Gelişmiş Arama
Ziyaret
13265
Güncellenme Tarihi: 2012/04/11
Soru Özeti
Hz. Nuh (a.s) gemiyi yaptığı sırada Cebrail ona, Peygamberimizin abasının altındaki beş mübarek zatın isimlerinin yazılı olduğu çiviler getirdi mi?
Soru
Hz. Nuh (a.s) gemiyi yaptığı sırada Cebrail ona, Peygamberimizin abasının altındaki beş mübarek zatın isimlerinin yazılı olduğu çiviler getirdi mi?
Kısa Cevap

Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) azametini gösteren bu rivayet, Şia’nın bazı hadis kaynaklarında gelmiştir. Rivayetin ravileri içinde ‘Yahya b.Eksem’ gibi Sünni olan kimselerde vardır.

Rivayet senet yönünden sıkıntlı olsa da Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) azametleri açısından ele alındığında genel olarak içeriği kabul edilebilir bir rivayettir.

Rivayete göre Hz. Nuh’un (a.s) gemisinin yürümesinin, batmaktan ve helaketten kurtulmasının asıl nedeni Ehl-i Beyt İsmet ve Taharet’in (a.s) yüzü suyu hürmetinedir. Dolayısıyla bazı fakihler demişlerdir ki insan arabasının üzerine Peygamberimizin abasının altındaki beş mübarek zatın ve diğer Masum İmamların (a.s) isimlerini yazarsa tehlikelerden korunur.    

Ayrıntılı Cevap

Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) azametini gösteren bu rivayet, Şia’nın bazı hadis kaynaklarında gelmiştir. Rivayetin ravileri içinde ‘Yahya b.Eksem’ gibi Sünni olan kimselerde vardır.[1]

Rivayet, bazı ravilerinin zayıflığından dolayı senet yönünden sıkıntılı olsa da Resul-i Ekrem (s.a.a) ve Ehl-i Beyt’in (a.s) azametleri açısından ele alındığında genel olarak içeriği kabul edilebilir bir rivayettir.

 

Hadisin Tam Metni

‘Enes b. Malik, Resul-i Ekrem’in şöyle buyurduğunu rivayet eder: ‘Allah Teala, Nuh’un kavmini helak etmek istediğinde Ona, Tik ağacını ikiye bölüp gemi yapmasını vahyetti. Bu işi yaptıktan sonra onları ne yapacağını bilemedi. Cebrail geldi ve geminin şeklini ona gösterdi. Cebrail kendisiyle birlikte içinde 129 bin tane çivi olan bir de sandık getirmişti. Hz. Nuh (a.s) bütün çivileri tahtalara çaktıktan sonra geriye beş tane çivi kaldı. Onlardan birini eline aldığında birden parlamaya ve gökteki parlak bir yıldız gibi ışık saçmaya başladı. Hz. Nuh (a.s) buna çok şaşırdı. Allah, o çiviyi çok fesih bir şekilde konuşturdu; çivi dedi ki: ‘Peygamberlerin en üstünü Muhammed’in (s.a.a) adı benim üstümdedir.’     

Cebrail, Nuh’un yanına geldi. Hz. Nuh ona dedi ki: ‘Bu nasıl bir çividir böyle? Şimdiye kadar böyle bir şey görmedim!’ Cebrail dedi ki: ‘O çivi, Allah’ın yarattıklarının en üstünü olan Hz. Muhammed b. Abdullah’ın (s.a.a) adınadır. Onu geminin ön sağ tarafına çak.’ Sonra ikinci çiviyi aldı eline. O da parlayıp ışık saçmaya başladı. Nuh, Cebrail’den: ‘Bu ne çivisidir?’ diye sorduğunda dedi ki: ‘Onun kardeşi ve amcasının oğlu Ali b. Ebi Talib’in (a.s) adınadır. Onu geminin ön sol tarafına çak.’ Sonra üçüncü çiviyi aldı eline. O da parlayıp nur vermeye başladı. Cebrail dedi ki: ‘Bu çivi Hz. Fatıma’nın adınadır. Onu babasının adına olan çivinin yanına çak.’ Dördüncü çiviyi eline aldığında o da parladı ve ışık saçtı. Cebrail dedi ki: ‘Bu çivi İmam Hasan’ın adınadır. Onu babasının adına olan çivinin yanına çak.’ Beşinci çiviyi eline aldığında da parladı, ışık saçtı ve ağladı. Nuh: ‘Bu ağlamak nedir?’ diye sorduğunda Cebrail dedi ki: ‘Bu çivi şahidlerin efendisi Hüseyin b. Ali’nin adınadır. Onu kardeşinin adına olan çivinin yanına çak.’ Sonra Peygamber (s.a.a): ‘Onu, levhalardan yapılmış ve çivilerle kenetlenmiş bir gemide taşıdık.’[2] ayetini okudu ve şöyle buyurdu: ‘Levhalar, geminin tahtaları, biz ise onun çivileri idik. Biz olmasaydık gemi yolcularını götürmeyecekti.’[3]

