Gelişmiş Arama
Ziyaret
7766
Güncellenme Tarihi: 2015/05/27
Soru Özeti
Acaba Allah yetmiş yaşındakileri seviyor ve seksen yaşındakileri, azap etmeyeceğini söylemiş midir?
Soru
İmam Cafer’den (a.s.) şöyle bir rivayet nakil edilmiş: “Allah u Teâlâ yetmiş yaşında varmış kimseleri seviyor ve sekse yaşına varmış olanları azap etmeyecektir”. Bu rivayeti kaynaklarda görmek ve incelemek istedim maalesef muvaffak olamadım. Acaba böyle bir rivayet var mıdır? Eğer varsa güvenilir bir hadis midir? Bu rivayetin kaynağı nedir? Hangi şartlarda söylenmiş? Yoksa böyle bir rivayet temelden yok belki uydurma bir rivayet midir? Bunun hakkında ayrıntılı bilgi vermenizi rica ediyorum.
Kısa Cevap
İmam Sadık’tan (a.s.), rivayi (rivayet içerikli) kaynaklarda müminlerin mükâfatı noktasında bir rivayet nakil edilmiş ki şöyle buyuruyor: kırk yaşından sonra imanlı kimseler her on senede Allah tarafından özel merhamet ve lütufla karşılaşıyorlar. Eğer bu rivayetin senedinde, azıcık tesamuh göstersek ve başka rivayetleri de bunun yanına koyup, dikkate alırsak muhtevasını kabul edebiliriz.
 
Ayrıntılı Cevap
İlahi nimetlerin en büyüğü dünyadaki ömür ve yaşama nimetidir. Müminler bu nimetten yararlanarak kendilerini ebedi bir hayat için hazırlıyorlar. Böylece sahip oldukları bu ömürlerinden en güzel şekilde istifade etmiş oluyorlar. Bu nedenle ömrün geçmesiyle; eğer ömür sahibi geçmişteki tecrübelerden yararlanırsa gençlik döneminde yanlış yapma oranı azalacaktır. Her halükarda dünyadaki ömrünün sona yaklaşmasıyla iman sahibi bir kimse adeta âlemlerin rabbiyle mülakat yapmaya hazırlanıyor duruma gelmiş olacaktır. Allah’ın kulluğunda ve itaatinde sarf edilen bir ömür çok değerlidir. Tabii olarak böyleli bir ömrün uzatılması ilahi rızanın sahibinin haline daha fazla şamil gelmeye sebep oluyor. 
Değerli el – Kâfi kitabında bir rivayette şöyle gelmiştir: böyleli müminlerin ömrü birkaç merhaleye taksim edilmiştir: bu yolun yolcuları ki müminlerdir, yetiştikleri her merhalede has ve özel bir mükâfatla karşılaşıyorlar.
Rivayetin Senedi:
Rivayetin raviler silsilesi şöyledir: “iddetun min Ashabina” (Ashabımızdan bir kısmı) Ahmet b. Muhammed’den, o İbni Ebi Necran’dan (Abdurrahman), o Muhammed b. El-Kasımdan, o Ali b. El-Muğireden, o da Aba Abdullah’tan (a.s.) şöyle buyurduğunu duydum diyor:
Mümin kırk yaşına vardığı vakit Allah u Teâlâ onu üç çeşit hastalıktan; Baras, Cüzam ve delilikten, koruyor. Elli yaşına vardığı vakit, Allah onun hesabını kolaylaştırır. Altmış yaşına vardığı vakit, Allah onu tövbe yapmakla rızıklandırıyor. Yetmiş yaşına vardığı vakit gökteki varlıklar onu severler. Seksen yaşına vardığı vakit güzelliklerinin sabitleşmesine ve günahlarının atılmasına (temizlenmesine) emrediyor. Doksan yaşına vardığı vakit Allah u Teâlâ geçmiş ve gelecekteki günahlarını affediyor ve yeryüzünde, Allah in esirinde (güdümünde) karar kılınmış olanlardan yazılacaktır.
 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar