Ətraflı axtarış
Baxanların
6605
İnternetə qoyma tarixi: 2010/04/22
Sualın xülasəsi
Гуран үч ҹәһәтдән мөҹүзәдир: а) сөз; б) мөвзу; в) Гураны ҝәтирән; бунларын һәр үчүнүн илаһи олмасына нә гәдәр дәлаләт едир?
Sual
Гуран үч ҹәһәтдән мөҹүзәдир: а) сөз; б) мөвзу; в) Гураны ҝәтирән; бунларын һәр үчүнүн илаһи олмасына нә гәдәр дәлаләт едир?
Qısa cavab

Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин

Ətreaflı cavab

Үмумијјәтлә, Гуранын бәзи еҹазкарлығы нишан верир ки, бу мүгәддәс Китаб, нә о заманда вә нә дә сонракы заманларда Аллаһдан гејри кимсә ҝөндәрә билмәз. Һәмчинин, Гуранын бәлағәт мөҹүзәси кими бир мөҹүзә дә һеч бир бәшәрин гүдрәтиндә олмајыб, һансыса бир заман вә мәкана мәхсус дејил.  Гуранын мөҹүзә олмасына дәлил кими јалныз буну гејд етмәк кафидир ки, о заман беди бир мөвзуну Аллаһдан гејри һеч ким  гәти олараг бәјан едә билмәзди. Һәтта, әҝәр фәрз етсәк ки, бу ҝүн бәшәр Гуранын бүтүн маариф вә елмләринә аҝаһдыр, мәлум олар ки, бу еҹазкарлыг мөвзу ҹәһәтдән јенә дә о вахт үчүн мөҹүзә сајылыр. Диҝәр ҹәһәтдән, бу еҹазкарлыг Гураны ҝәтирән һаггында да доғрудур. Бу мәнада ки, нә кечмишдә вә нә дә ҝәләҹәкдә һеч бир дәрс охумајан фәрд белә бир китабы ҝәтирә билмәзди. Һалбуки, Гуранын диҝәр мөҹүзәләри дә өз јериндә һәр бир үммәт, аләм, заман вә мәкан үчүн мөҹүзә олараг галыр вә әбәди олараг белә бир мөҹүзәни һеч ким ҝәтирә билмәз.

     Инди дә бүтүн бу мөҹүзәләрин һансы нә гәдәр илаһи олмасыны сүбут етмәк олар. Гуранын ҝәтирилмәси ҹәһәтиндән ону гејд етмәк олар ки, Гуранын мөвзусу јалныз, Аллаһ-таала тәрәфиндән ола биләр. Амма, сөзләриндә һамысы Онун тәрәфиндән олмасыны һәлә мөвзу еҹазкарлығы илә исбәт етмәк олмаз.[1]

   Әҝәр сорушулса ки, мөвзунун илаһи олмасыны гәбул етдикдән сонра фәрз етмәк олар ки, Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) өзүндән белә ифадәләр вә ибарәтләр дејә билмәздими? Ҹавабында дејирик: Бу сөз әслиндә, Гуранын фәсаһәт вә бәлағәт мөҹүзәсинә  гајыдыр. Нәтиҹәдә, јалныз иддиа олунмасыны истисна етмәклә, Гуран, ону ҝәтирән ҹәһәтиндән мөҹүзә сајылмыр. Бахмајараг ки, Гуранын сөзләринин гејри-илаһи олмасынын сүбуту мүмкүн дејил. Ән азы она ҝөрә ки, Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) өзүнә нисбәтдә белә бир китабын өзүндән сөјләмәси гејри-мүмүкүн бир иш сајылыр. Бүтүн фәрзләрдән белә нәтиҹә алырыг ки, Гуранын бүтүн сөзләри, ифадә вә ҹүмлә гурулушлары бүтүнлүклә Аллаһ-таала тәрәфиндән сөјләнилмишдир.

      Гуранын мөвзусунда гејд олунан дөрд ҹәһәтли мөҹүзә[2] сүбут едир ки, бу мөвзу, јалныз Аллаһ-таала тәрәфиндәндир. Амма, Гуранын сөз мөҹүзәси, јәни, бәлағәт вә әдәд мөҹүзәси онун сөзләринин вә ҹүмлә гурулушларынын да илаһи олмасыны исбат едир.[3]  Һәмчинин, Гуранын сөзләринин илаһи олмасынын диҝәр сүбуту әксәр ајәләрин бир мөзуда ҹәмләнмәсидир. Бүтүн бунларла бирҝә јенә дә суал олунса ки, әҝәр ајәләр үслубларында вәһдәтә малик олмасалар неҹә сүбут едә биләрик ки, ајәләрин ҹәм олуб сурә вә сурәләрин ҹәм олуб Гуран әмәлә ҝәтирмәси Аллаһ-таала тәрәфиндәндир?

     Ҹавабында дејә биләрик ки: белә мөвзулар адәтән “Гураныны тарихи” мөвзусунда арашдырылыр.[4] Бәзи әлһи-сүннәт алимләри вә әксәр шәргшүнаслар бу мөвзуја әл атмышлар ки, Гуранын ајәләринин ҹәм олунмасы вә тәртиблә дүзүлмәси[5] Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) вәфатындан сонра олмушдур.[6]   

  

        Даһа чох мәлумат үчүн:

   Һади Теһрани, Мәһди, Мәбани кәлами иҹтиһад, Муәссисеји фәрһәнҝи ханеји хирәд, Гум, биринҹи чап, 1377.[1] Бәзиләри һәмин нәзәријјәни гәбул едирләр вә мөтәгиддирләр ки, Гуранын мөвзусунун илаһи олмасына бахмајараг сөзләри Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) өз сөзләридир. Һалбуки, кечмишдән бу ҝүнә кими ислам алимләри бу етигаддадырлар ки, Гуранла һәдиси-Гүдсинин арасында фәрг һәмин мөвзудур. Белә ки, һәдиси Гүдсидә мөвзу Аллаһ-таала тәрәфиндән сөзләр исә Пеғәмбәрин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) өз тәрәфиндәндир. Амма, Гурани-Кәримдә һәм мөвзу, һәм дә сөзләрин һамысы јалныз, Аллаһ-тааала тәрәфиндәндир.

[2] Мөвзу: Гуранын мөҹүзәси.

[3] Ола билсин ки, ислам алимләримизин кечмишдән бу ҝүнә кими Гуранын бәлағәт мөҹүзәсинә етдикләри тәкидләр һәмин мәнаны әһатә етмәсинә дәлаләт едир.

[4] Нүмунә үчүн бу китаблара мүраҹиәт един; Әбу Әбдуллаһ, Зәнҹани, Тарихул-Гуран; Маһмуд Рамјар, Тарих Гуран; Сејјид Мәһәммәд Багир Һөҹҹәти, Пежуһеши дәр тарих Гуран; Сејјид Мәһәммәд Рза Ҹалалаи Наини, Тарих ҹәм Гуран.

[5] Мөвзу: Гуранын ҹәм олунмасы.

[6] Һади Теһрани, Мәһди, Мәбани кәлами иҹтиһад, Муәссисеји фәрһәнҝи ханеји хирәд, Гум, биринҹи чап, 1377.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163207 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155908 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118035 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110232 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  100302 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91663 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53619 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  46189 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44060 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43310 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...