Ətraflı axtarış
Baxanların
6332
İnternetə qoyma tarixi: 2010/04/22
Sualın xülasəsi
Гуран үч ҹәһәтдән мөҹүзәдир: а) сөз; б) мөвзу; в) Гураны ҝәтирән; бунларын һәр үчүнүн илаһи олмасына нә гәдәр дәлаләт едир?
Sual
Гуран үч ҹәһәтдән мөҹүзәдир: а) сөз; б) мөвзу; в) Гураны ҝәтирән; бунларын һәр үчүнүн илаһи олмасына нә гәдәр дәлаләт едир?
Qısa cavab

Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин

Ətreaflı cavab

Үмумијјәтлә, Гуранын бәзи еҹазкарлығы нишан верир ки, бу мүгәддәс Китаб, нә о заманда вә нә дә сонракы заманларда Аллаһдан гејри кимсә ҝөндәрә билмәз. Һәмчинин, Гуранын бәлағәт мөҹүзәси кими бир мөҹүзә дә һеч бир бәшәрин гүдрәтиндә олмајыб, һансыса бир заман вә мәкана мәхсус дејил.  Гуранын мөҹүзә олмасына дәлил кими јалныз буну гејд етмәк кафидир ки, о заман беди бир мөвзуну Аллаһдан гејри һеч ким  гәти олараг бәјан едә билмәзди. Һәтта, әҝәр фәрз етсәк ки, бу ҝүн бәшәр Гуранын бүтүн маариф вә елмләринә аҝаһдыр, мәлум олар ки, бу еҹазкарлыг мөвзу ҹәһәтдән јенә дә о вахт үчүн мөҹүзә сајылыр. Диҝәр ҹәһәтдән, бу еҹазкарлыг Гураны ҝәтирән һаггында да доғрудур. Бу мәнада ки, нә кечмишдә вә нә дә ҝәләҹәкдә һеч бир дәрс охумајан фәрд белә бир китабы ҝәтирә билмәзди. Һалбуки, Гуранын диҝәр мөҹүзәләри дә өз јериндә һәр бир үммәт, аләм, заман вә мәкан үчүн мөҹүзә олараг галыр вә әбәди олараг белә бир мөҹүзәни һеч ким ҝәтирә билмәз.

     Инди дә бүтүн бу мөҹүзәләрин һансы нә гәдәр илаһи олмасыны сүбут етмәк олар. Гуранын ҝәтирилмәси ҹәһәтиндән ону гејд етмәк олар ки, Гуранын мөвзусу јалныз, Аллаһ-таала тәрәфиндән ола биләр. Амма, сөзләриндә һамысы Онун тәрәфиндән олмасыны һәлә мөвзу еҹазкарлығы илә исбәт етмәк олмаз.[1]

   Әҝәр сорушулса ки, мөвзунун илаһи олмасыны гәбул етдикдән сонра фәрз етмәк олар ки, Ислам Пејғәмбәри (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) өзүндән белә ифадәләр вә ибарәтләр дејә билмәздими? Ҹавабында дејирик: Бу сөз әслиндә, Гуранын фәсаһәт вә бәлағәт мөҹүзәсинә  гајыдыр. Нәтиҹәдә, јалныз иддиа олунмасыны истисна етмәклә, Гуран, ону ҝәтирән ҹәһәтиндән мөҹүзә сајылмыр. Бахмајараг ки, Гуранын сөзләринин гејри-илаһи олмасынын сүбуту мүмкүн дејил. Ән азы она ҝөрә ки, Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) өзүнә нисбәтдә белә бир китабын өзүндән сөјләмәси гејри-мүмүкүн бир иш сајылыр. Бүтүн фәрзләрдән белә нәтиҹә алырыг ки, Гуранын бүтүн сөзләри, ифадә вә ҹүмлә гурулушлары бүтүнлүклә Аллаһ-таала тәрәфиндән сөјләнилмишдир.

      Гуранын мөвзусунда гејд олунан дөрд ҹәһәтли мөҹүзә[2] сүбут едир ки, бу мөвзу, јалныз Аллаһ-таала тәрәфиндәндир. Амма, Гуранын сөз мөҹүзәси, јәни, бәлағәт вә әдәд мөҹүзәси онун сөзләринин вә ҹүмлә гурулушларынын да илаһи олмасыны исбат едир.[3]  Һәмчинин, Гуранын сөзләринин илаһи олмасынын диҝәр сүбуту әксәр ајәләрин бир мөзуда ҹәмләнмәсидир. Бүтүн бунларла бирҝә јенә дә суал олунса ки, әҝәр ајәләр үслубларында вәһдәтә малик олмасалар неҹә сүбут едә биләрик ки, ајәләрин ҹәм олуб сурә вә сурәләрин ҹәм олуб Гуран әмәлә ҝәтирмәси Аллаһ-таала тәрәфиндәндир?

