Ətraflı axtarış
Baxanların
8593
İnternetə qoyma tarixi: 2011/10/20
Sualın xülasəsi
Əhli-sünnət hansı əqidəni qəbul etməklə şiə ola bilər?
Sual
Əhli-sünnət öz əməllərində nə kimi islahatlar aparmaqla, hansı əqidəni qəbul etməklə şiə olurlar?
Qısa cavab

Şiə və əhli-sünnət etiqadlarda və dinin əməli proqramlarında çoxlu müştərək cəhətlərdə malikdir, bəzi cəhətlərdə isə bir-biri ilə fərqlənirlər. Şiə və əhli-sünnətin əsas fərqi Əhli-beyt (əleyhimus-salam)-ın imamət və vilayət məsələsinə etiqadla əlaqədardır. Əhli-sünnət şiə olmaq üçün gərək Peyğəmbər Əhli-beytinin imamət və vilayət məsələsinə etiqad və öz görüşlərinə yenidən nəzər salsınlar. Çünki şiələr Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in vəhydən başqa bütün xüsusiyyətlərinin məsum imamda da olduğuna inanır, məsum imamın Allah tərəfindən təyin edildiyini qəbul edir və dini mərcəiyyətdə (Quran ayələrinin təfsiri, dinin qoruqçusu və bəyançısı ünvanı ilə) təkvini qüdrətə, yəni aləm varlıqlarında təsərrüf qüdrətinə malik olan bir şəxs, siyasi mərcə, ictimai məsələlərdə ən üstün rəhbər, qəzavət mənsəbinə ləyaqətli, insanlar arasında ən elmli insan hesab edir və onlara qeydsiz-şərtsiz və kamil şəkildə itaət etməyi özlərinə vacib sayırlar. Amma təəssüflər olsun ki, sair islam məzhəbləri belə etiqada malik deyildirlər; onlar Peyğəmbərin Əhli-beyti və məsum imamlara yalnız məhəbbət bəsləməklə və onların etibarlı şəxs (siqə) olmasına etiqadla kifayətlənirlər. Halbuki Əhli-beytə və məsum imama məhəbbət bəsləməkdən əlavə, onlara qeydsiz-şərtsiz itaət etməyin zərurəti əhli-sünnət yolu ilə varid olan rəvayətlərdə də qəbul olunan təlimlərdən ibarətdir. Şiələri əhli-sünnətdən ayıran ümdə səbəb, ən mühüm və əsaslı məsələ də həmin məsələdir. Şiə ilə əhli-sünnətin imamət məsələsindəki fasiləsi bu nəzərin qəbul olunmasından ibarətdir.

Ətreaflı cavab

Şiələrin sair islam məzhəbləri ilə əsl fərqi onların Peyğəmbər Əhli-beytinin vilayət və imamətinə etiqadına qayıdır. Burada şiənin imamət məsələsi ilə əlaqədar etiqadlarından bəzilərini qeyd edirik:

1. Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) hədislərində adları bir-bir qeyd olunan on iki imam[1] hər növ xəta, günah, unutqanlıqdan uzaq və məsumdurlar;

2. Şiələr vəhy məsələsindən başqa Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih) üçün lazım və zəruri olan bütün məqamların məsum imam üçün də olduğuna inanırlar;

3. Şiələr (dinin bəyanı, qorunması və Quranın təfsiri ilə əlaqədar) məsum imamı dini mərcə hesab edirlər;

4. Şiələr məsum imamın təkvini vilayətə, aləm varlıqlarında təsərrüf qüdrətinə malik olan bir insan hesab edirlər;

5. Şiələr məsum imamı özlərinin siyasi mərcələri, ictimai məsələlərdə ən yüksək rəhbər, qəzavət haqqına malik olan insan bilir və ona kamil və qeydsiz-şərtsiz itaət etməyi özlərinə vacib bilirlər;

6. Şiələr məsum imamı sırf elmi məsələlərdə bəşəriyyətin ən alim şəxsi bilirlər;

Amma təəssüflər olsun ki, sair islam məzhəbləri, o cümlədən maliki, yaxud hənəfi məzhəbi bu barədə belə etiqada malik deyildirlər; onlar Peyğəmbərin Əhli-beyti və məsum imamlara yalnız məhəbbət bəsləmək və onların etibarlı şəxslər olmasına etiqadla kifayətlənirlər.

