Advanced Search
Hits
10155
Tanggal Dimuat: 2010/04/29
Ringkasan Pertanyaan
Bagaimana memperkenalkan Islam dan Syiah dengan baik kepada seorang warga negara Eropa?
Pertanyaan
Bagaimana memperkenalkan Islam dan Syiah dengan baik kepada seorang warga negara Eropa?
Jawaban Global

Secara leksikal, Islam bermakna pasrah dan berserah diri. Dengan demikian, agama Islam disebut Islam lantaran program universalnya adalah berserah dirinya manusia di hadapan Tuhan semesta sehingga berdasarkan penyerahan diri manusia tidak menyembah selain Tuhan dan tidak menerima titah selain dari Allah Swt.

Agama Islam sejatinya merupakan mutiara seluruh agama Ilahi yang dalam hal ini Islam menampilkan bentuk universal dan sempurnanya agama-agama Ilahi yang telah lalu. Sebagaimana agama-agama Ilahi lainnya, Islam memiliki tiga domain, akidah, hukum-hukum (ahkam) dan akhlak. Akidah adalah keyakinan kepada keesaan Tuhan, keadilan (‘adalah), kenabian (nubuwwah), kepemimpinan (imamah) dan hari kiamat (ma’âd).

Dengan bersandar pada ayat dan riwayat, Islam sejati termanifestasi pada mazhab Ahlulbait (Syiah). Syiah meyakini bahwa Nabi Saw setelahnya tidak membiarkan umat begitu saja dan untuk menjaga agama Islam beliau memperkenalkan khalifahnya, dua belas Imam Maksum kepada umat yang imam pertamanya adalah Imam Ali bin Abi Thalib As sedangkan Imam Pamungkasnya adalah Imam Mahdi Ajf yang sedang menjalani masa kegaiban (gaibah). Dengan kemunculannya kelak, beliau akan menyudahi seluruh kezaliman, pelanggaran dan kejahatan dan sebagai gantinya memenuhi dunia dengan keadilan.

Pada wilayah ahkâm (plural: hukum) juga harus dikatakan bahwa dalam pandangan Islam setiap perbuatan yang dilakukan seorang mukalaf tidak keluar dari hukum wajib, haram, mustahab, makruh dan mubah.

Dalam domain ini, segala cabang agama disebut juga sebagai tataran impelementasi agama seperti (shalat, puasa, haji, zakat, khumus, jihad, amar makruf, nahi mungkar, tawalli dan tabarri).

Akhlak juga seperti dua domain di atas. Akhlak merupakan beberapa perkara yang dalam masalah ini Islam menyodorkan aturan praktis yang paling manusiawi kepada dunia yang pada tataran tertinggi selaras dengan fitrah dan nurani manusia dan hasilnya tidak lain kecuali kebahagiaan dunia dan akhirat manusia.

Jawaban Detil

Agama Islam adalah agama pamungkas dan paling sempurna yang diturunkan Tuhan melalui Muhammad Rasulullah Saw untuk kebahagiaan dan petunjuk manusia. Agama yang dibawa oleh para nabi-nabi terdahulu memberikan berita gembira dan nubuat tentang kenabiannya. Al-Qur’an merupakan mukjizat perenial Nabi Islam yang menyatakan, “Para nabi sebelumnya memberikan berita gembira ihwal kedatangan Nabi Islam Saw dan bahkan para Ahlulkitab menantikan kedatangan Nabi Islam.” [1] Khususnya ucapan Nabi Isa bin Maryam yang diabadikan dalam al-Qur’an, Dan (ingatlah) ketika Isa putra Maryam berkata, “Hai Bani Isra’il, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad).” (QS. Ash-Shaf [61]:6) [2]

Sebagaimana agama-agama Ilahi lainnya, Islam memiliki tiga domain akidah, akhlak dan hukum-hukum (ahkam). Bedanya, pada domain yang sama, dibandingkan dengan agama-agama lain, ketiga domain di atas lebih lengkap dan menyeluruh dalam Islam. Karena Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Tuhan kepada Adam As, Khatam (Nabi Muhammad Saw) dan nabi-nabi lainnya. Seluruh yang termaktub pada Suhuf Ibrahim, Zabur Daud, Taurat Musa Kalimullah dan Injil Isa termuat secara menyeluruh dan paripurna dalam al-Qur’an Muhammad Saw [3] serta terpelihara dari pelbagai jenis penyimpangan dan distorsi.

Akidah adalah keyakinan kepada keesaan Allah Swt, keadilan (bahwa Tuhan itu Mahaadil), kenabian (pengutusan para nabi dari sisi Tuhan untuk membimbing manusia), imamah dan ma’âd.

Pada dimensi keyakinan, seorang Muslim di samping harus memberikan kesaksian atas keesaan Tuhan, ia juga harus memberikan testimoni atas risalah Muhammad Mustafa Saw. Apabila tidak demikian adanya, maka ia bukanlah seorang Muslim. Ia pun menyatakan kesaksian atas kemestian syahadatain, iman kepada nabi-nabi yang lain, keyakinan kepada hari kiamat, kepamungkasan agama Islam, para malaikat, alam gaib dan membenarkan seluruh pernyataan Nabi Muhammad Saw dan hal-hal dharuriyât (pokok agama) lainnya dalam agama. Apabila ia tidak meyakini satu pun dari hal yang disebutkan di atas (pokok agama), maka hal itu akan menyebabkan ia akan keluar dari Islam.

Terkait bahwa Islam merupakan agama fitrah dan rasional, Islam tidak menerima taklid dalam masalah-masalah akidah dan menuntut manusia untuk memilih agamanya dengan meneliti dan bertitik tolak dari dalil dan argumen. [4]

Pada tataran hukum, setiap perbuatan yang dilakukan oleh mukalaf tidak keluar dari wilayah hukum wajib, haram, mustahab, makruh dan mubah.

Hukum-hukum yang ditetapkan Islam untuk seluruh perbuatan para mukalaf disebut sebagai cabang-cabang agama (furu’ al-din) yang termasuk di dalamnya shalat, puasa, haji, zakat, khumus, jihad, amar makruf, nahi mungkar, tawalli dan tabarri… Mengamalkan hukum-hukum ini akan menjamin kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. [5]

Sesuai dengan hukum akal, hukum-hukum agama memiliki spesialisasi, profesionalisme dan pakar. Sebagai hasilnya, kita mengikut pandangan dan pendapat mujtahid untuk beramal atau, dengan kata lain, merujuk kepada orang lain yang memiliki kriteria ini (mujtahid jami’ al-syarâit). [6]

Dalam ranah akhlak juga sama dengan dua perkara yang disebutkan di atas. Islam mempunyai resep dan aturan praktis paling manusiawi dalam masalah etika dan moral. Signifikansi dan nilai moral dalam Islam seukuran dengan tujuan pengutusan Rasulullah Saw berupa sampainya manusia kepada makarim akhlak (akhlak mulia) sebagaimana yang diproklamasikan oleh Rasulullah Saw sendiri.

Mengingat bahwa untuk memperkenalkan Islam dan pelbagai tipologi dan keutamaannya tidak mungkin dilakukan dalam artikel singkat ini, maka mau-tak-mau kami akan menyebutkan hanya beberapa tipologi agama Islam, agama yang memberikan kehidupan. Misalnya:

Islam adalah ajaran agama yang mengutamakan cinta kasih kepada seluruh hamba dan makhluk Tuhan. Islam memberikan penghormatan kepada semuanya baik makhluk itu adalah manusia atau bukan. Sedemikian sehingga Islam memandang bahwa orang yang mengasihi dan welas asih kepada merpati yang terbunuh akan menyebabkan turunnya rahmat Tuhan kepadanya di hari kiamat. [7]

Islam melarang tindakan aniaya dan zalim kepada hewan-hewan dan memandang bahwa menyiram sebuah pohon sama dengan melepaskan dahaga seorang mukmin. [8] Islam menganjurkan untuk menjaga nilai-nilai keadilan dalam berinteraksi dengan Ahlulkitab dan bahkan dengan orang-orang kafir [9] sedemikian sehingga Ali memberikan perintah untuk melayani kebutuhan finansial seorang renta Kristen dari baitul mal. [10]

Pada dasarnya, akar kata Islam terdiri dari dua kalimat, sil-mun dan sa-la-m yang bermakna kedamaian dan ketenangan. Dalam menegaskan realitas bahwa Islam merupakan agama damai, cinta damai dan persahabatan, Al-Qur’an menyatakan, Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan ( totalitas ), dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu   (QS. Al-Baqarah [2]:208) [11]

Dalam pandangan al-Qur’an, kedamaian universal dan permanen serta ketenteraman umat manusia tidak dapat tercapai kecuali dengan iman kepada Tuhan. Mata rantai penyambung seluruh pergaulan umat manusia yang berbeda dari sisi bahasa, bangsa, suku, budaya, letak geografis dan sebagainya hanyalah iman kepada Tuhan. Semangat penegakkan keadilan dalam Islam sedemikian tinggi sehingga dengan lugas dan tangkas Islam menyeru Ahlulkitab kepada persatuan dan kebersamaan dengan ungkapannya yang indah dalam al-Qur’an, Katakanlah, “Hai ahli kitab, marilah (berpegang teguh) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatu pun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah.” (QS. Ali Imran [3]:64)

Tatkala kaum Muslimin hijrah ke Madinah dan panji kemenangan berkibar gagah di atas kepala mereka, pihak musuh mempersembahkan tawaran damai kepada Rasulullah Saw dan beliau menerima tawaran perdamaian tersebut. Bukti hidup perdamaian dengan beberapa suku Yahudi yang dilakukan pada tahun pertama Hijrah. Islam menghendaki perdamaian dan kedamaian umum. Dalam hal ini Islam mengemukakan beberapa agenda dan program yang bermanfaat untuk terciptanya perdamaian dan kedamaian. [12]

Perhatian ekstra yang diberikan Islam kepada ilmu dan pengetahuan, tidak dapat dijumpai pada agama-agama lainnya. Sedemikian signifikannya ilmu dan pengetahuan dalam Islam sehingga diwajibkan bagi seluruh kaum Muslimin. [13] Tidurnya seorang alim lebih baik daripada ibadahnya orang jahil. [14] Islam memandang tinta ulama lebih utama daripada darah syuhada. [15]

Dalam pancaran bimbingan dan panduan ini, dalam tempo yang singkat kaum Muslimin dapat menaklukan puncak ketinggian ilmu dan pengetahuan. Persembahan Islam kepada umat manusia berupa peradaban agung dan ilmuwan tiada duanya seperti Jabir bin Hayyan (bapak kimia modern), Zakariyah Razi (penemu alkohol), Ibnu Sina (filosof dan dokter terbesar di masanya), Ibnu Haitsam, Khwajah Thusi dan sebagainya, Semua figur besar tersebut mendapat pengakuan dan pujian dari ilmuwan dan pembesar Eropa. Hal ini merupakan kenyataan yang tidak dapat diingkari. [16]

