การค้นหาขั้นสูง
ผู้เยี่ยมชม
7794
อัปเดตเกี่ยวกับ: 2550/10/17
 
รหัสในเว็บไซต์ fa1626 รหัสสำเนา 26994
คำถามอย่างย่อ
ถ้าหากนะมาซคือเสาหลักของศาสนา แล้วทำไมจึงจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นหลักการของศาสนา?
คำถาม
ถ้าหากนะมาซคือเสาหลักของศาสนา แล้วทำไมจึงจัดอยู่ในกลุ่มที่เป็นหลักการของศาสนา?
คำตอบโดยสังเขป

อุซูลลุดดีน หรือหลักศรัทธาเป็นภารกิจทางความเชื่อ ซึ่งมนุษย์ได้ยอมรับสิ่งนั้นด้วยสติปัญญาของตน และได้กลายเป็นมุสลิม หลังจากยอมรับการศรัทธาแล้ว อิสลามได้กำหนดหน้าที่อันเป็นวาญิบแก่เขา ทั้งที่เป็นหน้าที่ส่วนรวมและปัจเจกบุคคล ซึ่งหนึ่งในหน้าที่สำคัญที่สุดของมุสลิมคือ นะมาซ ด้วยเหตุที่ว่า นะมาซ นั้นมีความกว้างและเป็นบทบัญญัติที่สำคัญอย่างยิ่ง จึงได้เรียกนะมาซว่าเป็น เสาหลักของศาสนา แต่ไม่นับว่าเป็นว่ารากฐานทางความเชื่อ ซึ่งไม่สามารถนับว่าเป็นหลักศรัทธาหรืออุซูลลุดดีนได้

คำตอบเชิงรายละเอียด

คำว่า “ดีน” คือคำภาษาอะรับ โดยความหมายแล้วหมายถึง “ความเชื่อที่มีต่อพระผู้ทรงสร้างโลกและมนุษย์” ซึ่งมีคำสั่งอันเหมาะสมเป็นหลักปฏิบัติเคียงคู่กับหลักความเชื่อ”[1] เมื่อพิจารณาคำนิยามและการตีความคำว่า ดีน แล้ว เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า ทุกศาสนาจะประกอบด้วย 2 ส่วนสำคัญ กล่าวคือ :

1.หลักความศรัทธา หรือหลักความเชื่อซึ่งเป็นกฎระเบียบอันเป็นรากฐานสำคัญของศาสนานั้น

2.บทบัญญัติในการปฏิบัติ ซึ่งมีความเหมาะสมกับรากฐาน หรือเป็นรากฐานต่างๆ ทางความเชื่อ ซึ่งได้รับการตีความมาจากความเชื่ออีกทีหนึ่ง[2]

คำว่า “อุซูลลุดดีน” ถือเป็นส่วนแรก (หลักความศรัทธา) คำว่า “ฟุรูอิดีน” เป็นส่วนที่สอง (หลักปฏิบัติ)[3] ด้วยเหตุนี้จึงเรียกอุซูลุดดีน เนื่องจากเป็นแก่นหรือ อัซร์ นั่นเอง อยู่ในขอบข่ายของความคิดและความศรัทธา หมายถึง สิ่งที่เป็นรากฐาน และพื้นฐานหลักของศาสนา, ดังนั้น ทั้งในแง่ของคุณภาพและปริมาณของคนๆ หนึ่ง ที่ให้ความสำคัญกับหลักปฏิบัติทางศาสนา ก็ขึ้นอยู่กับมาตรฐานทางความเชื่อของเขาที่มีต่อหลักศรัทธา ว่ามั่นคงหรือเข้มแข็งมากน้อยเพียงใด[4]

อุซูลลุดดีน มีนิยามอยู่ 2 อย่าง กล่าวคือ นิยามทั่วไปและนิยามเฉพาะ ซึ่งอุซูลลุดดีนที่ใช้เคียงคู่กับบทบัญญัติของศาสนา ถือว่าเป็น อุซูลลุดดีนในนิยามทั่วไป แต่สำหรับอุซูลลุดดีน ที่ครอบคลุมหลักความเชื่อหนึ่งหรือสองประการ อันเป็นสัญลักษณอันเฉพาะสำหรับศาสนา (ซึ่งนอกจากจะครอบคลุมอุซูลในนิยามทั่วไปแล้ว) ยังหมายถึง อุซูลในความหมายเฉพาะจำกัดอีกด้วย[5]

อุซูลลุดดีนของอิสลาม (ในความหมายทั่วไป) ครอบคลุมประเด็น เตาฮีด, นบูวัต, และมะอาด, ส่วนอุซูลลุดดีนในความหมายจำกัดเฉพาะ (อุซูลของนิกาย) นอกจากจะครอบคลุมปัญหา เตาฮีด นบูวัต และมะอาดแล้ว ยังครอบคลุมเรื่อง อัดล์ และอิมามัตอีกด้วย

