جستجوی پیشرفته

فقه و احکام (طبقه بندی موضوعی:General Terms)

 • خرق اجماع مرکب چیست و چرا فقها آن‌را باطل می‌دانند؟!
  420 1401/10/03 General Terms
  ارائه نظر مخالف با وجه مشترک میان اقوال موجود فقها را خرق اجماع مرکب می‌گویند ، و خرق اجماع به معناى مخالفت با اجماع است. توضیح این‌که ، اگر چند نظر از فقها در مورد مسئله‌‏اى مطرح شده و فقهای گذشته تا
 • منظور از «معنای محصولی» و «معنای مصدری» تعهّد چیست؟
  3704 1398/10/03 General Terms
  در دانش حقوق دو اصطلاح معنای مصدری و معنای محصولی یا مفعولی در ارتباط با تعهدات ، مطرح می‌شود که می‌توان گفت رابطه این دو اصطلاح به صورت عام و خاص مطلق است. معنای مصدری تعهد ، عبارت است از: به عهده گ
 • در علم اصول، «حقیقت استعمال» به چه معنا است؟
  2847 1398/08/08 General Terms
  حقیقت استعمال ، به معنای استفاده از الفاظ و کلمات ، به قصد القای معنا به ذهن مخاطب و شنونده است. مثال مناسب این موضوع ، تقریبا تمام مکالماتی است که افراد در طول روز در ارتباط با دیگران به کار می‌برند.
 • اصطلاحات «ماده امر»، «صیغه امر» و «هیئت امر» چه تفاوتی با هم دارند؟
  9783 1398/03/27 General Terms
  1. ماده امر: که منظور از ان ، خود واژه امر است که دو معنای اصلی دارد ؛ یکی به معنای دستور و طلب که جمع ان اوامر است ، و دیگری به معنای کار و شان ، که جمع ان امور است. تنها قسم اول این معنا است که مورد
 • «بعث حقیقی» که در «اوامر مولوی» وجود دارد، معنایش چیست؟
  3148 1398/03/20 General Terms
  در بیان تفاوت بین امر مولوی و امر ارشادی ، این مسئله مطرح می شود که امر مولوی برای بعث ، برانگیختن ، طلب و درخواستی حقیقی و یا برای نهی ، منع و زجری حقیقی صادر می شود. ان گاه گفته می شود که در امر ارش
 • معنای اصطلاحات اصولی «حصر حکم» و «حصر موضوع» چیست؟
  5800 1398/03/20 General Terms
  حصر به معنای مختص کردن و مختص دانستن یک چیز برای چیز دیگر ، و سلب ان چیز از دیگر اشیا است. به عنوان مثال: اگر بگوییم فقط پیامبران معجزه دارند ، معجزه را برای پیامبران حصر و مختص کرده و از دیگران سلب ن
 • آیا دستورات شارع مخصوص مشافهان و مخاطبان است و یا شامل دیگران نیز می‌شود؟
  3843 1398/03/19 General Terms
  یکی از مباحثی که در علم اصول مورد تحقیق و بررسی قرار می گیرد ، موضوعی به نام تکلیف معدومین است. منظور از معدومین کسانی هستند که در زمان صدور دستور و خطاب ، حضور نداشته و در سال های بعد به دنیا امده ان
 • تفاوت واجب مطلق و مشروط چیست؟
  8482 1398/03/04 General Terms
  1. واجب مطلق: واجبى را مطلق گویند که وجوب ان متوقف بر شرطى - غیر از شرایط عامه تکلیف - نباشد ، مانند وجوب نماز که مشروط به حصول وضو و غسل در خارج نیست. و مثل وجوب حج بر زن نسبت به اجازه شوهر که در این
 • در دانش اصول، تفاوت «وضع تخصصی» و «وضع تخصیصی» در چیست؟
  4434 1398/02/31 General Terms
