Gelişmiş Arama
Ziyaret
9006
Güncellenme Tarihi: 2011/03/03
Soru Özeti
Neden Ziyaret-i Aşura’da önce yüz lanet, sonra yüz selam gelmiştir?
Soru
Neden Ziyaret-i Aşura’da önce yüz lanet, sonra yüz selam gelmiştir?
Kısa Cevap

Lanet lügatte kovmak ve uzaklaştırmak demektir. Allah’tan taraf olursa uhrevi azap manasına gelir. Selam ise muhatap için Allah-u Teala’dan selametli bir yaşam dilemektir. Lanetin selama öncelikli olması konusunda birkaç ihtimal vardır:

1- Lanetin selama öncelikli olması, bütün semavi dinlerin sloganı olan ‘La İlahe İllallah’ ile bir bütünlük içinde olmak içindir. Gerçek tevhid, diğer mabutlar reddedildiği zaman gerçekleşir.

2- Lanetin selama öncelikli olması, tezkiye yapabilmek için önce kötülüklerden arınmanın gerekli olduğu ahlaki ilkeyle uyumlu olması için olabilir. Zira insanın varlık havuzu, velayetin düşmanlarına karşı hiçbir şekilde bağlılık olmadığı zaman velayetin billur suyuyla dolabilir.

3- Lanetin selama öncelikli olması ve onun ziyarette selama göre çok tekrarlanması, Seyyid-i Şüheda’nın katillerine lanet etmenin ziyaretin genel hedefi olduğunu göstermiş olabilir.

Ayrıntılı Cevap

Lanet, melun kimselerin ilahi azap olan Allah-u Teala’nın rahmetinden uzak kalmalarını istemektir. Nitekim ayetlerden de bu mana çıkmaktadır.[1]

Selam, Allah-u Teala’dan Masum İmamlar (a.s) için yüce bir kemal, her türlü noksanlık ve zaaftan uzak kalmalarını dilemektir. Ancak onun lügat manasına göre selam verilen kişiye karşı gösterilen edebi ve en yüksek uyumluluğu göstermektedir.[2]

Lanetin selama öncelikli olması konusunda birkaç ihtimal vardır:

1- Bütün semavi dinlerin sloganı La İlahe İllallah’dır: ‘Ve senden önce hiçbir peygamber göndermedik ki ona, benden başka tapacak yoktur... vahyetmeyelim.[3] Kim tağutu inkar edip Allah’a inanırsa şüphe yok ki, hiç kopmayan sağlam bir kulpa yapışmıştır.’[4]

Bu ayetlerin anlatmak istediği şeyler şunlardır: Halis tevhid, ancak şirk tümüyle temizlendikten sonra kazanılır. Bir tür beraet olan lanet ise, tevella olan selam’dan önce gelir. Zira rivayette buyurulduğu gibi, tevellası olupta teberrası olmayan kimse, faziletleri görüpte rezaletleri görmeyen tek gözlü kimse gibidir.[5] Yine bir başka rivayette tevellası olupta teberrası olmayan kimsenin yalancı olduğu buyurulmuştur.[6]

Dolayısıyla lanetin selama göre öncelikli olması, dini bir gerçeğe işaret etmektedir.

2- Melunların lanetlenmesi onların kötülüklerinden, Masumlara selam ise Onların (a.s) amellerinin güzelliklerinden dolayıdır. İslam’da bir işten razı olmak ve olmamak onu yapmak hükmündedir.[7] Bu yüzden insanın kendisini temizlemesi için önce kötülüklerden arınmak sonra iyilikleri kazanmak ilkesi olan ahlaki ilkesiyi yerine getirmelidir. Ziyaret-i Aşura’da da Masumların (a.s) iyiliklerine nail olmanın şartı olan selam’ın kötülüklere bulaşmaması için insanın önce melunların kötülüklerini kendi varlığının kemallerinden uzaklaştırması gerekiyor.

