Gelişmiş Arama
Ziyaret
7181
Güncellenme Tarihi: 2010/05/29
Soru Özeti
Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında kaç kişi recim edilmiştir ve bu konu hakkında hangi muteber kitaplar mevcuttur?
Soru
Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında recim edilen kimselerin adları nedir, bu konu hakkında hangi muteber kitapta bilgi verilmiştir ve bu şahısları sayısı kaçtır?
Kısa Cevap

Recim hükmünün konusunun ispat edilmesi zor olması nedeniyle, böyle bir hüküm nadiren icra edilmektedir. Lakin Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında bu hükmün icra edilmesi ile ilgili bir takım tarihi veriler mevcuttur. Maız, Yahudi bir erkek ve kadın, Eslemi adındaki bir fert, Beni Gamıt kabilesinden bir kadın ve Cuheyne kabilesinden başka bir kadının recim edilmesi bunun numunelerindendir.

Ayrıntılı Cevap

Recim cezasına çarptırılmaya neden olan suçun ispatlanma şartları çok zor olduğundan pratikte bu ilahi haddi uygulamak nadiren gerçekleşmiştir. Lakin bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.a) zamanında bunun birkaç yerde uygulandığına dair tarihsel veriler mevcuttur. Bunun bazı numunelerine aşağıda işaret ediyoruz:

1. Maız b. Malik, Hz. Peygamberin (s.a.a) yanına gelerek zina yaptığını itiraf etti ve Hz. Peygamber (s.a.a) onu recim etmelerini emretti.[1]

2. Hadislerde belirtildiği üzere Hz. Peygamber (s.a.a) Yahudi bir erkek ve kadını zina ettiklerine dair kendi dinlerine mensup başka şahısların tanıklıklarından sonra recim etti.[2] (Yahudi şeriatı esasınca da bu bireylerin cezasının recim olduğu belirtilmelidir.)

3. Kazeruni Muntaki kitabında Hicri 9. yılın hadiselerini anlatırken bu yılda Hz. Peygamberin (s.a.a), Beni Gamıt kabilesinden bir kadını recim ettiğini aktarmıştır.[3]

4. Nakledildiği üzere Hz. Peygamber (s.a.a), Maız’ı itirafı üzere recim ettiği gibi, bu hükmü Beni Gamıt ve Cuheyne kabilelerinden iki kadın hakkında da itirafları üzere icra etmiştir.[4]

5. Cabir b. Semre şöyle nakleder: Ben Eslemi adındaki bir ferdin recim edildiği Cuma gününde Hz. Peygamberden (s.a.a) şöyle buyurduğunu duydum…[5]

Sorunuzun diğer bölümü hakkında şunu söylemeliyiz: Konusu Hz. Peygamber (s.a.a) zamanındaki recimlere özgü olan bir kitap bulmak zordur ve büyük ihtimalle böyle bir kitap mevcut değildir. Lakin konu hakkındaki tarihsel nakiller hadis ve tarih kitaplarında belirtilmiştir ve biz onlardan bazılarını size bildirdik. Bu konu fıkhi istidlali kitaplarda da incelenmiş ve etüt edilmiştir. Örneğin değerli Cevahiru’l-Kelam kitabına müracaat edebilirsiniz.[6] Yanı sıra eğer siz “er-Recm” kavramını “Camiu’l-Fıkh-ı Ehlibeyt” CD’sindeki mevcut fihristlerde tarayacak olursanız, dini düşünürlerin recim konusunu işledikleri başlıklara ulaşabilirsiniz. Son olarak şu noktaya dikkat edilmelidir: Zanlı, itiraf etmeyinceye dek konusu nadiren ispatlanabilen bu hükmün icrası ilk bakışta sert gözükebilir, lakin böyle bir suça bulaşmış bir şahıs tövbe ederse[7] ve ardından hüküm icra edilirse kendisinin günahı bağışlanır ve yeri cennet olur.[8]

 


[1]Kuleyni, Muhammed bin Yakup, Kâfi, c. 7, s. 185, hadis 5, Daru’lKutubu’l İslamiye, Tahran, 1365 h.ş.

[2]İhsai, ibniebi Cumhur, Avaliyu’lLeali, c. 1, s. 445, hadis 193, İntişaratıSeyyidu’ş Şüheda, Kum, 1405 h.k.

[3] Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’lEnvar, c. 21, s. 366, Müessesetü El- Vefa, Beyrut, 1404 h.k.

[4]Avaliyu’lLeali, c. 1, s. 441.

[5]Biharu’lEnvar, c. 36, s. 239, hadis 38.

[6] Necefi, Muhammed bin Hasan, Cevahiru’l Kelam fi şerhi Şeraiu’l İslam, c. 41, s. 318 – 323, Daruİhyau’tTurasu’l Arabi, Beyrut, çapı heftum.

[7]0000000, Tercüme ve şerhi Tebsiretu’lMuteallimin fi Ahkami’d Din, c. 2, s. 729; Marifet, Muhammed Hadi, Talik ve tahkik hovlu kitabı Gaza, s. 405; El- Mümini’lKummi, Muhammed, MebaniyiTahriru’l Vesile, c. 2, s. 139; Cevahiru’l Kelam fi şerhi Şeraiu’l İslam, c. 41, s. 581.

