Advanced Search

Bank Pertanyaan (Klasifikasi Topik :Mengenal Kedudukan)

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Siapakah di antara Imam Maksum As yang membaca doa Faraj?
  11780 Dirayah al-Hadits
  Kata “fa-ra-j” secara leksikal bermakna “Terlepas dari kesedihan dan kegundahan. Dan  bermakna kelapangan.[1]Dalam literatur-literatur hadis yang menyebutkan doa-doa dan amalan-amalan untuk mencapai fa-ra-j dan kelapangan atas pelbagai urusan juga dengan memperhatikan makna leksikal Faraj ini.Di sini, kami akan mencukupkan dengan menyebut tiga hal ...
 • Apa hukumnya nikah dengan niat talak dan nikah misyar?
  12860 Serba-serbi
  Nikah (pernikahan) misyar adalah sebuah ijtihad dari pihak ulama Ahlusunnah guna menjawab kebutuhan sosial dari masyarakat sunni masa kini, yaitu sebuah kebutuhan yang telah dijawab oleh para Imam Ahlulbait As, khususnya Imam Ali As, pada masanya dengan berdalil dengan ayat dan hadis Nabi Saw, yaitu dengan mensyari’atkan ...
 • Apa saja Asmâ al-Husnâ Ilahi menurut pendapat para Imam Suci As?
  6364 Nama-nama Tuhan
  1. Menurut sebagian riwayat, para imam suci as disebut sebagai manifestasi Asmâ al-Husnâ: Imam Shadiq As berkata: “Demi Allah! Kami adalah Asmâ al-Husnâ, dan Allah Swt tidak akan menerima amal seseorang kecuali orang itu mengenal kami.”[1] Imam Ridha As berkata: “Setiap kali kalian tertimpa ...
 • Apakah perjalanan manusia menuju kesempurnaan hanya dapat peroleh melalui ikhtiar dan perbuatan-perbuatan yang didasari dengan ikhtiar?
  6763 Teologi Lama
  Dalam perspektif filsafat perjalanan seluruh entitas menuju kesempurnaan bertitik-tolak dari tingkatan sedimenter sampai pada tingkatan tertinggi (transendental) derajat entitas. Perjalanan ini senantiasa bermula dari tingkatan yang lebih rendah. Tingkatan kesempurnaan entitas yang lebih rendah senantiasa merupakan jelmaan kesempurnaan entitas yang lebih tinggi. Dan kesempurnaan yang lebih tinggi ...
 • Apa makna sungai-sungai dalam al-Quran?
  7242 Tafsir
  Makna lahir sungai-sungai (anhār) adalah apa yang terlintas dalam pikiran kita terkait dengan sungai; yaitu yang kita kenal sebagai sungai yang memiliki aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu (sumber) menuju hilir (muara). Akan tetapi, mengingat bahwa lafaz-lafaz al-Quran mengandung makna-makna batin ...
 • Apakah haram mengadakan acara ulang tahun?
  12284 Hukum dan Yurisprudensi
  Acara ulang tahun (maulid atau milad) bukan merupakan tradisi islami. Dalam ajaran-ajaran Islam tidak dianjurkan bagi manusia untuk mengandakan acara milad dan ulang tahun untuk memperingati hari lahirnya. Kami tidak ingin mengecam tradisi baru ini, meski pada saat yang sama juga kami tidak menerima impor tradisi-tradisi bangsa lain ...
 • Konsekuensi penerimaan konsep prinsipalitas kuiditas dan prinsipalitas wujud?
  8056
  Sebelum Farabi kira-kira seluruh pembahasan filsafat berporos pada kuiditas dan setidaknya secara tidak sadar berpijak pada prinsipalitas kuiditas. Kita juga tidak menyaksikan adanya nukilan dari tuturan-tuturan para filosof Yunani yang menunjukkan kecendrungan pada prinsipalitas wujud. Namun di kalangan filosof Islam semisal Farabi, Ibnu Sina, Bahmaniyar, Mir ...
 • Tolong jelaskan tentang penafsiran ayat “Dialah yang Pertama dan Akhir, Lahir dan Batin” itu?
  33833 Tafsir
  Dalam al-Quran, Allah Swt diperkenalkan sebagai berikut: «هُوَ الْأَوَّلُ وَ الاَخِرُ وَ الظَّاهِرُ وَ الْبَاطِنُ وَ هُوَ بِکلُ‏ِّ شىَ‏ْءٍ عَلِیمٌ». “Dia-lah Yang Maha Awal dan Yang Maha Akhir, Yang Maha Lahir dan Yang Maha Batin; dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Qs al-Hadid [57]:3) Sehubungan dengan ...
 • Bagaimana sikap Wahabi terhadap riwayat-riwayat yang terdapat pada literatur-literatur mereka ihwal bolehnya tawassul? Apakah Ahlusunnah juga seperti Wahabi memandang tawassul dan syafâ’at sebagai syirik?
  11047 Teologi Lama
  Salah satu tantangan asasi pemikiran dan pandangan firkah Wahabi adalah penantangan mereka terhadap Al-Qur’an, Sunnah Rasulullah Saw dan keyakinan umum masyarakat Muslim. Salah satu contohnya adalah masalah tawassul; karena tawassul merupakan salah satu perkara yang senantiasa mendapat perhatian kaum Muslimin semenjak awal kemunculan Islam; di antaranya para ...
 • Apa perbedaan antara hamd, madh dan syukur?
  13447 Teologi Lama
  Hamd, Madh dan Syukur Secara Leksikan dan Teknikal1.     Kata “ha-m-d” secara leksikal bermakna tsanâ dan pujian.[1] Secara teknikal “ha-m-d” berarti pekerjaan baik dan sifat terpuji yang nampak dan dikerjakan berdasarkan ikhtiar.[2]

Populer Hits