Ətraflı axtarış
Baxanların
5621
İnternetə qoyma tarixi: 2009/06/18
Sualın xülasəsi
Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмиш динин хүсусијјәтләри нәдир?
Sual
Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмиш динин хүсусијјәтләри нәдир?
Qısa cavab
Бу суалын хүласә ҹавабы јохдур. Изаһлы ҹавабы сечин
Ətreaflı cavab

1-                   Ҝөндәрилмиш дин илаһи елчиләрин сајы гәдәрдир.

2-                   Ҝөндәрилмиш дин бәшәријјәтин илаһи фәрман вә ҝөстәришләрә еһтијаҹлы олмасыны ҝөстәрир.

3-                   Ҝөндәрилмиш динин танынмасы јолу мөтәбәр нәглдир. Әҝәр әгли јолла бир шеј әлдә едиләрсә вә бу мәсәлә нәгли јолун дәлилләринә охшар оларса, ону да гәбул етмәк олар. Белә дәлили, әслиндә нәгли дәлилин мүгәддимәси кими һесаб етмәк олар.

4-                   Ҝөндәрилмиш динин пејғамы, пејғәмбәрләр васитәсилә инсанлара чатдырылдығындан, онда илаһи елчиләрин мәнәви мәгамларынын сәҹијјәви хүсусијјәтләри, о дөврүн инсанларынын хүсусијјәтләри вә имканлары, һәмчинин, заман вә мәкан шәраитинә бағлыдыр.

 

Изаһлы ҹаваб:

1) Динләрин һәгиги тарихи, Гуран вә онда олан тарихи фактлар вә дәлилләр һәгигәтдә Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмиш динләрин сајынын илаһи елчиләрин сајы илә бирбаша бағлы олдуғуна шаһиддир. Бу бәһсдә илаһи елчидән мәгсәд “шәриәт саһиби вә тәблиғә мәмур олунан пејғәмбәр” нәзәрдә тутулур.[1]

2) Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмиш дин бәшәријјәтин илаһи ҝөстәришләрә еһтијаҹы олмасыны ҝөстәрир. Мәһз буна ҝөрә дә мүхтәлиф заман вә мәканларын тәләбләринә ујғун олараг бу илаһи пејғәмбәр тәзәләнир.[2] Доғрудур ки, ҝөндәрилмаиш динин көкү вә әсли өзлүјүндә фитрәтдән ҝәлән диндир вә дин өз-өзлүјүндә заман вә мәкана табе дејилдир, амма Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмиш дин һәр бир әср, заман вә мәкана ујғун олараг јени инсан нәсилләрини нәзәрә алыр вә хүсуси мәфһумларла бүтүн дүнјаја шамил олур. Башга тәрәфдән, ҝөндәрилмиш динин өз-өзлүјүндә олан динин бир гисмини вә ја һамысыны өзүндә нүмајиш етдирмәси дә мүмкүндүр.

3) Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмиш динин танынмасы јолу - мөтәбәр нәглдир. Әҝәр һәр һансы бир шеј әгли јолла әлә ҝәләрсә вә бу мәсәлә нәгли јолун дәлилләринә охшар олса ону да гәбул етмәк олар. Белә дәлили, әслиндә нәгли дәлилин мүгәддимәси кими гәләмә вермәк олар. Әлбәттә, әглин тәкликдә, өз-өзлүјүндә наәгли дәлилин мәтләбләрини ашкарламыш олмасы чох узаг нәзәрә ҝәлир. Јәни, әгл өз-өзлүјүндә илаһи елчијә нәјин һәвалә едилмәси вә инсанлара нә чатдырмасыны сонрадан бәзи амилләрин нәтиҹәсиндә о ҝөстәришин бизә јетишмәмәсини кәшф етмәси чох узаг нәзәр ҝәлир.

Һәр һалда әҝәр белә бир һадисә баш вермиш олса, онда бу да әглин ашкарладығы мәсәләни Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмиш динин дәлили илә мүнасиб олмасыны тутушдуруб нәгли дәлилин әтрафында истифадә етмәк олар.

4) Аллаһ тәрәфиндән ҝөндәрилмиш динин пејғамы, пејғәмбәрләр васитәсилә инсанлара чатдырылдығындан, онда, илаһи елчиләрин мәнәви мәгамларынын хүсусијјәтләри, о дөврүн инсанларынын ҝөстәриҹиләри вә имканлары, һәмчинин, заман вә мәкан шәраитинә бағлылығы вар. Пејғәмбәрин мәнәви мәгамы нә гәдәр јүксәк сәвијјәдә олса, һәгиги диндән (јәни, Аллаһ јанында лөвһи мәһфузда олан диндән) вәһј јолу илә она даһа чох һидајәт јоллары алмаг да бир о гәдәр мүнасиб олар. Һәмчинин, о пејғәмбәрин динләјиҹиләри олан инсанларын мәдәни-маариф сәвијјәси вә истедадлары нә гәдәр јүксәк олса заман вә мәкан бахымындан онлар да һәгиги диндән (јәни, Аллаһ јанында лөвһи мәһфузда олан диндән) даһа чох бәһрәләнәҹәкләр.

Әлавә мүталиә үчүн бах:

1. Меһди Һадәви Теһрани, “Вилајәт вә дәјанәт”, Мүәссисеји фәрһәнҝије ханеји хирәд. Гум, Икинҹи чап, 1380-ҹи шәмси или.[1] Шәһид Мүтәһһәри белә пејағәмбәрлијитәшрии нүбуввәтадландырыр. (Ш.Мүтәһһәри, “Хәтми нүбуввәт, сәһ.34)

[2] Һәмин мәнбә.

Başqa dillərdə Q tərcümələr
Baxışlarınız
şərh sayı 0
Dəyəri daxil edin
misal : Yourname@YourDomane.ext
Dəyəri daxil edin
Dəyəri daxil edin

Mövzui təbəqələşdirmə

Təsadüfi suallar

 • Airobika idman növünün hökmü nədir?
  5605 İdman hərəkətləri musiqi ilə birlikdə 2012/04/18
  Həzrət Ayətullah uzma Xameneinin dəftrəi: Ümumiyyətlə ləhvi musiqi yaxud da günah məclislərinin musiqisinə uyğun yaxud da şəhvəti təhrik edən yaxud da haram işlə olarsa və ya fəsad olarsa, caiz deyil. Həzrət Ayətullah uzma Sistaninin dəftəri: Əgər musiqi ləhvo ləb məclislərinin musiqisi ...
 • Niyə biz Aşura ziyarətinin səcdəsində bu müsibətə görə şükr edirik?
  5827 Əməli əxlaq 2012/02/07
  Nemətlərə şükr eləmək rəvayətlərdə xüsusi mövqeyi olan mövzulardandır.[1] Mömin və dinə bağlı insan Allah və yaratdıqları barəsində dəqiq mərifətə malik olsa Allah tərəfindən ona çatan hər bir şeyə şükr eləyər. Ona görə də bu insan həmişə Allah qarşısında öz vəzifəsini yerinə yetirir. İstər yaxşı, ...
 • Həzrət Müslim kim idi?
  13804 اهل بیت و یاران 2012/07/22
  Əqilin oğlu Müslim üç imamla müasir olmuşdur: İmam Əli, imam Həsən və imam Hüseyn (əleyhimus-salam). Üçüncü imamın dövründə canını öz mövlasına fəda etdi və Übeydullah ibni Ziyadın (lənətullahi əlehy) göstərişi ilə şəhid edildi. İmam Hüseyn (əleyhis-salam) onu öz xüsusi nümayəndəsi ünvanı ilə Kufə şəhərinə göndərdi, amma o, ...
 • “Səkinə” ilə vəqarın arasında nə kimi fərq vardır? Bunların hər biri barəsində gələn ayə və rəvayətləri bilmək istərdim.
  6228 Təfsir 2012/04/19
  Əhli-beyt (əleyhimus-salam) rəvayətlərinin çoxunda bu iki kəlmə birlikdə işlənmişdir. Onlar eyni mənalı – sinonim olsalar da, lüğət alimləri bu iki kəlmə arasında belə fərq qoymuşlar: vəqar fiziki bədənlə əlaqədar aramlıq, “səkinə” isə qəlb və ruhla əlaqədar aramlıqdır. ...
