Gelişmiş Arama
Ziyaret
15508
Güncellenme Tarihi: 2011/08/30
Soru Özeti
Mümkünse nur suresinin 30 ve 31. Ayetlerini açıklayınız. Yani bu iki ayet hakkında zikredilen tefsirleri açıklayınız. Elimde bir araştırma var bu araştırmamda açıklamanıza ihtiyacım var.
Soru
Mümkünse nur suresinin 30 ve 31. Ayetlerini açıklayınız. Yani bu iki ayet hakkında zikredilen tefsirleri açıklayınız. Elimde bir araştırma var bu araştırmamda açıklamanıza ihtiyacım var.
Kısa Cevap

Bu iki ayet İslam’da kadınların hicabı ve örtünmeleri ve örtünmelerinin haddi hakkındadır. “Tefsiri nümüne” farklı tefsirlerin özeti ve onların bir alıntısı konumda olduğu itibariyle bu iki ayetin tefsirini söz konusu tefsirde yapılmış açıklamayı burada zikrediyoruz.

Ayrıntılı Cevap

Çok değerli bir tefsir kitabı olan “tefsiri nümüne”de bu iki ayetin tefsiri hakkında şöyle zikredilmiştir: ““Kâfi” adlı hadis kitabında birinci ayetin nüzul sebebi hakkında İmam Bakır’dan (a.s.) şöyle nakledilmiştir: “Ensarlardan bir genç bir yoldan yürürken bir kadınla karşılaşıyor. – o dönemde kadınlar örtülerini kulaklarının arkasına atıyorlardı- (bu durum tabii olarak kadınların boyunlarının ve sinelerinin bir kısmının açıkta kalmasına neden olurdu). O kadının çehresi o gencin dikkatini üzerine çekti. Genç o kadını gözleriyle takip ediyor. Kadının yürümesiyle gençte gözleriyle onunla yürüyor ve ona beraberlik ediyor. Bu haletle genç dar bir sokağa giriyor. Bu dar sokakta bile genç o kadına gözlerini dikmiş haliyle yürüyor. Bu esnada genç farkında olmaksızın ani bir şekilde yüzü duvara çarpıyormuş. Duvarın üzerinde var olan keskin bir kemik veya bir şişe parçası gencin burnunu yarıyor. Kadın gidip kayıp olduktan sonra genç adam kendine geliyor ve burnunun yarıldığını ve dolayısıyla kanın akıp göğsünden cari ve elbisesine bulaştığını fark ediyor. (genç bu durumu fark eder etmez çok rahatsız oluyor). Kendi kendine Allaha yemin ederim Peygamberin (s.a.a.) yanına gidip bu olayı olduğu şekilde kendisine anlatacağım şeklinde karar alıyor. Peygamberin (s.a.a.) yanına vardığında Allah Resulü (s.a.a.) kendisine; ne olmuş diye sordu?

Genç gerçekleşen macerayı olduğu gibi Peygamber (s.a.a.) için anlatıyor. Peygambere Allahın vahyini getiren Cebrail (a.s.) bu esnada iniyor ve Peygambere (s.a.a.) bu ayeti kerimeyi “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar. Bu davranış onlar için daha nezihtir. Şüphe yok ki, Allah onların yaptıklarından hakkıyla haberdardır” sunuyor.

Tefsir: Göz Zinası Ve Hicapsızlıkla Savaşmak:

Bu sure aslında iffet, namuslu olma ve cinsel sapıklılıklardan temizleme konularını içeren bir suresidir. Bu perspektifle içermiş olduğu konuları belli bir insicam ve düzene içindedir. Bakmak, göz zinası ve hicap bağlamındaki konumuzla alakalı açıklanan hükümler de kâmilen bu konuyla irtibatlıdır. Bu konunun namus bağlamındaki töhmetler konusuyla irtibatlı olduğu da kimseden kapalı değildir.

İlkin şunu söylüyoruz:  Mümin erkeklere, gözlerini (namahrem olan kadınlara ve bakılması haram olan şeylerden) sakındırsınlar ve ırzlarını korusunlar de. “Mü’min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar”.