3- Ziyaret-i Aşura’da geldiği gibi Kur’an’da da hem lanet gelmiştir,[8] hem de selam.[9] Ama lanet,  Kur’an’da ve Ziyaret-i Aşura’da selamdan daha çoktur. Örneğin lanet Ziyaret-i Aşura’da 21 kere, selam ise 12 kere gelmiştir. Lanetin selamdan öncelikli olması ve lanetin çok tekrarlanması onun daha önemli olduğu gerçeğini gösterebilir. Çünkü doğal olarak bir şey hakkında konuşulduğu zaman en önemli konu hem tekrar edilir, hem de önce zikredilir.


[1] -Ahzap/57, Al-i İmran/87.

[2] -Kur’an’ın selamları, Masumlara (a.s) selamın manası ve nasıl selam verileceği hakkında bkz: Abdullah Cevadi Amuli, Edeb-i Fenay-ı Mukarreban, Şerh-i Ziyaret-i Kebire, c.1, s.87-107, Defter-i İntişarat-ı İslami, 4. Baskı.

[3] -Enbiya/25, bu konudaki diğer bazı ayetler şunlardır: Bakara/163 ve 255, Al-i İmran/6, 62 vs. ayetler.

[4] -Bakara/256.

[5] -Bihar-ul Envar, c.65, s.63, el-Mekteb-ul İslamiyye.

[6] -a.g.e, c.27, hadis:18, s.58.

[7] -İmam Rıza (a.s) şöyle buyuruyor: ‘Doğuda bir kişi öldürülse ve batıda olan biri buna razı olsa, o katle ortak olacaktır.’ (Bihar-ul Envar, c.45, s.295, hadis:1.) Bu konuda ayet ve rivayet çoktur. Bunun için Kur’an’ın Ben-î İsrail kavmini anne ve babalarının kötü amellerinin kınanmalarına baş vurunuz.

[8] -Bakara/88,89,159,189; Al-i İmran/61,87; Nisa/46,47,52,93,118 ve 87; Maide/13,64,78. vb.