 • Möminun surəsinin 101- ci ayəsi ilə saffat surəsinin 27 və 50- ci ayələrinin ziddiyyətini necə həll edirsiniz?
  5584 معاد و قیامت 2012/07/16
  Quran ayələrində ümumi şəkildə və sualda qeyd olunan ayələrdə xüsusi şəkildə, heç bir ziddiyyət yoxdur. Çünki, "o gündə heç kəs digərindən kömək və sual xahişi etməz" buyuran ayələr, qiyamətin ilk mərhələlərinə işarə edir. Bu o günün qorxu və heyranlığının çox olması səbəbindəndir. Həmin qorxu və heyranlığın çoxluğu ...
 • Fəlsəfə, irfan, ağıl və hikmət arasındakı fərq nədir?
  12574 İslam fəlsəfəsi 2012/04/19
  Fəlsəfə – ən xüsusi mənada varlıq aləmindəki gerçəklikləri dərk etmək üçün zehni, əqli və istidlal yönlü səylər mənasınadır. Hikməti fəlsəfədən fərqli bir məsələ hesab etdiyimiz halda o, fəlsəfədən yüksəkdədir və ilahi və lədünni mənşəyə malikdir. Quranda da “ilahi bir əta və nemət” kimi qeyd olunmuşdur. Belə ki, ...
 • İslam dininin təkcə haqq din olmasına baxmayaraq, nəyə görə Quranda digər dinlərin tərəfdarlanın da nicat tapanlardan olmasınin mümkünlüyü açıqlanır?
  8814 بهشت و جهنم 2014/05/18
  İslam təlimlərində və müqəddəs Quranda ilk əvvəldən, belə bir qanun qətiyyətlə qeyd olunmuşdur ki, əgər qeyri-müsəlmanlardan hər hansı ümmət öz pak fitrətlərində olub, yaxşı əməl sahibi olsalar və həqiqətən də İslamın həqiqəti onlara aydınlaşmasa və çatmasa, nicat əhli ola bilərlər. Bu mətləb, Quranın müxtəlif ayələrində tam aydınlıq ...
 • Əgər namaz qılmayan bir şıxsin arxasınca danışılarsa qeybət sayılırmı?
  6262 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Şeyx Ənsari (rəh) qeybətin tərifində: Hədislərdən və Alimlərin qeybətin tərifi barəsində olan sözlərindən nəticə alırıq ki, qeybət ibarətdir: İnsanların arxasınca danışmaq, bir söz ki, qeybəti olunan şəxs o sözləri sevmir.[1] Qeybət (kəbirə) böyük günahlardan sayılır, ayə və rəvayətlərdə onun tərk edilməsinə təkid ...
 • Bəşərin atası olan həzrət Adəmin yaranmasından neçə il keçir?
  9571 تاريخ بزرگان 2011/05/09
  Qurani- kərimdə bu barədə açıq bir şey yoxdur. Amma tarix kitablarında yazılıbdır ki, Adəmin yaranması təxminən altı ya yeddi min il bundan qabaq olubdur. Əlbəttə bu məsələnin, bəşər növünün milyonlar il qabağa aid olması barəsində olan alimlərin fikri ilə heç bir ziddiyyəti yoxdur. Yəni həzrət Adəmin nəslindən qabaq minlərlə insan ...
 • Müsəlmanların tarixi nə vaxtdan başlanmışdır?
  5931 تاريخ کلام 2012/04/09
  Peyğəmbəri-əkrəm (səlləllahu əleyhi və alih)-in besətindən sonra, habelə islamın coğrafi sərhədləri Ərəbistan yarımadasının bir hissəsində olduğu zaman və müsəlmanların əlaqələrinin cüzi və mühüm ümumi hadisələrin az olduğuna görə bir müddət zamanı bilmək üçün tarixin başlanğıcının və hadisələrin baş vermə zamanının müqayisə olmaması heç bir problem yaratmırdı. İkinci ...

