Gelişmiş Arama
Ziyaret
7889
Güncellenme Tarihi: 2011/12/19
Soru Özeti
Çağdaş arifler kimlerdir?
Soru
Hâlihazırdaki irfan âlimleri kimlerdir?
Kısa Cevap

Hicrî birinci ve ikinci asırdan günümüze dek meşhur Müslüman arifler sırasıyla aşağıda yer almaktadır:

Hicrî birinci ve ikinci asır: Ebu Haşim Sofu Kufi, Şakik Balhi, Maruf Kerehi, Fuzeyl b. Ayaz.

Üçüncü asır: Bayezid Bestami, Sırri Sakti, Haris Mehasibi, Cüneyd Bağdadi, Zunnun Mısri, Sehl b. Abdullah Testeri, Hüseyin b. Mansur Hallac.

Dördüncü asır: Ebubekir Şıbli, Ebu Ali Rudbari, Ebu Nasr Sirac Tusi, Ebu’l-Fazl Serhasi, Ebu Abdullah Rudbari, Ebu Talib Mekki.

Beşinci asır: Ebu’l-Hasan Herkani, Ebu Said Ebu’l-Hayr, Ebu Ali Dakkak Nişaburi, Ebu’l-Hasan Ali b. Osman Hecviri, Hacı Abdullah Ensari, Ebu Hamid Muhammed Gazali, Ebu’l-Kasım Abdülkerim Kuşeyri.

Altıncı asır: Aynü’l-Kuzat Hemedani, Sinayi Gaznevi, Jendepil olarak meşhur olan Ahmed Cami, Abdülkadir Geylani, Ruzbahan Bakli Şirazi.

Yedinci asır: Necmeddin Kübra, Feridun Attar, Nişaburi, Şahabeddin Sohreverdi Zencani (bu şahıs, Şeyh İşrak olarak meşhur olan Şahabeddin Sohreverdi’den başka biridir), İbn. Faris, Muhyiddin Arabi, Sadruddin Konevi, Celaleddin Rumi (Mevlevi), Fahreddin Iraki.

Sekizinci asır: Alaudevle Simnani, Abdurrazak Kaşani, Hacı Hafız Şirazi, Şeyh Mahmud Şebisteri, Seyid Haydar Amuli, Abdülkerim Cili.

Dokuzuncu asır: Şah Nimetullah Veli, Sainuddin Ali Türke İsfahani, Muhammed b. Hamza Fennari, Şemseddin Muhammed Lahici, Nureddin Abdurrahman Cami.

Dokuzuncu asırdan sonra mutasavvıfa arasında ilmî olarak bir üstünlüğü olan meşhur bir şahsiyete rastlamamaktayız. Nazarî irfanda uzmanlaşan kimseler ise genellikle resmi tasavvuf silsilelerinde yer almamaktadır. Sadru’l-Müteellihin-i Şirazi, Muhammed Sadık Erdastani, Seyid Rezi Laricani, Muhammed Rıza Kumşei ve Mirza Haşim Eşkuri bu tür bireylerdendir.

Hicrî ikinci asırdan dokuzuncu asra kadar adını andığımız meşhur arifler, değerli söz ve eserler geride bırakmıştır ve onların külliyatı İslam tarihindeki görkemli bilimsel ve kültürel hazinenin önemli bir bölümünü teşkil etmektedir. Ebu Talib Mekki’nin Kuvvetu’l-Kulub’u, Hicveri’nin Keşfu’l-Mehcub’u, Kuşeyri’nin Resail’i, Aynu’l-Kuzat Hemedani’nin Tamhidat’ı, Sohreverdi’nin Avarıfu’l-Maarif’i, Gazali’nin İhyau’l-Ulum’u, Muhyiddin Arabi’nin Futuhat-ı Mekkiye ve Fususu’l-Hikem’i, Abdülkerim Cili’nin el-İnsanü’l-Kamil’i ve bu eserlerin bazılarına yazılan şerhler ve de Attar Nişaburi, İbn. Faris Mısri, Celaledin Rumi, Hafız Şirazi ve Şeyh Mahmud Şebisteri gibi şair ariflerin şiir divanları bunun örnekleridir.

