Gelişmiş Arama
Ziyaret
15520
Güncellenme Tarihi: 2012/04/07
Soru Özeti
Kalbi selimden maksat nedir?
Soru
Kalbi selim manası nedir?
Kısa Cevap

''Selim'' sözcüğü ''silm'' ve ''selamet'' kökünden gelir. Zahiri ve batini afetlerden uzak olmak anlamı verir. İmam Sadık (a) bu kelimenin manası hakkında şöyle buyurmuştur: “Selim kalp, Rabbıyla mulakat ederken rabbi dışında hiçbir şey kendisinde barındırılmış olmayan kalptir”.

Kur'an mufessirleri ''kalbi selim'' hakkında muhtelif yorumlar yapmışlardır ki her biri, konunun bir boyutuyla alakalıdır. Bazı yorumlara göre kalbi selim, şirkten pak olan kalptir. Bazısına göre nifaktan, kinden ve günahlardan arınmış kalptir. Başka bir yoruma göre de tüm hataların kaynağı olan dünya sevgisini taşımayan kalptir. Diğer bir yoruma göre ise içinde Allah'tan başka bir şey olmayan kalbtir.

Ayrıntılı Cevap

Kur'anın Kerimin çok güzel ve anlam yüklü kelimelerinden biri ''kalbi selim'' kelimesidir. Selamet ve silm masdarından türeyen bu kelime zahiri ve batini afetlerden uzak olma manasına gelir.[1] Kalbi selim için en çekici yorum İmam Sadık (a) tarafından yapılmış olan yorumdur ki şöyle buyurmuştur: “Selim kalp, Rabbıyla mulakat ederken rabbi dışında hiçbir şey kendisinde barındırılmış olmayan kalptir”.[2]

Hakeza İmam Sadık'tan (a.s.) nakledilen başka bir hadiste şöyle geçmektedir: “'Sadık bir niyete sahip olan, selim bir kalbe sahiptir. Çünkü kalbin şirkten ve şüpheden salim olması, her şeyde niyeti arandırır”.[3] Bu nedenle İmam Sadık'a (a) göre pak ve halis niyete sahip olanlar kalbi selime sahiptirler.

Kur'anı Kerimde kalbi selimin kıyamet gününde kurtuluşun yagane sermayesi ve nedeni sayılması bu kelimenin önemini açıklamak için yeterlidir. Şu'ara süresinde şöyle denilmektedir: “O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar! Allah’a arınmış bir kalp ile gelen başka[4]

Mufessirler selim kalp için çeşitli yorumlar sonmuşlardır.

Bu yorumların her biri meselenin bir boyutunu ele almaktadır;

 1. Kalbi selim, şirkten pak olan kalptir.
 2. Nifaktan, kinden ve günahlardan arınmış kalbtir.
 3. Bütün kötülüklerin anası olan dünya sevgisinden beri olan kalptir.
 4. Allah'tan başka hiçbir şeyin içinde barındırmayan kalptir.

Yukarda denildiği gibi ''selim'' kelimesi ''selamet'' kökünden türemiştir. Selamet kelimesi genel itibariyle ele alındığında her türlü ahlaki ve itikadi hastalıklardan ari olmayı ifade eder. Buna göre kalbi, selim olan kimse bu dünyada da günlü ilahi olmayan bütün hasletlerden beridir; zira nefsani istekler, mevki ve makam peşinde olmak ve etik olmayan uyumsuz davranışlar benzeri durumlar, selim kalp ile bağdaşır bir yönü yoktur.

Özetle kalb-i selim bütün ilahi olmayan bağımlılıklardan uzak duran, dünyada Allah'ı merkeze alan ve bütün eğilimiyle bilinciyle ona yönelen kalptir. Aynen şu duada denildiği gibi: ''Allahım! Bütünüyle sana yönelmeyi bana ver.''

Daha çok bilgi edinmek için Şehid Destigayb'ın kaleme aldığı ''Kalb-i Selim'' isimli kitabın tercümesine muracaat edebilirsiniz.

 


[1] Rağip İsfehani,''Mufredat-i Elfaz-i Kur'an'i Kerim'' , ''Slm'' maddesi

[2]  Kuleyni, ''Kafi'' , İran/Tahran: Daru-l Kutubi-l İslamiyye, 1368 h.ş. c.2, s.16

[3]  Meclisi,Muhammed Bakır, ''Biharu'l-Envar'',Lübnan/Beyrut: Muessesetu'l-Vefa,2404 k.c.67,s.210