     Ҹавабында дејә биләрик ки: белә мөвзулар адәтән “Гураныны тарихи” мөвзусунда арашдырылыр.[4] Бәзи әлһи-сүннәт алимләри вә әксәр шәргшүнаслар бу мөвзуја әл атмышлар ки, Гуранын ајәләринин ҹәм олунмасы вә тәртиблә дүзүлмәси[5] Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әлејһи вә алиһи вә сәлләм) вәфатындан сонра олмушдур.[6]   

  

        Даһа чох мәлумат үчүн:

   Һади Теһрани, Мәһди, Мәбани кәлами иҹтиһад, Муәссисеји фәрһәнҝи ханеји хирәд, Гум, биринҹи чап, 1377.[1] Бәзиләри һәмин нәзәријјәни гәбул едирләр вә мөтәгиддирләр ки, Гуранын мөвзусунун илаһи олмасына бахмајараг сөзләри Ислам Пејғәмбәринин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) өз сөзләридир. Һалбуки, кечмишдән бу ҝүнә кими ислам алимләри бу етигаддадырлар ки, Гуранла һәдиси-Гүдсинин арасында фәрг һәмин мөвзудур. Белә ки, һәдиси Гүдсидә мөвзу Аллаһ-таала тәрәфиндән сөзләр исә Пеғәмбәрин (сәлләллаһу әләјһи вә алиһи вә сәлләм) өз тәрәфиндәндир. Амма, Гурани-Кәримдә һәм мөвзу, һәм дә сөзләрин һамысы јалныз, Аллаһ-тааала тәрәфиндәндир.

[2] Мөвзу: Гуранын мөҹүзәси.

[3] Ола билсин ки, ислам алимләримизин кечмишдән бу ҝүнә кими Гуранын бәлағәт мөҹүзәсинә етдикләри тәкидләр һәмин мәнаны әһатә етмәсинә дәлаләт едир.

[4] Нүмунә үчүн бу китаблара мүраҹиәт един; Әбу Әбдуллаһ, Зәнҹани, Тарихул-Гуран; Маһмуд Рамјар, Тарих Гуран; Сејјид Мәһәммәд Багир Һөҹҹәти, Пежуһеши дәр тарих Гуран; Сејјид Мәһәммәд Рза Ҹалалаи Наини, Тарих ҹәм Гуран.

[5] Мөвзу: Гуранын ҹәм олунмасы.