Dalam wilayah pemikiran Islam, dalam perspektif penciptaan, tidak terdapat perbedaan antara pria dan wanita. Kaum pria sama sekali tidak memiliki keunggulan terhadap kaum wanita. Agama Islam memberikan pujian dan penghargaan terhadap kedudukan dan karakteristik wanita. Al-Qur’an memperkenalkan Hadhrat Maryam sebagai hamba utama dan dekat kepada Allah Swt. [17] Istri Fir’aun diintrodusir sebagai wanita teladan bagi kaum Mukminin. [18] Bunda Nabi Musa As dipandang layak untuk menerima wahyu dari Allah Swt. [19] Agama Islam memperkenalkan wanita sebagai penyebab ketenangan dan ketenteraman pria. [20] Dalam literatur dan kebudayaan Ahlulbait, wanita bukanlah juara (qahreman) melainkan selasih (raihan). [21] Terpendam banyak kebaikan dalam wujud wanita [22] dan kedudukan ibu lebih utama ketimbang kedudukan ayah. [23]

Dalam pandangan Islam, tiada satu pun kaum dan bangsa yang lebih unggul dan teratas dibanding dengan kaum dan bangsa yang lain. Ketakwaan kepada Tuhan sebagai satu-satunya kriteria keunggulan manusia atas yang lain. [24] Setiap orang masing-masing bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri-sendiri dan tiada seorang pun yang memikul dosa orang lain. [25] Allah Swt mencintai orang-orang yang bertobat atas dosa-dosanya dan menerimanya dengan tangan terbuka tatkala mereka kembali. [26] Islam mencela orang-orang yang berputus asa dari rahmat dan ampunan Ilahi dan memandangnya sebagai orang yang tidak beriman. [27] Islam menyebut kaum Muslimin sebagai saudara antara satu dengan yang lain. [28] Tidak membenarkan perkataan buruk, olok-olokan, tudingan dan tuduhan kepada orang-orang beriman. [29] Memandang sangat tinggi derajat guru. [30] Kebersihan dan kesucian sebagai tanda-tanda iman. [31] Dan seterusnya.

Adapun pengikut agama Islam (muslimin) dapat dibagi dalam sebuah klasifikasi umum menjadi dua bagian, Syiah dan Sunni, yang dengan riset dan penelitian secara global pada ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Rasulullah Saw demikian juga dengan merujuk kepada akal dan kebiasaan orang-orang berakal, jelmaan sempurna dan sejati Islam dapat dijumpai pada mazhab Syiah.

Mazhab Syiah meyakini bahwa mustahil Rasulullah Saw, sebelum wafatnya, tidak mengangkat dan memperkenalkan khalifah untuk menjadi pemimpin dan mengatur urusan kaum Muslimin. [32] Sesuai dengan keyakinan Syiah, sebagaimana Rasulullah Saw adalah maksum, maka seyogianya khalifahnya juga harus maksum dari segala kesalahan dan maksiat. Hal ini mesti adanya supaya ia memiliki kelayakan untuk menjadi pemimpin umat pasca Rasulullah Saw. Dengan kata lain, untuk menjaga dan memelihara agama Allah, kaum Syiah meyakini bahwa Rasulullah Saw, memperkenalkan dan melantik penggantinya selepasnya, khalifah yang diangkat dan ditentukan oleh Allah Swt. Menurut Syiah, khalifah pasca Rasulullah Saw jumlahnya dua belas orang. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib As dan bahkan sekelompok orang dalam Ahlusunnah (kaum Muktazilah) menandaskan keutamaan Ali bin Abi Thalib As atas para sahabat yang lain. [33]

Setelah Baginda Ali As, terdapat sebelas imam lainnya yang diangkat untuk mendapuki jabatan imamah dan seluruhnya telah syahid di jalan Islam, hingga pada tahun 260 Hijriah, Imam dan Hujjah terakhir Ilahi di muka bumi, yaitu Imam Mahdi al-Mau’ud (Yang Dijanjikan) dan Penyelamat umat manusia, sampai pada makam imamah dan sesuai dengan izin dan kemaslahatan Ilahi, Imam Mahdi menjalani masa gaibah. Dan, ketika kelak muncul, beliau akan memenuhi dunia dengan keadilan. [34]

Untuk menetapkan klaimnya, Syiah bersandar pada ayat-ayat dan nas-nas pasti dari Rasulullah Saw. [35] Keutamaan dan kedudukan Ahlulbait As sedemikian nampak jelas pada sabda-sabda Rasulullah Saw sehingga mustahil ada orang yang dapat mengingkarinya. Hal ini juga diakui oleh kebanyakan saudara-saudara pada mazhab Ahlusunnah.

