Gelişmiş Arama
Ziyaret
11363
Güncellenme Tarihi: 2011/04/13
Soru Özeti
Haksız yere yemin eden kimsenin akıbeti ne olur?
Soru
Haksız yere yemin eden kimsenin akıbeti ne olur?
Kısa Cevap

Haksız yere yemin etmenin akıbetinden maksat iki şey olabilir:

1- Şer’i ve fıkhi hüküm manasında akıbet.

2- Getirdiği sonuçlar manasındaki akıbet. Bu etki dünya veya ahiret etkileri olabilir. Sorudan galiba bu ikinci mana kastedilmektedir.

1- Şer’i Hüküm

Şer’i Hüküme göre yemin iki kısımdır:

a) Gelecekte bir işi yapmak veya yapmamak için edilen yemin.

b) Bir şeyi ispatlamak ve reddetmek için edilen yemin.

1. Kısım: Bir işi yapmaya veya yapmamaya yemin etse, mesela oruç tutmaya veya sigara içmemeye yemin etse, eğer bilerek bu yeminin tutmazsa keffaret vermesi gerekir. Yani bir köle azad etmeli veya on fakiri doyurmalı ya da giydirmelidir. Bunlarıda yapamazsa üç gün peş peşe oruç tutmalıdır.

2. Kısım: Bir şeyi ispat ya da reddetmek için edilen yemin, eğer yemin doğru ise o yemin mekruhtur, yalan ise haram ve büyük günahlardandır, ama keffareti yoktur. Ancak kendisi veya başka bir Müslümanı zalimin şerrinden kurtarmak için yalan yere yemin ederse sakıncası yoktur. Hatta bazen farz bile olur. Fakat tevriye yapabilirse yani yemin ederken yalan olmayacak şekilde niyet edebilirse farz ihtiyat gereği tevriye yapmalıdır. Örneğin birine eziyet etmek isteğen zalim kimse insandan onu görüp görmediğini sorarsa ve o da bir saat önce görmüşse beş dakika önce gördüğünü kastederek ‘görmedim’ diyebilir.[1]

2- Yalan Yeminin Etki ve Akıbeti

Yalan yere yemin etmeyi kınayan ve onun sonuçları hakkında oldukça fazla hadis var, örnek olarak aşağıda onlardan birkaçını getiryoruz:

1- İmam Muhammed Bakır’ın (a.s) şöyle buyurduğu rivayet olunur: ‘Ali (a.s)’ın kitabında şöyle gördüm: Yalan yere yemin etmek ve akraba ilişkilerini kesmek evlerin ehlinden boşalmasına (yani evlerin harap olması veya sahiplerinin fakir olmasından kinayedir; evlere rızık ve bereket girmez) ve rahimin ağırlaşmasına yani neslin kesilmesine neden olur.’[2]

2- İmam Cafer-i Sadık’tan şöyle rivayet olunur: ‘Kim bilerek yalan söylerse Allah’la mücadele etmiştir.’[3]

3- Bir hadis-i kutside Allah-u Teala şöyle buyuruyor: ‘Yalan yeminlerine beni karıştıran rahmetime nail olmaz.’[4]

4- İmam Cafer-i Sadık (a.s) babalarının, Onlar da Peygamberin (s.a.a), yalan yere yemin etmenin sonuçlarından birinin Allah-u Teala kuluyla görüştüğü zaman kul tövbe etmemişse onu gazapla karşılayacağı, diye buyurduğunu rivayet ederler.[5][1]- Tevzih-ul Mesail-i Meraci, c.2, s.623, 8. Baskı, İntişarat-ı Camiay-ı Müderrisin, Kum, h.k.1424

[2]- Vesail-uş Şia, c.23, s.202, 1. Baskı, Müesseset-u Alu’l Beyt Li İhya-it Teras yayınları, Kum, h.k.1409.

[3]- a.g.e. c.23, s.203.

[4]- a.g.e. c.23, s.268.

