Gelişmiş Arama
Ziyaret
6435
Güncellenme Tarihi: 2010/10/02
Soru Özeti
Hazreti Zehra’nın (a.s.) kaç kızı var idi?
Soru
: Zahiren araştırmacı ve ilim ehli şu inançtadırlar ki hazreti Ümmi Gülsüm hazreti Zeynep’in kendisidir. Yani aslında hazreti Zehra’nın tek bir kızı var idi, Acaba bu konu doğru mudur? Ve eğer kesin değilse hangi ihtimal daha gülüdür?
Kısa Cevap
Şeyhi Müfit “İşarat” adlı eserinde şu beyanda bulunmaktadır: Hazreti Alinin (a.s.) hazreti Zehra’dan çocukları şunlardır: Hasan, Hüseyin, Muhsin, Zeynebi Kubra, Zeynebi Sugra ve Ümmi Gülsüm.[i] 
İbni Sad kendi “Tabakat”[ii] adlı kitabında ve Belazeri “Ensabul-Eşraf”[iii] adlı kitabında şöyle diyorlar: Peygamberin (s.a.a.) kızı hazreti Fatime’nin çokcukları şunlardır: İmam Hasan (a.s.), İmam Hüseyin (a.s.), Muhsin, Zeynebi Kubra, ve ümmi Gülsüm-i Kubra. Muhsin hazreti Zehra’nın evine hamle edildiği sırasında düşük yapıyor.[iv] Buna binaen Hazret Zehra’nın (a.s.) iki kızı varmış, birisi Zeynep diğeri Ümmi Gülsüm, bu ikincisi Zeyneb-i Sugra’dır. Hazreti Ali ve hazreti Zehra’nın (a.s.) Ümmi Gülsüm adındaki kızının yaşam ve vefatının nasıllığı konusu kaynak kitaplarda zikir edilmiştir, burada bu konuyu zikir etmiş olan bazılarına işaret edeceğiz: Dinuri “Ahbari’t-Tival”, ibn. Abu Ber “el-İsti’ab”, ibn. Esir “Usudul-Gabe”, ibn. Hecer “el-İsabe”. Zerkeli “el-Alam”, ibn. Kuteybe Dinuri “el-İmame ve es-Siyase”, Belazeri “Ensabul-Eşraf”, ibn. Kesir  “el-Bidaye en-Nihaye”, Mutahheri ibn. Tahir Mekdisi, “el-Bud’u ve et-Tarih”, Tarihi ibn. Haldun, Zehebi “Tarihul-İslam”, Taberi “Ttarihi Tabari”, Mustevfa Kazvini “Tarihi Berguzide”, Tarihi Yakubi, Ebr Kuvve, “Siretü er-Resul”, ibni Sadın “et-Tebakatu’l-Kubra”, Kitabi Vakidi, İbn. Esir “el-Kamil”, Mesudi “Murucu’z-Zeheb”, Ebul-Fereci el-İsfehani, Cevat Fazıl “Ferzendan ali Ebi Talip”, ve…
 

[i] Mufit, Muhammed bin. Numan, “el-irşad”, emiril müminin (a.s.) çocukları, sayısı, isimleri ve kısa açıklaması babı…el-Hasan, el-Hüseyin, Zenebi Kubra, ve Zeynebi Sugra=ümmü gülsüm, Anneleri Fatime el – Betul alemin kadınlarının seyyidesi ve resullerin seyidi olan hazreti Muhammedin kızıdır. 
[ii] “Tabakati İbni Sad”, tecüme; dr. Mahmud mehdi, c. 2, s. 13. 
[iii] Belazeri, “Ensabul Eşraf”, c. 2, s. 136. 
[iv] Alıntı: soru 2702 (sayt: 3198). Endeks; FErzendan hazreti Ali (a.s).
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Şia’ya göre Hz. Ali, Ebubekir ve Ömer’e karşı nasıl bir tavır takınmıştır?
  16118 Masumların Siresi 2010/03/09
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • imam Hasan'ın (a.s.) imameti imam Hüseyin'inkinden (a.s.) önce oluşu, imam Hasanın vücutsal olarak daha üstün olduğuna delil olabilir mi?
  5729 تاريخ بزرگان 2011/02/03
  Masum (a.s.) olan on dört kişinin tümü tek bir nurdan yaratılmışlardır. Vücutsal bakımdan ve tekvini vilayet makamına sahip olma açısından birdirler. Her bir imamın (a.s.) imamlığı ilahi emir ve ilahi seçimle gerçekleşmiştir. Eğer rivayetlerde bir imamı bir diğer imamdan farklılaştıracak bir özellik ve bir ayrıcalık ...
 • Cude’nin Hz. Hasan’dan (a.s) olma bir evladı var mıydı?