Pesan spiritual mazhab Syiah kepada umat manusia di seantero jagad hanya satu kalimat, “Kenalilah Tuhan.” [36]

Akidah, hukum dan akhlak Islam pada tingkatan tertinggi sejalan dan selaras dengan fitrah dan nurani manusia. Dalam masalah ini, Islam menyodorkan aturan praktis yang paling manusiawi kepada dunia dan hasilnya tidak lain kecuali kebahagiaan dunia dan akhirat manusia. [IQuest]

 

 

Untuk telaah lebih jauh, silahkan lihat beberapa indeks berikut ini:

1.     Keyakinan Paling Awal Kaum Muslimin, Pertanyaan 888.

2.     Beberapa Dalil atas Keunggulan Mazhab Syiah, Pertanyaan 6394 sit: 6622.

3.     Al-Qur’an dan Makna Islam dan Muslimin, Pertanyaan 829.

4.     Tipologi dan Karakteristik Mazhab Syiah, Pertanyaan 278.[1] Muhammad Taqi Mishbah Yazdi,   Râh wa Râhnema Syinâsi, hal 113.

[2] Ibid, hal. 116.   

[3] Perbedaan agama-agama Ilahi hanya pada metode dan syariat yang al-Qur’an juga dengan tegas menyeru kepada persatuan, Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam (QS. Ali Imran [3]:19) Silahkan lihat, Abdullah Jawadi Amuli, Intizhâr Basyar az Din, hal. 178.    

[4] Risâlah Taudhi al-Masâil Marâji’, Masalah Pertama.   

[5] Keyakinan Paling Awal Kaum Muslimin, Pertanyaan 888   

[6] Ibid.   

[7] Mizân al-Hikmah, jil. 4, hal. 6962.   

[8] Wasâil al-Syiah, Kitâb al-Tijârah, Bab 10.   

[9] Nahj al-Balâghah, Surat 53.   

[10] Ibid.   

[11] “Yaa ayyuhalladzina âmanû udhkhul fii al-silm kaffah wa la tattabi’u khuthuwat al-yaithan inna lakum aduwwan mubin.”

[12] Durar Akhbâr, hal. 28, Hadis 11.   

[13] Bihâr al-Anwâr, jil. 74, hal. 55, Bab ‘Ilmu wa Aql.   

[14] Ibid.   

[15] Ibid.

[16] Silahkan lihat, Nashrullah Nik Bin, Islâm az Didgâh-e Dâneshmand-e Gharb.

[17]   Dan (ingatlah) ketika Malaikat (Jibril) berkata, “Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu, dan melebihkanmu atas segala wanita di dunia (yang hidup semasa denganmu). ” (QS. Ali Imran [3]:42)   

[18] Dan Allah menjadikan istri Fira‘un sebagai perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, ketika ia berkata, “Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisi-Mu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fira‘un dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim . (QS. Tahrim [66]:11)

[19]   Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa, “Susuilah dia, dan apabila kamu khawatir terhadapnya, maka jatuhkanlah dia ke sungai (Nil). Dan janganlah kamu khawatir dan janganlah (pula) bersedih hati, karena sesungguhnya Kami akan mengembalikannya kepadamu, dan menjadikannya (salah seorang) dari para rasul.” (Qs. Qashash [28]:7)  

[20] Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika llah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka al-Kitab dan hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan utusan) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Qs. Ali Imran [3]:164)   

[21] Nahj al-Bâlaghah, Surat 31

[22] Man Lâ Yahdhuruh al-Faqih, jil. 3, hal. 385.

