Carian Terperinci
Pengunjung
13391
Tarikh Kemaskini 2010/11/14
Ringkasan pertanyaan
jelaskan pemahaman ayat "لا اکراه فى الدّین قد تَبَیّن الرّشدُ مِن الغىِّ..." “Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas petunjuk daripada kesesatan….” dengan tafsiran yang berbeza.
soalan
jelaskan pemahaman ayat "لا اکراه فى الدّین قد تَبَیّن الرّشدُ مِن الغىِّ..." “Tidak ada paksaan dalam agama. Sungguh telah jelas petunjuk daripada kesesatan….” dengan tafsiran yang berbeza.
Jawaban Global

Dengan alasan terhadap tafsir yang berbeza, daripada lima pendapat dalam pemahaman dan makna ayat yang telah dijelaskan dimana pendapat yang sahih adalah khabar yang mempunyai sifat umum, kesyumulan dalam dan keinsanan dan ianya adalah; agama adalah satu masalah keyakinan dan hati. Tekanan dan terpaksa didalam perkara tersebut adalah mustahil dan hamba Allah swt adalah pemilik ikhtiar dan memiliki pilihan. Pendapat ini juga adalah bukti yang jelas untuk mematahkan pendapat mereka yang berakidahkan “jabariah” dimana mereka telah berkata: “manusia dalam menerima Islam atau kafir dan atau beribadah, bermaksiat dan perbuatan yang lain adalah terpaksa ”. dalam masa yang sama dibawah ayat diatas sekurang-kurangnya terdapat lima pandangan dalam menafsirkan dan menjelaskan ayat mulia di atas. Penafsiran yang benar adalah bahawa ayat tersebut merupakan peringatan umum untuk seluruh umat manusia, iaitu bahawa sesungguhnya agama itu merupakan masalah keyakinan hati setiap orang. Kerana itu, tidak boleh ada paksaan dan tekanan, dan hal itu mustahil (tidak mungkin). Kerana setiap insan telah diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan agamanya masing-masing. Argumen ini sangat jelas untuk menepis pandangan kaum Jabariyun (determinisme). Mereka berpandangan bahawa “Manusia itu dipaksa untuk menerima agama Islam atau kekufuran atau melakukan ibadat ataupun bermaksiat”. Di samping itu dan dari sisi lain, ayat itu pun dan ayat setelahnya merupakan argumen yang sangat jelas untuk menolak pandangan dan pemikiran kaum Mufawwidah (kebebasan mutlak) yang mengatakan bahawa “Setelah Allah swt menciptakan manusia, maka Dia menyerahkan sepenuhnya seluruh urusan, kehendak dan ikhtiar kepada manusia. Sementara itu, Dia mengasingkan diri dan menunggu mereka sampai tiba dihari Kiamat”. Ayat berikutnya menjelaskan tentang wilayah dan sunnah (undang-undang) Ilahi, iaitu bahawa tidak sesuatu pun yang keluar dari pemilikan dan penguasaan Ilahi. Hal ini pun memperkuatkan argumen di atas untuk menolak kefahaman tafwidh. Dengan ungkapan lain bahawa sebagaimana tidak mungkin ada paksaan dan tekanan dalam masalah keimanan, di samping itu pula manusia tidak mungkin keluar dari pemilikan dan penguasaan Allah Swt. Melainkan -berdasarkan sunnah dan wilayahnya Ilahi- barangsiapa yang memalingkan diri dari thagut (penguasa zalim) dan kekufuran, dan pergi meraih keimanan kepada Allah swt maka berdasarkan hukum casuality(illat dan ma’lul), ia telah berpegang teguh kepada tempat bergantung yang kuat. Dan hal ini merupakan persiapan untuk menerima siraman hidayah berikutnya dan terselamat dari kegelapan dan menuju kepada sinar terang yang abadi. Sebaliknya, barangsiapa yang kufur dan membelot dari kebenaran, padahal sudah begitu terang dan jelas baginya, maka berdasarkan sunnah Ilahi , ia berada dalam kegelapan hati dan kesesatan. Dengan demikian manusia yang memiliki kemampuan untuk memilih dan berkehendak, tidak mempunyai kekuasaan sama sekali dalam menentukan hasil dan nilai usahanya itu. Melainkan semua itu berdasarkan sunnah Ilahi. Dari uaraian di atas tentang dua ayat tersebut, dapat disimpulkan bahawa sesungguhnya ucapan dan sabda para Imam maksum As pun sesuai dengan maksud ayat al-Qur’an tersbeut, yaitu: “La jabra wala tafwidha, bal amrun baynal amrain” (tidak ada paksaan, dan juga tidak ada kebebasan mutlak/tafwidh, tetapi yang ada hanyalah pertengahan di antara keduanya).