  وضع در لغت عبارت است از: نهادن چیزى بر جایى. [ 1 ] و در اصطلاح فلسفى عبارت است از: 1. هیئتى که به اعتبار نسبت برخى از اجزاى شى به برخى دیگر و نسبت مجموع ان اجزا به امور خارج بر ان شى عارض مى شود. به
 • «دلالت ایجادی» چیست و چه فرقی با «دلالت حکایی» دارد؟
  3574 1398/02/28 General Terms
  معنای دلالت دلالت کیفیتی است در چیزی که اگر کسی ان کیفیت را بداند ، بدان وسیله منتقل به دانستن چیز دیگر می شود. و دارنده ان کیفیت را دلیل می نامند ؛ مانند وجود دود که دلیل بر وجود اتش است. [ 1 ] ب
 • قاعده «قبح عقاب بلا بیان» به چه معنا است؟
  30623 1398/02/26 General Terms
  قاعده قبح عقاب بلا بیان ، قاعده ای عقلی و مبتنى بر پذیرش حسن و قبح عقلى می باشد و معنایش ان است که کیفر کردن کسى که اطلاع از دستور و تکلیفی نداشته و بیانى به وى نرسیده ، زشت و ناپسند است ؛ بنابراین ،
 • در متون فقهی معاصر، «قدما»، «متأخرین» و «متأخرو المتأخرین» به چه کسانی اطلاق می‌شود؟
  14917 1398/02/25 General Terms
  از جمله اصطلاحاتى که در کلمات فقیهان معاصر دیده می شود اصطلاح قدما ، متاخرین و متاخرو المتاخرین متاخران از متاخرین است. این که قدما به کدام طبقه اطلاق می شود و متاخرین و یا متاخران از متاخرین به کدا
 • در دانش اصول فقه، معنای «اشتراک» چیست و چند قسم دارد؟
  6502 1398/02/22 General Terms
  در دانش اصول ، اشتراک را به نوعی در مقابل ترادف در نظر می گیرند ، بدین ترتیب که اگر چند واژه دارای یک معنا باشند ان واژه ها را مترادف می گویند ، مثل واژه های انسان و بشر که هر دو به یک معنا هستند. ام
 • قاعده «دفع ضرر محتمل» چیست؟ و چه کاربردی دارد؟
  15223 1398/02/21 General Terms
  مفهوم اولیه این قاعده ان است که اگر در جایی ضرر یقینی وجود نداشته و تنها احتمال ضرر وجود داشته باشد ، باز هم باید برای جلوگیری از ان اقدام کرد. با ذکر این مقدمه باید گفت ؛ از ادله ی حجیت مطلق ظن این
 • منظور از «قطع قطّاع» و «قطع غیر قطّاع» چیست؟
  4141 1398/02/08 General Terms
  قطع ، در لغت به معناى بریدن و جدا کردن چیزی از سایر اشیا بوده ، [ 1 ] و یکی از معانی ان که به صورت اصطلاح عرفى و رایج درامده است ، علم و یقین می باشد. [ 2 ] در اصطلاح اصولیین ، قطع در دو معنا استعما
 • تفاوت «مقدمه خارجی» و «مقدمه داخلی» در دانش اصول چیست؟
  5158 1398/02/03 General Terms
  مقدمه مقدمه ، به معنای ابتدای هر چیزی است ، و اصطلاحا به هر چیزی می گویند که تحقق چیز دیگری بر ان متوقف باشد. و در مقابل ان ذى المقدمه است ؛ یعنى ان چیزى که داراى مقدمه است. [ 1 ] در اصطلاح علم ا
 • تفاوت «واجب موسع» و «واجب مضیق» را بیان کنید؟
  5784 1398/01/31 General Terms
  واجب به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلفی دارد ؛ یکی از ان تقسیمات ، تقسیم به اعتبار وقت است ؛ لذا واجب از لحاظ وقت به واجب موسع و واجب مضیق تقسیم می‌شود. از ان‌جا که واجب موسع و مضیق خود از اقسام واجب مو
 • «واجب معلق» و «واجب منجز» چه تفاوتی با هم دارند؟
