Gelişmiş Arama
Ziyaret
5907
Güncellenme Tarihi: 2011/08/21
Soru Özeti
Bazı müfessirlerin işaret ettiği Kur’an’daki iphamların anlamı nedir?
Soru
Yüce Allah Hicr suresinin dokuzuncu ayetinde biz Kur’an’ı koruyacağız diye buyurmaktadır. Oysaki Mevlana Ferman Ali sözlerinde Kur’an’da üç iphamın olduğunu ve değişikliğin meydana geldiğini belirtmiştir. Belirtilen iphamlar şunlardır:
A. O, Hud suresinin yetmiş üçüncü ayetinin göründüğü kadarıyla bu hususta olmadığını ve gereksiz yere eklendiğini söylemiştir.
B. Hicr suresinin kırk birinci ayeti hakkında bu ayette Âl yerine Ali’nin tefsirinin zikredildiğini ifade etmiştir.
C. Ahzab suresinin otuz üçüncü ayeti hakkında da bu ayetin bu konuda zikredilmediğini ve gereksiz yere eklendiğini söylemiştir.
Allah kendi ahdine (Kur’an’ı korumaya dair) vefa göstermemiş midir? (Ayrıca bunun Sünnilerin Şiiler karşısında dile getirdiği önemli bir nokta olduğunu da unutmayın). Lütfen bir açıklamada bulunur musunuz?
Kısa Cevap

Evvela bir kitapta okuduğunuz her düşünce ve teoriyi Şia’nın genel düşüncesi olarak değerlendirmemeniz gerektiğine dikkat etmelisiniz. Pek tanınmayan bir yazara ait kitaptan alıntılanmış olan ve de dağınık ve muğlâk şekilde ifade edilen sorunuz, maalesef bu türdendir. Ama kısa ve özet olarak bilmelisiniz ki hem Ehli Sünnetten bir grup ve hem de Şiilerden az bir kesim, Kur’an’da bazı ayetlerin yerinin değiştiği veya silindiğine inanmıştır. Lakin bu düşünce her iki ekole bağlı âlimlerin ekseriyetince ret edilmiştir. Bu yüzden bu mesele Müslümanlar arasında tefrikaya dönüşecek bir konu haline gelmemelidir. Eğer Şii veya Sünni bir âlim bir görüş ortay attığında, onu söz konusu mezhebe bağlı tüm takipçilerin inancı olarak değerlendirmek mümkün değildir. Hicr suresinde belirtilen [1] zikri koruma ve muhafaza etmeyi bazı müfessirler Kur’an’ın korunması olarak tefsir etmiş ve bazıları da Peygamberin (s.a.a) şahsını korumak olarak tevil etmişlerdir. [2] Talak suresinin onuncu ve on birinci ayetleri ikinci teoriyi onaylar mahiyettedir. [3] Hangi tefsirle olursa olsun zikri korumak, Peygamberin (s.a.a) ilahi mesajının sonsuza dek ebedi kalacağı ve onun tükenmesinin mümkün olmayacağı anlamına gelmektedir. Bu nedenle İslam düşmanlarının tüm çabalarına rağmen bu dinin mensuplarının günbegün arttığını gözlemlemekteyiz. Şunu da unutmayınız ki; iki fırkadan tahrife inanlar bile şimdi tüm Müslümanların elinde mevcut olan Kur’an’ın insanlığın saadeti için yeterli olduğuna ve değişik bahaneler ile onu metruk bırakmamak gerektiğine inanmaktadır. Bu hususta daha fazla bilgi edinmek için 3888 (site: 4447), 5801 (site: 6049) , 114 (site: 2380) ve 7602 (site: 7686) ’deki yanıtları okuyabilirsiniz. Belirtilen yanıtları göz önünde bulundurulmayla soruda ifade edilen konuları incelemeye bir gerek kalmamaktadır.   [1]    انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون

[2] Kurtubi, Ahmed. Muhammed, el-Cami’ li-Ahkami’l-Kur’an, c. 11, s. 6, İntişarat-ı Nasır Hosrov, Tahran, 1364 h.ş.