[4] Şu'ara:88,89

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bazen kıbleye doğru oturuyor ve temiz imamlar (a.s) ile sohbet ediyorum ve bu esnada bedenimde özel bir hal hissediyorum ve deyim yerindeyse tüm tüylerim ürperiyor. Bu hal neyin işaretidir?
  9831 Pratik Ahlak 2012/01/18
  Bildiğiniz gibi masum hazretler (a.s) bizim amellerimizi gözetlemektedir ve rivayetlerde de bu konuya işaret edilmiştir. Kesinlikle bu ilgi onların haremindeyken veya dikkatle kendilerine sevgi ifadesinde bulunduğumuzda daha çok ve belirgindir. Öte taraftan bedenin heyecanlıyken ve manevi hallerde reaksiyon göstermesi, hepimiz için vuku bulmuştur ve ayet ve rivayetlerde de bunun ...
 • Birbirini seven ve ilişkilerinde günaha düşmek istemeyen kız ve oğlan hangi şer’i yolla sorunlarını giderebilirler?
  16977 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/10/22
  İslam’a göre kadın ve erkek birbirlerinin tamamlayıcısıdır. Hekim olan Allah bu ikisini birbiri için yaratmıştır. Çünkü onlar birbirinin huzur kaynağıdır, birbirlerinin duygusal, ruhsal ve cinsel isteklerini karşılamaktadırlar.İslam iki tarafın da ihtiyaçlarının karşılanması için evliliğin (geçici veya daimi) çerçevesini belirlemiştir. Kadınla erkek ...
 • Niçin Abdulmuttalib oğlunun adını Abduluzza koymuştur?
  22722 تاريخ بزرگان 2008/07/22
  Abdulmuttalibin oğlu Ebu leheb (Haşim oğlu Abdulmuttalib oğlu Abduluzza) künyesi Ebu utbe’dir, Peygamber (s.a.a) efendimizin amcası ve aynı zamanda onun en katı düşmanlarından biridir. Annesi Beni Huzae kabilesinden Lubna ve eşi Harb ibn-i Umeyye’nin kızı ve Ebu süfyanın kız kardeşi, Ümm-i cemil adıyla tanınan Arvi veya Avra’dır. ...
 • Şia, Ömer b. Hattab’ın eşcinsel olduğuna mı inanmaktadır?
  14387 تاريخ بزرگان 2013/12/19
  Şia’nın raşit halifeler ve özellikle Ömer b. Hattab’a yönelik bakışı, imamların (a.s) bakışıdır. Şia’nın muteber hadis kitaplarının hiçbirinde Ömer b. Hattab’ın eşcinsel oluşu hakkında bir rivayet nakledilmemiştir. Şia’ya atfedilen bu tür sözlerin çoğu temelsizdir, esassızdır ve Şia âlimlerinin inancı değildir. ...
 • Ne zaman baba ve anne adına (onlardan vekalet ve niyabet olarak) namaz kılmak mümkündür?
  7573 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/28
   Diri bir kimse adına (onlardan naip ve vekil olarak) farz namaz ve oruç yerine getirmek caiz değildir. Mükellef olan her kes kendi farz namazlarını mümkün olan her şekilde yerine getirmelidir. (İster ayakta, ister oturarak, ister yatarak hatta işaret ile)İmam Humeyni ve diğer taklit ...
 • Şerî mesafe miktarı ne kadardır?
  5524 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/01/23
  A. Şerî mesafenin miktarı hakkında birkaç görüş vardır: Bazıları mesafe miktarının 22/5 km olduğu görüşündedir.[1] Bazıları şerî mesafenin 21/5 km olduğu fikrini taşımaktadır.[2] Bir grup da şerî mesafenin 22 ...
 • Cenabet olan kimse gusül almadan banyodan çıkarsa bütün bedeni necis sayılır mı?
  24678 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/06/12
  Sorunun cevabını vermeden önce şu noktayı hatırlamamız gerekir: Cenabetten maksat necasetle bütün bedenin necis olması değildir. Cenabet gerçekte manevi necasettir. Meni bedenin tümünü değil yanlızca bedenin değdiği yeri necis eder, yıkamakla ve necasetin gidermesiyle değdiği yer pak olur. Örneğin cenabet olan ...
 • Kuran’a göre gençlerin toplumdaki rolü nedir?
  2910 Tefsir 2020/01/20
 • Nevruz bayramı hakkında ne gibi bir şerî delil mevcuttur?
  12947 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2011/08/21
  Bu bayram, İslam öncesi yaygın olan İranlıların antik bayramlarındandır. Rivayet kitaplarında İmam Sadık’tan (a.s) nevruzun fazileti hakkında bir rivayet nakledilmiş ve son dönemdeki meşhur fakihler bununla amel etmiş ve de nevruzda gusül almanın müstehap olduğuna fetva vermişlerdir. Lakin bazıları da bu rivayet hakkında münakaşa yapmıştır. Bu nedenle, yüzde yüz ...
 • Nafile namazlarını hangi zamanlarda kılmak gerekir?
  10895 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/22
  Nafile namazlarını kılmak, farz namazları kılmak için hazırlık oluşmasına ve insanda farzları ve farz namazları yerine getirmeye dönük bir rağbet meydana gelmesine neden olur. Nafilenin en önemli etkisi, yakınlık hadisi adındaki hadiste belirtilen şeydir: İmam Sadık (a.s) büyük atası Peygamberden (s.a.a), Peygamber (s.a.a) Cebrail’den ve Cebrail de Yüce Allah’tan ...

En Çok Okunanlar