Ən çox baxılanlar

 • Oğlan və qızın arasında dügzün cinsi əlaqə necə olmalıdır?
  157037 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/05/31
  Qısa cavab: İslam dininin nəzərinə əsasən qadın və kişi bir- birlərini təkmilləşdirən varlıqdırlar. Allah- Taala bunları elə yaratmışdır ki, bu iki məxluq bir- birlərinin aramlıqlarını bərpa edirlər. həmçinin bununla yanaşı bir- birlərinin bütün cinsi istəklərini təmin etsinlər. İslam dini bu ehtiyacların halal yolla ödənməsi üçün ailə qurmağı (müvəqqəti ...
 • Hacət və diləklərimizə çatmaq üçün ən tez qəbul olunan dua hansıdır?
  137310 Əməli əxlaq 2011/06/28
  Baxmayaraq ki, bir çox dualar İmamlardan hacətlərin qəbul olması üçün rəvayət olunmuşdur ki, onların mətnini burada gətirmək mümkün deyildir. Bunun üçün də onlardan bir neçəsi ki, daha çox əhəmiyyət daşıyır adlarına işarə edirik. Təvəssül duası. Fərəc duası. ...
 • Şiələrin namazı əliaçıq və əhli- sünnənin əlibağlı qılmasının səbəbi nədir?
  112996 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/01/02
  On iki İmama (ə) inanan insanlar Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) sünnəsinə əməl etsinlər deyə, namazı əliaçıq qılırlar. Onların bu şəkildə namaz qılmasına əsas verən çoxlu sayda rəvayətlər vardır. Həmin rəvayətlərdə Peyğəmbər (s) və İmamların (ə) namaz qılarkən əlləri açıq və yan tərəflərə bitişik şəkildə olduğu göstərilir. ...
 • Aya kişinin ixtiyarı vardır ki, istədiyi halda qadının hər hansı bir yerindən istifadə etsin, əgər güc vasitəsiylə olsa belə?
  103143 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/04/14
  Səlamun ələykum. Aşağıdakı cavablar müctəhidlərin dəftərxanalarından verimişdir: Həzrət Ayətullah Xamineinin dəftərxanası: Cavab 1 və 2. Qadının tamam olaraq kişini razı salması, o demək deyildir ki, kişi əxlaqa uyğun olmayan, çox məkruh və yaxud bir iş görə ki, qadının əziyyət olmasına səbəb olsun. Qadının tamam şəkildə ərini razı salması o deməkdir ...
 • Qadın kişinin cinsi əlaqə istəyini rədd edə bilmərmi?
  86558 Nizamlar hüquq və əhkam 2012/09/01
  Əziz islam Peyğəmbərinin (s) və Əhli- beytin (ə) hədis və rəvayətlərində qadın və kişinin yaxınlığı barəsində mətləblər budur ki, onlar bir- birlərinin haqqlarına riayət etməlidirlər.[1] Bu hüquqlar yaxınlıq etmənin iki tərəfini göstərir. Bir rəvayətdə kişiyə belə deyilir: “Müstəhəbdir ki, kişi yaxınlığı rahatlıq, fasilə və ...
 • Həyat yoldaşının öz razılığı ilə onunla arxadan əlaqədə olmağın hökmü nədir?
  77819 Nizamlar hüquq və əhkam 2015/06/29
  Möhtərəm mərcə təqlid alimləri buyurublar: “həyat yoldaşı ilə arxadan əlaqədə olmağın çox şiddətli kərahəti var”[1] Kərahət də bu mənadədər ki, bu əməl Allah dərgahında bəyənilməz bir əməldir. Amma, bu iş görülməsə daha yaxşıdır. Lakin, bu əməli edənə heç bir günah yazılmır. Diqqət etmək lazımdır ...
 • Qızdırma xəstəliynə görə oxunan dua var?
  50790 Hədis elmləri 2014/05/20
  Dua mənbələrində Nur duası adı ilə belə bir dua nəql olunur və bu dua qızdırma xəstəliyinin sağamasında çox təsirlidir. Duanın mətni budur: (tər.) “Nur verən Allahın adı ilə; nur verən Allahın adı ilə ki, nur verir; Nurda olan Nur Allahın adı ilə, hər şeyin təqdir və ölçüsünü ...
 • Müvəqqəti evlənməinin sözləri nədir?
  39311 Nizamlar hüquq və əhkam 2014/05/22
  Müvəqqəti əqdin (mütənin) oxunmasından ötrü bir neçə şərt lazımdır: 1.Müvəqqəti əqdin oxunması; bu mənada ki, müvəqqəti evlənmədə təkcə qadınla kişinin bu əmələ razı olmaları kifayət etməz. Əqdin oxunması xüsusi kəlmələrlə bu əməlin inşa olunmasının niyyəti ilə oxunmalıdır. 2.Ehtiyat vacib budur ki, ərəb dilində düzgün qaydada oxunmalıdır. Əgər ...
 • Saqqal və bədən tüklərini kəsməyin hökmü nədir?
  38819 Nizamlar hüquq və əhkam 2011/08/09
  Ülgüc və ya üz qırxan maşınla yalnız üz tüklərini (saqqalı) dibindən qırxmaq[1] (belə ki, başqaları - onun üzündə saqqal yoxdur – deyə) ehtiyat vacibə görə caiz deyil.[2] Əlbəttə, saqqalın bir hissəsini belə kəsmək, onu tam kəsmək hökmündədir.
 • Salam "Əmmən yucibul- muztər" امّن یجیب المضطرّ duası harada gəlibdir?
  38218 Əməli əxlaq 2012/09/10
  "Əmmən yucibul- muztərrə iza dəahu və yəkşifus- su" « أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوء » cümləsi Quranda Nəml surəsinin 62- ci ayəsində gəlibdir. Buyurur: "Əli hər yerdən üzülüb darda qalan birisi ona dua etdiyi zaman onun duasını qəbul buyuran".