Ayeti kerimede “yağuddu” kelimesi etimolojik olarak “ğadd” (hazz veznindedir). “Ğadd” kelimesi asıl itibariyle eksik ve noksanlık anlamındadır. Birçok yerlerde ses tonunu ve bakmayı kısaltmak için kollanılıyor. Buna binaen ayeti kerime müminlere gözlerini kapatsınlar demiyor. Belki bakışlarınızı(n alanını) kısaltınız (daraltınız) diyor. Bu tabir çok ince ve latiftir. Zira eğer ayeti kerime insana, namahrem bir kadınla karşılaştığında gözlerini kâmil bir şekilde kapatmasını emretmiş olsaydı insan yoluna devam edemezdi veya o esnada meşgul olduğu kendiişlerini yapamaz hale gelirdi. Ama eğer namahrem kadının yüzüne ve bedenine yönelik olan bakışını kesip önüne bakarsa adeta bakışlarını kısaltmış alanının daraltmış olur ve haram olan sahneyi tamamen görme alanından uzaklaştırmış oluyor.

Kuranı kerim, bakışlarının nelerden eksiltmesine işaret etmemesi ve bunların neler olduğunu belirtmemesi de dikkat çekicidir. (Istılahça fiilin taalluk ettiği şey ayette hazfedilmiştir) ta ki umuma delil olmuş olsun. Yani yapılan bu hazıfla bakılması haram olan her şeyden gözlerin kısıtılması gerekli olduğu ifade edilmiştir.  

Ayetlerin akışına özellikle hicap meselesi hakkında konuşan bir sonraki ayete dikkat edildiğinde çok açık bir şekilde namahrem olan kadınlara bakılmasının haram olduğu anlaşılmaktadır. Yukarıda aktarılmış olan nüzul sebebi de bu konuyu teyit etmektedir.

Yapılan açıklamadan şu nokta anlaşılmış ve açıklanmış oldu; Yukarıdaki ayetin dolaylı anlamı şu değildir ki erkekler kadınlara bakma noktasında konsantre olmasınlar, dolayısıyla bakmaları konsantre şeklinde olmazsa bakmaları caizdir. Bilakis ayetin maksadı şudur: İnsan bakarken genelde geniş bir alanı gözetiminin alanına alır. Gözlerinin kapsadığı alanın içine namahrem bir kadın girdiği zaman,  namahrem kadın onun görme alanının dışına çıkacak şekilde gözlerini ayarlamalıdır. Yanı ona bakmamalı ama kendi yolunu ve gideceği güzergâhı görsün ve yoluna devam etsin. Daraltma ve kısaltma anlamında olan “Ğad” daraltma ve kısaltma anlamındadır olduğundan maksatta işte budur, (dikkat edilmeli).

Yukarıdaki ikinci düstur “namusu” koruma meselesidir.

Arapçadaki “ferc” şeklindeki kelimenin anlamı “yarık” ve iki şeyin arasındaki fasıla anlamındadır. Ama bu gibi yerlerde avrattan kinayedir. Biz Farsçada bu kinaye şeklindeki anlamını muhafaza etmek için “damen” (etek) (ırz ve namus) kelimesini kollanıyoruz.

“Ferc”ini (namusunu) korumaktan maksat hadislerde anlatıldığı üzere onu kapatarak başkalardan gizletip ona bakılmasını engelle ve bu yöntemle onu koru anlamındadır. İmam-i Sadıktan (a.s.) nakledilmiş bir hadisi şerifte şöyle denilmektedir: “Kendisinde “fercinizi koruyun” ifadesi bulunan kuranı kerimdeki tüm ayeti Şerifeler, “zinadan kendinizi, namusunuzu koruyun” anlamını kast etdilmiş, ancak bu ayet hariç. Zira bu ayette zikredilen “ferc”den maksat başkasına bakmaktan kendini koruyunuz anlamındadır”.

Neden İslam dini insanlarda birçoğunun istek ve arzularıyla uyumlu olan bu işi yasaklamış şeklinde bir soru insanların zihnine gelebildiği için ayetin sonunda “bu onlar için daha nezihtir” şeklinde bir ibare kollanılmıştır. Sonra ayeti kerime bakışlarını nefsanî arzularla karıştırılarak bulandırmış ve bu bakışlarımız ihtiyarımız dışında gerçekleşiyor şeklinde bu fiillerini meşrulaştırmak isteyen kimseleri uyarmak için “Allah yaptıklarınızdan haberdardır” denilmiştir.

