Gelişmiş Arama
Ziyaret
5210
Güncellenme Tarihi: 2014/08/31
Soru Özeti
Hasan Musenna kimdir ve Kerbela vakıasında bulunmuş mudur?
Soru
Bazı Şialar şöyle diyorlar: İmam Hasan(a.s)’ın oğlu Hasan Musenna Kebela vakıasında yoktu veya hayatta kalmadı. Dolayısıyla İmam Hasan (a.s)’ın nesli devam etmedi. Acaba bu doğrumudur ve şehit olan Kasım bin. Hasan bu zattan büyükmüydü?
Kısa Cevap
Hasan Musenna Hasan bin. Hasan olup İmam Hasan (a.s)’ın ikinci oğludur. Annesinin ismi ‘Hole’ olup Menzur Fezariye’nin kızıydı.[1] Hasan bin. Hasan Hasan Musenna olarak meşhur olmuştur. Saygın, takvalı ve faziletli bir şahsiyettir. Kendileri Emir’el-Müminin Ali (a.s) hayır kurumunun kurucusudur. Hasan Musenna Abdulmelik bin Mervan’nın hükümeti dönemine kadar yaşamış. Emir’el-Müminin Ali (a.s) hayır kurumuna müdahele etmeye çalışan Haccacla mücadele etmiştir.[2] Hasan Müsenna Kerbela kıyamında amcası İmam Hüseyin (a.s)’ın yanında yer almıştır.
Bazı tarihciler şöyle nakletmişlerdir: Hasan Müsenna 97 kameri tarihinde Süleyman bn. Mervan hükümeti döneminde şehit edilmiştir. Zahiren 53 yıl ömür yaşamıştır. Bu tarihi bilgiler ışığında onun kerbela kıyamında 17 yaşında olduğu anlaşılmaktadır.[3] Hz. Kasım’ın  13 yaşında olduğu göz önünde bulundurulursa kardeşinden 4 yaş büyüktür ve İmamını koruma noktasında herhangi bir kusuru söz konusu değildir. Bazı tarihi kaynaklarda Hasan bin. Hasan’ın 35 yaşında vefat ettiği nakledilmektedir. Büyük ihtimalle nakil sırasında bir yer değiştirme yaşanmış ve 53 yerine 35 yazılmıştır.[4]
Tarihi kaynaklarda Hasan bin. Hasan’ın yaralı bir şekilde Kerbela esirleri arasında olduğu Esma bin. Harice’nin onu esirlerin arasından çıkarıp ona baktığını bildirmektedir. Hasan Musenna’nın evliliği hakkında şöyle geçmektedir. O, İmam Hüseyin (a.s)’ın kızlarından birini istemiş İmam Hüseyin (a.s)’da şöyle buyurmuştur: ‘İki kızımdan hangisiyle istersen evlenebilirsin.’ Hasan Musenna haya edip amcasına cevap vermemiştir. İmam Huseyin (a.s) Fatıma[5] adlı kızını seçerek şöyle buyurmuştur: ‘ O hepsinden daha çok annem Hz. Fatıma (s.a)’ya benzemektedir.’[6] Hasan musenna’nın vefatından sonra bir yıl boyunca eşi Fatıma kabrinin başında çadır kurarak ibadetle meşgul olmuştur. Hasan bin Hasan asla imamet iddasında bulunmamış, hiçkimse onun imam olduğunu iddia etmemiştir.[7]
Seyit ibn. Tavus Hasan Musenna ve İmam Hasan (a.s)’ın bazı diğer çocuklarının fazileti ve şerafeti hakkında şöyle yazmaktadır: Bu insanlar dönemin bütün Müslümanlarının yüce makamlarını izhar ve itiraf ettikleri insanlardır.[8]
İmam Rıza (a.s)’dan İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin (a.s)’ın neslinin devamı hakkında gelen rivayetin bir bölümünden şöyle anlaşılır: Hasan Musenna’nın birçok evladı olmuştur. İmam Hasan (a.s)’ın soyu onun ve kardeşi Zeyd’in evlatlarıyla devam etmiştir. Bu rivayette şöyle geçer: ‘Hasan bin. Ali’nin soyu  Zeyd ve Hasan adlı iki evladından devam etmektedir. Zeyd’in Hasan adında Hasan Musenna’nın ise  Abdullah, İbrahim, Davut, Cafer ve Hasan Muselles lakablı Hasan adlı evlatları aracılığıyla İmam Hasan (a.s)’ın soyu devam etmiştir.’[9]
 
 
 
 

[1] Şeyh Müfit, Muhammet bin Muhammet, El’İrşad fi merifet’u hucecullah ela el’ibadi, 2.c, 20.s, Şeyh Müfit kongresi, Kum, 1bk, 1413.k.