  5262 1398/01/31 General Terms
  واجب به اعتبارات مختلف تقسیمات مختلفی دارد ؛ لذا به یک اعتبار به واجب معلق و واجب منجز تقسیم می شود. 1. واجب معلق: واجب معلق واجبى است که وجوب ان فعلیت یافته ، ولى واجب متوقف بر چیزى است که از اختیار
 • منظور از «سیره متشرعه» چیست؟
  5647 1398/01/28 General Terms
  سیره متشرعه ، یا سیره شرعیه و یا سیره اسلامیه عبارت است از: بناى عملى مسلمانان بر انجام یا ترک کارى که این سیره از مسلمان بودن انها نشات گرفته باشد ، نه از عرف عام. به عبارت ، دیگر سیره متشرعه ، یعنی
 • عرف چیست و چند قسم است؟
  15978 1398/01/26 General Terms
  عرف معادل واژه هایی ؛ مانند رسم ، روش ، عادت ، معمول ، قانون غیر مدون ، و انچه را که در میان مردم معمول و متداول است ، می باشد. برخی عرف را انچه دانسته اند که طبیعت های سالم بشری ان را می پذیرند. در
 • معنای مفاهیم مخالفی؛ مانند شرط، لقب، وصف، حصر، غایت، عدد چیست و کدامشان حجیت دارند؟
  8768 1398/01/26 General Terms
  خود واژه مفهوم [ 1 ] با توجه به اصطلاح و واژه ای که در مقابل ان قرار می گیرد ، دارای معانى مختلفى خواهد بود. گاهى مفهوم مقابل مصداق است. در این صورت ، مفهوم عبارت است از: ان چیزى که در عقل یا نزد عقل
 • در دانش اصول، «انسداد» به چه معنا است، و «مقدمات انسداد» چیست؟
  7995 1398/01/25 General Terms
  معنای انسداد انسداد در لغت به معنای بسته بودن در مقابل انفتاح به معنای باز بودن است. و در دانش اصول فقه هرگاه برای مکلف هر دو راه علم قطع و یقین و علمی ظن خاص به احکام شرعی بسته باشد ، می‌گویند با ان
 • «سببیت» و «طریقیت» در امارات به چه معنا است؟
  3655 1398/01/24 General Terms
  سببیت و طریقیت در اماره این عنوان در بحث امارات در خصوص چگونگى حجیت انها مطرح است. در بحث اماره اختلاف است که ایا اماره از باب طریقیت حجت است ، یا از باب سببیت ؟ می توان تصور کرد که اماره از طرف شا
 • «مصلحت سلوکیه» چیست؟
  9108 1398/01/24 General Terms
  از جمله مباحثی که در سرفصل امارات مطرح می شود ، ان است که ایا حجیت امارات به جهت طریقیت است ، یا به جهت سببیت ؟ به عبارت دیگر ، ایا یک اماره ، سبب می شود تا یک حکم واقعی ایجاد شود و یا ان که اماره هیچ
 • اصطلاح «ظن متأخم به علم» در دانش اصول به چه معنا است؟
  4265 1398/01/21 General Terms
  ظن متاخم به علم ، یا ظن اطمینانى ، یا ظن غالب ، و یا ظن قوى ، همگى به ظن و گمانی گفته می شود که مردم عادى ان را به منزله علم تلقى می کنند ؛ و لذا به ان علم عرفى و عادى نیز گفته می شود. [ 1 ] به عبار
 • منظور از «واجب اصلی» و «واجب تبعی» چیست و آیا این تقسیم، تعبیر دیگری از همان «واجب نفسی» و «واجب غیری» می‌باشد؟
  5578 1398/01/20 General Terms
  ابتدا باید گفت که واجب اصلی و تبعی تعبیری دیگر از واجب نفسی و غیری است ، بدین ترتیب که: 1. واجب اصلى یا واجب نفسى : ان واجبى است که مصلحت موجود در ان موجب صدور حکم وجوب از ناحیه‏‌ى شارع گردیده است. به