Bir sonraki ayet kadınların bu bağlamdaki vazifelerini açıklıyor: İlkin: Kadınların vazifeleri de erkeklerin vazifeleriyle aynı olduğuna işaret ediyor: “İmanlı kadınlara gözlerinizi (namahrem olan kimselere bakmaktan) sakındırsın ve ırzlarını korusunlar denilmektedir. “Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar, ırzlarını korusunlar”. Bu nedenle göz zinası (namahreme bakmak) erkek için haram olduğu gibi kadınlar için de haramdır. Diğerlerinden korumak için avret yerlerini kapatmak erkekler için zorunlu ve vacip olduğu gibi kadınlar için de zorunlu ve vaciptir. Sonra kadınların özelliklerinden olup onlara has olan hicaba da üç cümle de işaret etmektedir:

1- Onlar doğal olarak dışarıda ve aşikâr olan zinetler hariç kendi diğer ziynetlerini dışarı vermemeliler. “(tabii olarak) zahir olan kısım hariç zînetlerini göstermesinler”. Kadınların kapatmalarını gereken zinetin ve dışarıda bırakmasında ruhsat olan zinetin hangi zinet olduğu bağlamında tefsirciler arasında söylenen sözler çok ve farklıdır. Bazıları gizli zineti tabii ve doğal (kadının fiziksel güzelliği) zinet anlamında almışlar. Oysaki “zinet” kelimesi bu anlamda çok az kollanılmıştır. Bir başka kısım müfesirler zineti “zinet yeri” anlamında almışlar. Zira küpeler ve bilezikler gibi zinetlerin kendilerini göstermekte sakınca yoktur. Yasaklık diye bir şey söz konusu ise zinetlerin takıldığı yerlere aittir. Yani küpelerin takıldığı kulaklar, bileziklerin takıldığı kollar ve gerdanlığın takıldığı boynunun kendisidir. Bir diğer kısım tefsirciler zineti “zinetin aletleri” anlamında olduğunu söylemişlerdir. Bundan zinetlerin beden üzerinde olduğu haletteki durumu kastetmişler. Tabiidir bu durumda bu zinetlerin gösterilmesi zinetlerin takılı olduğu bedenin göstermesi anlamındadır. (Son iki tefsir meseleye giriş noktasında farklı iki yol olsa bile netice itibarıyla aynıdır). Doğrusu şudur ki biz ayeti önyargılardan arî ve ayetin zahiri şekline uygun tefsir etmeliyiz. Ayetin zahiri manası üçüncü manadır. Buna binaen kadınlar normal halette kapalı olan zinetlerini gösterme hakkına sahip değildirler. Zinetlerin takılı olduğu organları göstermezlerse bile. Bu nedenle adi ya çadır (manto) gibi elbiseler altında gizli olan has zinet elbiselerini gösterme hakkına sahip değildirler. Zira kuranı kerim bu tür zinetlerin dışarı vermelerini yasaklamıştır.

Ehlibeyt İmamlarından (a.s.) nakledilen farklı ve birçok hadislerde de bu anlam anlaşılmaktadır. Batın zineti “kalade (gerdanlık), “damlec” (bileklere takılan bilezik) “halhal” (Arap kadınlarının ayaklarının bileklerine taktıkları zinet) şeklinde tefsir edilmiştir. Diğer birçok hadislerde zahiri zinet yüzük, sürme ve benzer zinetler şeklinde tefsir edildiği için batını zinetten maksadın da gizli ve kapalı zinetlerin olduğunu anlıyoruz. (dikkat ediniz).

2- Ayeti kerimede zikredilen ikinci hüküm şudur: Onlar kendi başörtülerini göğüslerini kapatacak şekilde örtmeleri gerekir. “Başörtülerini ta yakalarının üzerine kadar salsınlar”.

Ayetteki “humur” hicap vezninde olanlar “himar”ın cemidir. Asıl itibarıyla örtü anlamındadır. Ama genelde kadınların onunla başlarını örttükleri şeye (başörtüsüne) deniliyor.

“Ciyup” (gayb vezninde olan) “ceyb”in cemi ve gömleğin yakası anlamındadır. Ona gariban deniliyor. Bazen de sinenin üst kısımlarına da gömleğin yakasının oralara geldiği için deniliyor.

Bu cümleden anlaşılan şu: Kadınlar ayet daha inmeden önce başörtülerinin kenarlıklarını omuzlarının üzerine veya arkaya doğru saldıkları istifade ediliyor. Öyle ki onların boyunları ve sinelerinin bir kısmı dışarıda kalıveriyordu. Kuranı kerim örtülerinizi sinelerinizi kapatacak şekilde örtünün emrini veriyor. Ta ki hem boyunlarını hem görünen sine kısımlarını kapatılmış olsun. (daha önce aktardığımız ayetin nüzul sebebinden de bu anlaşılmaktadır).

3- Ayette zikredilen üçüncü hüküm kadınların aşikâr edebilecek zinetleri hakkındadır. Bu hüküm aşağıdaki ibarelerle beyan edilmiştir. Onlar (on iki yer hariç) zinetlerini aşikar etmemelidirler. Zinetlerini açabilecekleri on iki yer şunlardır:

1-  Kendi kocaları için, (illa li buuletihinne).