[2] Aynı adres: 23-24.s.
[3] Emin Amuli, Seyit Muhsin, E’ayan’uş-Şia, 5.c, 43.s, dar’ul-tearuf lil’mutbuat, beyrut, 1406.k.
[4] Aynı adres.
[5] O İmam Hüseyin (a.s)’ın kızlarından biri olup annesi Talha bin Abeydullahi tymiyye’nin kızı umm-İshaktır. El’İrşad fi merifet’u hucecullah ela el’ibadi, 2.c, 135.s.
[6] El’İrşad fi merifet’u hucecullah ela el’ibadi, 2.c, 25.s.
[7] Aynı adres: 26.s.
[8] Seyit ibn. Tavus, Et’teraif fi merfit’i mezahib’it-tevaif, 520s, el’hiyam, Kum, 1.bk, 1399.k.
[9] İbn. Babaveyh, Muhammet bin Ali, El’hisal, Muhakkık, Ali Ekber Gaffari, 2.c, 466.s, İslami Yayınlar bürosu, Kum, 1.bk, 1362ş.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hayvana dönüşme nasıl olmaktadır ve şuan yeryüzünde bulunan hayvanlar, hayvana dönüşmüş olan insanlar mıdır?
  25224 Tefsir 2009/05/17
  “Mesh” sözlükte, bir şekilden daha kötü bir şekle dönüşme anlamına gelmektedir; Kuran ve hadis teriminde ise, bazı günahkâr (bazı özel günahlara sahip) kimselere ve ümmetlere nazil olan bir çeşit azaptır.Mesh olan insanlar hayvan (maymun, domuz vb.) şeklindedirler; yani işlemiş olduğu günahın hayvansal şeklini bu dünyada onun insanî şeklinin üzerine ...
 • Ehl-i Sünnetteki dört mezheb nasıl ortaya çıktı ve içtihat kapısı nasıl kapandı?
  13974 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/29
  İslam maarifi ve İslam fıkhı, Peygamberimizden (s.a.a) sonra gelişen olaylar ve halifelik meselesinden dolayı biri Ehl-i Beyt’ten alınan fıkıh, diğeride sahabe ve tabiinin verdikleri fetvalardan alınan ve Ehl-i Sünnet diye meşhur olan fıkıh olmak üzere ikiye ayrıldı: İslami fetihlerden sonra yeni meselelerin ortaya ...
 • Şiiler Allah ile imamlar arasında fark olduğuna inanırlar mı?
  7167 Eski Kelam İlmi 2012/08/11
  Diğer ekoller gibi Şia ekolü de tarih boyunca sürekli ifrat ve tefrit eksenli akımların ilgisine muhatap olmuştur. Bu akımlar Gulat, Mukassire ve Nasibiler gibi değişik isimler ile Şiiler ve imamlar için zorluklar yaratmıştır. Şii imamları bu sapık akımların tehlikelerinden Şiileri korumak için sürekli çabalamışlardır. Onlar kendi konumlarını açıklayarak, ...
 • İtikâf nedir?
