Gelişmiş Arama
Ziyaret
6330
Güncellenme Tarihi: 2011/10/20
Soru Özeti
Hz. Ali’nin (a.s) hakikatı ezeli midir?
Soru
‘Hz. Ali’nin (a.s) hakikatı ezelidir’ sözü doğru mudur?
Kısa Cevap

Ezeli olmak, bir varlığın geçmişinde yokluğun olmaması demektir; [1] yani her zaman vardı.

‘Hz. Ali’nin (a.s) hakikatı ezelidir.’ sözünden maksat maddi varlığı ise Onun maddi varlığının ezeli olmadığı bellidir. Ama Hakikat’tan maksat nurdan olan varlığıysa, başka bir ifadeyle İlletin (sebebin) yanındaki varlık ise Onun varlığının ezeli olduğu söylenebilir. Ancak Allah’tan başka bütün varlıkların asılları tâbi ve gölge olduğundan onların bütün sıfatları bu cümleden ezeliyetleri de tâbi ve gölge olacaktır. Tevhidi dünya görüşüne göre yalnızca Allah Teala’nın varlığı ve sıfatları zati ve asıldır, diğer varlıklar, varlık ve sıfatlarında Allah’a muhtaç olup ona bağımlıdırlar. Allah’tan başka ezeli bir varlık olsaydı onun Allah’a olan ihtiyaç ve bağlılığı herkesten çok olurdu, yani ezelden Allah’a muhtaç olurdu.

14 pak nur, yani Hz. Muhammed (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’i (a.s), Allah’ın sıfatlarının tam ve tamam mazharıdırlar. Onları tanımakla Allah en güzel şekilde tanınır. Masumlar (a.s) yaratılmış olsalarda nur varlıkları ve illetin (sebebin) yanında tahakkuk ettikleri için gölgelik ezeli olabilirler. Dolayısıyla Onların ilk nur ve yaratılmış olduklarını söyleyen rivayetler nur varlıklarının ezeli olmalarıyla çelişmez. Örneğin şu rivayette olduğu gibi: İmam Bagır (a.s), Cabir b. Abdullah’a şöyle buyurdu: ‘İlk yaratılan, Muhammedî hakikat ve Masumlardır.’ [2]

Yine İmam Rıza (a.s): ‘Allah ilk olarak bizim ruhlarımızı yarattı.’ [3] diye buyurmaktadır  

Daha fazla bilgi için bkz:

Dizin: Fiil Sıfatlarının Güncel Olaylarla İrtibatının Ne Şekilde Olduğu, Soru: 2228 (Site: 1340)

Dizin: Allah’ın Ezeli ve Ebedi Oluşu, Soru:2217 (Site: 2359).[1] -Muhammed Taki Misbah Yezdi, Amuzeş-i Akaid, c.1, s.60, Şirket-i Çap ve Neşr-i Beynelmileli-i Sazman-ı Tebligat-ı İslami.

[2] -Allame Muhammed Bagır Meclisi, Biharu’l-Envar, c.61, s.142, Beyrut, Müessetü’l-Vefa, HK. 1404