จากคำอธิบายดังกล่าวนี้ เป็นที่ประจักษ์ชัดว่า อุซูลลุดดีน นั้นหมายถึงอะไร และครอบคลุมเหนือภารกิจอันใดบ้าง, ในทำนองเดียวกันเป็นที่ประจักษ์ชัดเจนว่า วัตถุประสงค์จากฟุรูอิดีน หมายถึงบทบัญญัติในการปฏิบัติของศาสนาอิสลาม, ระดับของอุซูลลุดดีน เนื่องจากมาจากภาคของความรู้ จึงอยู่ก่อนหลักฟุรูอิดีน ซึ่งเป็นภาคปฏิบัติ กล่าวคือตราบที่ยังไม่มีความรู้และความเชื่อ การปฏิบัติก็ไม่มีความหมายอันใดทั้งสิ้น แน่นอน ความรู้ในหลักความเชื่อหรือหลักศรัทธา มิได้หมายถึงความรู้เรื่องภาษา, ทว่าหมายถึง ความรู้ที่มาพร้อมกับความเชื่อมั่น หรือที่เรียกว่า อิลมุลยะกีน นั่นเอง

มัรฮูม เฟฎกาชานียฺ (รฮ.) กล่าวถึงประเด็นนี้ว่า “ความประเสริฐของทั้งสอง (ความรู้และการปฏิบัติ) คือความรู้ ความรู้ประหนึ่งต้นไม้ ส่วนอิบาดะฮฺประหนึ่งผลไม้ของต้นไม้นั้น”[6]

ท่านยังได้กล่าวต่อไปอีกว่า ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้กับอีมาน (ยะกีน) ที่ย้อนกลับของอีมานคือความรู้, เนื่องจากอีมานคือการยอมรับต่อสิ่งหนึ่ง และนำไปสู่การมโนภาพของสิ่งนั้น ซึ่งได้แก่ความรู้นั่นเอง อีมานจะมีคุณค่าก็ขึ้นอยู่กับ ความรู้[7]

ดังนั้น วัตถุประสงค์จาก อุซูลลุดดีน หมายถึงหลักอุซูลซึ่งมนุษย์จะต้องมีความรู้ และเชื่อมั่นต่อสิ่งนั้นตั้งแต่แรกเสียก่อน เพื่อจะได้เข้าไปสู่ อิสลาม เวลานั้นโดยตัวของมันจะเรียกร้องไปสู่ การเรียนรู้บทบัญญัติของศาสนาอิสลาม[8] เมื่อ “ความรู้อยู่ก่อนการอิบาดะฮฺ”[9] ความประเสริฐของความรู้จึงมาก่อนการปฏิบัติ, ด้วยเหตุนี้ จึงเรียกภารกิจลักษณะนี้ว่า เป็นหลัก (อัซรฺ) บุคคลหนึ่งหลังจากได้เข้ารับอิสลามแล้ว เขาจะได้พบกับหลักอิบาดะฮฺแบบเปิดเผย เช่น (นะมาซ, ซะกาต, ศีลอด, และ ..และอิบาดะฮฺที่แฝงอยู่ภายใน เช่น การตะวักกัลป์ ตักวา การขอบคุณ และ ...)[10] ซึ่งเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่า หลักฟุรูอิดีน, ดังเป็นที่ประจักษ์ว่า นิยามของฟุรูอิดีน จึงไม่มีวันขัดแย้งกับนิยามของ อิบาดะฮฺ หรืออิบาดะฮฺที่เป็นเสาหลักของศาสนา ถ้าหากเปรียบอิสลามเหมือนกับบ้านหลังหนึ่ง หลักอุซูล ก็เหมือนกับกุญแจที่ไขประตูเข้าบ้าน และเป็นที่รู้กันดีว่า บ้านหลังนี้มีเสาต่างๆ คอยค้ำจุนให้บ้านตั้งอยู่ได้ ดังนั้น การอธิบายลักษณะนี้เทียบได้กับ อิบาดะฮฺบางอย่าง ซึ่งอะฮฺลุลบัยตฺ (อ.) ได้ตีความไว้ เช่น ท่านอิมามบากิร (อ.) กล่าวว่า “อิสลามวางอยู่บนรากฐานสำคัญ 5 ประการ ได้แก่นะมาซ, ซะกาต, ฮัจญฺ, ศีลอด, และวิลายะฮฺ, และคำตอบที่ท่านได้ตอบซุรอเราะฮฺ กล่าวว่า : วิลายะฮฺคือรากฐานที่สำคัญที่สุดในหมู่รากฐานทั้งห้า[11] ดังนั้น ทั้งห้าประการนี้ เวลานั้นอิบาดะฮฺจะมีความหมายสมบูรณ์ก็ต่อเมือ คนเราได้เข้าไปสู่อิสลามทั้งด้านความเชื่อ และการปฏิบัติ ท่านอิมามซอดิก (อ.) ได้กล่าวถึงคุณค่าและความประเสริฐของ ความรู้ การรู้จัก หลังจากนั้นเป็นหลักการปฏิบัติ ท่านกล่าวว่า “สิ่งที่สูงส่งที่สุดที่นำพามนุษย์ไปสู่ความใกล้ชิดกับพระเจ้าคือ การรู้จัก หลังจากนั้น นะมาซ”[12]

ใช่แล้ว นะมาซ มีความสำคัญอย่างยิ่ง ท่านอิมามซอดิก (อ.) จึงได้เปรียบนะมาซว่า เป็นเสาหลักของศาสนา[13] ท่านอิมามบากิร (อ.) กล่าวว่า : ถ้าหากนะมาซของบุคคลหนึ่งถูกตอบรับ[14] การงานอื่นของเขาจะถูกตอบรับโดยปริยาย แต่ถ้านะมาซไม่ถูกตอบรับ การงานอื่นก็จะไม่ถูกตอบรับโดยปริยาย[15] ซึ่งการให้ความสำคัญมากมายขนาดนี้ มิได้ขัดแย้งกันเลยที่ว่า นมาซเป็นหนึ่งในหลัก ฟุรูอิดีน