Jawaban Detil

Terjemahan lengkap bagi ayat tersebut adalah: “Dalam masalah agama dan keyakinan sama sekali tidak ada paksaan. Dan petunjuk pun sangat jelas dibandingkan kesesatan. Oleh sebab itu, barangsiapa yang mengingkari taghut-taghut dan beriman kepada Allah swt, pasti ia telah berpegang kepada tali Allah yang teguh yang tidak akan terpisah darinya. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui." (Qs. Al-Baqarah [2]:256)

Sebelum kami menjelaskan dan menafsirkan ayat di atas dengan lebih dalam lagi, sebagai mukaddimah, perlulah diperhatikan beberapa perkara berikut ini:

1.     Makna Daripada Segi Bahasa:

“Ikrah” bermakna: seseorang yang dipaksa untuk melakukan suatu pekerjaan. “Rusyd” bermakna: hidayah (petunjuk), keselamatan, kebaikan dan kesempurnaan.[1] Lawannya adalah “Ghay” yang bermakna: pergi menuju kepada kehancuran.[2] Allamah Thaba-thaba’i berkata: “’Rusyd’ bermakna: mencapai hakikat masalah dan realiti perkara dan jalan tengah. Lawannya adalah ‘ghay’ yang bermakna sebaliknya. Sebab itu, ‘rusyd’ dan ‘ghay’ bermakna lebih umum dan lebih luas daripada hidayah dan kesesatan”.[3]

 

2. Pandangan Para Mufassir:

Secara umumnya, setidak-tidaknyanya terdapat lima pandangan dari para mufassir dalam memaknakan ayat “La ikraha fiddin (tidak ada paksaan di dalam agama)” di mana secara berturutan dinyatakan seperti berikut ini:

 1. Maksudnya adalah: tentang seseorang, setelah selesai berperang tidak menyatakan dirinya memeluk Islam. Tetapi secara terpaksa ia menerima Islam.[4]

 2. Ayat tersebut berkaitan dengan Ahli Kitab (orang-orang yang memeluk agama samawi; Kristien, Yahudi dan Zoroaster). Setelah mereka bersedia membayar jizyah (cukai) kepada daulah (negara) Islam, tidak boleh dipaksa untuk memeluk Islam.[5]

 3. Maksud ayat tersebut adalah seluruh kaum kafir yang kemudian di-nasakh (dimansuh) oleh ayat-ayat qitâl [6](peperangan), dan jihâd[7] (perjuangan).[8]

 4. Maksud ayat di atas ialah: Sekelompok tertentu dari kaum Anshar.[9] Seperti mana bahawa sya’ni nuzul (sebab turun) ayat tersebut berkaitan dengan mereka. Dan dalam hal ini disebutkan terdapat beberapa kisah, antara lain: terdapat seorang muslim dari kaum Anshar yang memiliki kulit berwarna hitam, ia mendapat tekanan untuk menerima agama Islam. Kemudan turunlah ayat tentangnya.

 5. Sekelompok mufassir menjelaskan bahawa maksud ayat tersebut tidak ditujukan kepada siapa pun, baik individu mahupun kelompok tertentu. Melainkan mencakupi untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mereka berkata: “Agama merupakan masalah keyakinan dan urusan hati, oleh sebab itu mustahil dan tidak boleh ada paksaan sama sekali. Setiap insan diberikan kebebasan dan kehendak untuk memilih agama dan keyakinannya masing-masing. Dan pandangan ini dijelaskan dengan pelbagai keterangan yang berbeza-beza mengikut para mufassir, terutama penjelasan para mufassir terkini”.[10]

 

Setelah memperhatikan beberapa pandangan daripada pelbagai penafsiran tentang ayat di atas, maka kami berpandangan bahawa penafsiran yang benar dan kukuh adalah penafsiran dan pandangan yang terakhir. Di mana, dengan logik al-Quran dapat disimpulkan bahawa: masalah agama tidak boleh ada tekanan dan paksaan kerena kebenaran dan hakikat telah jelas, jalan-jalan hidayah dan petunjuk telah jelas, begitu juga dengan jalan-jalan kesesatan. Setiap orang bebas dalam memilih keimanan atau kekufuran, bebas memilih jalan yang ini atau jalan yang itu.

Berdasarkan siyâq (susunan) ayat dan ayat-ayat yang terletak sebelum dan sesudahnya, mungkin juga dapat diambil satu kesimpulan bahawa walaupun ayat tersebut berkaitan erat dengan dasar-dasar ilmu kalami (akidah dan keyakinan), tetapi boleh juga dijadikan sebagai dasar dan akar cabang-cabang ilmu lainnya, seperti ilmu politik, ekonomi dan lain-lain. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh lidsah suci para Imam maksum a.s: “La jabra wala tafwidha, bal amrun baynal amrain”.[11] Kerana pada ayat sebelumnya telah memberikan gambaran tentang tauhid dengan jelas, iaitu bahawa setiap insan (dengan fitrahnya yang sihat) hanya dengan sedikit merenung dan berfikir, dengan mudah akan menemukan hakikat dan kebenaran. Akan tetapi orang-orang yang berfikiran serong sentiasa memberikan gambaran yang menyimpang tentang tauhid. Kerananya, ayat ini dan ayat setelahnya -sebenarnya- telah menutup jalan dan peluang bagi mereka dengan memberikan kaedah universal. Dengan kata lain bahawa ayat tersebut merupakan dalil yang jelas untuk menolak pandangan Jabbariyun (keterpaksaan) yang mengatakan bahawa: “Manusia itu dipaksa untuk menerima agama Islam atau kekafiran atau berbuat ibadat atau pun maksiat dan perbuatan-perbuatan lainnya”. Sedangkan sebenarnya tidaklah sedemikian[12] (sehingga tidak ada peluang lagi bagi mereka untuk menolak pandangan dan jalan tengah yang rasional). Sesungguhnya Allah swt tidak pernah memaksa seorang hambaNya pun. Dari sudut lain, dengan memperhatikan ucapan kaum mufawwidhah: “Setelah penciptaan manusia, seluruh urusan diserahkan kepada kehendak dan ikhtiar manusia dan sementara itu Tuhan telah pergi dan menunggu sehingga tibanya Hari Kiamat”. Sebagaimana ungkapan Abu Muslim dan Qaffal yang berpandangan muktazilah dalam memaknakan ayat bahawa “Allah swt telah menyerahkan urusan iman sepenuhnya di tangan manusia dan bukan dengan paksaan dan tekanan. Kerana Allah swt telah menjelaskan masalah tauhid secukupnya sehingga hal itu merupakan dalil dan hujjah yang jelas nyataa bagi orang-orang yang membangkang. Dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi orang kafir dan pengingkar untuk tetap mempertahankan kekufurannya. Apabila ia masih tetap mempertahankan kekafirannya, maka tidak ada jalan lain kecuali dia harus ditekan dan dipaksa. Akan tetapi ayat tersebut (La ikraha fiddin…) menegaskan bahawa sama sekali tidak boleh ada tekanan dan paksaan dalam masalah agama dan keyakinan kerana dunia ini adalah tempat ujian, sementara tekanan dan paksaan akan menafikan makna ujian tersebut”.[13]

Ayat di atas juga merupakan dalil yang jelas untuk menolak pandangan mereka kerana ayat tersebut, setelah mematahkan pandangan jabbariyah, selanjutnya -secara langsung- mengatakan: “Dan barangsiapa yang mengingkari taghut dan beriman kepada Allah, pasti ia telah berpegang teguh kepada tali yang kukuh yang tidak akan terpisah darinya. Dan Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”. Dengan memperhatikan ayat yang terletak setelahnya yang menjelaskan masalah wilayah dan sunnah Ilahi, dapat diambil kesimpulan bahawa tidak ada sesuatu pun yang keluar daripada pemilikan dan kekuasaan Allah swt. Dengan kata lain, bukan bererti apabila tidak ada paksaan dan tekanan dalam agama dan keyakinan, maka seseorang boleh saja keluar dari pemilikan dan penguasaan Ilahi. Tidak, tidak demikian. Akan tetapi berdasarkan sunnah Ilahi; barangsiapa yang mengingkari taghut dan kekufuran, kemudian dia beriman kepada Allah swt, maka berdasarkan hukum sebab dan kesan (illat dan ma’lul), dia telah memegang erat-erat tali Allah yang kukuh. Dan hal ini merupakan asas tapak dan persiapan bagi anugerah dan hidayah selanjutnya serta akan meraih keselamatan dari kegelapan menuju jalan terang benderang. Dan sebaliknya, barangsiapa yang mengingkari keimanan kepada Allah, sedangkan jalan-jalannya sudah sangat jelas, maka berdasarkan hukum sebab dan kesan (illat dan ma’lul) itu pula, bererti ia telah menuju dan memilih jalan-jalan kegelapan. Dengan demikian, walaupun manusia itu memiliki kehendak, ikhtiar dan kemampuan memilih secara bebas, tetapi ia tidak memiliki kemampuan untuk menentukan hasil pilihannya tersebut. Melainkan ia harus mengikuti sunnatullah.