Allame Hasan Zade Amuli, Cevadi Amuli, Şahabadi ve Fatımi Niya içinde bulunduğumuz asrın büyük ariflerindendir.[1]   [1] Ber gırefte ez mukaddime-i nerm efzar-ı “İrfan”, Merkez-i Tehkikat-i Kampitür-i Nur.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İyi ve kötülerin birbirlerine karşı olan sevgi ve kini nasıldır?
  5898 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/11/12
  Sorunun açıklığa kavuşması için İmam Askeri’nin (a.s) hadisinin metnini hatırlatacağız. İmam Hasan Askeri (a.s) şöyle buyurmuşlardır: “İyilerin, iyilerle dostluğu, iyiler için sevaptır, kötülerin, iyilere muhabbeti, iyiler için büyüklüktür; kötülerin, iyilerle düşmanlığı, iyiler için süstür (ziynettir) ve iyilerin, kötülerle düşmanlığı, kütüler için rüsvalıktır.”[1] Buna ...
 • Niçin Hz. Âdem’in (a.s) hatası yüzünden yer küresinde kalmaya mecbur olup sonuçta günaha bulaşıp cezalandırılmalıyız?
  14256 Eski Kelam İlmi 2010/06/02
  Hz. Âdem başta olmak üzere bütün Enbiyalar (a.s) her çeşit günah ve hatalardan masum ve beridirler. Hz. Âdemin yaptığı şey ise irşad-i bir emre muhalefetti. Dolaysıyla yapılan bu muhalefete günah denilmez. Aslında insanın ve Hz. Âdemin yeryüzüne gelişi ilahi bir takdir olup ...
 • Kendi görevini bilmediği için Ehl-i Sünnet fıkhına göre amel eden bir Şia’nın görevi nedir?
  6408 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/02/06
  Cevap: Biz sizin sorunuzu taklid mercilerinin fetva bürolarına gönderdik şu şekilde cevap verdiler:Ayetullah Uzma Hamenei’nin Fetva Bürosu: Yapmış olduğu ameller, şimdi taklid ettiği fetva merciinin fetvalarıyla uyumlu değilse o amelleri kaza etmelidir.
 • kaşların olduğu yerde dövme yapmak abdesti batıl ediyor mu?
  6154 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/11/08
  aşağıdaki cevaplar müçtehitlerin defterlerinden alınmıştır. Ayetullah Hameney’nin defteri: (yapılan dövme) abdest ve gusül alırken suya engel oluyorsa, kaldırılması gerekir. Ama eğer dövme işlemi derinin dibinde yapılmış ise, abdeste zararı yoktur.Ayetullah Mekarım Şirazi’nin defteri: abdeste mani değildir.
 • Varisler ölünün mahkemede belirlenmiş vasiyetnamesini bile uygulamada ihtilafa düşerler ve sorun yaratırlarsa ne yapılmalıdır?
  5106 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Belirttiğiniz hususları göz önünde bulundurarak mezkûr soruyu mercilerin bürolarından sormayı gerekli gördük. Kendilerinin verdiği sayılı yanıtlar şunlardır:Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (ömrü uzun olsun) Bürosu:Mahkeme aracılığıyla teşebbüste bulunun ve miras kanununa göre miras varisler arasında taksim edilecektir. Düğün ve çeyiz harcamaları ailenizin örfü uyarınca malın üçte birinden ...
 • Alışverişte sahtekârlık nedir?
  2877 Alış-Veriş 2018/12/17
  Alışverişte sahtekârlık haramdır ve alışverişin geçersiz olmasına yol açar.[1] Alışverişte sahtekârlıktan kasıt: Bir ürüne belli olmayan başka bir şey karışmış olması ve satıcının da bunu alıcıya söylememesidir. Örneğin su karıştırılmış sütün, saf süt olarak satılması. İslam Peygamberi (s.a.a) şöyle buyuruyor: “Müslümanla alışverişte sahtekârlık yapan ...
 • Kızla oğlanın doğru bir şekilde (günaha düşmeden) cinsel ilişkiye girmelerinin bir yolu var mı?
  50644 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/11/10
  İslama göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdırlar. Hekim olan Allah bu ikisini sükunet bulsun, duygusal, ruhsal ve cinsel ihtiyaçlarını karşılasınlar diye birbirleri için yaratmıştır. İslam iki tarafında ihtiyaçlarının giderilmesi ve kadınla erkeğin her türlü ilişkisinin belli bir sınır ...
 • Ehli Sünnete mensup bir Müslüman Şiilerin duasını okuyabilir mi?
  7206 Pratik Ahlak 2011/09/13
  Şiiler tarafından nakledilen duaların tümü Peygamberin (s.a.a) ailesi olan imamlardan bize ulaşması, Peygamberin (s.a.a) tavsiyesince onlara tutunma ve uymanın kurtuluşa neden olması ve buna ek olarak Şia ve Ehli Sünnetin itirafıyla imamların dua ve münacatta insanların önderi sayılması nedeniyle, onlar tarafından nakledilen duaların gerçeğe ve icabete daha yakın olacağı ...
 • İranın dini medreselerinde tahsil sistemi nasıldır?
  9935 Eski Kelam İlmi 2010/10/12
  Günümüzde İranın ilmi havzalarındaki tahsil sistemi şöyledir: Bir öğrenci ilköğretim veya ortaöğretimi (lise) bitirdikten sonra havzaya girer ve tahsil dönemi boyunca sırasıyla mukaddime dersleri (sarf ve nahiv, maani-beyan ve mantık), satıh/üst düzey eğitim (usul, fıkh ve felsefe), ek dersler (akaid, tefsir, iktisat, milel ve nihel, ...
 • Eşimin yanlış davranışını kendisine nasıl bildirebilirim?
  7047 Pratik Ahlak 2012/05/03
  Sorunuzda bulunan nokta, her ikinizin de birbirinizi sevdiği ve sizin eşiniz için en iyi kadın olmayı istemenizdir. Diğer hususların önemsenmemesi için sizin her zaman bu özelliğe belirgin bir rol üstlendirmeniz gerekmektedir. Evlilik hayatında egemen atmosfer mutluluk, samimiyet, dostluk ve arkadaşlık olmalıdır. Egoistlik, kendini düşünmek ve mütekebbirlik olmamalıdır. ...

En Çok Okunanlar