 


[1] ออมูเซซอะกออิด, อายะตุลลอฮฺ มิซบาฮฺ ยัซดี, หน้า 11

[2] อ้างแล้ว, หน้า 12

[3] อ้างแล้ว

[4] อุซูล อิอฺติกอดอต, เชคอะลี อัสฆัร กออิมี, หน้า 5

[5] ออมูเซซอะกออิด ด้วยการกล่าวเชิงสรุปอธิบายความ

[6] อิลมุลยะกีน ฟี อุซูลลุดดีน, มุลลา มุฮฺซิน เฟฎกาชานียฺ, เล่ม 1, หน้า 4-5, สำนักพิมพ์ บีดอร

[7] อ้างแล้ว, หน้า 6-8

[8] มัสลัก อิมามียะฮฺ ดัร อุซูล อะกออิด, ซัยยิดมะฮฺมูด มัรอะชี ชูชตะรียฺ, หน้า 11, สำนักพิมพ์ ญามิอฺมุดัรริซีน

[9] อิลมุลยะกีน ฟี อุซูลลุดดีน, หน้า 12.

[10] อ้างแล้ว

[11] สะฟีนะตุล บิฮาร, เชคอับบาซ กุมมี, เล่ม 3, หน้า 109.

[12] อ้างแล้ว

[13] วะซาอิลุชชีอะฮฺ เล่ม 4, หน้า 27, عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ الصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ.

[14] เป็นที่ชัดเจนว่า การที่นะมาซไม่ถูกตอบรับ การอิบาดะฮฺอื่นๆ ในอิสลาม ซึ่งรายงานได้กล่าวถึงสิ่งเหล่านั้นไว้ก็จะไม่ถูกตอบรับตามไปด้วย เช่น บางรายงานกล่าวว่า เงื่อนไขที่นะมาซจะถูกตอบรับคือ การยอมรับในวิลายะฮฺ “เงื่อนไขที่การงานจะถูกตอบรับคือ วิลายะฮฺ” มะนากิบ คอรัซมียฺ, 19, 252.

[15] สะฟีนะตุลบิฮาร, เชคอับบาซกุมมี, เล่ม 3, หน้า 109.

 

แปลคำถามภาษาต่างๆ
ความเห็น
จำนวนความเห็น 0
กรุณาป้อนค่า
ตัวอย่าง : Yourname@YourDomane.ext
กรุณาป้อนค่า
<< ลากฉัน
กรุณากรอกจำนวนที่ถูกต้องของ รหัสรักษาความปลอดภัย