Bu rivayete göre Hz. Nuh’un (a.s) gemisinin yürümesi, batmaktan ve helaketten kurtulmasının asıl nedeni mübarek Ehl-i Beyt İsmet ve Taharet’in (a.s) yüzü suyu hürmetinedir.[4]

Bazı fakihler diyorlar ki, insan arabasının üzerine Peygamberimizin abasının altındaki beş mübarek zatın ve diğer Masum İmamların (a.s) isimlerini yazarsa tehlikelerden korunur.[5]      

 


[1] -Hoi, Seyyid Ebulkasım, Mu’cemu’r-Ricali’l-Hadis, c.21, s.35, Bi Ta ve Bi Na

[2] -Kamer/13

[3] -Seyyid b. Tavus, el-Eman Min Ahtari’l-Esfar ve’l-Ezman, s.118-119, Al’ul-Beyt, Kum, 1. Baskı, HK.1409; Meclisi, Muhammed Bakır, Biharu’l-Envar, c.11, s.328, Müessesetü’l-Vefa, Beyrut, HK.1404; Abakatu’l-Envar Fi-İmameti’l-Eimmeti’l-Athar, c.23, s.1081.

[4] -Mir Hamid Hüseyin Hindi, Abakatu’l-Envar Fi-İmameti’l-Eimmeti’l-Athar, c.23, s.1080, 1082, 1092 (hadis hakkında daha fazla bilgi için), Neşr-i Kitaphane-i Umumi-i İmam Emiru’l-Müminin Ali (a.s) İsfahan, 2. Baskı, HŞ.1366.

[5] -Hüseyni, Şirazi Seyyid Muhammed, el-Fıkh, el-Murur, s.326, Bi Ta ve Bi Na.

 

