Advanced Search
Hits
10979
Tanggal Dimuat: 2009/03/12
Ringkasan Pertanyaan
Seorang pasien untuk mendapatkan kesembuhan apakah harus merujuk kepada seorang dokter, atau harus meminum turbah Sayid al-Syuhada Imam Husain As atau memanjatkan doa?
Pertanyaan
Seorang pasien untuk mendapatkan kesembuhan apakah harus merujuk kepada seorang dokter, atau harus meminum turbah Sayid al-Syuhada Imam Husain As atau memanjatkan doa?
Jawaban Global

Tiga pendekatan masing-masing boleh jadi menjadi sebab terpisah untuk kesembuhan pasien dan juga dapat digabungkan. Akan tetapi ada baiknya bahwa doa (hubungan dengan Tuhan dan permintaan langsung kepada-Nya) dengan seluruh perbuatan kita, di antaranya memanfaatkan masing-masing dua pendekatan ini. Karena segala praktik dokter, pengaruh obat dan sebagainya dan juga syafâ'at Imam Husain As dalam memberikan pengaruh pada turbahnya, tidak terpisah dan mandiri dari kekuatan dan kehendak Allah Swt. Dan pengaruh semua media ini mengikut kehendak Ilahi.

Poin yang lain harus ditegaskan di sini adalah bahwa kita tidak boleh memandang pemanfaatan tawassul, syafâ'at para Imam Maksum As dan berdoa hanya tatkala kita didera dan dirudung pelbagai kesulitan dan kepelikan.

Sebagaimana kita tidak boleh memandang bahwa pemanfaatan doa dan tawassul bermakna bersantai-santai, tidak menggunakan jalur umum dan berbuat malas. Karena fondasi Ilahi bersandar pada pemenuhan segala urusan melalui jalur normalnya. Oleh karena itu, ketiga media ini dapat digabungkan. Dengan berdoa, ber-tabarruk kepada turbah Imam Husain As serta merujuk kepada dokter lalu mengkonsumsi obat-obatan sehingga Allah Swt menerima syafâ'at para maksum, merupakan pendekatan yang pantas dan ideal melalui proses pengobatan ini.

Bagaimanapun, manusia sekali-kali tidak boleh berputus asa dari segala perhatian Ilahi dalam menghadapi pelbagai kesulitan dan nestapa, sebagaimana kita tidak boleh meninggalkan praktik-praktik dan penggunaan pelbagai media umum.

Jawaban Detil

Memanfaatkan pengobatan-pengobatan seorang dokter, menggunakan turbah Imam Husain As, ber-tawassul kepada para wali Allah, dan berdoa merupakan tiga pendekatan yang harus dilakukan untuk kesembuhan pelbagai penyakit, sepanjang ajal yang pasti belum tiba. Tiga faktor ini sebagaimana dapat dilakukan secara terpisah, dengan kehendak Ilahi dapat terbukti mujarab, dan dengan memanfaatkan salah satu dari pendekatan tersebut, kita tidak perlu lagi memanfaatkan dua pendekatan lainnya, juga dapat digabungkan secara bersamaan sehingga terdiri dari tiga pendekatan (sebagai sebab sempurna berangkap) menjadi sebab kesembuhan seorang pasien. Artinya  doa menjadi sebab diterimanya syafâ'at Imam As, pengaruh yang diberikan oleh turbahnya.  Pengaruh syafâ'at Imam Husain As pada turbahnya, menjadi sebab adanya hasil mujarab dari operasi-operasi seorang dokter. Dengan demikian tingkatan-tingkatan pengobatan dapat dilalui dengan mudah.