[5]- a.g.e. c.23, s.267.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Yerin küresel oluşu hakkında Kur’an’ın görüşü nedir?
  6001 Tefsir 2011/07/14
  Yüce Allah Kur’an’da yeri insan yaşamı için hazır ve elverişli bir mekân olarak tanıtmaktadır. Ama Kur’an’da yer hakkında kullanılan “medde” ve “musattah” gibi kelimeler, düzgünlük ve yaymak anlamında (çarpıklık ve alçaklık ve yüksekliğin karşıtı olarak) ifade edilmiş ve küresellik anlamının karşısında kullanılmamıştır. Bundan dolayı Kur’an’da yerin ...
 • Çağdaş arifler kimlerdir?
  7619 Teorik İrfan 2011/12/19
  Hicrî birinci ve ikinci asırdan günümüze dek meşhur Müslüman arifler sırasıyla aşağıda yer almaktadır:Hicrî birinci ve ikinci asır: Ebu Haşim Sofu Kufi, Şakik Balhi, Maruf Kerehi, Fuzeyl b. Ayaz.Üçüncü asır: Bayezid Bestami, Sırri Sakti, Haris Mehasibi, Cüneyd Bağdadi, Zunnun ...
 • İslam’ın Hakkaniyetinin Aklî Delilleri
  19202 Yeni Kelam İlmi 2012/01/23
  Her ne kadar bugün dünyada gözlemlenen dinlerde bir takım hakikatler yer alsa da, gerçek tevhit olan kamil hakikat sadece İslam’ın çehresinde gözlemlenebilirdir. Bu iddianın en büyük delili, diğer dinlerin muteber senetlerinin olmayışı ve metinlerinde tahrif ve aklî çelişkilerin bulunması ve bunun karşılığında Kur’an’ın senet taşıması, ...
 • Allah’ın bir olduğunun akli delili nedir?
  20758 Eski Kelam İlmi 2011/04/28
  İbrahimi dinlerin en önemli ilkesi olan tevhid, Allah Teala’yı bir bilmek, Onun bir olduğunu kabul etmektir. Tevhidin zıddı Allah’a şirk koşmaktır. Allah’ın her türlü şerik, eş ve benzerinin olmaması, her türlü harici akli ve vehmi terkipten uzak olması ve terkipsizliğinin ispatı Onun birliğinin ve tevhidinin ispatı dairesine girer.
 • Nazarı engellemek için üzerlik otu dumanını saçmanın dinî bir kanıtı var mıdır?
  135577 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Bazı hakikat ve gerçekleri anlamada insan aklı ve bilgisi yetersizdir. Nazar en azından bugüne kadar insan aklı ve bilgisinin ispat edemediği ve aynı şekilde onu reddetmeye dönük bir kanıt bulamadığı bir fenomendir. Kur’an ve rivayetleri içeren dinî metinlere müracaat ederek nazarı ispat eden deliller bulmak mümkündür. İnsan ...
 • Neden Peygamberin şahsiyeti güç kazandığında değişmektedir?
  6515 Masumların Siresi 2011/04/12
  Her ne kadar bu iddiaya yönelik bir delil belirtilmemişse de her davranış değişikliğinin şahsiyet değişiminin göstergesi olmadığını bilmemiz gerekmektedir. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) değişik durumlarda içinde bulunduğu zaman, mekân ve konum gereği zahirde farklı davranışlarda bulunmuş olabilir, ama bunların hiçbirini onun şahsiyetindeki farklılığa isnat edemeyiz. Bunun birçok ...
 • Size göre namazda ezan ve ikamet (kamet) getirmek farz mıdır? Acaba bir ezanla birden fazla namaz kılmak caiz mi?
  21419 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/06
  Geçmiş fakihlerimizden bazıları örneğin İbn-i Akil ve İbn-i Cuneyd ezan ve ikamet getirmeyi farz bilmişlerdir.[1] Ustad Hadevi Tahrani’nin görüşüne göre yevmiye namazlardan önce ikamet getirmek ihtiyaten farzdır. Ancak günümüzdeki taklid mercilerinin çoğunluğu ezan ve ikamet hükümleri bölümünde şöyle ...
 • Neden Cevşen-i Kebir duasının seksen beşinci kısmında insanın sudan yaratıldığı buyrulmuştur?
  8102 Eski Kelam İlmi 2011/05/21
  Evrendeki maddî varlıkların tümü “su” adındaki ortak bir madde taşımaktadır. Bu kategoride evren bahçesinin gülü olan insan da sudan yaratılmıştır. Su insan yaratılışının ilk madde tohumudur. Öte taraftan insan bedeninin %80’nini su teşkil etmektedir. Bu husus hem Kur’an ve rivayetlerde ve hem de modern bilim tarafından ispat edilmiştir. Elbette ...
 • Acaba İslam Peygamberi şehit mı oldu?
  16712 تاريخ بزرگان 2011/09/28
  Şia ve Ehlisünnet’in Rivayi ve tarihsel kaynaklarında Peygamber’in (s.a.a.), zehirlendiğinden dolayı şehit olduğunu teyit eden birçok delil var olmakta. Ama şu noktaya da dikkat etmek gerekir ki eğer şehitliği kuranın tarif ettiği; yani Allah ve Allah resulü yolunda öldürülmek şekilinde tarif edersek açıktır ...
 • Ailenin duyarsılığından dolayı tutumadığım oruçları kaza etmek zorunda mıyım?
  4850 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/12/14
  Hz. Ayetullahi’l-uzma Sistaninin (allah yüce gölgesini dahada uaztsın) defteri:Eğer itminanla orucun vacip olmadığına inanarak oruç tutmamışsa (kefaret yoktur ve) kaza yeterlidir.Hz. Ayetullahi’l-uzma Mekarım-i Şirazinin (allah yüce gölgesini dahada uaztsın) defteri:Namaz ve oruçları tedrici bir şekilde kaza ediniz. Kefaretin ile ilgili (niteliği hakkında) tevzihu’l-mesailimizdeki 1301-1402 numaralı meselelerdeki ...

En Çok Okunanlar