 • فحوای خطاب یعنی چه؟
  4827 1398/01/20 General Terms
  در نزد اصولیان ، دلالت لفظ بر یک معنا بدون این‌‏که صریحا از ان نامی برده شود ، فحوى الخطاب نامیده می‌شود ؛ به عبارت دیگر ، فحوا عبارت است از مدلول التزامی جمله و مراد از مدلول التزامی ان است که لفظ
 • مراد از «اصول اربع‌مائه» در دانش حدیث و کتاب‌شناسی چیست؟
  3697 1398/01/19 General Terms
  اصول اربع‌مائه ، چهارصد مجموعه حدیثى اغازین مؤلفان شیعی است. اصول جمع اصل است که در اصطلاح علم حدیث به معناى هر یک از کتاب‌ها و یا مجموعه‌‏هایی است که راویان سده‏‌هاى نخستین مستقیما بعد از شنیدن روایا
 • «حقیقت شرعیه» و «حقیقت متشرعه» چه تفاوتی با هم دارند؟
  16972 1398/01/18 General Terms
  حقیقت شرعیه عبارت است از: استعمال لفظ در معنایى که شارع در زمان خودش ان معنا را تعیین کرده باشد. توضیح این که ، بی گمان مسلمانان از برخى الفاظ ؛ مانند صلاه ، صوم ، حج و زکات ، معانى مخصوص شرعى می فهم
 • «اصل مثبت» چیست؟
  12710 1398/01/18 General Terms
  این اصل بیشتر در بحث استصحاب مورد گفتگو قرار گرفته است که هرگاه استصحابی جاری شود ، و هدف از ان اثبات یک اثر شرعی باشد ، اصل عقلی یا عادی را که واسطه بین مستصحب و ان اثر شرعی خواهد بود ، اصل مثبت می
 • عام در اصول فقه چند قسم دارد؟
  12138 1397/06/25 General Terms
  عام ، لفظى است که بدون حصر ، تمام افرادى که صلاحیت ان را دارند فرا می گیرد. الفاظ عموم: الفاظى ؛ مانند کل ، جمیع ، تمام ، اى و دائما دلالت بر عموم می کنند. همچنین برخى هیئت هاى لفظى ؛ نظیر نکره در
 • معنای «ادنی الحلّ» در متون فقهی چیست؟
  3633 1397/04/20 General Terms
  واژه ادنی از ماده دنو ، افعل تفضیل و به معنای نزدیک ترین است. و حل ، خارج از حرم مکه را می گویند. پس ادنی الحل ؛ یعنی نزدیک ترین مکان خارج از حرم. درباره ادنى الحل در باب حج کتاب های فقهی بحث شده است.
 • «ابن السبیل» به چه معنا است و به چه افرادی گفته می‌شود؟
  12894 1396/10/24 General Terms
  سبیل به معنای راه است و ابن السبیل اگرچه معنای اولیه اش فرزند راه است ، اما در اصطلاح منابع دینی به مسافری که در راه مانده و نیازمند است ، گفته می شود ؛ یعنی مسافرى که پولش تمام شده ، و مخارج سفر او ر
 • تفاوت میان «اجماع منقول» و «اجماع محصّل» در چیست؟
  8903 1396/10/19 General Terms
  اجماع در لغت از ماده جمع به دو معنا امده است: 1. اتفاق و انضمام چیزى به چیز دیگر ؛ 2. عزم. [ 1 ] اجماع در اصطلاح ؛ یعنى اتفاق خاص نوع تعریف شده ای از هم نظر بودن . علمای علم اصول ؛ این اتفاق خاص را
 • معنای «تکلیف» چیست و چه تفاوتی با «وظیفه» دارد؟
  30893 1395/11/11 General Terms
  واژه تکلیف ؛ در لغت به این معانی امده است: چیزی از کسی خواستن که در ان رنج باشد ، کسی را در رنج انداختن ، [ 1 ] وظیفه ای که باید انجام داد ، [ 2 ] امری که انجام ان سختی و مشقت دارد و انچه که در معر

پرسش های اتفاقی

پربازدیدترین ها