หมวดหมู่

คำถามสุ่ม

 • จะต้องชำระคุมุสกรณีของทุนทรัพย์ด้วยหรือไม่?
  5671 تاريخ بزرگان 2555/04/16
  ทัศนะของบรรดามัรญะอ์เกี่ยวกับคุมุสของทุนทรัพย์มีดังนี้ ในกรณีที่บุคคลได้จัดหาทุนทรัพยจำนวนหนึ่ง แต่หากต้องชำระคุมุสจะไม่สามารถทำมาหากินด้วยทุนทรัพย์ที่คงเหลือได้ อยากทราบว่าเขาจะต้องชำระคุมุสหรือไม่? มัรญะอ์ทั้งหมด (ยกเว้นท่านอายะตุลลอฮ์วะฮีด และอายะตุลลอฮ์ศอฟี) ให้ทัศนะว่า หากการชำระคุมุสจำนวนดังกล่าวทำให้ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ (แม้จะชำระเป็นงวดก็ตาม) ถือว่าไม่จำเป็นต้องชำระคุมุสนั้น ๆ[1] อายะตุลลอฮ์ศอฟีย์และอายะตุลลอฮ์วะฮีดเชื่อว่าจะต้องชำระคุมุส แต่สามารถเจรจาผ่อนผันกับทางผู้นำทางศาสนา[2] ท่านอายะตุลลอฮ์นูรี, ตับรีซี, บะฮ์ญัตให้ทัศนะไว้ว่า ในส่วนของทุนทรัพย์ที่จำเป็นสำหรับการทำมาหากินนั้น ไม่จำเป็นจะต้องชำระคุมุส แต่หากมากกว่านั้น ถือว่าจำเป็นที่จะต้องชำระ[3] แต่ทว่าหากซื้อที่ดินนี้ด้วยกับเงินที่ชำระคุมุสแล้ว หรือได้ซื้อหลังจากปีคุมุสได้ผ่านพ้นไปแล้ว หรือได้ซื้อหลังจากปีคุมุสและขายไปก่อนที่จะถึงปีคุมุสหน้า ก็ไม่จำเป็นจะต้องชำระคุมุสแต่อย่างใด ทว่าหากได้กำไรจากการซื้อขายที่ดินดังกล่าว หากหลงเหลือจนถึงปีคุมุสถัดไปจำเป็นที่จะต้องชำระคุมุสด้วย
 • ฮะดีษต่อไปนี้น่าเชื่อถือเพียงใด “อสุจิที่ปฏิสนธิในคืนอีดกุรบานจะเติบโตเป็นทารกที่มี 6 นิ้ว”?
  6000 ดิรอยะตุลฮะดีซ 2555/01/15
  ในบทฮะดีษที่ท่านนบี(ซ.ล.)สอนท่านอิมามอลี(อ.)เกี่ยวกับข้อพึงปฏิบัติและข้อพึงหลีกเลี่ยงของการร่วมหลับนอนท่านนบีกล่าวว่า “จงงดการร่วมหลับนอนกับภรรยาในคืนอีดกุรบานเนื่องจากอสุจิที่ปฏิสนธิในค่ำคืนนี้จะกำเนิดเป็นทารกที่มี 4 หรือ6นิ้ว”[1]ฮะดีษนี้นอกจากจะปรากฏในหนังสือฮิลยะตุลมุตตะกีนแล้วยังปรากฏในหนังสือญามิอุ้ลอัคบ้ารประพันธ์โดยตาญุดดีนอัชชะอีรีและหนังสือมะการิมุ้ลอัคล้ากประพันธ์โดยเราะฎียุดดีนฮะซันบินฟัฎล์เฏาะบัรซีอีกด้วยอย่างไรก็ตามในแง่สายรายงานจัดอยู่ในฮะดีษที่มีสายรายงานไม่ต่อเนื่องเมื่อพิจารณาเนื้อหาฮะดีษก็พอจะกล่าวได้ว่าการร่วมหลับนอนและการปฏิสนธิที่เกิดขึ้นในค่ำคืนอีดกุรบ้านนั้นถือเป็นหนึ่งในเหตุที่ทำให้ทารกพิการมีสี่หรือหกนิ้วแต่มิได้เป็นเหตุอันสมบูรณ์ของปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงยังเห็นได้ว่าเด็กบางคนที่ปฏิสนธิในค่ำคืนดังกล่าวมิได้พิการเสมอไปในทางกลับกันผู้ที่พิการมีสี่หรือหกนิ้วก็มิได้หมายความว่าปฏิสนธิในคืนอีดกุรบานทุกคนสรุปคือถึงแม้ว่าฮะดีษข้างต้นจะไม่มีความต่อเนื่องในแง่สายรายงานอีกทั้งไม่อาจจะฟันธงว่าการร่วมหลับนอนในคืนอีดกุรบานคือเหตุอันสมบูรณ์ของการพิการดังกล่าวแต่อย่างไรก็ดีสามารถถือเป็นข้อพึงระวังที่สำคัญได้เพื่อมิให้ประสบกับเหตุไม่พึงประสงค์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับทารก[1] قال رسول الله ص :".... یا علی لا تجامع مع أهلک فی لیلة الأضحى فإنه إن قضی بینکما ...
 • การลอกข้อสอบผู้อื่นโดยที่บุคคลดังกล่าวยินยอม จะมีฮุกุมเช่นไร?
  14103 สิทธิและกฎหมาย 2554/11/19