  16833 تاريخ بزرگان 2011/08/17
  Cude, Eş’as b. Kays Kindi’nin kızıdır. Eşas, İslam’ın ilk yıllarındaki meşhur şahıslardan olup o dönemin tehlikeli münafıklarından sayılmaktaydı. Belazeri’nin yazdığına göre Cude babasının hilesiyle İmam Hasan Mücteba (a.s) ile evlenmiştir.[1] Bir rivayette İmam Sadık (a.s) şöyle buyurmuştur: Eşas, Müminlerin ...
 • Hayızlı kadın görünüşte namaz kılar gibi yapabilir mi?
  4970 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/11/21
  Sorunuzu taklit mercilerinin bürolarına yolladık. Elimize ulaşan cevaplar şunlardır:Hz. Ayetulah Hamanei’nin Bürosu: Caiz değildir; ancak emir ve vazife kastı olmaksızın kılabilir. Hz. Ayetulah Mekarim Şirazi’nin Bürosu: Sakıncasızdır.Hz. Ayetulah Mehdi ...
 • Yaşamımda sürekli sorun ve buhranlarla karşı karşıyayım, benim için bir çözüm yolu var mıdır?
  6038 Eski Kelam İlmi 2011/04/11
  İnsanlar sürekli değişik yollarla Allah’ın sınamasına tabi tutulur ve başarılı şahıslar ancak bu sınamalardan yüz akıyla çıkanlardır. Bu esas uyarınca Allah’ın rahmetinden meyus olmayın ve Allah’a dua etmeyle, O’ndan rızık talebinde bulunmayla ve sorunları gidermeyi istemeyle birlikte mevcut durumunuzun iyilileşmesi için çalışın. Her halükarda ...
 • Şii Müslümanlar cehenneme gitmeyecekler mi?
  14743 Eski Kelam İlmi 2011/10/30
  Kıyamette bireylerin muhasebeye çekilmesi, cennet nimetlerinden faydalanması veya cehennem azabına duçar olması, bir kaideye göredir. Yüce Allah bu esas ve kaideyi Kur’an-ı Kerim ayetlerinde bize bildirmiştir. Yüce Allah bu hususta grupsal ve ulusal özellikleri kenara koyarak insan amellerini ölçü olarak belirtmektedir; yani sevap ve cenneti insanın iman ve salih ...
 • Ben Filipinli bir vatandaşım. İçinde bulunduğum şartlarda ne müçtehide ulaşabilirim ve ne ülkemde seyitlerin var olup olmadığını biliyorum. Bu durumda humusumu kime ödemeliyim?
  5665 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/02/15
  Konuyla ilişkin taklidi merciilerin defterlerinden alınan cevaplar şöyledir:Hz. Ayetullah Sistaninin (Allah gölgesini devam ettirsin) defteri: Siz şer’i olan bu hakkı (Humusu) kendi malınızdan ayırıp kendi yanınızda koruyun. Ayırdığınız bu malı müçtehidin temsilcisine verebilme imkânı sizin ...
 • Neden altın tabakları kullanmak haramdır?
  5928 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/01/14
  İlahi kanunların değişik felsefe ve hikmetleri vardır ve bu kanunlar, bilmesek dahi hiçbir zaman gelişigüzel ve hikmeti olmaksızın bir hüküm karar kılınmamışlardır. Hekim ve adil olan Allah Teâlâ hiçbir hükmü hikmeti olmaksızın insanlar için karar kılmayacağı için, Kur’an, hadis, akıl ve kesin ilimler çerçevesinde elimize gelen her ...
 • Peygamberin buyruğuna göre Kur’an’ın batın ve tefsirini açıklayan kimdir?
  8393 Eski Kelam İlmi 2011/08/17
  Bu içerik değişik tabirlerle imamlar (a.s) hakkında zikredilmiştir. Oların imanın temsilcileri, Kur’an’ın gerçek müfessirleri, konuşan Kur’an ve Kur’an’ın emirlerini aşikâr kılanlar oldukları ve başlarında da İmam Ali’nin (a.s) yer aldığı belirtilmiştir. Elbette bu hususun İslam inançlarında kanıtsal bir desteği de mevcuttur. Buna örnek teşkil edecek rivayetler vardır. Bu cümleden ...
 • Mekke’de putperestlik ne zaman ve kimin tarafından başlatıldı?
  29051 تاريخ بزرگان 2011/03/03
  Huzâa kabilesi Allah’ın evinin yöneticiliğini üstlendikten sonra onlardan Amr bin Luhey bu sorumluluğu alan ilk kişi oldu. Luhey’in adı Haris bin Amir’di. Amr, İbrahim (a.s)’ın dinini değiştirdi ve halkı putlara tapmaya tahrik etti. Bir rivayete göre o, Şam’a gittiğinde orada bir grubun putlara tapındığını gördü. Onlar Amr’a Kabe’ye ...

En Çok Okunanlar