[9] -En’am/54, A’raf/46, Yunus/10, Hud/69, Ra’d/24 vb. Ancak lanet edilenler, lanet edenler ve bunlara ait ayetler selam ayetlerinden daha çoktur.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İslama göre tapu alınarak sahipsiz arazilere malik olunabilir mi?
  5626 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/13
  Bir şehir veya köyün ikamet edilen yerlerinin arasında sahibi belli olmayan araziler olabilir. Bu arazilerin kesinlikle sahipleri vardır, ama kimler olduğu belli değildir. Dolayısıyla sahibi meçhul malların hükmündedirler. Bu yüzden başkaları (sahiplerinin dışında) kimse tapu çıkararak onlara sahip olamaz. Onlara sahip olabilmek için şer’i hakimden (veliyy-i fakih’ten) satın ...
 • Hz. Peygamber, Ebu Leheb’e ile sıla-i rahimde bulunuyor muydu?
  13182 Masumların Siresi 2012/02/18
  Sıla-i rahim, akrabalar ile irtibatı sağlayan amele denir. Bunun İslam açısından önemi, kâfir akrabalar ile dahi irtibatın kesilmesinin yasaklanmış olması derecesindedir. Elbette kâfir akrabalar inatçı olur ve İslam’a darbe vurma niyeti taşırsa, İslam onlara sıla-i rahimde bulunmayı yasaklamıştır. Bu yüzden Tebbet suresi, Ebu Lehep ve eşi hakkında nazil olmuş ...
 • Hz Peygamber (s.a.a) nasıl abdest alıyordu?
  7892 Masumların Siresi 2012/05/27
  Bu sorunun yanıtını bir rivayet ile açıklıyoruz: Şeyh Kuleyni, Zürare kanalıyla İmam Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğunu nakletmektedir: Size Peygamberin (s.a.a) nasıl abdest aldığını nakledeyim mi? Ben evet dedim. İmam (a.s) bir miktar su hazırlamalarını ve onu önüne koymalarını istedi. Ardından kollarını dirseklerine kadar sıvadı ve ...
 • Birinin insan, diğerinin ise hayvan veya bitki olmasına neden olan varlıkların yaratılışındaki farklılığın temelinde ne vardır?
  8675 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/07/21
  Varlık âlemi, Allah’ın imkânlar dâhilinde en güzel şekilde yarattığı en üstün düzendir. Burada bulunan her şey ve her fenomen özel bir yer ve mertebeye sahiptir. Bu düzen bir dizi kanunlar ile idare edilip onda değişim ve dönüşüm geçerli değildir. Varlıktaki üstün düzen, mahlûklarda değişik mertebe ve farklı derecelerin olmasını ...
 • Ayetullah Hamenei’nin fetvasına göre akşam ve yatsı namazı ne zaman kaza olur?
  9433 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/07/13
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Ortaklık nedir?
  10888 Şirket 2012/04/04
  Ortaklık İslam hukukunda(fıkhında) iki anlamda kullanılmaktadır: İki veya daha fazla şahıs kıymeti olan bir şey üzerinde bu mal veya alacak vb. şeyler olabilir şerik olarak ortak olması. Bu durumda hiçbir ortak diğer ortakların izni olmadan mal üzerinde hiçbir tasarrufta bulunamazlar.[1] Ortaklık ...
 • Kızla oğlanın doğru bir şekilde (günaha düşmeden) cinsel ilişkiye girmelerinin bir yolu var mı?
  47188 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/11/10
  İslama göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Hekim olan Allah bu ikisini sükunet bulsun, duygusal, ruhsal ve cinsel ihtiyaçlarını karşılasınlar diye birbirleri için yaratmıştır. İslam iki tarafında ihtiyaçlarının giderilmesi ve kadınla erkeğin her türlü ilişkisinin belli bir sınır ...
 • Eğer servet yığmayı kınama hakkında nakledilmiş rivayetler doğruysa, insanların ve bazı âlimlerin servet yığması nasıl açıklanabilir?
  7517 Know More 2012/11/06
  Birincisi, belirtilen rivayet her ne kadar senet açısından zayıf olsa da bu konuda bulunan diğer rivayetler göz önünde bulundurulduğunda senet zaafı giderilmektedir. Muhteva açısından bu rivayet ya meşru olmayan yollardan elde edilmiş veya humus ve zekât gibi mali yükümlülükleri yerine getirilmemiş servet yığmaya işaret etmektedir. İslam’da şer’i ...
 • Kur’an ayetlerinin tahrif edildiğine işaret eden Ehli Sünnete ait kaynaklar var mıdır?
  9453 Kur’anî İlimler 2011/08/03
  Ehli Sünnet kardeşlerin birçok kitabında ve bu cümleden olmak üzere onların en muteber kitapları sayılan altı sahih kitapta sayılı Kur’an-ı Kerim ayetlerinin kaybolduğunu gösteren birçok rivayet mevcuttur. Recim ayeti veya onların okuyuşlarında bulunan ve meşhur okuyucuların da tilavet ederken dikkat gösterdiği değişiklikler bu kabildendir. Ama böyle rivayetler ...
 • Rivayetlerde kabir azabına neden olan sebeplerden bir tanesi idrar sayılmaktadır; konuyla ilgili daha fazla açıklama yapabilir misiniz?
  9668 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/14
  Hadis kaynaklarında bu konuya işaret eden/değinen rivayetler vardır; Peygamber Efendimiz (s.a.a) şöyle buyurmaktadır: “İdrardan sakının ve kendinizi ondan temizleyin, çünkü kabir azaplarının çoğu ondan kaynaklanmaktadır.”[1]İmam Sadık’da (a.s) şöyle buyurmaktadır: “Kabir azaplarının ...

En Çok Okunanlar