  ว่ากันว่าบรรดาฟะกีฮ์มีทัศนะเป็นเอกฉันท์ว่าการลอกข้อสอบถือเป็นฮะรอมดังที่หนังสือ “ประมวลคำถามของนักศึกษา” ได้ตั้งคำถามว่าการลอกข้อสอบมีฮุกุมอย่างไร? คำตอบคือทุกมัรญะอ์ให้ความคิดเห็นว่าไม่อนุญาต[1]หนังสือดังกล่าวได้ให้คำตอบต่อข้อคำถามที่ว่ากรณีที่ยินยอมให้ผู้อื่นลอกข้อสอบจะมีฮุก่มเช่นไร? มัรญะอ์ทุกท่านตอบว่า “การยินยอมไม่มีผลต่อฮุกุมแต่อย่างใด”[2] หมายความว่าฮุกุมของการลอกข้อสอบซึ่งถือว่าเป็นฮะรอมนั้นไม่เปลี่ยนเป็นฮะลาลด้วยกับการยินยอมของผู้ถูกลอกแต่อย่างใดเกี่ยวกับประเด็นนี้มีอีกหนึ่งคำถามที่ถามจากมัรญะอ์บางท่านดังต่อไปนี้คำถาม "หากนักเรียนหรือนักศึกษาสอบผ่านด้วยการลอกข้อสอบและได้เลื่อนระดับขั้นที่สูงขึ้นอันทำให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆกรณีเช่นนี้อนุญาตให้รับสิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้หรือไม่?”ท่านอายะตุลลอฮ์คอเมเนอี “การลอกข้อสอบถือว่าเป็นฮะรอมแต่กรณีที่บุคคลผู้นั้นมีความชำนาญและความเชี่ยวชาญในหน้าที่การงานที่เขาได้รับการว่าจ้างโดยที่เขาทำตามกฎระเบียบของการว่าจ้างอย่างเคร่งครัดการว่าจ้างและการรับค่าจ้างถือว่าถูกต้อง”ท่านอายาตุลลอฮ์ฟาฏิลลังกะรอนี “ไม่อนุญาตและไม่มีสิทธิรับสิทธิประโยชน์ใดๆที่ได้มาโดยการนี้”ท่านอายาตุลลอฮ์บะฮ์ญัต “จะต้องเรียนชดเชยวิชานั้น”ท่านอายาตุลลอฮ์ตับรีซี “การลอกข้อสอบคือการโกหกภาคปฏิบัตินั่นเองและถือว่าไม่อนุญาตส่วนผู้ที่กระทำเช่นนี้แล้วได้บรรจุเข้าทำงานที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทักษะพิเศษก็ถือว่าสามารถทำได้แต่หากเป็นงานที่ต้องใช้ทักษะที่ตนไม่มีก็ไม่อนุญาตให้รับผิดชอบงานนั้นท่านอายาตุลลอฮ์ศอฟีโฆลพอยฆอนี “การคดโกงไม่ว่าในกรณีใดถือว่าไม่อนุญาต”ท่านอายาตุลลอฮ์มะการิมชีรอซี “ในกรณีที่มีการลอกข้อสอบในหนึ่งหรือสองวิชาแม้ว่าถือเป็นการกระทำที่ผิดแต่การรับวุฒิบัตรและการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่านั้นหรือรับงานด้วยกับวุฒิบัตรดังกล่าวถือว่าอนุญาต”ท่านอายาตุลลอฮ์ซิซตานี “เขาสามารถใช้ได้แม้นว่าการกระทำของเขา (การลอกข้อสอบ) ถือว่าไม่อนุญาต”
 • การปรากฏกายชั้นศุฆรอเป็นหัวข้อหนึ่งในหลักมะฮ์ดะวียัตหรือไม่?
  5166 เทววิทยาดั้งเดิม 2555/03/07
  การปรากฏกายชั้นศุฆรอเป็นสำนวนที่เกี่ยวโยงกับการเร้นกายขั้นศุฆรอ ซึ่งต้องการจะสื่อว่า ในเมื่อท่านอิมามมะฮ์ดี(อ.)เคยมีการเร้นกายขั้นศุฆรอ(เล็ก)ก่อนการเร้นกายขั้นกุบรอ(ใหญ่) ก็ย่อมจะมีการปรากฏกายชั้นศุฆรอก่อนจะปรากฏกายขั้นกุบรอระดับโลกเช่นกัน อนึ่ง สำนวนดังกล่าวไม่มีพื้นเพจากฮะดีษใดๆ ...
 • ผมเป็นชาวฟิลิปินส์ ในสถานการณ์ที่ผมไม่สามารถไปหามุจตะฮิดคนใดคนหนึ่งได้ และในกรณีที่ผมไม่มั่นใจว่ามีผู้ที่เป็นซัยยิด (เป็นลูกหลานของท่านศาสดา (ซ.ล.) ที่เป็นผู้ยากไร้อาศัยอยู่ในประเทศของผมหรือไม่นั้น ผมจะต้องจ่ายคุมุสแก่ผู้ใด?
  5560 สิทธิและกฎหมาย 2555/02/05
  คำตอบที่ได้รับมาจากสำนักงานต่างๆของบรรดามัรยิอ์มีดังนี้สำนักงานท่านอายะตุลลอฮ์ซิซตานี–คุณสามารถที่จะแยกเงินคุมุสของท่านไว้และเก็บไว้ก่อนจนกว่าจะมีโอกาสที่จะนำเงินดังกล่าวไปมอบให้กับตัวแทนของท่านอายะตุลลอฮ์สำนักงานท่านอายะตุลลอฮ์มะการิมชีรอซี–สามารถจ่ายทางเว็บไซต์ของมัรญะอ์ดังกล่าวได้คำตอบของท่านอายะตุลลอฮ์ฮาดาวีย์เตหะรานีเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวคือคุณสามารถจ่ายทางอินเตอร์เน็ตได้โดยโอนเงินให้กับมุจตะฮิดหรือตัวแทนของท่านและทางที่ดีควรจ่ายให้กับผู้นำรัฐหรือตัวแทนของท่านในทุกกรณีไม่สามารถจ่ายเงินคุมุสให้กับผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่านหรือตัวแทนของท่านเสียก่อน ...