[3] - Biharu’l-Envar, c.57, s.58.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an-ı Kerim’in Tahrif edilmediğinin delilleri nedir?
  18461 Eski Kelam İlmi
  Tahrif genel anlamda Kur’an’ın lafız ve manalarında her türlü değiştirme, artırıp eksiltmeye denir.Araştırmacılar Kur’an’ın tahrif edilmediğine dair çeşitli deliller zikretmişlerdir. Biz bu delillerden bazılarına burada işaret edeceğiz:1- Kur’an nüzul zamanından ...
 • Miras kalan bir apartmana humus düşer mi?
  4414 Miras
  Dikkatinizi aşağıdaki fetvalara çekiyoruz: Hz Ayetullah Uzma Hamanei’nin (Ömrü uzun olsun) bürosu: Eğer inşa edilmiş daireleriı kendi iskânları yapmışlar ve orda oturuyorlarsa bunun humusu yoktur. Ama örneğin kiraya vermek için inşa etmişlerse ve humusa düşen parayla onu inşa etmişlerse, inşa için kullanılan paranın humusunu ödemek gerekir. Eğer satmak veya satarak ticaret yapmak ...
 • Rububiyet yalnız Yüce Allah’a mı özgüdür?
  14359 Teorik İrfan
  Rububiyet Arapça bir sözcük olan rab kökünden türemiştir, rab; sahip ve eğitici anlamındadır. Allah bütün yaratılış aleminin sahibi olması hasebiyle, bu alemin yöneticiliğini de Ona aittir. O, kendisinden başka her şeyin rabbidir. Yaratılış aleminin tüm varlıkları Allah’ın bir simge ve mazharıdır ama bu mazharların da bir takım temelleri ve ...
 • Bir grup hata yapabilen insanın el yazımı olan tarih neden kabul edilmelidir?
  5259 تاريخ کلام
  İnsan tarafından düzenlenip tedvin edildiğinden ve insan da hataya mürtekip olabileceğinden tarih kabul edilmemelidir diye ifade edilen istidlali kabul etmiyoruz; zira bu istidlal doğru olursa, tüm beşerî bilimler itibarını kaybedecek ve günümüz dünyasında da hiçbir habere güven duyulamayacaktır. Çünkü onların hepsi insanın mahsulüdür. Biz insanların doğruyu yanlıştan ve iyiyi ...
 • Niçin Hz. Âdem’in (a.s) hatası yüzünden yer küresinde kalmaya mecbur olup sonuçta günaha bulaşıp cezalandırılmalıyız?
  11854 Eski Kelam İlmi
  Hz. Âdem başta olmak üzere bütün Enbiyalar (a.s) her çeşit günah ve hatalardan masum ve beridirler. Hz. Âdemin yaptığı şey ise irşad-i bir emre muhalefetti. Dolaysıyla yapılan bu muhalefete günah denilmez. Aslında insanın ve Hz. Âdemin yeryüzüne gelişi ilahi bir takdir olup ...
 • Hz. Ali’ye (a.s) zekat vermek farz değilken neden namazda sadaka verdi?
  13738 Eski Kelam İlmi
  Hz. Ali (a.s) hiçbir zaman fakir ve yoksul değildi. Devamlı çalışıp çabalayarak çok mal kazanırdı; ama onların hepsini Allah yolunda infak ettiğinden kendisine bir şey bırakmazdı. Ayet-i Kerime’de Hz. Ali’nin (a.s) zekat vermesi hakkında anlatılan şey, bu durumlardan biridir.Öte yandan Kur’an’ın literatüründe müstehap ...
 • Kuran’ın kaç suresi peygamberlerin adını taşımaktadır?
  26173 Tefsir
  Kuranı kerim’in altı tane suresi peygamberlerin adını taşımaktadır. Bu sureler şunlardan ibarettir: Nuh, İbrahim, Yunus, Yusuf, Hud ve Muhammed. Elbette müfessirler bazı rivayetleri göz önünde bulundurarak Taha[1], Yasin[2], Muddessir[3], Müzzemmil[4] gibi surelerin Peygamberimize delalet ettiği ...
 • Allah bir işi yapamayacak kadar güçsüz müdür ve bir başkasının O’nun işini yapması gerekir mi?
  5776 پروردگار. نامها و ویژگی ها
  Bu soruda dile getirilen iddia ve varsayım şudur: Her nerede Allah’ın zatı bir işi yapmaya güç yetirebiliyorsa O’nun kendisi bu işi yapar ve eğer buna güç yetiremezse sebeplerden istifade eder. Allah’ın her işe güç yetirebildiğini bildiğimizden dolayı O’nun fillinin nedenler kanalıyla gerçekleşmesi muhaldir ve her kim bir ...
 • Hüccetiye Encümeni’nin inancı nedir? Bugün bu grup aktif midir?
  8827 Fıkıh Tarihi
  Hüccetiye Encümeni, 19 Ağustos 1953 yılı darbesine eş zamanlı olarak Şeyh Mahmut Zakirzade Tevalayî Halebî tarafından Bahaîlik fırkasıyla mücadele etmek gayesiyle tesis edildi. Bu encümen hiyerarşik girift bir teşkilatsal yapı ve eğitim, araştırma, yazma, irşat, yurt dışıyla ilişkiler ve konferans komitelerine sahipti.
 • Acaba İmam Ali’nin (a.s) “Beni bırakın ve başkasına sarılın” sözü, imametin ilahi bir makam oluşuyla çelişmiyor mu?
  5451 Eski Kelam İlmi
     Ali’nin (a.s.) imamet ve velayetinin ilahi bir makam olması ve Allah’ın Onu bu makama seçmesi, kati ve güçlü delillerle ispatlanmıştır. Ama Müminlerin Emir’inin (a.s) “Beni bırakın ve başkasına sarılın” sözü hakkında şunu hatırlatmamız gerekir ki; her ne kadar imametin meşruiyeti ilahi bir seçimle ...

En Çok Okunanlar