7. Şiənin xüsusiyyətlərindən biri də Peyğəmbər Əhli-beytinə və xüsusilə imam Əli (əleyhis-salam)-a qeydsiz-şərtsiz tabe olmaqdan və onlara itaət etməkdən ibarətdir. Bu da islam nəzərindən çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əhli-sünnətdən də nəql olunan çoxlu rəvayətlərdə Allah-taala əməllərin qəbulunu Əli ibni Əbi Talib (əleyhiməs-salam)-ın vilayətini qəbul etməklə şərtləndirmişdir.[2]

Şiələr imaməti ilahi bir məsələ hesab edir və məsum imamları Allah tərəfindən təyin olunan insanlar bilirlər.

Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih) buyurmuşdur: “Əmirəl-möminin Əli ibni Əbi Talibin üzünə baxmaq ibadətdir, onu yad etmək ibadətdir. Allah-taala bir kəsin imanını, onunla dostluq etməyincə və düşmənlərindən bezarlıq etməyincə qəbul etməz.”[3]

Həmçinin sünnü alimləri Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in Əli (əleyhis-salam)-a belə buyurduğunu nəql etmişlər: “Əgər bir şəxs Nuhun ömrü qədər ömrə malik olub ibadət etsə, Ühüd dağı qədər qızıla malik olub onu Allah yolunda infaq etsə, min dəfə həccə gedəcək qədər ömrü uzun olsa və bundan sonra Məkkədə Səfa-Mərvə arasında məzlum şəkildə qətlə yetirilsə, lakin, ey Əli, sənin vilayətini qəbul etməsə, behiştin iyini iyləməz və heç vaxt behiştə daxil olmaz.”[4]

Bu rəvayətdən aydın olur ki, nəinki ibadət əməllərinin qəbul olunması, hətta imanın da qəbul olunma şərti Əhli-beytin vilayətinə malik olub onların düşmənlərindən bezarlıq etməkdir.

Amma “Əli (əleyhis-salam)-ın vilayəti” dedikdə məqsədin nə olduğuna gəldikdə isə, o həzrətin şənində nazil olan ayələrdə bu kəlmənin işlənmə hallarına diqqət yetirmək lazımdır: “Sizin rəhbəriniz yalnız Allah, Onun Peyğəmbəri və iman gətirib namaz qılan və rüku halında zəkat verənlərdir.”[5]

Şübhəsiz, bu ayədəki “vəli” kəlməsi “sevmək”, “kömək etmək” mənasına deyildir. Çünki bu mənaya olan vilayət (yəni onları sevmək və kömək etmək) yalnız namaz qılıb rüku halında zəkat verənlərə məxsus deyil, əksinə bütün müsəlmanlara aid olan ümumi bir hökmdür. Bütün müsəlmanlar bir-birini sevməli, qarşılıqlı olaraq bir-birinə kömək etməlidirlər. Nəinki rüku halında zəkat vermək istəyənlər, hətta zəkat vacib olmayan və ya ümumiyyətlə zəkat vermək üçün heç bir malı olmayanlar belə, bir-birini sevib dost tutmalı və kömək etmədilər.

Buradan aydın olur ki, yuxarıdakı ayədə “vəli” dedikdə “rəhbərlik, təsərrüf, maddi və mənəvi rəhbərlik mənasına olan vilayət” nəzərdə tutulur, xüsusilə bu vilayət Peyğəmbərin və Allahın vilayəti ilə bir cərgədə qərar tutmuş və hər üçü bir cümlədə bəyan olunmuşdur.

Əhli-sünnətin mənbələrinin çoxunda yuxarıdakı ayənin Əli (əleyhis-salam)-ın şənində nazil olmasına dair çoxlu rəvayətlər nəql olunmuşdur. O rəvayətlərin bəziləri Əli (əleyhis-salam)-ın rüku halında üzüyünü sailə verməsini deyir, bəziləri isə bu işi deməsə də, yalnız ayənin həzrət Əli (əleyhis-salam) barəsində nazil olmasını deməklə qənaətlənir.[6]

Əgər bir şəxs imamət və rəhbərlik məsələsinə şiənin nəzəri ilə yanaşarsa, imamət və rəhbərlikdə etiqadı şiənin etiqadı olarsa, onun həyatında dərin və əsaslı dəyişikliklər baş verəcək, özünün dini çətinliklərini, suallarını və məsələlərini hər kəsdən əxz etməyəcək, siyasi məsələlərdə öz ixtiyarını hər kəsə verməyəcək və həmişə məsum imama müti və tabe olacaqdır.