Akan tetapi harus diperhatikan, bahwa pengaruh obat, praktik-praktik dokter dan bahkan syafâ'at Imam As serta pengaruh turbahnya adalah mengikut kepada izin Allah Swt. Dalam memanfaatkan operasi-operasi seorang dokter, dan turbah Imam Husain As berikut pengaruhnya, doa memiliki prioritas. Karena doa adalah hubungan langsung dengan Allah Swt dan perhatian terhadap tiadanya kemandirian segala sesuatu selain-Nya, dalam memberikan pengaruh (dengan memperhatikan tauhid perbuatan). Dengan demikian, dalam setiap memulai perbuatan, bahkan ber-tawassul dan memohon syafâ'at para imam, harus memperhatikan poin ini bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan kehendak dan izin-Nya. Doa artinya meminta pertolongan kepada Allah Swt dan memohon kesuksesan dari sisi-Nya dan juga memohon diterimanya syafâ'at mereka merupakan hal-hal yang sangat dianjurkan.

Khususnya mendapatkan dokter yang pantas yang dapat mengdiagnosa secara tepat penyakit serta menentukan obat mujarab kemudian menjalani proses valid pengobatan memiliki pelbagai kerumitan tipikalnya masing-masing. Dan memohon pertolongan kepada Allah Swt dalam masalah ini merupakan sesuatu yang mesti dilakukan. Di samping itu, pengaruh mujarab turbah Imam Husain As juga memiliki syarat-syarat berikut ini dimana untuk memperolehnya di masa kini sangatlah sulit:

1.       Tanah itu diambil dari hâir Imam Husain[1] dan warnahnya adalah merah.

2.       Setelah keluar dari hâir, tanah[2] itu dipindahkan dengan diam-diam dan berpakaian pantas.

3.       Tanah itu sangat jarang dipakai.

4.       Menggunakannya dengan niat tulus tanpa syak dan ragu dalam menerima pengaruhnya.

5.       Menggunakan turbah tersebut disertai dengan doa dan sumpah kepada Allah Swt demi kebenaran Imam Husain As.[3]

Namun perkara ini merupakan perkara tak diragukan lagi bahwa perhatian dan berperantara (bertawassul) kepada Imam Husain As dan juga kepada para wali Allah lainnya demikian juga bertabarruk kepada turbah yang disandarkan kepada Sayid al-Syuhada itu dengan niat yang tulus bukannya tanpa faidah dan pengaruh dari turbah tersebut telah terbukti dalam banyak perkara. Namun terkabulkannya doa dan bahkan diterimanya syafâ'at melalui wali-wali Tuhan dan ridha serta izin Allah Swt pada syafâ'at mereka memiliki syarat-syarat sebagaimana berikut ini:

1.       Berdoa dengan ikhlas dan penuh perhatian. Disertai shalawat dan istighfâr serta tobat yang sebenarnya.

2.       Menunaikan hak-hak Ilahi dalam masalah ibadah dan muamalah (misalnya menyerahkan zakat dan khumus).

3.       Tidak menentang sunnah Nabi Saw dan para Imam Maksum As

4.       Orang yang berdoa adalah orang yang mengamalkan al-Qur'an

5.       Bersyukur kepada Allah Swt pada setiap keadaan.

6.       Melakukan kewajiban amar makruf dan nahi mungkar.

7.       Disertai dengan pemanfaatan media-media pengobatan natural atau maknawi (tidak bermalas-malas dan berharap tanpa usaha)

8.       Tiada hak-hak manusia pada harta bendanya

9.       Menunaikan janji dan ikrarnya.[4]

Namun terkadang boleh jadi tidak tersedianya seluruh syarat-syarat di atas ternyata doa atau tawassul berpengaruh sehingga menjadi faktor untuk menarik perhatian orang-orang yang bertawassul dan berdoa; atau dengan tuntasnya hujjah bagi mereka sehingga tiada dalih bagi mereka untuk kembali kepada perbuatan-perbuatan tidak senonoh mereka di masa lalu.

Karena dalam kondisi genting dan pelik sebab-sebab normal tidak berlaku, maka perhatian dan kelembutan Tuhan atau para Imam Maksum semakin besar dan jalan bagi orang-orang yang sangsi menjadi tertutup. Dan boleh jadi adanya pengaruh ini hal itu bermakna bahwa ganjaran dan pahala mereka telah diberikan, artinya seseorang pada masa hidupnya terkadang melakukan perbuatan baik atau penghormatan bagi para wali Allah, dimana terkabulkannya doa dan terselesaikanyna masalah yang dihadapinya, adalah untuk menebus perbuatan baik tersebut sehingga ia tidak lagi layak menuntut untuk mendapatkan perhatian dan syafâ'at di akhirat kelak.

