Gelişmiş Arama
Ziyaret
7399
Güncellenme Tarihi: 2012/11/11
Soru Özeti
Gıybeti edilen bireyden rıza almadan tövbe edilebilir mi?
Soru
Gıybeti edilen bireyden helallik dilemeden tövbe edilebilir mi? Ben bir ömrü gıybet ile geçirdim ve şimdi pratikte helallik dilemek mümkün değil ve bu düşünce mevcut günahı terk etme bağlamında irademi gevşetmektedir!
Kısa Cevap
Gıybet kul hakkı olması nedeniyle iki merhalede başta gıybet edilenden rıza alınmalı ve sonrada Allah nezdinde bu günahtan dolayı tövbe edilmelidir. Ama gıybeti edilen bireyden herhangi bir nedenden ötürü rıza almak mümkün değilse veya ona bunu söylemek daha büyük bir probleme yol açacaksa böyle bir durumda masumların hadislerine binaen ilgili şahıs için istiğfar edilmelidir. Bu, gıybet edilen şahsın kefaretidir. Bu hususta iki rivayete işaret ediyoruz:    
1. İmam Sadık (a.s) Hz. Peygamberden (s.a.a) gıybetin kefareti nedir diye sorulduğunu buyurur ve Hz. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurur: Her ne zaman anımsarsan onun için Allah’tan bağışlanma dile.[1]
2. İmam Sadık (a.s) bir başka rivayette şöyle buyurmaktadır: Eğer gıybet eder ve gıybetin gıybet edilene ulaşırsa, ondan helallik istemekten başka bir yol bulunmaz. Ama eğer haberi ona ulaşmamışsa, Allah’tan onun için bağışlanma dile.[2]  
İlgili Başlıklar:
Gıybet Ve Gıybetten Tövbe Etmenin Önemi, 4166 (Site: 5088)
Gıybetin Haram Olmasının Felsefesi, 15406 (Site: 15036)
Kul Hakkı ve Bağışlanma Talebi, 7952 (Site: 8054)
 

[1] Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c. 72, s. 241, Müessesei el-Vefa, Beyrut, 1404 h.k.
[2] a.g.e, 242.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namaz dinin direği ise neden fürû-u din’den sayılmıştır?
  9156 Eski Kelam İlmi 2010/10/12
  Usul-u din, insanın akıl ve idrakıyla kabul ederek İslam’a girdiği inançlar topluluğuna denir. İslam’agirildikten sonra insanın üzerine bir takım bireysel ve toplumsal vazifeler farz olur ki, onlardan biri namazdır. Namaz, ahkamın içinde çok önemli ...
 • Şeytanla nefs-i emarenin farkı nedir?
  21464 Pratik Ahlak 2010/05/04
  Nefis diye nitelenen insanın gerçek mahiyetinin çeşitli boyutları vardır. Kur’an onlara üç mertebede (emmare, levvame, mutmaine diye) işaret etmiştir.Nefs-i emare, hayvanî isteklerin insana hakim olduğu nefis demektir. O, insanı hep kötülüklere ve şehevi isteklere emreden nefsanî bir halettir.Şeytan, lügat ...
 • Kadının sebebî mahremleri kimlerdir?
  7500 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/01/17
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Acaba tarihte sadece imamların bakışıyla batini hidayet bulmuş olan kimseler olmuş mudur?
  5249 Eski Kelam İlmi 2012/04/07
  İmamet makamı, mezhebin makamını ve mezhebin hedefini hayata geçirmek ve hidayette, maksat olan yere ve makama ulaştırmak anlamında olduğuna dikkatle sadece yol gösterme ve kılavuzluk yapmak imamet makamının vazifesi değildir, bilakis bunun yanı sıra tekvini hidayete de şamil geliyor. Yani imamın batini nüfuzu ve batini tesiri ve ...
 • Neden Enfal sorusuna Kuran, onun mülkiyeti ile cevap veriyor?
  5707 Tefsir 2012/01/23
  Eldeki mevcut şahit ve koşullar dikkate alındığında ve Şii ve Ehli Sünnet tefsirleri incelendiğinde “Enfal”in ne olduğu bu ayetin nüzulünden önce hatta İslam’ın ortaya çıkışından önce bilindiği sonucuna ulaşıyoruz. Onun hakkında da sorunun yersiz olduğu ortaya çıkıyor. Enfal suresinin ilk ayetinde işaret edilen soru sadece Enfal’in taksimi ...
 • Subhanellah zikrinin namazda çok tekrarlamasının sırrı nedir ve neden tesbihin hamd ile birlikte olmasına tekit edilmiştir?
  12147 Eski Kelam İlmi 2012/03/12
  Allah a ibadet etmek ve Ona kulluk yapmak esnasında Onu tesbih etmek Onu, kulluk ve ibadet yapan kişinin zihninde, kalbinde ve iş âleminde şekillenen sıfatlardan tenzih etmek onlardan beri olduğunu bilmek anlamındadır. Diğer taraftan Allahın tesbihi zihinsel olarak tevhit makamına ulaşmamış olan insanların ekseriyeti için pratik olarak ...
 • Kur'an'da namazın genel hükmü açıklanmıştır, ancak imametten genel olarak da söz edilmemiştir. Kur'an'dan imametin hak olduğuna dair bir kaynak verebilir misiniz?
  5634 Eski Kelam İlmi 2010/09/22
  Kur'an'da bir çok ayet imamet konusuna değinmiştir. Allame Hilli, El-Feyn adlı eserinde ve Allame Meclisi, Biharu'l-Envar adlı eserinde bu ayetleri genişçe açıklamışlardır. Bu ayetlerden bazı örnekleri şöyledir: Tebliğ ayeti, velayet ayeti, ulu'l-emir ayeti ve sadıkın ayeti. ...
 • Şeytanın mı nüfuzu ve kudreti fazladır yoksa Allah’ın mı?
  6551 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Hiç şüphesiz Allah’ın kudreti her şeyin yaratıcısı olması yönüyle bütün işlerde şeytandan daha fazladır. Hz. Âdem’in Allah’ın buyruğuna uymayarak şeytan’ın sözünü dinlemesi şeytanın sözlerinin gücü ve nüfusu nedeniyle değildi, şeytanın vesvesesinin sonucuydu, çünkü insan muhtar(irade sahibi) bir varlıktır. Kendi seçimlerinde değişik unsurların etkisi altındadır.
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14459 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Tur dağının İsrail oğullarının başı üzerine kaldırılmasından ne kast edilmektedir?
  19215 Tefsir 2012/05/03
  Kur’an’ın birkaç ayetinde “وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّور” tabiri ve benzerleri İsrail oğulları hakkında beyan edilmiştir. Tefsir kitaplarında yazıldığına göre bu ayetler tarihsel bir gerçeğe işaret etmektedir ve Hz Musa zamanında İsrail oğullarının yüce Allah’ın buyruklarına muhalefet etmesi nedeniyle gerçekleşmiştir. Kadir olan yüce Allah Tur dağının bir ...

En Çok Okunanlar