Gelişmiş Arama
Ziyaret
14078
Güncellenme Tarihi: 2011/04/28
Soru Özeti
Kur’an’ın nüzulu hangi yılda tamamlandı?
Soru
Kur’an’ın nüzulu hangi yılda tamamlandı?
Kısa Cevap

Peygambere nazil olan son ayet ve son sure hakkındaki rivayetler farklıdır. Bazı rivayetlerde Peygambere (s.a.a) nazil olan son surenin Nasr suresi olduğunu söylenirken bazılarında da Beraet suresinin son sure olduğunu söylenmektedir. Yine bazı rivayetlerde Bakara suresinin 281. ayetinin son ayet olduğunu söylenirken bazılarında da ‘Bugün dininizi size ikmale erdirdim, size verdiğim nîmetimi tamamladım, size din olarak İslamı verdim de hoşnut oldum.’ ayetinin son ayet olduğunu söylenmektedir. Gerçek şudur: Peygambere (s.a.a) nazil olan son tam sure fetih yılında nazil olan Nasr suresidir. Ahkam ayetleri açısından son ayetin Bakara suresinde ki ‘Sakının o günden ki Allah'a dönüp ulaşacaksınız’ ayeti olduğu söylense de son ayet risaletin bittiğini haber veren ‘İkmal Ayeti’dir.

Ayrıntılı Cevap

Soruya cevap verebilmek için her şeyden önce son ayet veya sure hangisidir ki Kur’an’ın nüzulu da onunla sona ermiş olsun, sorusunun cevabını bulmak gerekir. Rivayetlerde son sure olarak birçok surenin adı geçmiştir. Örneğin:

1- Ehl-i Beyt’ten (a.s) nakledilen kimi rivayetlerde son nazil olan surenin Nasr suresi olduğu belirtilmiştir.[1] Bu surede temelleri sağlam olan dinin kesin zafer kazanacağı ve insanların dalga dalga onu kabul edeceği müjdesi verilmiştir. Sure nazil olduğunda sahabe çok sevindi. Zira İslamın küfre karşı kesin zaferini ve dinin temellerinin sağlamlaştığını müjdelemişti. Ama Peygamberimizin amcası Abbas bu sure nazil olunca çok üzüldü ve ağladı. Peygamberimiz (s.a.a) ondan ‘Amca neden ağlıyorsun?’ diye sorduğunda dedi ki: ‘Zannedersem risaletinin sonu geldi.’ Peygamberimiz (s.a.a)’de ‘Doğru zannetmişsin’ diye buyurdu ve aradan iki yıl geçtikten sonra vefat etti.[2]     

İmam Sadık (a.s) ‘Son nazil olan sure ‘Allah’ın fetih ve yardımı gelince’ (Nasr) suresidir’ diye buyurmaktadır. İbn-i Abbas’ da son suresin bu sure (Nasr) olduğunu söylemiştir.[3]

2- Başka bir rivayette son nazil olan suresinin Beraet suresi olduğu söylenmiştir. Onun ilk ayetleri hicretin 9. yılında nazil oldu ve Peygamber (s.a.a) İmam Ali’yi (a.s) onları müşriklere okuması için Mekke’ye gönderdi.[4]

3- Birçok rivayette şöyle gelmiştir: Peygambere (s.a.a) nazil olan son ayet ‘Sakının o günden ki dönüp Allah'a ulaşacaksınız, sonra da herkese kazancının karşılığı verilecek ve onlara zulmedilmeyecek.’[5] ayetidir. Cebrail onu nazil ettikten sonra dedi ki: ‘Onu Bakara suresinde ki faiz ayetiyle borç ayetinin (280. ayetten sonra) arasına koy.’ Ayet nazil olduktan 21 gün veya 7 gün sonra Peygamber vefat etmiştir.[6]

4- İbni Vazih Yakubi diye meşhur olan Ahmed b. Ebi Yakup (Öl. Hicri 292’den sonra) ‘Tarih’ adlı eserinde şöyle yazıyor: ‘Resul-i Ekrem’e (s.a.a) nazil olan son ayet ‘Bugün dininizi size ikmale erdirdim, size verdiğim nîmetimi tamamladım, size din olarak İslamı verdim de hoşnut oldum.’[7] ayetidir... Bu görüş bize göre de doğru ve sağlamdır; ayet Hz. Ali b. Ebi Talib (a.s) Gadir-i Hum’da halife ilan edilince nazil oldu.’[8]