Bütün islam məzhəb ardıcılları Əli (əleyhis-salam)-ın özünə və övladlarına (məsum imamlara) məhəbbət bəsləsələr də, Peyğəmbər (səlləllahu əleyhi və alih)-in və Quranın nəzərində özünün dəqiq və kamil mənasında olan vilayət yalnız on iki imamçı Cəfəri (şiə) məzhəbində mövcuddur. Hər bir müsəlmanın vəzifəsi budur ki, Quran və Peyğəmbər sünnətinə ən yaxın olan məktəbi seçsin. Əgər əhli-sünnət də həmin əqidəni, yəni Quran və hədislərdə buyurulduğu kimi, məsum imamların hərtərəfli vilayət və mərcəiyyətini (istər elmi, istər siyasi, istərsə də dini və sair mərcəiyyətini) qəbul etsə, islam ümməti arasında yeganə və ən dərin ixtilaf aradan qalxar. Çünki tarixdə deyilir ki, müsəlmanlardan bəziləri qədəri, bəziləri təfvizi[7] olduqlarına görə məsum imamlardan uzaqlaşmışlar. Belə olmasaydı, müsəlmanlar arasında belə batil əqidələr rəvac tapmaz və müsəlmanlar belə əqidə azğınlığına düçar olmazdılar.

Buna əsasən, əhli-sünnət qardaşları şiələrin imamət barəsindəki nəzər və əqidələrini qəbul etsələr, onlara etiqad edib əməl etsələr, onlar da şiə olacaqlar. Onlar gərək baxıb görsünlər ki, həyatın hər bir sahəsində Əhli-beyt (əleyhimus-salam) hansı yolları və göstərişləri bəyan etmişlər. Bundan sonra şəri nəzərdən öz əməllərini hansı fiqhi əsasda qurmalı olduqlarını bilməlidirlər.

 

Əlavə məlumat üçün şiə kitablarına (professor Hanri Korbonun Əllamə Seyid Məhəmməd Hüseyn Təbatəbai ilə elmi müzakirələri) və 1000-i sualın cavabına müraciət edə bilərsiniz.[1] "Biharul-ənvar", 36-cı cild, səh. 362

[2] “Mənaqib”, Xarəzmi, səh. 19 və 52

[3] “Mənaqib”. Xarəzmi, səh 19 və 212; “Kifayətut-talib”, Gənci Şafei, səh. 214

اَلنَّظَرُ اِلَی وَجْهِ اَمِیرِالْمُؤْمِنِینَ عَلِیِّ بْنِ اَبِی طاَلِبٍ عِبَادَةٌ وَ ذِکْرُهُ عِبَادَةٌ وَ لاَ یَقْبَلُ اللهُ اِیمَانَ عَبْدٍ اِلَّا بِوِلَایَتِهِ وَالْبَرَائَةِ مِنْ اَعْدَائِهِ

[4] Xətib Xarəzmi, “Məqtəlul-Hüseyn”, 1-ci cild, səh. 37

" ثُمَّ لَمْ یُوَالِکَ یَا عَلِیُّ لَمْ یَشُمَّ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَلَمْ یَدْخُلْهَا

[5] “Maidə” surəsi, ayə: 55

إِنَّما وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلاةَ وَ یُؤْتُونَ الزَّکاةَ وَ هُمْ راکِعُونَ