  9766 Teorik Ahlak 2012/05/12
  Lügatte itikâfın anlamı bir yerde durmak, ikamet etmek, orada kalmak ve bir şeye bağımlı kalmaktır. İslam şeri’atinde ise mukaddes bir yerde Allaha yaklaşmak niyetiyle durmak ve orada ikamet etmektir. İtikâf İslam dinine has bir şey değildir. Diğer ilahi dinlerde bu ibadet var idi. İslam dininde de bu ...
 • Şeytanla nefs-i emarenin farkı nedir?
  21838 Pratik Ahlak 2010/05/04
  Nefis diye nitelenen insanın gerçek mahiyetinin çeşitli boyutları vardır. Kur’an onlara üç mertebede (emmare, levvame, mutmaine diye) işaret etmiştir.Nefs-i emare, hayvanî isteklerin insana hakim olduğu nefis demektir. O, insanı hep kötülüklere ve şehevi isteklere emreden nefsanî bir halettir.Şeytan, lügat ...
 • Kur’an’ın her yerinde “arz” tekil olarak zikredilmesine rağmen neden Konut duasında yedi yere işaret edilmiştir?
  8356 Tefsir 2011/10/22
  Yedi yer her ne kadar Kur’an-ı Kerim’de açıkça zikredilmemiş ve çoğul kipiyle (arzin) gelmemişse de Kur’an ayetlerinin birinde yedi yere ve onların yaratılışına işaret edilmiştir. Talak suresinin on ikinci ayeti ilgili ayettir. Bu ayette Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Allah, yedi göğü ve yerden bir o ...
 • İslam’a ve Şia’ya göre İnsan hangi alanlarda ihtiyar ve hürriyete sahiptir?
  8131 Eski Kelam İlmi 2008/02/18
  Dini metinlere başvurduğumuzda ayet ve hadislerin manalarında dikkat ettiğimizde insanın muhayyer olduğu görüşü ortaya çıkar. Bu sözden insanın her yönlü muhayyerliğe sahip olduğu ve hiçbir etkenin onun davranış ve işlerine etki yapmadığı anlamı kastedilmiyor. Maksat sadece şu ki bütün bu faktörlerin, koşulların varlığının ve ilahi iradenin egemenliğinin yanı sıra yine ...
 • Papağan, Muhabbet Kuşu vb. gibi evde sakalanan kuşların dışkıları temiz midir?
  27166 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/12
  Necasetler on bir tane olup onlardan ikisi idrar ve dışkıdır.[1] Ama acaba kuşların pislikleri de necis midir? Bu açıdan bakıldığında kuşlar ikiye ayrılır1- Yenmesi helal olan kuşlar2- Yenmesi haram olan kuşlar.Yenmesi ...
 • Kur’an’da kıyamet günündeki azap için farklı tabirler kullanmasının illet nedir?
  6362 Tefsir 2012/06/16
  Kuranı kerim kıssaları anlatırken takip ettiği yöntem şu esasa dayılıdır ki, kıssalardan hedeflenen hedefin tahakkuk edilmesini ifa etmekte müessir olan önemli noktalarla yetiniyor. Kıssanın detaylısına ve ayrıntılarına değinmiyor. Yani olayı baştan sona kadar açıklamıyor. Yerlere göre gerektiği ve uygun şekilde kıssalardan istifade ediyor. İlgili ayetlere ...
 • Bir kimse, Allah rızası için bir iş yapmaya niyet eder ve niyet ettiği işi yerine getirir getirmez halis niyeti aradan giderse, acaba böyleli bir amelin Allah nezdinde sevabı var mıdır?
  11510 Pratik Ahlak 2011/11/12
  İslam kültüründe amellerin kabul edilmesi için, amelin iyi olmasının (hüsnü fiili) yanında, halisane bir niyetin de (hüsnü faili) olması şart koşulmuştur. Buna izafeten, yalnızca amellerin halisane yapılması yeterli değildir. Amellerin kabulünün bir diğer şartı da, niyetteki ihlâsın devamlılığıdır. Allah-u Teâlâ şöyle buyurur: “Kim kendisiyle birlikte bir iyilik getirirse, ona on ...

En Çok Okunanlar