Poin penting lainnya adalah bahwa tawassul kepada para wali Allah atau berdoa, tidak bermakna menarik diri dari segala media-media normal, memilih bermalas-malasan dan sambil berpangku tangan menyerahkan segala urusan kepapa Allah! Karena Imam Shadiq As bersabda: "Allah Swt merasa malu untuk melakukan pekerjaan tanpa menggunakan sebab-sebab."[5]

Melainkan di samping harus memberdayakan media-media normal, kita juga harus ber-tawassul dan berdoa untuk mendapatkan taufik dan sampainya pada hasil. Memanfaatkan doa dan tawassul tidak boleh hanya kala harapan kita terputus dari media-media normal misalnya pengobatan-pengobatan dokter umum. Dan seluruh sebab-sebab umum tidak mampu menyelesaikannya, dan seluruh jalan kita pandang tertutup dan saat itu kita ber-tawassul kepada sebab-sebab ini! Dan setelah kesulitan yang dihadapi telah selesai seluruhnya kita lupakan begitu saja. Karena kondisi dan mental seperti ini telah banyak dicela pada banyak ayat-ayat al-Qur'an demikian juga riwayat-riwayat terkait masalah ini.[6] Di sinilah turunnya syafâ'at dan terkabulkannya doa, menjadi sebab tuntasnya hujjah bagi seseorang dan siksaan pedih di akhirat akan menantinya!

Namun kita tidak boleh berputus asa dari syafâ'at dan terkabulkannya doa kita dari Allah Swt. Karena kendati mekanisme yang berlaku di alam semesta ini adalah mekanisme sebab-akibat namun Allah Swt adalah Sebab segala sebab dan memberikan sebab-sebab kepada segala sebab. Dia lebih dekat dari segala sebab yang ada. Dan karena Dia adalah qayyum (membuat sebab dan memenuhi segala urusan melalui sebab-sebab naturalnya). Juga terkadang Dia adalah pembakar sebab. Artinya boleh jadi dalam masalah tertentu sebab-sebab umum tidak berlaku, seperti peristiwa penyembelihan Nabi Ismail As atau kejadian dibakarnya Nabi Ibrahim As. Terkadang tanpa ada campur tangan sebab-sebab lahir, secara langsung melalui jalan ghaib menyampaikan sebuah anugerah atau dengan sebab yang tidak dikenal, dan tanpa terpenuhinya sebab-sebab umum dan telah dikenal, Dia menciptakan akibat-akibat.[7]

Misalnya pada kisah lembu nabi Shaleh atau tongkat Musa yang menjadi ular dan sebagainya dimana pada seluruh perbuatan kita di samping memanfaatkan media-media umum, juga tidak melupakan hubungan dengan Tuhan (berdoa) dan dengan para maksum. Kemudian tidak berputus asa ketika didera pelbagai kesulitan hidup dan senantiasa menambatkan hati kepada para Imam Maksum dan kekuasaan Allah Swt. []

 

Untuk telaah lebih jauh silahkan Anda merujuk kepada buku-buku di bawah ini:

Marâhil-e Akhlâq dar Qur'ân, Abdullah Jawadi Amuli, Nasyr-e Isra', Qum

Jami az Zalal-e Kautsar, Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Muassasah Amuzesy-e wa Pazuhesy Imam Khomeini Qs, Qum

Angizhe-ye Paidâyesy Madzhâib, Nasir Makarim Syirazi, Mathbuati Hadaf, Qum

Kâmil al-Ziyârat, Ibnu Qulube Qummi, terjemahan Muhammad Jawad Dzihni, Payam-e Haq, Tehran

Asyk-e Rawân bar Amir-e Karâvân, Syaikh Ja'far Syusytari, terjemahan Mirza Muhammad Husain Syahrestani, Dar al-Kitab Jazairi, Qum[1]. Dalam terma fiqih dan ibadah, Hâir Imam Husain adalah yang termasuk dalam haram Imam Husain dan sekelilingnya, kubur suci, graha, beranda dan museum, baik bagian kunonya atau barunya. Sebagian memandang bahwa batasan hair adalah haram saja, tidak lebih.   