[8]Muhaddisi Nuri, Müstedreku’lVesail, c. 9, s. 120, hadis 10415, MüessesetüA’lulBeyt, Kum, 1408 h.k.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Mecusiler Kimlerdir?
  20064 Eski Kelam İlmi
  Arap dilinde Zerdüşt dinine mensup olanlar için kullanılan “Mecusi” kavramı, Yunancaya girdikten sonra “magus” şeklini alın kadim Farsçadaki “meguş” veya “megu” kavramından alıntılanmıştır. (İngilizcedeki magic kavramı bu kavramdan alıntılanmıştır). Bu kavram Arap diline girdikten sonra “Mecusi” şekline bürünmüştür. Mecusilerin dini olan Zerdüşt dini, kutsal kitaplar (Tevrat ve İncil) ile ...
 • Her insanın doğumuyla birlikte bir doğum gerçekleşecek şeklinde olan iddia doğru mudur?
  6570 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü)
  Her insanın doğumuyla bir başka doğum gerçekleşir bağlamında bir kaç rivayet nakil edilmiştir. Rivayetlerde nakil edildiğine göre Allah Teala İblise şöyle buyurmuştur: "Sana benzerini vermeden Adem’e çocuk vermem. Her insan doğar doğmaz şeytanı da doğar. (Yani) her insanın bir şeytanı vardır."[1]
 • “Elhemdu – lillah” ve “subhanellah” kelimelerinin dakik anlamı nedir?
  9109 Eski Kelam İlmi
  “Hamd” kelimesinin lügatteki anlamı övmek ve kötülemenin (zemetmenin) zıddıdır. “Tesbih” kelimesi ise Allah ı her çeşit noksanlıklardan, ihtiyaçtan, ortaklıklardan ve Onun makamına yakışmayan her şeyden O’nu tenzih etmek, beri, pak ve mukaddes bilmek anlamındadır. Bu iki kavram genellikle kuranın birçok ayetlerinde ve namazda okunan zikir ve dualarda ...
 • Ehl-i kitap özellikle Hıristiyanlar pak mıdırlar?
  4419 Hukuk ve Şer’I Hükümler
   Ayetullah Mehdi Hadevi Tahrani'nin konuyla ilgili görüşü şöyledir: Kitap ehli paktırlar, kendisine Yahudi veya Hıristiyan denilen herkesin durumu aynıdır, teslise inansa bile. Nitekim günümüzdeki Hıristiyanlığın çoğu böyle bir inanca sahiptirler.[1] Bu konuda istifade edilebilecek kitaplardan bazıları şöyledir: Hoi, Seyyid Ebu'l-Kasım, ...
 • Neden Kadir Gecesi’nde vücuda safran sürülmesi yasaklanmıştır?
  22233 Pratik Ahlak
  1) Safranın; yiyecek, ilaç ve süs olmak üzere üç özelliği vardır. Safranın rivayetlerde yasaklanan yönü, süs ve ziynet olarak kullanıldığı takdirdedir. 2) Bedene safran sürmek haram değildir ama bu rivayete göre eğer bir kişi Kadir gecesinde bedenine ...
 • Ömer hadis uydurduğu için Ömer tarafından kınanmış mı?
  13420 Ricalu’l-Hadis (Ravilerin İncelenmesi)
  Buhari, Muslim, İmam Ebu Cafer Eskafi, Muttaki Hindi İkinci Halife Ömer’in Ebu Hureyre’den temelsiz hadis naklettiği için Ebu Hureyre’yi kırbaçlamış ve kendi hükümranlığının sonuna kadar onu hadis nakletmekten sakındırmıştır.Ömer’in Ebu Hureyre’ye bu kötümserliğinin sebebini şu faktörlere dayandırabiliriz:
 • Bankanın halktan geciken taksitten dolayı aldığı “gecikme parası” faiz sayılıyor mu?
  4548 Geciktirme Cezası
  Banka aracılığıyla gecikmiş taksitten dolayı alınan gecikme parasın hükümü hakkında bazı mercilerin görüşleri aşağıda açıklandığı şekildedir: Ayetullah Uzma Hamenei’nin (Allah onun ömrünü uzun etsin) Defteri: Çalışmalarını “İslami Şura Meclisi’nin” tasvip ettiği kanunlar esasına göre yapan ve “Gözetleme Şurası’nın” teyit ettiği bankanın uygulamasında bir ...
 • Hz. Adem (a.s)’ın çocukları kimlerle evlendiler?
  37078 Kur’anî İlimler
  Hz. Adem (a.s)’ın çocuklarının evlenmesi konusunda İslam alimleri arasında iki görüş vardır: 1-     O zamanlar Allah tarafından kız ve oğlan ...
 • Diriliş cisimsel mi yoksa ruhani midir?
  12267 معاد و قیامت
  Her ne kadar akli deliller ahiret ve bu dünyevi hayat dışındaki başka bir dünyanın gerekliliğine tanıklık etse de ahretin nitelik ve keyfiyeti, ahiretin sadece ruhani olup olmayacağı veya hem ruhani ve hem cismani olup olmayacağı ve de cisimsel dirilişi kabul etme durumunda bu cismin maddi mi yoksa ...
 • bazı vacip ve müstahaplara önem verilmesi namazın yerine geçebilir mi?
  4126 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Cevaba geçmeden önce bir noktayı açıklamamız lazım, oda şudur: İslami hüküm ve yasalarda, her ne kadar maslahat ve mefsede konusunu göz önünde tutulmuş ise de, insanın aklı bu hükümlerin tüm fayda ve zararlarını tek başına derk edebilmesi olanaksızdır. Bu bağlamda kesinlikle Allahın vahyine ve masumların sözlerine tabi ...

En Çok Okunanlar