[3]   (...قد انزل الله الیکم ذکرا. رسولا یتلوا ...) Gördüğünüz gibi bu ayette zikir Peygamber (s.a.a) olarak tefsir edilmiştir.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmanımızın ve inancımızın zayıflamasını nasıl önleyebiliriz?
  6228 Büyük Şahsiyetlerin Siresi 2019/09/17
  Ehlibeyt mektebinin inançlarını kendimizde güçlendirmek için bilimsel olarak bu inançların delillendirilmesi ve inanç dairesinin hurafelerden ayırt edilmesi gerekir. İnanca yönlendirilen bütün muhtemel şüphelere uygun cevaplar verilmelidir. Bilinmelidir ki bu bilimsel mücadele şerri ibadetler ve nefis tezkiyesiyle birlikte olmalıdır. Zira nasıl ki kötü ve ahlaksız davranışlar imanı zayıflatıyorsa ...
 • Cebrail sadece vahiy esnasında mı Peygamber-i Ekrem’e nazil oluyordu yoksa sürekli Peygamberin yanında mıydı?
  8486 Eski Kelam İlmi 2011/09/21
  Cebrail Peygamber-i Ekrem’e sadece vahiy indirme esnasında gelmekteydi; çünkü rivayetlerde mesela Peygamber-i Ekrem (s.a.a) filan işle meşgulken Cebrail kendisine nazil oldu diye ifade edilen birçok örnek mevcuttur. Bu, Cebrail’in her zaman Peygamberle birlikte olmadığını yansıtıyor. Eğer Cebrail sürekli Peygamberin yanında olsaydı, artık nüzulün bir anlamı kalmazdı; zira nüzul mertebenin ...
 • Humus yılının başlangıcından birgün önce alınan yiyeceklerin humusunun verilmesi neden gereklidir?
  5366 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/14
  Herkes humus yılı boyunca şanına uygun şekilde ve israf etmeden gelirinden yaptığı -ailesine yiyecek almak gibi- harcamalarına humus gelmez. Ancak humus yılının sonunda humus yılından birkaç gün önce alınmış olsa bile bu yiyeceklerden fazla kalan kısmının humusunu vermesi gerekir. Zira sonuçta elindeki sermayeyle onları almıştır. Almasaydı ve ...
 • Bu devirde temizliğe riayet etmemize rağmen, adet görme guslünün felsefesi nedir?
  6426 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/05/16
  İslam’ın tüm hüküm ve buyrukları insanların maddi ve manevi maslahat ve menfaatleri korumak için oluşturulmuş ve bundan başka hiçbir hedef gözetilmemiştir. Yüce Allah bu hükümler ile insanlar için hem manevi hem de cismani taharet ve temizliğin sağlanmasını istemektedir. Esasen guslün ve adet guslünün hikmet ve sırları, zahiri ...
 • Acaba İslam dinine ve diğer semavi dinlere göre Davut (a.s) oğlu Süleyman (a.s)’ın padişahlığın yanı sıra Allah Teala tarafından gönderilmiş Peygamber miydi?
  4962 صفات و زندگی پیامبران 2019/04/07
  Kuran’ı Kerim’in açık beyanı üzere Hz. Davut (a.s) ve evladı Hz. Süleyman (a.s) ezcümle ilahi peygamberlerdendir. Hz. Davut (a.s)’a nazil olan “Zebur” kutsal kitap Kuran’ı Kerim de üç defa geçmiştir. Biz, Nûh'a ve ondan sonra gelen peygamberlere vahyettiğimiz gibi, sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a, (Peygamber ...
 • Sokak dilencilerine karşı görevimiz nedir?
  12540 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Yardım isteyen herkese, hatta fakir olmayanlara bile yardım yapmak güzel bir şeydir. Ancak maddi imkanlar sınırlı olduğundan öncelikli olanlara yardım etmek gerekir. Günümüzde gerçek fakirleri araştırıp bulan müesseseler vardır; onlara yardım etmek fakir oldukları belli olmayan hatta fakir olmadıkları bilinen kimselere yardım etmekten daha iyidir. Ama fakirlere hakaret ...
 • Rivayetlerde işlerin sağ el ile yapılması üzerinde durulmasının sırrı nedir?
  11656 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2012/03/10
  Uygun bir neticeye ulaşmak için cevabı üç merhalede sunacağız. Bir. Amelleri sağ el veya sağ ayakla yerine getirmek ve onun önemi (dünya ile alakalıdır) İki. Ashab-ı yemin (Sağcılar) ve amel defterinin sağ ele verilmesi (ahiretle alakalıdır) Üç. Acaba bu şeyler itibari ...
 • Bazı dualarda belirtilen “ya Muhammed (s.a.a) ya Ali (a.s), ya Ali (a.s) ya Muhammed (s.a.a)” tabirinin manası nedir ve bunun senedi ne ölçüde sağlamdır?
  8350 Teorik İrfan 2012/09/24
  Bu dua, İbn-i Tavus’un Cemalu’l-Üsbu’ kitabında nakledilmiştir. Aynı şekilde Kef’emi’nin Misbahı, Veşailu’ş-Şia ve Biharu’l-Envar da bu duayı nakleden diğer kaynaklardır. Dinin kesin esaslarından olan Hz. Peygamber’in (s.a.a) makamının üstünlüğü noktasında bir kuşku bulunmamakla birlikte, Hz. Muhammed’in (s.a.a) ve Hz. Ali’nin (a.s) nurlarının hakikati arasında batıni bir birlik ...
 • Eğer Allah bir ferdi severse, halkın geneli de onu sever mi?!
  11298 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Her ne kadar Allah’ın salih kullarının sevgisini halkın kalbine aktardığını yansıtan rivayetler olsa da, halkın ekseriyetinin bir şahsı desteklemesi zorunlu olarak onun Allah tarafından onaylandığı anlamına gelmez. Öte taraftan halkın ekseriyetinin bir şahsa düşman olması da onun Allah’ın gözünde düştüğü ve O’nun nezdinde bir değeri olmadığı şeklinde ...
 • Cumartesi gününde ihtiyaçtan dolayı balık tutan bir şahsın cezası maymun olmak mıdır?
  40667 Tefsir 2012/05/16
  İsrail oğullarının şeklinin değiştirilmesinin salt gelir elde etmek için balık tutmaları olmadığı bilinmelidir; çünkü bu iş günah değildir ve şeklin değişmesi gibi bir neticesi de bulunmamaktadır. İslam’ın mantığında Allah katında bu amel ibadet sayılmaktadır. İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Ailesinin rızkını sağlamak için çalışan ve çaba gösteren ...

En Çok Okunanlar