Evet, Nasr suresi Beraet suresi’nden önce nazil oldu; zira Nasr suresi hicretin 8. yılında Mekke fethedildiği sene (Amu’l Feth), Beraet suresi ise fetihten sonra nazil oldu. Dolayısıyla bu iki rivayet arasında şöyle bir bağ kurabiliriz: ‘Son nazil olan tam sure Nasr suresidir, ama son sure ilk ayetlerinden dolayı Beraet suresidir. ‘Sakının o günden ki dönüp Allah'a ulaşacaksınız...’[9] ayeti ise Maverdi’nin rivayetine göre veda haccı senesinde Mina’da nazil oldu.[10] Buna göre son ayet olamaz. Zira İkmal ayeti, Peygamberimiz (s.a.a) veda haccından döndükten sonra yolda Gadir-i Hum’da nazil oldu.

Son olarak diyoruz ki, İbn-i Vazih Yakubi’inin görüşü doğru görüştür. Zira Beraet suresi Mekke’nin fethinden sonra hicretin 9. yılında nazil oldu. Maide suresi ise hicretin 10. yılında (Veda Haccı’nda) nazil olmuştur. Ayrıca Maide suresinde bir takım hükümler var ki, savaşın bittiğini ve İslamın yerleştiğini göstermektedir. Özellikle İkmal ayeti risalet işinin bittiğini göstermektedir. Bu da son surenin son ayetiyle uygunluk arzetmektedir. Dolayısıyla şöyle diyebilirz: Peygambere nazil olan son tam sure fetih yılında nazil olan mübarek Nasr suresidir. Ancak ahkam ayetleri açısından son ayetin Bakara suresinde ki ‘Allah'a dönüp ulaşacağınız günden sakının...’[11] ayeti olduğu söylense de son ayet, risaletin bittiğini haber veren ‘İkmal Ayeti’dir.

Yukarıdaki açıklamalardan yola çıkarak Kur’an’ın nüzulunun hicretin 10. yılında sona erdiğini söyleyebiliriz.[12][1]- Muhammed b. Hasan Hür Amuli, Vesail-uş Şia, c.7, s.371.

[2]- Fazl b. Hasan Tabersi, Mecma-ul Beyan, c.10, s.884, İntişarat-ı Nasır Hüsrev, Tahran, 1372.

[3]- Hüveyzi, İd-i Ali, c.5, s.690, Neşr-i İsmailiyan, h.k. 1415.

[4]- Seyyid Abdullah Şubber, Tefsir-i Şubber, s.199, Neşr-i Dar-ul Belağa, Beyrut, 1412.

[5]- Bakara/281.

[6]- Mecma-ul Beyan, c.3, s.196.

[7]- Maide/3.

[8]- İbn-i Vazih Yakubi, Tarih-i Yakubi, c.2, s.35.

[9]- Bakara/281.

[10]- Tefsir-i Maverdi (en-Nüket-ul Uyun), c.1, s.63; Zerkeşi, el-Burhan, c.1, s.186.

[11]- Muhammed Hadi Marifet, Ulum-u Kur’ani, s.76.