2-  Kendi babaları için, (ev abaihinne).

3-  Kocalarının babaları için (kayınpeder), (ev abaibuuletihinne).

4-  Kendi çocukları için, (ev ebnaihinne).

5-  Kendi kocalarının çocukları (üvey çocukları) için, (ev ebnai buuletihinne).

6-  Kendi kardeşleri için, (ev ihvanihinne).

7-  Kendi kardeşlerinin çocukları için, (ev beni ihvanihinne).

8-  Kendi bacılarının çocukları için, (ev beni ehavatihinne).

9-  Müslüman kadınlar için, (ev nisaihinne).

10-           Kendi köleleri (cariyeleri) için, (ev ma meleket eymanuhunne).

11-           Kadınlara meyilli olmayan yaşlı ve çocuklar için, (cinsel meyillere sahip olmayan sefih ve ebleh kimseler) için, (ev et-tabiine gayri ulil-irbeti miner-rical).

12-           Kadınların avretlerinden (cinsel şeylerden) bihaber olanlar için, (evi’t-tiflil-lezine lem yezharu ala avrati’n-nisai).

4- Ayeti kerime dördüncü hükmü şöyle beyan ediyor: “onlar yolda yürürlerken gizli zinetlerinin var olduğunu belirleyecek şekilde (ayaklarına takılı ayak bileziklerinin var olduğunu aşikâr edecek şekilde) kendi ayaklarını yere vurarak yürümesinler” (Gizledikleri zinetler bilinsin diye ayaklarını yere vurmasınlar).

Onlar iffet kuralına riayet etme ve erkeklerin kalplerinde şehvetin alevlerini alevlendirecek davranışlardan sakınmalıdırlar. Zira bu davranışları sebebiyle kalplerinde alevlenecek şehvet alevleri insanları iffet caddesinden çıkarıp onları yanlış ve inhirafa sürükleme olanağı söz konusudur. Kadınlar öylesine dakik ve zor almalılar ki hatta ayaklarına bağlamış oldukları ayak bileziklerinin sesi yabancı erkeklerin kulaklarına gitmeyecek şekilde dikkatli ayaklarını yere koymalılardır. Bu İslam dininin bu bağlamda ne kadar ince düşündüğüne bir delildir.

Sonuç itibariyle ayeti kerime bütün müminleri; erkek ve kadınlarını genel bir şekilde tövbe etmeye davet ediyor ve şöyle buyuruyor: “hepiniz Allaha dönün ki kurtuluşa eresiniz” (Ey mü’minler, hep birlikte tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz).

Eğer daha önce bu bağlamda aykırı işler yapmıştınız ise şimdi ise Allahın emirleri sizin için açıklığa kavuşmuş olmuştur. Hatalarınızdan tövbe ediniz. Kurtuluş için Allaha doğru gelin. Zira kurtuluşu sadece ve sadece onun kapısında bulabilirsiniz. Yolunuzun üzerinde çok tehlikeli kaygan yerler var olmaktalar. Onun lütfü olmaksızın onlardan korunmak ve kurtulmak imkânsızdır. Kendinizi ona teslim ediniz. Doğrudur ki İslam’ın hükümleri gelmeden önce bu tür işler bağlamında günahın bir anlamı yoktu. Ama cinsel kirliliklere ilişkin bazı konuların bir yönü aklani olduğunu biliyoruz. Istılahen aklın bağımsız olarak anlayabildiği “müstekillati akliye” şeklinde olduğunu biliyoruz. Ki buralarda yalnız aklın derk etmesi, sorumluluğu getirmek için yeterlidir.

Nükteler:

1-   Hicabın felsefesi:

Şüphesiz bazılar çağımıza çıplaklık ve cinsel özgürlük çağı ismini vermişler ve Batılılaşma düşüncesine duçar olmuş bazı kimseler kadının kayıtsız kalması onun özgürlüğü şeklinde tefsir etmişler. Bu düşünceye duçar olmuş kimselerin var olduğu bu dönemde hicaptan konuşmak kendilerini rahatsız eder. Bu konudan bahsetmek onları hoşnut etmediğini biliyoruz. Bazen de hicaptan konuşmak bu tür insanlar için çok eskilere ait olan bir efsane şeklindedir. Ama kadınlar bağlamında var olan bu kayıtsız ve şartsız şeklinde olan özgürlüklerin getirmiş olduğu hesapsız ve kontrol edilmeyecek denli fesatlıklar, artık bu sözlere kulak vermek ve duymak isteyen bazı kimselerini ortaya çıkardığını da görmekteyiz.

Elbette İslami ve mezhepsel muhitlerde özellikle İran İslam Cumhuriyeti’nin inkılâbı gerçekleştikten sonra İran muhitinde bu bağlamda birçok mesele çözüldü ve bu bağlamda var olan soruların çoğuna kani edici ve yeterli cevaplar verildi. Ama konunun önemliliği bu konunun daha geniş ve daha dakik bir şekilde konu edilmesi icap eder.

Konu şudur: Acaba (çok özür dilerim) işitme, görme ve dokunma (cinsel ilişki kurmaksızın) gibi yollarla kadınlardan yararlanması her kes için olmalı ve kadınlardan bu tür yararlanmasının sağlanması için kendilerini çıplak edip her kesin ihtiyarine kendilerini sunmaları mı lazım yoksa bu tür yararlanmalar sadece ve sadece kendi kocalarına has olması mı gerekir? Asıl mesele şu: Acaba kadınlar kendi fiziksel boyutlarını başkalarına göstermeleri için sonsuz bir yarış içine girerek erkeklerin kirli hava heveslerini ve şehvani duygularını tahrik etmekle meşgul olmaları mı lazım? Yoksa bu durumlar toplumsal hayattan uzaklaştırılıp evlere ve karı kocaya has alanlara sevk edilmesi mi gerekir? İslam dini ikinci şıkka ve programa taraftardır. Hicap ve kadının örtünmesi ikinci şıkkın tahakkuku için İslam dini tarafından alınmış bir önlem ve sunmuş programlardan bir programdır. Oysa Batılılar ve Batılılaşmak isteyen hava ve heveslerine mahkûm olan kimseler birinci programa taraftadırlar. İslam dini cinsel ilişki, göz, duyu ve dokunma yoluyla kadından alınan cinsel lezzetler kocalara has olduğunu savunur. Kadından bu tür lezzetlerin alınması kocalara hastır. Kocalar haricindeki kimselerin bu tür yollarla kadınlardan lezzet almalarını haram kılmış. Zira bu tür durumlar camianın içine taşındığı zaman camianın kirliliğine ve bozuşmasına kaynaklık yapar. Yukarıdaki ayette var olan şu cümle “zalike ezka lekum = bu sizler için daha nazihtir” işte buna işarettir.

Hicabın felsefesi gizli ve kapalı değil bilakis çok açıktır. Zira:

1-  Kadınların çıplaklıkları tabii olarak güzelleştirmek, makyaj ve saire haletleri beraberinde getiriyor. Yani kadınlar kendilerini güzelleştirerek çıplak ederler. Onların bu durumu erkekleri özellikle gençleri daimi bir tahrike sürükler. Bu tahrik o denlidir ki gençlerin sinir sistemini bozacak ve psikolojik hastalıklarına neden olacak şekilde heyecanları meydana getirir. Bu heyecanlar bazen ruhsal hastalıklara kaynaklık yapıyor. İnsanın sinir sistemi heyecanlar yükünü ne kadar taşıyabilir ki? Psikiyatrlar ve ruhsal hastalıkların uzmanları daimi heyecanlar hastalıklara neden olacaklarını söylemiyorlar mı?

Özellikle insanda var olan cinsel duygu insanda en köklü ve en güçlü bir duyu olduğuna dikkat ettiğimizde bunun faturasının ne kadar daha ağır olacağını daha net bir şekilde anlayabiliyoruz. Tarih boyunca bu duyunun öldürücü ve büyük ve korkunç cinayetlere kaynaklık yaptığına şahidiz. Bu duyunun kaynaklık ettiği cinayetler o denli ağır olmuştur ki hakkında aşağıdaki şu sözü söylemek hiçte abartı değildir: “Tarihte gerçekleşmiş hiçbir önemli hadise bulamazsın ki kadının ayağı içinde olmasın”. Bunları dikkate aldığımızda çıplaklık yoluyla bu duyuya vurgu yapmak ve bu yolla onu uyandırmak ateşle oynamak anlamında değil mi? Acaba bu iş rasyonel midir?

İslam dini Müslüman kadın ve Müslüman erkeklerin sakin ve huzur içinde olan bir ruha, sağlam ve salim sinir sistemine, pak ve temiz kulak ve göze sahip olmalarını diliyor. İşte hicabın felsefesi ve hikmetlerinden bir tanesi budur.

2-  Kesin ve istatistik rakamlar şunu göstermektedir ki dünyada çıplaklığın ve hicapsızlığın fazlalaştığı oranda boşama olayları ve aile yuvalarının dağılması da o oranda dünyada sürekli fazlalaşmaya yönelik olmuştur. Zira “görülen her şeyi yâd eder kalp”. Buradaki kalp hava hevestir. Yani isyankâr olan hava hevesler ne istese pahası ne olursa olsun peşine düşer. Bu nedenler her gün bir kalbi, başka bir kalbe yöneltir ve ona bağlarken diğer bir kalpten de vedalaşıyor.

Hicabın bulunduğu (ve İslam’ın diğer emirlerinin uygulandığı) muhitlerde karı koca birbirine aittirler. Hissiyat ve duyguları, aşk ve Atifeleri kendilerine mahsustur.

Ama “çıplaklığın özgür olduğu pazarlarda” ki burada adeta kadınlar (en azında cinsel ilişkiler dışındaki halette) herkes için ortak mal konumuna getirtirilmiştir. Artık burada koca karı için okunan mukaddes aktın bir anlamı söz konusu değildir. Aile yuvaları örümcek ağı gibi suratla dağılıyor ve çocuklar ana babasız kalıyor.

3-  Fuhuş’un yayıldığı ve gayri meşru çocukların sayısının artması hicapsızlığının en acı ve dertli neticelerinden birisidir. Sanıyoruz bunun istatistik rakamlarını vermeye gerek yok. Bunun delilleri özellikle Batı dünyasında kâmil bir şekilde açıktır. Bu açıklık o denli aşikârdır ki dile getirmeye bile gerek yok.

Biz fuhuş’un ve gayri meşru çocuklarının sayısının fazlalaşmasının asıl nedeni hicapsızlığa münhasır olduğunu, sömürgecilerin ve tahrip edici siyasi meselelerin bunda hiç etkisinin olmadığını söylemiyoruz. Bilakis etkili amillerden birisinin çıplaklık ve hicapsızlık olduğunu söylüyoruz.

Fuhuş’un ve ondan daha kötüsü gayri meşru çocukların var olması, insani toplumlarda türlü cinayetlerin gerçekleştiğini ve gerçekleşmekte olduğuna dikkat ettiğimizde bu meselenin tehlikeli boyutlarının ne kadar daha net olduğu daha açıktır…[1]  [1]Tefsiri nümüne”, c. 14, s. 436–445.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Kur’an’da erkeklerin kadınlardan üstünlüğünün söz konusu edilmesi kadının küçük düşürülüp erkeğin övünmesine sebep olmaz mı?
  55321 زن 2012/06/11
  Kur’an’ı Kerim’de erkeklerin kadınlardan üstün olma meselesi söz konusu edilmiştir. Bu meselenin ortaya konması erkeklerin bütün yönlerden kadınlardan daha üstün bilinmesi anlamında değildir. Birçok âlim ve tefsircilerin görüşüne göre, erkeklerin kadınlara nispetle üstün olmasının delili, erkeklerin sahip oldukları özellikler ve bu özellikler esasınca aile idaresinin sorumluluklarını tüm ...
 • Kadın vatan ve ikamet konusunda eşine mi tabidir?
  6319 Vatan 2012/03/12
  Taklidi mercilerin bu soruya vermiş oldukları cevaplar şöyledir: Yüce Rehberlik Makamı Ayetullah Hamanei: Acaba kadın vatan ve ikametgah bakımından kocaya mı bağlı? Cevap: Sırf zevce olmak, zorunlu olarak tabi olmaya sebep olmaz. Dolayısıyla, vatan seçiminde ve ikamet kastında kadın isterse kocasına ...
 • Her hafta Tahran'dan Cemkeran’a giden birinin Namazının hükmü nedir?
  5045 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/17
  Taklit Mercilerin geneli şöyle diyorlar: İşi yolculukla alakalı olmayan her ferdin namazı düzenli olarak yolculuk yapsa bile yolcu namazı hükmünde dir. [1]Yinede sorunuzu taklit mercilerin fetva bürolarına ...
 • Usul-u Kafi-i Şerif kitabının hadisleri, Kur’an-ı Kerim’i tesfir edebilirler mi?
  11200 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2010/08/14
  Usul-u Kafi-i Şerif kitabının yazarı olan muhaddis Muhammed b. Kuleyni (r.a) Şianın büyük fakihlerinden, İmamiyyenin muvassak muhaddisleriden ve İmam Mehdi’nin (a.s) Ğaybet-i Suğra döneminde yaşamış biridir. Diğer hadis kitaplarında olduğu gibi onda da bazı itibarı düşük hadisler olsa da ondaki rivayetlerin çoğu sahihtir.
 • İmam Ali’nin Zülfikar’ı şimdi nerededir?
  67324 تاريخ بزرگان 2011/10/30
  Zülfikar, Allah Resulü’nün (s.a.a) kılıcının adıdır.[1] Bu kılıcın bununla adlandırılması hakkında şöyle demişlerdir: Kılıcın arkasında insanın belkemiği gibi kısa ve uzun çıkıntılar bulunmaktaydı.[2] Zülfikar’ın macerası İslam’ın ilk yıllarındaki savaşlardan ...
 • Huzurun hakikatı nedir ve ona hangi yollarla ulaşılır?
  19047 Pratik Ahlak 2010/12/04
  Yaşamda sakinlik ve düşüncenin rahatlığı demek olan huzur, İslam’ın övdüğü güzel bir hakikattır. İslam ona ulaşmak için yollar koymuştur. İslamın öngördüğü huzura ulaşmanın yollarından bazıları şunlardır: Allah’ı anmak, hüsn-ü zan, kendine güven, uzun arzulara kapılmamak, evlenmek, yaşamda ve işlerde programlı olmak, geceden istirahat etmek için faydalanmak, siyah üzüm ...
 • Yer küre balık ve balıkta dişi bir ineğin üzerine mi kurulmuştur? Bu konunun beyan edildiği ve balık hadisi olarak meşhur olan hadisin senet ve şerhi nasıldır?
  9049 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/11/04
  Bahse konu olan hadis senet açısından sahihtir. Bazı âlimler belirtilen hadisi şerh etmiş, hadisin değişik boyutlarına değinmiş ve bu ilmi diyalogun bilimsel, fiziksel konularla ilgili olup yeryüzünün düzeninin sırlarını ve yeryüzündeki kimyasal maddeleri anlamaya dönük olduğunu belirtmişlerdir. Lakin genel olarak bu hadis varlık âlemi hakkındaki hakikatleri açıklamak ...
 • Anne ve babanın emir ve yasakları birbiriyle çakışırsa evladın görevi nedir?
  10424 Pratik Ahlak 2010/02/01
  Kur’an’da tevhide davet ve şirkten sakındırmadan sonra anne babaya saygı emredilmiştir. Onlar birbirlerinin tersi olan emirler verirse ve evlat her iki isteği yerine getiremezse bu konuda iki grup rivayet vardır. Bir grupta anneye iyilik ve ihsana öncelik tanınmış, diğer grup da evladın üzerinde en ...
 • Öldürmenin çeşitlerini ayrıntılarıyla anlatınız.
  5235 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/03/03
  Öldürme, çeşitli yönlerden kısımlara ayrılabilir. Aşağıda kısaca onlara değiniyoruz:1- Haklı ve haksız olarak öldürme.2- Öldürmenin ne zaman yapıldığı3- Öldürmenin idamla, silahla veya sopayla olması, yine taşlanmak ve diğer şekillerde cezaları yönünden gerçekleşmesi. 4- Öldürmenin kasıtlı, kasıtlıya ...
 • Bize karşı kötü davranışta bulunan akrabalarımızla sıla-i rahimimiz (ilişkilerimiz) nasıl olmalıdır?
  19553 Pratik Ahlak 2010/07/17
  Sıla-i rahim, soy akrabalığı olan yakınlarla ihsan ve lütufta bulunarak bağ kurmak demek olup herkesin yerine getirmesi gereken şer’i bir vazifedir. Sıla-i rahim yapmanın ömrün uzaması, güzel ahlaklı olmak, rızkın çoğalması gibi bir çok faydası vardır.Sıla-i rahimi bütün akrabalara (kadın, erkek, takvalı, takvasız, ...