 

Kesimpulan yang dapat diambil dari huraian panjang di atas ialah: “la jabra” (tidak ada tekanan dan paksaan), sebagaimana yang ditunjukkan oleh ayat bahagian awal “la ikraha fiddin”. Dan “la tafwidha” (tidak ada kebebasan mutlak), sebagaimana yang ditunjukkan ayat berikutnya yang berbunyi “faman yakfur biththaguti…..”. Dan hal itu merupakan solusi yang sangat jelas dan nyata bagi setiap insan yang berakal.[][1] . Qamusu al-Qur’an, Sayyid Ali Akbar Qurasyi, juz 3 m/s.100.

[2] . Ibid, juz 5, m/s. 131.

[3] . Tafsir al-Mizan, juz 2, m/s. 342.

[4]. Tafsir Majma’ul Bayan, Allamah Thabarsi, juz 2, m/s. 126, Tafsir ar-Razi, Syaikh Abul Fatah ar-Razi, juz 2 m/s. 330.

[5] . Tafsir Amili, Ibrahim Amili, juz 1, m/s. 515 dan 516, Majma'ul Bayan, ibid, al-Kasysyaf, Jamakhsyari, juz 1, m/s. 487.

[6] . QS. At-Taubah: 5.

[7] . Ibid, 73.

[8] . Majma'ul Bayan, ibid, al-Kasysyaf, ibid, Tafsir Amili, ibid.

[9] . Majma'ul Bayan, ibid, Al-Kasysyaf, ibid, tafsir Amili, ibid, Tafsir Nemuneh, juz 2, m/s. 279 dan 280.

[10]. Majma'ul Bayan, ibid, al-Mizan, ibid, Tafsir Nemuneh, ibid.

[11] . Al-Kafi, jilid1, m/s. 160, bab jabr dan qadr.

[12] . Athyabul Bayan dar Tafsiril Qur’an, Sayyid Abdul husein Thayyib, juz 3 m/s. 18.

[13] . Tafsir Kabir, fakhru ar-Razi, jilid 3, m/s. 15.

Terjemahan pada Bahasa Lain
Opini
Bilangan komen 0
Sila masukkan nilai
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Sila masukkan nilai
Sila masukkan nilai