[12]- hawzah.net.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah’ın insan yaşamı üzerindeki rolü nedir?
  6650 انسان و خدا 2013/02/16
  Allah’ın bütün yaratılış aleminde ve insanların yaşamındaki rolü ilahi hikmete göredir ve Onun iradesi, varlık aleminde ilahi sünnetlerle her an uygulanmaktadır. ...
 • Allah-u Teâlâ neden Kur’an-ı tertilli okumamızı emretmiştir?
  13142 Kur’anî İlimler 2012/04/07
  Asıl itibarıyla tertil ki “retilil kurane tertila” denilmiştir “tertip” ve “sıralı vezinli” anlamındadır. “ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتٖيلًا” “Kur’an’ı ağır ağır, tane tane oku.”[1] Ama buradaki manası ise Kur’an ayetlerini sabır ve ağır ağır, gerekli tertip, harflerini doğru bir şekilde eda etme, kelimelerini açıklama, ...
 • Şia’daki adaletin Mutezile ile farkı nedir?
  9198 Eski Kelam İlmi 2012/01/23
  Şia ve Mutezile’den ibaret her iki okul da adaleti kendi mezhep usullerinden biri olarak ilan etmekte ve her ikisi de aklî iyi ve çirkine inanmaktadır; yani bir takım konular hakkında hatta mukaddes şeriat tarafından bir hüküm belirtilmemişse dahi, insan aklı yalnız başına onların iyi veya kötü olduğunu ...
 • neden İslam'ı kabul etmeliyiz.
  24728 Yeni Kelam İlmi 2011/01/31
  Allah tarafından insanı hidayet edip onu ebedi mutluluğuna ve kemaline kavuştumak için gönderilen dinlerin en kâmili ve en kapsamlısı İslam dinindir. İslam dinini kabul etmemizi gerektiren nedenler aşağıdaki kanıtlar ve delillerdir.1-   İslam dinin kapsamlılığı;
 • Acaba Rüşvet Yemek Haram mıdır?
  10020 بیشتر بدانیم 2012/07/21
  Rüşvet etimolojik olarak “r-ş-v” kökünden gelme ve Arapça bir kelimedir. Kelimede bulunan “r” harfı feth (e), dam (u) ve kesr (i) (yani reşeve, rüşeve ve rişeve) olmak üzere üç şekilde kullanılmıştır. Bu kelime müfrettir ve onun cemi “reşa” veya “rişa” şeklindedir. Farsçada mozd (el emeği)
 • Müslüman (Muslim) sözcüğünün anlamı nedir?
  68641 Tefsir 2009/10/18
  Kuran-ı Kerim’de Müslüman Allah Teala’nın emirleri karşısında mutlak bir teslimiyet içinde olan kişi anlamına gelir. Müslüman olmak kâmil halisane bir tevhit inancına sarılmayı ve her türlü şirk ve ikili tapınmadan uzak durmayı gerektirir. İşte bu yüzden Kuran-ı Kerim, Hz. İbrahim’i (a.s), Müslüman olarak tanıtmaktadır.
 • Bir güne ait olmalarına rağmen neden Maide suresinin üçüncü ve altmış yedinci ayetleri arasında fasıla vardır?
  5848 Tefsir 2011/03/01
  Maide suresinin üçüncü ve altmış yedinci ayetleri birbiriyle özel bir irtibat taşımaktadır; muhtevaları, tarihi Ğadir Hum hadisesi, bu ayetlerin nüzul sebebi ve bu mesajın Müslümanlara iletilmesinin önemine dikkat etmek suretiyle mesele aydınlanmaktadır. Birbiriyle irtibatlı olan bu iki ayetin Kur’an’da neden fasılalı olarak yer aldığı hususunda ise ...
 • Bazen bankada hesabımızda bir miktar para kalmaktadır ve banka otomatik olarak tabii olduğu kanuna göre bir miktar yüzdeliği hesabımıza eklemektedir. Bu para kar sayılır mı, sayılmaz mı?
  5047 Banka Karı 2012/08/12
  Büyük taklit mercilerinin çoğunun görüşü aşağıda açıklandığı gibidir: Eğer banka parayı yatıran kişi tarafından şer’i bir muamele yapmak için vekil kılınmışsa, karın bir sakıncası olmaz. Lakin para kar şartıyla borç olarak verilmişse kar almak haramdır.[1] Ayetullah Behçet: Yatırılan paranın karını almak faiz ve haramdır. Lakin ...
 • Çöl ve sahraların yaratılış felsefesi nedir?
  9935 Eski Kelam İlmi 2012/04/09
  1. Allah-u Teâlâ’nın gökyüzü, yeryüzü, dağlar, denizler, ormanlar, çöller ve… kapsamak üzere yarattığı her şey fayda ve maslahat üzerinedir. Bunların yaratılışı hak iledir ve bunların hiçbirisine batıl yol bulunamaz.[1] Ne var ki beşer, bu maslahatları derk etmekten acizdir. Ormanlar ve denizler, insan için hissedilip ...
 • Eğer Şeytan ateştense nasıl ateşte yanacak?
  9659 ابلیس و شیطان 2012/08/26
  Âlem daima bir değişim içerisindedir. Eşyanın (maddenin) özellikleri de etki tepkilerden dolayı değişkenlik göstermektedir. Hatta bilim adamları yanmayan bir maddeyi üzerinde değişiklikler yaratarak yeni bir unsur yani yanıcı bir madde elde edebilirler. İnsanın böyle bir yeteneğe ulaştığı şu halde acaba varlık âleminin Rabbi’nin Şeytan’ı oluşturan unsurlarda küçük ...

En Çok Okunanlar