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Gök hakkındaki elli yedinci suredeki yirmi birinci ayet ile üçüncü suredeki yüz otuz üçüncü ayet arasında bulunan çelişki nasıl halledilebilir?
  6400 Tefsir 2011/09/21
  Bu ayetlerin çelişik addedilmesine neden olan nokta, es-sema (gök) kelimesinin bir gök olarak tercüme edilmesidir. Oysaki kelimenin gerçek tercümesi göktür, bir gök değildir. Hatta dilimizdeki tercümede de gök ile gökler arasında bir çelişki ve farklılık bulunmamaktadır; tıpkı “gökte bulut gördüm” ya da “göklerde bulutlar gördüm” dememize benzer. ...
 • Fahişe bir bayanla geçici nikâh yapılabiliniyor mu?
  5355 بیشتر بدانیم 2015/05/04
  Fahişe bayanlarla geçici veya daimi evlilik haram değildir. Ama farklı delillerden ötürü böyleli bir evlilikten sakınmanız hem dininiz için ve hem de dünyanız için daha hayırlıdır. ...
 • Allah Samet’tir cümlesindeki Samet kelimesinin manası nedir?
  47428 Tefsir 2012/04/15
  Sözlükler, rivayetler ve müfessirlerin sözlerinde Samet kavramı hakkında birçok anlam zikredilmiştir; bu yüzden bu kısa makalede her üç gruptan bir takım numuneler aktaracağız: A. Ragıp Müfredatta şöyle demektedir: Samet efendi ve büyüklük manasında olup büyük işlerin yapılması için kendisine müracaat edilendir. Bazıları da şöyle demiştir: ...
 • Esma-i Hüsna’dan olan ‘Ya Cabbar’ın manası nedir?
  26763 Tefsir 2011/07/28
  Cabbar kelimesi Allah-u Teala’nın mübarek isimlerinden biri olup Kur’an’da da geçmiştir.[1] Cebr maddesinden olan bu sözcük bazen kahreden manasına gelir, bazende telafi etmek, ıslah etmek manasına. Mecma-ul Bahreyn, Cabbar’ın manası hakkında şöyle yazar: ‘Cabbar, saltanat ...
 • neden namaz kılmalıyız?
  7659 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2010/12/18
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Anneleri seyyid olanlar neden seyyid sayılmazlar? Halbu ki Hz. Fatıma’nın (s.a) bütün evlatları seyyid’dirler.
  22884 بیشتر بدانیم 2012/07/10
  İslamda Seyyid, Hz. Zehra’nın (s.a) evlatlarından olmasa da soyu baba tarafından Peygamber Efendimizin (s.a.a) ceddi Haşim’e ulaşan kimseye denir. Başka bir ifadeyle Haşim’in soyundan gelen herkese seyyid denir ve mutlaka Hz. Zehra’nın (s.a) soyundan gelmesi gerekmemektedir. Dolayısıyla Hz. Zehra’nın (s.a) evlatları Onun (s.a) soyundan geldikleri için değil, ...
 • Kur\'an’ın sünnetle neshedilmesi caiz midir?
  6405 نسخ 2012/06/09
  Kur'an'ın mütevatir sünnetle ve kesin icmayla neshedilmesi konusunda çeşitli görüşler vardır. Kimilerine göre böyle durumlarda Kur'an'ın mütevatir sünnetle neshedilmesi caizdir. Ama alimlerin çoğu Kur'an'ın haber-i vahidle neshedilmesini kabul etmiyorlar. ...
 • Gece namazının önemi, etkileri ve geçmiş nafile ibadetlerin ve kazasının hükmü nedir?
  14915 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/04/12
  Kur’an ve rivayetlerde vurgulanmış müstehap namazlardan birisi de gece ve gündüzde yerine getirilen ve özellikle de geceleyin kılınan nafile namazdır. İmam Sadık (a.s) gece namazının etkileri hakkında şöyle buyurmuştur: Gece namazı yüzü güzelleştirir, ahlakı iyileştirir, rızkı temizler, borcu siler, üzüntüyü giderir, gözü aydınlatır. Sizin peygamberinizin sünneti ...
 • Huzurun hakikatı nedir ve ona hangi yollarla ulaşılır?
  19341 Pratik Ahlak 2010/12/04
  Yaşamda sakinlik ve düşüncenin rahatlığı demek olan huzur, İslam’ın övdüğü güzel bir hakikattır. İslam ona ulaşmak için yollar koymuştur. İslamın öngördüğü huzura ulaşmanın yollarından bazıları şunlardır: Allah’ı anmak, hüsn-ü zan, kendine güven, uzun arzulara kapılmamak, evlenmek, yaşamda ve işlerde programlı olmak, geceden istirahat etmek için faydalanmak, siyah üzüm ...
 • Akıl ve düşünceyi eğitmenin ve özgürleştirmenin yolu nedir?
  12715 Pratik Ahlak 2011/03/03
  Akıl, insanın ruhsal boyutuna ait olan iyiyi, kötüyü, kemali, eksikliği, hayırı ve şerri birbirinden ayıran bir kuvvedir. Hayat veren İslam mektebinde akıl yüce bir yere sahiptir.Aklı ve düşünceyi eğitmenin yollarından bazıları şunlardır: İyi bir mürşit bulmak, kitap okumak, yeryüzünde gezerek geçmişteki insanların yaşamlarını incelemek, ...

En Çok Okunanlar