Kategori

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Apakah justifikasi pembunuhan seorang anak kecil ditangan Nabi Khidir menurut perspektif sentimen?
  19619 Tafsir 2012/01/19
  Islam adalah agama kebijaksanaan, akal dan hikmah. Sejak awal penurunannya di zaman Nabi Adam as., Islam telah mepersembahkan ajaran-ajarannya yang dipenuhi cahaya hikmah yang menjadi penyuluh pelita perjalanan umat manusia. Ya, Islam telah melahirkan peribadi-peribadi terpilih dari rahim suci ajarannya. Sejarah telah ...
 • Apakah terdapat pertentangan antara kebebasan manusia dan penutupan Tuhan terhadap mata hati para pendosa?
  9689 Teologi Klasik 2011/04/19
  Terdapat banyak ayat yang membicarakan tentang tertutupnya mata hati, penglihatan, dan pendengaran orang-orang kafir, kaum munafik, kelompok sesat dan penyimpang, para pendosa dan penjenayah.“Khatm” dan “thab’e’” bermakna tutup, mencap, mengukir, mencetak dan membentuk sesuatu dalam bentuk yang tertentu. “Qalb” terkadang digunakan untuk ...
 • Apa yang dimaksudkan pernyataan ‘buta di akhirat’?
  23757 Tafsir 2011/08/20
  Yang dimaksud dengan buta di hari akhirat dalam ayat, “Dan barang siapa yang buta (hatinya) di dunia ini, nescaya di akhirat (nanti) ia akan buta (pula) dan lebih sesat dari jalan (yang benar).” (Qs. Al-Isra [17]:72) dan ayat
 • Apa yang dimaksud dengan wilāyah takwīnī dan apa kaitannya dengan para Imam Maksum (a.s)?
  7250 Irfan Teori 2012/05/17
  "Wilāyah" bermakna kedatangan sesuatu dalam mengikuti sesuatu yang lain tanpa ada jarak di antara keduanya. Tertib seperti ini melazimkan dekat dan hampir kedua-duanya di antara satu sama lainnya. Oleh itu, terminologi wilāyah ini juga telah digunakan dengan makna cinta dan persahabatan, pertolongan dan sokongan, pengikut ...
 • Oleh kerana Imam Keduabelas Syiah ghaib, maka seluruh konsepsi imamah diragukan?
  8590 Teologi Klasik 2011/06/21
  Berkenaan pertanyaan yang dikemukakan secara global tanpa menyebutkan contoh-contoh tentang  kontradiksi masalah ghaibah dan konsepsi imamah, oleh itu di sini kita harus mengulas tugas-tugas imam, kemudian sesuai atau tidak sesuainya dengan masalah ghaibah menjadi objek analisa kita.Imamah – selaku penerus kenabian dan yang membezakannya dengan ...
 • Kitab-kitab all-inklusif hadis Syiah yang utama?
  10826 Ilmu Dirayah 2010/11/14
  Pertanyaan Ini Tidak Mempunyai Jawapan Lengkap. Sila Klik Kategori Jawapan Detail. ...
 • Apakah para malaikat merupakan wujud yang nonmaterial ataukah material?
  14064 Falsafah Islam 2011/01/01
  Mungkin tidak terdapat ayat-ayat suci al-Quran ataupun riwayat-riwayat yang boleh menjadi bukti jelas bahawa malaikat adalah wujud yang tidak mempunyai jisim, akan tetapi melaluiperbahasan-perbahasan yang berkaitan dengan para malaikat dan sifat-sifat serta perbuatan-perbuatan mereka, kita dapat menyimpulkan bahasa mereka adalah wujud yang tidak berjisim; ini karena,ciri-ciri dan ...
 • Mengapa redaksi “al-Qurba” pada ayat 23 surah Syura anda simpulkan sebagai Ahlulbait (a.s)?
  12055 Teologi Klasik 2011/06/14
  Apabila maksud pembicara dari sebuah redaksi atau kata-kata yang digunakan di dalamnya tidak jelas pada setiap kedudukan dan kalimat, maka ia harus dilihat pada petunjuk-petunjuk (qarāin) yang dapat menjelaskan maksud dari ucapannya itu. Berkenaan dengan ayat 23 surah al-Syura “Qul laa as’alukum ‘alaih ajran illa mawaddata fil qurbah” ...
 • Mengapa Anda membatasi dan mengkhususkan Ahlulbait a.s. untuk beberapa orang saja?
  7389 Teologi Klasik 2011/07/21
  Pengkhususan “Ahlulbait a.s.” untuk empat belas maksum bukanlah pengkhususan dan pembatasan manusiawi dan kemanusiaan. Pengkhususan dan pembatasan dapat disimpulkan dari kalam Ilahi pada ayat tathir dan riwayat Nabawi yang menjelaskan ayat ini.Dalam menetapkan dakwaan ini dapat disandarkan kepada dalil-dalil yang berbentuk ayat-ayat dan riwayat-riwayat.
 • Apakah Waliyul faqīḥ itu lebih utama dibandingkan malaikat?
  8038 Undang-undang 2013/01/24
  Wilāyatul Faqīḥ pada zaman keghaiban seperti sekarang ini, merupakan penerus Wilāyah Nabi Muhammad (s.a.w) dan para imam maksum (a.s). Dengan kata lain, Wilāyatul Faqīḥ itu berasal dari sumber Wilāyah Nabi (s.a.w) dan wilāyah para Imam maksum (a.s). Seorang Walī Faqīḥ memiliki ...

Populer Hits