 • อะไรคือมาตรฐานความจำกัดของเสรีภาพในการพูดในมุมมองของอิสลาม
  5117 สิทธิและกฎหมาย 2553/12/22
  คำถามนี้ไม่มีคำตอบแบบสั้น โปรดเลือกปุ่มคำตอบที่สมบูรณ์ ...
 • ผมได้หมั้นหมายกับคู่หมั้นมานานเกือบ 10 ปี แล้วเราสามารถอ่านอักด์ชัรอียฺก่อนแต่งงานตามกฎหมายได้หรือไม่?
  5343 สิทธิและกฎหมาย 2555/04/07
  คำตอบจากบรรดามัรญิอฺตักลีดเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว ตามที่มีผู้ถามมา[1] ฯพณฯท่านอายะตุลลอฮฺ .. : 1. ฯพณฯ ท่านอายะตุลลอฮฺ คอเมเนอี : ด้วยการใส่ใจและตรวจสอบเงื่อนไขทางชัรอียฺแล้ว, โดยตัวของมันไม่มีปัญหาแต่อย่างใด 2.ฯพณฯ ท่านอายะตุลลอฮฺ ซิตตานียฺ : การอ่านอักด์นิกาห์กับหญิงสาวบริสุทธิ์ต้องขออนุญาตบิดาของเธอก่อน 3.ฯพณฯ ท่านอายะตุลลอฮฺ ซอฟฟี ฆุลภัยฆอนียฺ : การแต่งงานของชายผู้ศรัทธากับหญิงผู้ศรัทธา มีเงื่อนไขหลักหลายประการ (เช่น การได้รับอนุญาตจากผู้ปกครองของฝ่ายหญิงเป็นต้น) โดยตัวของมันแล้วไม่มีปัญหา แต่ถ้มีปัญหาอื่นจงเขียนคำถามมาให้ชัดเจน เพื่อจะได้ตอบไปตามความเหมาะสม 4.ฯพณฯ ท่านอายะตุลลอฮฺ มะการิม ชีรอซียฺ : ตามตัวบทกฎหมายของรัฐอิสลาม, การแต่งงานลักษณะนี้ไม่มีปัญหาแต่อย่างใด ...
 • ความแตกต่างระหว่างจริยธรรมกับจริยศาสตร์คืออะไร? สิ่งไหนครอบคลุมมากกว่ากัน? และการตีความเกี่ยวกับจริยศาสตร์กับจริยธรรมอันไหนครอบคลุมมากกว่า?
  19778 จริยธรรมทฤษฎี 2555/04/07
  คำว่า “อัคลาก” ในแง่ของภาษาเป็นพหูพจน์ของคำว่า “คุลก์” หมายถึง อารมณ์,ธรรมชาติ, อุปนิสัย, และความเคยชิน,ซึ่งครอบคลุมทั้งอุปนิสัยทั้งดีและไม่ดี นักวิชาการด้านจริยศาสตร์,และนักปรัชญาได้ตีความเกี่ยวกับจริยศาสตร์ไว้มากมาย. ซึ่งในหมู่การตีความทั้งหลายเหล่านั้นของนักวิชาการสามารถนำมารวมกัน และกล่าวสรุปได้ดังนี้ว่า “อัคลาก ก็คือคุณภาพทางจิตวิญญาณของมนุษย์ ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่มีความเหมาะสม หรือพฤติกรรมอันเหมาะสมของมนุษย์ที่ปฏิบัติในชีวิตประจำวันตน” สำหรับ ศาสตร์ด้านจริยธรรมนั้น มีการตีความไว้มากมายเช่นกัน ซึ่งในคำอธิบายเหล่านั้นเป็นคำพูดของท่าน มัรฮูม นะรอกียฺ กล่าวไว้ในหนังสือ ญามิอุลสะอาดะฮฺว่า : ความรู้ (อิลม์) แห่งจริยศาสตร์หมายถึง การรู้ถึงคุณลักษณะ (ความเคยชิน) ทักษะ พฤติกรรม และการถูกขยายความแห่งคุณลักษณะเหล่านั้น การปฏิบัติตามคุณลักษณะที่แตกต่างกันในการช่วยเหลือให้รอดพ้น หรือการการปล่อยวางคุณลักษณะที่นำไปสู่ความหายนะ” ส่วนการครอบคลุมระหว่างจริยธรรมกับศาสตร์แห่งจริยธรรมนั้น มีคำกล่าวว่า,ความแตกต่างระหว่างทั้งสองมีอยู่เฉพาะในทฤษฎีเท่านั้นเอง ดังนั้น บนพื้นฐานดังกล่าวนี้ ถ้าหากจะกล่าวว่า สิ่งไหนมีความครอบคลุมมากกว่ากันจึงไม่มีความหมายแต่อย่างใด ...
 • สรรเสริญ ยกย่อง และขอบคุณ แตกต่างกันอย่างไร?
  7742 เทววิทยาดั้งเดิม 2555/02/18
  ความหมายของสรรเสริญ ยกย่อง และขอบคุณ ในพจนานุกรมอรับและความหมายเฉพาะทางคือ:1. คำว่า “ฮัมด์” (สรรเสริญ) หมายถึงการสดุดีและสรรเสริญ[1] ส่วนความหมายเฉพาะทางก็คือ การกระทำที่เหมาะสม หรือคุณลักษณะดีเด่นที่กระทำโดยสมัครใจ
 • ฮุกุมของการขับร้องเพลงวันประสูติพร้อมกับการบรรเลง (ในงานเฉพาะสตรี)เป็นอย่างไร?
  5037 สิทธิและกฎหมาย 2554/09/11
  ในทัศนะของอิสลามเพลงบรรเลง[1]หรือการขับร้องที่มีลักษณะ“ฆินาอ์”ถือเป็นฮะรอมกล่าวคือไม่ว่าจะเป็นการร้อง, การแสดง, การฟังและการรับค่า