[6] "Təfsiri nümunə", 4-cü cild, səh. 424-425

[7] İslamın əvvəllərində insanın əməlləri ilə əlaqədar əhli-sünnət arasında iki məşhur məzhəb vücuda gəlmişdir. Onlardan bir qrupu insanın bütün işlərinin Allahın qaçılmaz iradəsinə bağlı olduğunu deyərək insanı öz işlərində tam məcbur hesab edir, insanın ixtiyar və iradəsi üçün heç bir dəyər vermirdilər. Bir qrup da insanları öz işlərində tam azad hesab edir və onların işlərini Allahın iradəsindən və ilahi qədərin hökmündən xaric edirdilər. Lakin Quranın təlimləri ilə tamamilə uyğun olan Əhli-beyt (əleyhimus-salam)-ın təlimatlarında insan öz əməllərində nə tam məcburdur, nə də tam müstəqil; əksinə mütəal Allah insandan ixtiyar üzündən olan işləri istəmişdir. Başqa sözlə desək, mütəal Allah biri də insanın iradə və ixtiyarı olmaq şərti ilə tam səbəblər məcmusu yolu ilə insandan bir işi istəmiş və ona zərurət vermişdir ki, nəticədə fel zəruri və insan da onda ixtiyar sahibi olur. Yəni fel və əməl öz səbəbinin hissələrinə görə zəruri və onlardan biri olan insanla əlaqədar ixtiyari və mümkündür.

Təbatəbai, Məhəmməd Hüseyn (1348), “İslamda şiə”, səh. 79, “İntişar” şirkəti.

Bu mövzu ilə əlaqədar faydalı olan kitablar: a) “İnsanşünaslıq, Məhmud Rəcəbi, 5-ci və 6-cı fəsil (“İmam Xomeyni” adına elmi-tədqiqat müəssisəsi); “Amuzeşi fəlsəfə”, Misbah Yəzdi, 2-ci cild, səh. 69, “İslamı təbliğat” təşkilatı) “İlahi ədalət”, ustad Şəhid Mürtəza Mütəhhəri, “İslami” nəşriyyatı