[2]. Tanah yang tidak diusap oleh jin dan setan yang merupakan musuh Syiah dan menanti untuk menyentuh tanah tersebut.  

[3]. Muhammad Jawad Dzahani Tehrani, terjemahan Kamil al-Ziyarat, bab 91-95, hal. 832-867, Nasyr-e Payam-e Haq, jil. 98, hal. 128-132.

[4]. Makarim Syirazi, Angize Paidâyesy Mazhâib, hal. 90 dan 112

[5]. Kâfi, jil. 1, hal. 183 

[6]. Qs.Rum (21):32, Qs. Luqman ():32, Qs. Al-Ankabut (29):65, Qs. Yunus (11):12, 22&23.

[7]. Jawadi Amuli, Marâhil-e Akhlâq dar Qur'ân, hal. 63)

Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

Populer Hits

 • Ayat-ayat mana saja dalam al-Quran yang menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya?
  260203 Tafsir 2013/02/03
  Untuk mengkaji makna berpikir dan berasionisasi dalam al-Quran, pertama-tama, kita harus melihat secara global makna “akal” yang disebutkan dalam beberapa literatur Islam dan dengan pendekatan ini kemudian kita dapat meninjau secara lebih akurat pada ayat-ayat al-Quran terkait dengan berpikir dan menggunakan akal dalam al-Quran. Akal dan pikiran ...
 • Apakah Nabi Adam merupakan orang kedelapan yang hidup di muka bumi?
  245857 Teologi Lama 2012/09/10
  Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik al-Quran dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini adalah berasal dari Nabi Adam dan dialah manusia pertama dari generasi ini. Kedua: Sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia ...
 • Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada jalan untuk bertaubat baginya?
  229731 Hukum dan Yurisprudensi 2011/01/04
  Berzina khususnya dengan wanita yang telah bersuami (muhshana) merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Namun dengan kebesaran Tuhan dan keluasan rahmat-Nya sedemikian luas sehingga apabila seorang pendosa yang melakukan perbuatan keji dan tercela kemudian menyesali atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan untuk meninggalkan dosa dan ...
 • Ruh manusia setelah kematian akan berbentuk hewan atau berada pada alam barzakh?
  214525 Teologi Lama 2012/07/16
  Perpindahan ruh manusia pasca kematian yang berada dalam kondisi manusia lainnya atau hewan dan lain sebagainya adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan yang batil dan tertolak dalam Islam. Ruh manusia setelah terpisah dari badan di dunia, akan mendiami badan mitsali di alam barzakh dan hingga ...
 • Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah?
  175867 Akhlak Teoritis 2009/09/22
  Kata doa bermakna membaca dan meminta hajat serta pertolongan.Dan terkadang yang dimaksud adalah ‘membaca’ secara mutlak. Doa menurut istilah adalah: “memohon hajat atau keperluan kepada Allah Swt”. Kata doa dan kata-kata jadiannya ...
 • Apa hukum melihat gambar-gambar porno non-Muslim di internet?
  171238 Hukum dan Yurisprudensi 2010/01/03
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Apakah praktik onani merupakan dosa besar? Bagaimana jalan keluar darinya?
  167638 Hukum dan Yurisprudensi 2009/11/15
  Memuaskan hawa nafsu dengan cara yang umum disebut sebagai onani (istimna) adalah termasuk sebagai dosa besar, haram[1] dan diancam dengan hukuman berat.Jalan terbaik agar selamat dari pemuasan hawa nafsu dengan cara onani ini adalah menikah secara syar'i, baik ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  157695 Sejarah Para Pembesar 2012/03/14
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  140529 Sejarah 2014/09/07
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini?
  133714 Sejarah Para Pembesar 2011/09/21
  Perlu ditandaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara tegas nama Nabi Khidir melainkan dengan redaksi, “Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan ...