İsrailiyat’ın konumu ve itibarını açıklar mısınız?
  3396 2020/09/05
  İslam uleması ‘israiliyat’ kavramını İslami olmayan, özelliklede hicri ilk yüzyıl içerisinde Yahudi ve Hristiyanların İslam dinine sokmaya çalıştıkları inançlar, efsaneler ve hurafelerin tamamı için kullanmaktadır.Bu kelime ilk başta Yahudilerin İslam dinine sokmaya çalıştıkları hadisler için telaffuz edilmekteydi. Ama gerçekte bu kavram biraz daha geniş ...
 • basiret gözüyle Allah-ı görmek, kalp ile Allah-ı müşahede etmekle aynı mıdır?
  13449 Pratik İrfan 2010/12/18
  Hazreti Ali'nin (a.s.) kelamında söz konusu olan basiret gözü ile Allah-ı müşahede etme meselsi kelam ilmince Allah-ı görme meselesiyle ilgili bir konudur. Bu konuyla ilgili hak ve doğru olan görüşe göre kalbi rüyet ve tecelliden farklı olan gözsel rüyet hak Teâlâ hakkında imkânsızdır. Ama Allah ile buluşmak ...
 • Muhammed b. Osman Ömri’nin İmam-ı Zaman’ı (a.c) hac mevsiminde gördüğü iddiası doğru mudur?
  6183 Eski Kelam İlmi 2011/07/21
  Her ne kadar böyle bir iddiada bulunan kimseden kabul edilmesi mümkün olmasa da İmam-ı Zaman’ı (a.s) gıyap döneminde görmek esasen kesin ve makbul bir husustur. Hz. Hüccet’in (a.s) ikinci naibi halk ile İmam arasında irtibatı sağlayan vasıta olması nedeniyle, kuşkusuz küçük gıyap döneminde bu görüşme ...
 • Ayakların üstünü mesetme konusunu hadisler ile ispatlayınız?
  7591 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  “Vesailu’ş - Ş,a” gibi Şia’nın Muteber Kitaplarında İmamlardan (a.s.) nakledilmiş olan hadislere baktığımızda abdest alınırken başın ön kısmının ve ayakların üstünün Mes edilmesinin vacip olduğunu görürüz. Keza hadislerden istifade ediliyor ki ayaklar Mes edilirken sağ ve sol sırasını dikkate alarak ayakların parmaklarından başlayarak ayaklarda var olan çıkıntıya ...
 • Acaba fakihler Cuma namazının seçmeli farz olduğu konusunda görüş birliğine ulaşmışlar mıdır?
  3294 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2018/11/11
  Cuma namazı, masum imamın fiziki huzurunun olduğu, diğer şartların imkânı ve takiye gerektirecek bir durum olmadığı taktirde hükmü aşikardır. (Yani farzdır) Gaybet döneminde çeşitli hükümler Cuma namazı hakkında beyan edilmiştir. Bu görüşlerden en meşhur olanının “Cuma namazı seçmeli farz” olduğu söylenebilir. Hatta bazı fakihler Cuma namazının seçmeli ...
 • Mersiye okuyucuların her yıl mersiyelerine ekledikleri yeni şeylerin sakıncası yok mudur?
  8088 تاريخ بزرگان 2009/01/29
  Aşura kıyamı ve Kerbela tarihinin iki sayfası vardır: Biri yiğitlik ve iftiharla dolu nurlu ve beyaz bir sayfa, diğeri benzersiz veya eşine az rastlanır bir cinayetin işlendiği bir facia oluşu. Bu yüzden Kerbela’da meydana gelen musibetleri imkansız ve akla aykırı olarak algılamamak gerekir. ...
 • Ehl-i beyt’i neden birkaç kişide sınırlıyorsunuz?
  6913 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Ehl-i Beyt’in on dört masumlarda sınırlandırılması, beşeri bir sınırlandırma değildir. Tathir ayetinden ve Peygamber (s.a.a.)’den gelen rivayetlerden anlaşılan bir sınırlamadır.Bu iddianın ispatlanması için birçok rivayet delil olarak getirilebilir.1) Kuran-ı Kerim, Peygamber (s.a.a)’e Arapça olarak indirilen ilahi bir kelamdır. Allah’ın ...
 • Kimler İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halindedirler?
  12383 Eski Kelam İlmi 2012/10/24
  İmam-ı Zaman (a.c.f) ile irtibat halinde olmanın teorik temelleri ve bunun değişik türleri kendi yerinde incelenmelidir. Bununla birlikte Şia ulemasının bazı muteber kitaplarında Mukaddes-i Erdebili, Seyit Bahru’l-Ulum, Seyit b. Tavus ve başka birçok büyük şahsiyetin görüşmeleri belirtilmiştir. Aynı şekilde birçok birey de İmam-ı Zaman (a.c.f) ile özel ...

En Çok Okunanlar