เนื้อหาที่มีผู้อ่านมากที่สุด

 • อะไรคือหน้าที่ๆภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีบ้าง?
  57344 สิทธิและกฎหมาย 2554/07/07
  ความมั่นคงของชีวิตคู่ขึ้นอยู่กับความรักความผูกพัน ความเข้าใจ การให้เกียรติและเคารพสิทธิของกันและกัน และเพื่อที่สถาบันครอบครัวจะยังคงมั่นคงเป็นปึกแผ่น อิสลามจึงได้ระบุถึงสิทธิของทั้งภรรยาและสามี ขณะเดียวกันก็ได้กำหนดหน้าที่สำหรับทั้งสองฝ่ายไว้ด้วย เนื่องจากเมื่ออัลลอฮ์ประทานสิทธิ ก็มักจะกำหนดหน้าที่กำกับไว้ด้วยเสมอ ข้อเขียนนี้จะนำเสนอหน้าที่ทางศาสนาบางส่วนที่ภรรยาพึงปฏิบัติต่อสามีดังต่อไปนี้:1. ...
 • ดุอาใดบ้างที่ทำให้ได้รับพรเร็วที่สุด?
  55089 จริยธรรมปฏิบัติ 2554/07/03
  มีดุอาที่รายงานจากอิมาม(อ.)หลายบทที่กล่าวขานกันว่าเห็นผลตอบรับอย่างรวดเร็ว แต่เนื่องจากไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาดุอาทั้งหมด ณ ที่นี้ได้ จึงขอกล่าวเพียงชื่อดุอาที่มีความสำคัญเป็นพิเศษดังต่อไปนี้1. ดุอาตะวัซซุ้ล2. ดุอาฟะร็อจ
 • กรุณานำเสนอบทดุอาเพื่อให้ได้พบคู่ครองที่เหมาะสมและเปี่ยมด้วยตักวา
  40355 จริยธรรมปฏิบัติ 2554/06/12
  ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีปัจจัยและเงื่อนไขจำเพาะตามที่พระเจ้าทรงกำหนดหากเราประสงค์สิ่งใดย่อมต้องเริ่มจากการตระเตรียมปัจจัยและเงื่อนไขเสียก่อนปัจจัยของการแต่งงานคือการเสาะหาและศึกษาอย่างละเอียดทว่าเพื่อความสัมฤทธิ์ผลในการดังกล่าวจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เพื่อทรงชี้นำการตัดสินใจและความพยายามของเราให้บรรลุดังใจหมาย.การอ่านบทดุอาต่างๆที่รายงานจากบรรดาอิมาม(อ)ต้องควบคู่กับความพยายามศึกษาและเสาะหาคู่ครองอย่างถี่ถ้วน. หนึ่งในดุอาที่เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะก็คือรายงานที่ตกทอดมาจากท่านอลี(อ)ดังต่อไปนี้: “ผู้ใดประสงค์จะมีคู่ครอง
 • ครูบาอาจารย์และลูกศิษย์(นักเรียนนักศึกษา)มีหน้าที่ต่อกันอย่างไร?
  37416 จริยธรรมปฏิบัติ 2554/11/14
  ผู้สอนและผู้เรียนมีหน้าที่ต่อกันหลายประการด้วยกันซึ่งสามารถจำแนกออกเป็นสองส่วนก. หน้าที่ที่ผู้สอนมีต่อผู้เรียนอันประกอบด้วยหน้าที่ทางจริยธรรมการอบรมและวิชาการ ข. หน้าที่ที่ผู้เรียนมีต่อผู้สอนอาทิเช่นการให้เกียรติครูบาอาจารย์ยกย่องวิทยฐานะของท่านนอบน้อมถ่อมตน ...ฯลฯ ...
 • ด้วยเหตุผลอันใดที่ต้องกล่าว อะอูซุบิลลาฮิ มินัชชัยฏอน นิรเราะญีม ก่อน บิซมิลลาฮิรเราะฮฺมานนิรเราะฮีม?
  36068 วิทยาการกุรอาน 2555/08/22
  หนึ่งในมารยาทของการอ่านอัลกุรอาน ซึ่งมีกล่าวไว้ในอัลกุรอาน และรายงานฮะดีซคือ การกล่าว อะอูซุบิลลาฮิ มินัชชัยฏอน นิรเราะญีม ก่อนที่จะเริ่มอ่านอัลกุรอาน หรือแม้แต่ให้กล่าวก่อนที่จะกล่าว บิซมิลลาฮิรเราะฮฺมานนิรเราะฮีม เสียด้วยซ้ำไป ด้วยเหตุผลที่ว่า บิซมิลลาฮิรเราะฮฺมานนิรเราะฮีม นั้นเป็นส่วนหนึ่งของอัลกุรอาน อย่างไรก็ตามการขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺ มิใช่แค่เป็นเพียงคำพูดเท่านั้น ทว่าสิ่งนี้จะต้องฝังลึกอยู่ภายในจิตวิญญาณของเรา ซึ่งต้องสำนึกสิ่งนี้อยู่เสมอตลอดการอ่านอัลกุรอาน ...
 • ก่อนการสร้างนบีอาดัม(อ) เคยมีการแต่งตั้งญินให้เป็นศาสนทูตสำหรับฝ่ายญินหรือไม่?
  32382 เทววิทยาดั้งเดิม 2554/06/12
  อัลกุรอานยืนยันการมีอยู่ของเหล่าญินรวมทั้งได้อธิบายคุณลักษณะบางประการไว้ถึงแม้ว่าข้อมูลของเราเกี่ยวกับโลกของญินจะค่อนข้างจำกัดแต่เราสามารถพิสูจน์ว่าเหล่าญินเคยมีศาสนทูตที่เป็นญินก่อนการสร้างนบีอาดัมโดยอาศัยเหตุผลต่อไปนี้:1. เหล่าญินล้วนมีหน้าที่ทางศาสนาเฉกเช่นมนุษย์เราแน่นอนว่าหน้าที่ทางศาสนาย่อมเป็นผลต่อเนื่องจากการสั่งสอนศาสนาด้วยเหตุนี้จึงมั่นใจได้ว่าอัลลอฮ์ทรงเคยแต่งตั้งศาสนทูตสำหรับกลุ่มชนญินเพื่อการนี้2. เหล่าญินล้วนต้องเข้าสู่กระบวนการพิพากษาในวันกิยามะฮ์เฉกเช่นมนุษย์เราซึ่งโดยทั่วไปแล้วก่อนกระบวนการพิพากษาทุกกรณีจะต้องมีการชี้แจงข้อกฏหมายจนหมดข้อสงสัยเสียก่อนและการชี้แจงให้หมดข้อสงสัยคือหน้าที่ของบรรดาศาสนทูตนั่นเอง