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Aya doğrudur ki, həzrət Peyğəmbərin sübh namazı bir dəfə qəza olmuşdur?
  7316 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/15
  Bu fiqh məsələlərindən biridir və etiqadi bəhslərə ehtiyacı vardır; əlbəttə ki, bu mövzuda bir neçə rəvayət də bizə çatmışdır. Amma fiqh alimləri bunu bir mənalı olaraq qəbul etməmişdirlər, bəziləri bunu digər dəlillərlə qarşı- qarşıya gəlməsi və Peyğəmbərin (s) ismətiylə uyğun olmadığını bu cür rəvayətləri qəbul ...
 • "Əl- mulqən" və "Əl- mutlə" adları kamiliyyə sifətlərindədir yoxsa camaliyə?
  5489 Qədim kəlam 2012/04/18
  Kəlam elmindəki məşhur terminə əsasən, Allah üçün bir sifət isbat edən, Allahın bütün sübut sifətləri, həm Allahın lütfünə şamil olan sifətlər, həm onun qəzəbinə şamil olan və... hamısı camal sifətlər sayılırlar. Bu cəhətdən onların arasında heç bir fərq yoxdur. O cümlədən, sualda olan mulqən və mutlə sifətləri ...
 • Mümkündürsə, yeddilik təşkil edən behiştlər barədə izah verin.
  7186 Qədim kəlam 2012/07/22
  Rəvayət və təfsir mənbələrində Darus-səlam, Darul-cəlal, Cənnətul-mə’va, Cənnətul-xuld, Cənnətu-ədn, Cənnətu-firdovs, Cənnətu-nəim behişt üçün qeyd olunan yeddi addır. Əlbəttə, bəzi alimlər inanır ki, bu adların hamısı elə bir dənə behiştə aid edilir və bu adların hər biri behiştin mərtəbələrindən birini göstərir. Çünki Cənnəti-ədn dedikdə məqsəd daimi iqamətgah olan ...
 • Фәна вә фәна мәгамыны изаһ един!
  6377 Nəzəri irfan 2010/04/24
  Фәна, лүғәтдә мәһв олмаг вә јохлугдур. Бу сөзүн зидди исә бәга вә галмагдыр. Мәсәлән, Аллаһ һаггында бәга вә галмаг, диҝәр мөвҹудатлар һаггында исә фәна вә арадан ҝетмәклик ифадәләрини ишләтмәк дүзҝүндүр. Үмуми мәнасы исә инсанын өзүнү ҝөрмәмәси вә тапмамасы демәкдир. Әлбәттә, о мәнада јох ки, инсан тамамилә ...
 • İslamda faizsiz borc verməyin və borc almağın qaydaları nədir?
  9541 Əməli əxlaq 2012/03/14
  Dini təlimlərimizdə mömin qardaşlara borc verməyin xüsusi qayda-qanunların və şərtləri vardır ki, onların bəzilərini qeyd edirik: 1. Borc vermək ixlsala yanaşı olsun; 2. Tam razılıq üzündən və ürəkdən verilmiş olsun; 3. Borc halal maldan verilsin; 4. Borc verilən zaman ...
 • Niyə İmam Hüseyn (ə) müaviyə zamanında qiyam etmədi?
  7364 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2010/06/15
  İmam Hüseyn (ə) ın müaviyə zamanında qiyam etməməsinin səbəbinin cavabında aşağıdakı məsələlərə işarə etmək olar: 1-     İmam (ə)ın imamı və qardaşının əhd- peymanına ehtiramı. İmam Həsən(ə) öz həyatı zamanında müaviyəilə əhd bağlamışdı. ...
 • Allahdan qeyrisindən kömək istəmək tövhid ruhu ilə uyğundurmu?
  14951 Təfsir 2011/11/24
  Əgər Allahdan qeyrisindən – ilahi övliyalardan kömək istəmək hacəti rəva qılmaqda o böyük şəxsiyyətlərin və ilahi övliyaların birbaşa təsirli olmasına və Allaha ehtiyaclı olmamasına etiqad əsasında olsa, bu, tam mənada şirk, tövhidlə zidd əqidədir və bu iş caiz deyildir. Lakin əgər bu böyük şəxsiyyətlərin insanın hacətini Allahın ...
 • Torpağa səcdənin fəlsəfəsi nədir?
  17496 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/07/22
  Səcdənin həqiqəti (Allah qarşısında) xüzu, zillət və bəndəlik izhar etməkdir. Səcdə vacib əməllərdən biridir. Çünki Allahın kəlamında deyilir: “Ey iman gətirənlər! Rüku edin və səcdə yerinə yetirin!” Bimək zəruridir ki, şiələr “torpaq üçün” deyil, “torpağın üzərinə” səcdə edirlər. Çünki Allahdan başqası üçün səcdə etmək bütün ...
 • Ayağın üstünə məsh çəkmək üçün söykənəcəyə söykənmək şərtdirmi?
  5742 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/06/27
  Başa və ayağa məsh çəkmək, söykənəcəyə söykənmək ya söykənməmək şərt olunmayıbdır. Əksinə meyar budur ki, baş və ayaq hərəkətsiz saxlanılıb və onların üstünə əl şəkilməlidir. Ayağın söykənəcəyə söykənməsinin deyilməsi, onun hərəkətsiz qalması üçündür. Həzrət İmam Xumeyni (rh) bu barədə buyurubdur: "Başa və ayağın üstünə məsh çəkəndə əli onların üstünə ...
 • İslam nəzərindən təbliğ üslubu nədən ibarətdir?
  8087 Məsumların (Əleyhimussəlam) sirəsi 2012/02/13
  “Təbliğ” hər hansı bir xəbəri çatdırmaq mənasınadır. İlahi peyğəmbərlərin, xüsusilə həzrət Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in ilahi risalət vəzifəsi insanların zülmətlərdən nura doğru hidayətindən ibarət idi. Buna görə də İslamda təbliğ Allahın sözünü bəndələrinə çatdırmaq ünvanı ilə çox böyük əhəmiyyət daşıyır. İslamda təbliğ üslublarını üç qismə: kəlami (şifahi), yazılı və ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  163163 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  155831 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  118021 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  110200 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  100150 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  91648 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  53598 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  46145 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  44039 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Hansı yolla göz dəymənin (nəzərin) qarşısı alınır?
  43278 Təfsir 2011/11/03
  Göz dəymə insanın nəfsində olan qəsirdən irəli gəlir və bunun üçün də ağıl dərk edən bir dəlil yoxdur. Bəlkə çox hadisələr vardır ki, göz dəyməylə baş vermişdir. Mərhum Şeyx Abbas Qumi göz dəymənin uzaq olması üçün qələm surəsinin 51- ci ayəsini sifariş etmişdir. Bu ayənin nazil olmasını nəzərə ...