[6] Һади Теһрани, Мәһди, Мәбани кәлами иҹтиһад, Муәссисеји фәрһәнҝи ханеји хирәд, Гум, биринҹи чап, 1377.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • İmamın (ə) evinə hücum olunarkən nə üçün imam sükut edir?
  6382 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2011/05/05
  İlk növbədə bunu qeyd edək ki, bütün İmamlar xətadan və günahdan pak və məsumdurlar. Bu səbəbdən də bu məsələdə xəta və səhv axtarmadan mövzunun sirrinə və hikmətinə varmaq lazımdır. Bundan əlavə tarixin bu mövzularına və səhnələrinə toxunduqda İmamların daha zəkalı, uzaqgörən olmalarını və həmçinin daim düzgün mövqe nümayiş ...
 • Hədislərdə gəlmişdir ki: İki nəfər arasında sülh yaratmaq bütün namaz və oruclardan üstündür dedikdə nə nəzərdə tutulur?
  6153 Hədis elmləri 2012/02/07
  Bəzi tərcüməçilərin etdiyi tərcümələrdə sizin işarə etdiyiniz kimi diqqətsizlik baş vermişdir. Ona görə ki, ərəb mətninə diqqət eləsək “صَلَاحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ الصَّلَاةِ وَ الصِّیَام”[1] görərik ki, Allahın Rəsulunun (ə) kəlamı bu cürdür ki, iki nəfər arasında sülh yaratmaq bir çox namaz ...
 • Xeyir və şər Allahın yeganəliyi, mehribanlığı ilə necə uyğunluq təşkil edir?
  7168 Qədim kəlam 2011/09/06
  1.     Aləmdə mövcud varlıqlar azad deyil, bir-birindən asılı şəkildə yaradılmışdır. Mövcud aləmin bütünüzvlərini araşdırsaq, onların halqalar kimi zəncirvari surətdə bir-birlərinə bağlı olduqlarını müşahidə edərik. Bütün bu üzvlər toplusu isə gözəl bir sistemi ifadə edir. Buna əsasən kainatda iki ...
 • Затында мүрәккәб олмајан бәсит ваҹиб варлығын кәнарында мүрәккәб, мүмкүн варлығы неҹә тәсәввүр етмәк олар?
  5830 İslam fəlsəfəsi 2011/05/21
  Варлыг аләминин нәзминдә бүтүн варлыгларын олмасына бахмајараг, һәр биринин өз һәгигәтләринә мүнасиб олараг мүхтәлиф мәгамлары вардыр. Онларын һәм мүштәрәк олмалары вә һәм дә ихтилафлары вүҹудларында мүәјјәнләшир. Варлыг аләминин ән јүксәк мәртәбәси һеч бир һәдд вә һүдуду олмајан Һагг-тааланын мәгамыдыр. Она ҝөрә дә Һагг-тааланын мүгәддәс затында һеч ...
 • Xatəm dinin kamil olmasını necə isbat etmək olar?
  5715 Qədim kəlam 2010/11/10
  Əvvəla, “kamil” kəlməsinin mənasını izah etməyi lazım bilirik. “Kamil” “naqis”in (nöqsanlının) müqabil nöqtəsi və antonimidir. Ümumiyyətlə, islamın kamil bir din olduğunu dediyimiz zaman məqsədimiz budur ki, onda heç bir nöqsan yoxdur. Daha aydın desək, bu din dünya və axirətdə səadətli həyatın tələb etdiyi hər ...
 • Sualın xülasəsi: İnsanın dünyadan köçmüş yaxın adamını yuxuda görməyi üçün hansı duanı və ya hansı əməli etməlidir?
  21759 Quran elmləri 2012/03/11
  “Misbah” adlı Kəfiminin kitabında dünyadan köçmüş insanları yuxuda görməyin qaydaları aşağıdakı kimi bəyan edilmişdir: “Bəzi (imamiyyə) əshabın kitablarında bir kəsin yuxuda peyğəmbərləri, imamları, ata, anasını yaxud da hər hansı bir şəxsi görmək üçün, dəstəmazlı halda şəms, leyl, qədr, kafirun, tovhid, fələq və nas surələrini oxumalı ...
 • Möminin abrın aparmaq hansı günahla müqayisə olunub? Hansı şərtlərlə icazə verilir? Bu günahdan necə tövbə etmək və yaxa qurtarmaq olar?
  8211 درمان رذائل اخلاقی 2015/05/30
  Möminin hörməti rəvayətlərdə Peyğəmbərə (s), Əhli beytə (ə), Quran və Kəbəyə hörmət etmək sırasında yer alır. Möminin malı onun qanı qədər dəyərlidir. Həqiqətlərin üzə çıxması, möminin abrın tökməyə heç bir bəhanə və səbəb vermir. Əlbəttə heç uyğun bir səbəb də deyil. Bu böyük günahın tövbəsi də həmin ...
 • Meyqunun halal və xərçəngin haram olmasının fəlsəfəsi nədir? Halbuki hər ikisi bir növdəndir?
  9743 بیشتر بدانیم 2012/09/24
  Bütün şəriət hökmləri məsləhət (fayda) və məfsədə (zərər) əsasındadır. Hər hökmün də müəyyən bir fəlsəfəsi, səbəbi vardır. Lakin bütün incəliklərinə qədər hökmlərin səbəblərinin kəşf edilməsi çox çətin məsələdir. Sadəcə hökmlər üçün külli qayda-qanunlar bəyan etmək olar. Əlbəttə, burada “külli” dedikdə əksəriyyət mənasıdır və onda da istisna halları ...
 • Peyğəmbər Əbu Ləhəbə sileyi-rəhim edirdimi?
  8981 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2012/02/13
  Sileyi-rəhim – yəni qohumluq əlaqələrinin bərqərar olunmasına səbəb olan hər bir əməli görmək. İslam nəzərindən bu iş elə yüksək əhəmiyyət daşıyır ki, bu əlaqələri hətta kafir qohumlarla da kəsmək qadağan edilir. Əlbəttə, əgər kafir qohum-əqrəbalar haqq qarşısında inadkarlıq etsələr, islama zərbə vurmaq məqamına gəlsələr, bu halda onlarla sileyi-rəhim etməyə icazə ...
 • Günaha israr onun cəzasının şiddətlənməsinə səbəb olurmu?
  6116 Əməli əxlaq 2011/11/24
  Günaha israr etməyin iki mənası vardır: 1-Günahın təkrar olunması, 2-Tövbə və istiğfar fikrində olmadan yenidən günaha mürtəkib olmaq.Günaha israr etməyin çox ağır nəticələri vardır. Ayə və rəvayətlərdə bu məsələ şiddətlə məzəmmət ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  161725 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  150574 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  116554 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  108296 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  93346 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  90099 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  52645 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  42659 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  42473 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  41642 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...