En Çok Okunanlar

 • Acaba istimna (mastürbasyon) günah mıdır? Ondan kurtulmanın yolu nedir?
  444840 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2008/06/22
  İstimna (mastürbasyon) diye bilinen kendini tatmin etme büyük günahlardandır ve haramdır[i] ve ağır bir cezası vardır.İstimna ve kendini tatmin etmenin en güzel yolları pratik risalelerde şartları açıklanan evliliktir (daimi ve ya geçici). ...
 • Allah, kalbi kırılanın bedduasını kabul eder mi? Yoksa sadece hayır dualarına mı icabet eder?
  444475 Pratik Ahlak 2012/04/04
  Beddua dini öğretilerde olan bir şeydir. Örneğin Kur’an buyuruyor: ‘Kırılsın Ebu Lehebin elleri sakat olsun...’ Bir hadiste ‘Mazlumun bedduasından korkun! Çünkü onun bedduası göğe çıkar.’ diye buyurulmaktadır. Bu konuda ayet ve hadis çoktur. Ancak nasıl ki duanın kabul olma şartları varsa ve herkesin her duası kabul olmuyorsa, ...
 • Yağmur yağdığında dualar neden daha çok kabul olur?
  145584 Ahlak Felsefesi 2012/03/08
  Duanın zamanı için yapılan tavsiyelerden biri yağmurun yağdığı zamandır. Ayet ve rivayetler bunun genel nedeninin, yağmurun Allah’ın rahmetinin göstergesi olduğunu söylemekteler. Allah’ın rahmeti şu anda açıldığına göre duanın isticabetine daha fazla ümit bağlanılabilir. ...
 • Hz. Âdem (a.s) ve Havva’nı kaç tane çocukları vardı?
  138858 تاريخ کلام 2009/08/23
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Bedeninin bir kısmı (el, ayak veya baş vb.) yaralı ve bandajlı olan ve de suyun kendisine zararlı olduğu bir kimse, nasıl abdest, gusül ve teyemmüm alabilir?
  135490 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/12/19
  Yara ve kırığı bağladığınız (bandaj) ve yara ve benzeri şeylerin üzerine sürdüğünüz şey cebire olarak adlandırılır. Bununla alınan abdest ve gusle cebire abdest ve guslü denir. Taklit mercileri cebire abdesti hakkında şöyle demektedir: Eğer yara veya çıban veyahut kırık eldeyse, onun üzeri açıksa ve üzerine su dökmek zararlıysa, onun ...
 • İnsanın ölen yakınını rüyada görebilmesi için hangi duayı okumalı veya hangi ameli yerine getirmelidir?
  131740 Kur’anî İlimler 2012/03/14
  Misbah-ı Kef’ami adlı kitapta ölenleri rüyada görmek için yapılması gerekenler konusunda şunlar yazılıdır: ‘Masum İmamların bazı ashabının kitaplarında şöyle yazdıklarını gördüm: İnsan Peygamberlerden (a.s) veya Masum İmamlardan (a.s) birini, annesini, babasını veya herhangi birini rüyasında görmek istiyorsa Şems, Leyl, Kadir, Kafirun, İhlas, Felak ve Nas ...
 • Hz. Ali’nin (a.s) kaç tane çocuğu vardı? Çocukların ve annelerinin isimleri nedir?
  123595 Masumların Siresi 2011/04/13
  Şeyh Müfid, İrşad adlı eserinde Hz. Ali’nin (a.s) erkek ve kız olmak üzere on yedi çocuğunun olduğunu yazmıştır. O şöyle diyor: ‘Bir kısım Şii alimler diyorlar ki, Fatıma, Peygamberin (s.a.a) vefatından sonra Peygamberin Muhsin adını verdiği çocuğuna düşük yaptı. Onlara göre İmamın (a.s) on sekiz evladı vardı.’
 • Nazarı engellemek için üzerlik otu dumanını saçmanın dinî bir kanıtı var mıdır?
  121044 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/05/21
  Bazı hakikat ve gerçekleri anlamada insan aklı ve bilgisi yetersizdir. Nazar en azından bugüne kadar insan aklı ve bilgisinin ispat edemediği ve aynı şekilde onu reddetmeye dönük bir kanıt bulamadığı bir fenomendir. Kur’an ve rivayetleri içeren dinî metinlere müracaat ederek nazarı ispat eden deliller bulmak mümkündür. İnsan ...
 • Mukaddes Zebur hangi peygamberin ve hangi dinin kitabıdır?
  116071 Tefsir 2014/06/23
  Zebur Hazreti Davut’un (a.s.) kitabıdır. Allame Tabatabai “Andolsun, Zikir'den (Tevrat'tan) sonra Zebûr'da da, "Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır" diye yazmıştık”[1] ayeti kerimenin tefsirinde şöyle diyor: zahiren Zebur’dan maksat Hazreti Davut’a verilen kitaptır. Zira kur’an’nın başka bir yerinde Allah Teala şöyle buyuruyor: “Davut’a ...
 • Dualar, hangi şart ve durumlarda kesinlikle kabul edilmektedir?
  112928 Pratik Ahlak 2008/02/17
  Arapça bir kavram olan dua; seslenmek, çağırmak, birisine istekleri söylemek, onunla irtibat kurmak anlamına gelir. Terimsel olarak da; kulun Rabbine karşı elini ve tabii gönlünü açıp tazarru ve niyazda bulunması şeklinde tarif edilebilir. Öyleyse dua; küçük olanın büyük olana, hiçbir şeyi olmayanın sonsuz zenginlik sahibine, güçsüzün güçlüye, acizin kudret sahibine; ...