 • เนื่องจากอัลลอฮฺทรงรอบรู้เหนือโลกและจักรวาล ฉะนั้น วัตถุประสงค์การทดสอบของอัลลอฮฺคืออะไร?
  26676 เทววิทยาดั้งเดิม 2554/03/08
  ดังที่ปรากฏในคำถามว่าการทดสอบของอัลลอฮฺไม่ได้เพื่อการค้นหาสิ่งที่ยังไม่รู้เนื่องจากอัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงปรีชาญาณเหนือทุกสรรพสิ่งแต่อัลกุรอานหลายโองการและรายงานที่ตกมาถึงมือเรากล่าวว่าการทดสอบเป็นแบบฉบับหนึ่งและเป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่วางอยู่บนแบบฉบับอื่นๆอันได้แก่การอบบรมสั่งสอนการชี้นำโดยรวมของพระเจ้าอัลลอฮฺ
 • ปีศาจ (ซาตาน) มาจากหมู่มะลาอิกะฮฺหรือญิน ?
  26120 การตีความ (ตัฟซีร) 2553/12/22
  เกี่ยวกับคำถามที่ว่าชัยฎอนเป็นมะลาอิกะฮฺหรือญินมีมุมมองและทัศนะแตกต่างกันแหล่งที่มาของความขัดแย้งนี้เกิดจากเรื่องราวการสร้างนบีอาดัม (อ.) เนื่องจากเป็นคำสั่งของพระเจ้ามวลมะลาอิกะฮ์ทั้งหลายจึงได้กราบสุญูดอาดัมแต่ซาตานไม่ได้ก้มกราบบางคนกล่าวว่าชัยฎอน (อิบลิส) เป็นมะลาอิกะฮฺ, โดยอ้างเหตุผลว่าเนื่องจากโองการอัลกุรอานกล่าวละเว้น, อิบลิสไว้ในหมู่ของมะลาอิกะฮฺ (มะลาอิกะฮ์ทั้งหมดลดลงกราบยกเว้นอิบลิส) ดังนั้นอิบลิส
 • อายะฮ์ إِذا مَا اتَّقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَ آمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَ أَحْسَنُوا وَ اللَّهُ یُحِبُّ الْمُحْسِنین การกล่าวซ้ำดังกล่าวมีจุดประสงค์ใด?
  25951 การตีความ (ตัฟซีร) 2555/02/07
  ในแวดวงวิชาการมีความเห็นแตกต่างกันในเรื่องการย้ำคำว่าตักวาในโองการข้างต้นบ้างเชื่อว่ามีจุดประสงค์เพื่อให้เล็งเห็นความสำคัญของประเด็นเกี่ยวกับตักวาอีหม่านและอะมั้ลที่ศอลิห์
 • เมื่ออัลลอฮฺ มิทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายจากสิ่งใดทั้งหมด, หมายความว่าอำนาจของพระองค์ได้ถ่ายโอนไปสู่วัตถุปัจจัยกระนั้นหรือ?
  24125 รหัสยทฤษฎี 2555/05/17
  ใช่แล้ว การสร้างจากสิ่งไม่มีตัวตนมีความหมายตามกล่าวมา, เนื่องจากคำว่า ไม่มีตัวตน คือไม่มีอยู่ก่อนจนกระทั่งอัลลอฮฺ ทรงสร้างสิ่งนั้นขึ้นมา รายงานฮะดีซก็กล่าวถึงประเด็นนี้ไว้เช่นกันว่า อำนาจสัมบูรณ์ของพระเจ้า มีความเป็นหนึ่งเดียวกันกับคุณลักษณะอื่นของพระองค์ ซึ่งเกินเลยอำนาจความรอบรู้ของมนุษย์ เนื่องจากสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหลายได้ถูกสร้างขึ้นมา จากสิ่งไม่มี ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วสรรพสิ่งถูกสร้างทั้งหลาย เปรียบเสมือนภาพที่ถ่ายโอนอำนาจสัมบูรณ์ของพระเจ้า เราเรียกนิยามนี้ว่า “การสะท้อนภาพ”[1]ซึ่งในรายงานฮะดีซได้ใช้คำว่า “การเกิดขึ้นของคุณลักษณะ” : อัลลอฮฺ (ซบ.) ทรงเป็นพระผู้อภิบาลของเราที่มีความเป็นนิรันดร์ ความรอบรู้คือ อาตมันของพระองค์ ขณะที่ไม่มีความรอบรู้อันใด การได้ยินคืออาตมันของพระองค์ ขณะที่ไม่มีการได้ยินใดๆ การมองเห็นคือ อาตมันของพระองค์ ขณะที่ไม่มีการมองเห็นอันใด อำนาจคืออาตมันของพระองค์ ขณะที่ไม่มีอำนาจอันใด และเนื่องจากพระองค์คือ ผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลาย ทำให้สิ่งเหล่านั้นมีและเป็นไป ความรู้ของพระองค์ได้ปรากฏบนสิ่งถูกรู้จักทั้งหลาย การได้ยิน ได้ปรากฏบนสิ่งที่ได้ยินทั้งหลาย การมองเห็นได้ปรากฏบนสิ่งมองเห็น และอำนาจของพระองค์ ...