[23] Al-Kafi, jil. 2, hal. 162. Untuk telaah lebih jauh silahkan lihat, Indeks: Wanita dalam Islam, Pertanyaan 265.   

[24]   Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (QS. Al-Hujurat [49]:13)

[25] Katakanlah, “Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu? Dan tidaklah seorang berbuat dosa melainkan kemudaratannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.” (Qs. Al-An’am [6]:164)

[26]   Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan orang-orang yang menyucikan diri (Qs. Al-Baqarah [2]:222)

[27]   D an jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir (QS. Yusuf [12]:87)

[28] Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat (QS. Al-Hujurat [49]:10)

[29] Tafsir Nemune, jil. 14, hal. 370 dan 400.

[30] Bihar al-Anwar, jil. 74, Bab 165, Hadis 193.

[31] Mustadrak al-Wasail, jil. 16, Bab 319, Hadis 9.

[32] Muhammad Husain Thaba-thabai, Syiah dar Islâm, hal. 128.   

[33] Muhsin Kharrazi, Bidâyat al-Ma’ârif, Bag. Imamah.   

[34] Murtadha Muthahhari, Kalam wa Irfan, hal. 38.

[35] Muhsin Kharrazi, Bidâyat al-Ma’arif, Bag. Imamah.

[36] Muhammad Husain Thaba-thabai, Syiah dar Islâm, hal. 236.   

Terjemahan dalam Bahasa Lain
Komentar
Jumlah Komentar 0
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
contoh : Yourname@YourDomane.ext
Silahkan Masukkan Redaksi Pertanyaan Dengan Tepat
<< Libatkan Saya.
Silakan masukkan jumlah yang benar dari Kode Keamanan

Klasifikasi Topik

Pertanyaan-pertanyaan Acak

 • Mengapa Imam Ali tidak memberlakukan qisas kepada para pembunuh Usman?
  5231 Imam Ali As dan Para Khalifah 2019/06/16
  Usman tidak dibunuh oleh satu orang sehingga harus diberlakukan qisas bagi pembunuhnya oleh khalifah yang berkuasa ketika itu. Pembunuhan Usman disebabkan oleh revolusi dari kalangan umat yang berujung pada kematian Usman; karena itu Imam Ali As tidak dapat menghukum ribuan orang dengan tuduhan melakukan revolusi dimana Usman ...
 • Apa yang menjadi sebab-sebab meletusnya perang Shiffin dan Nahrawan?
  62709 Sejarah Kalam 2011/07/18
  Faktor terpenting meletusnya perang Shiffin adalah penolakan Muawiyah untuk berbaiat kepada Baginda Ali As dengan dalih bahwa Baginda Ali As terlibat dalam kasus pembunuhan Usman. Tatkala perang nyaris berakhir dengan kemenangan sempurna Amirul Mukminin, dengan tipu-daya Amr bin Ash peperangan berakhir dan dengan peristiwa arbitrase (hakamain) yang mengharuskan ...
 • Apakah peranan akal dalam agama Islam? Apakah mungkin Islam dapat hadir dalam kehidupan manusia tanpa peran akal?
  37179 Ilmu Kehadiran dan Ilmu Perolehan 2014/02/06
  Dalam ajaran Islam akal memiliki tempat yang khusus. Akal menurut Islam, berada di samping wahyu yang termasuk salah satu dalil-dalil dan hujjah. Akal adalah hujjah internal manusia yang membawa mereka pada jalan menuju kesempurnaan dan syariat (agama) mereka, adalah hujjah eksternal yang untuk menyelamatkan manusia dari pusaran ...
 • Apakah mikraj itu? Apakah nabi-nabi lain selain Rasul Saw juga melakukan mikraj?
  15663 Teologi Lama 2013/10/17
  Mikraj dalam bahasa Arab memiliki makna alat atau perantara yang dengan bantuannya bisa menaik ke atas, akan tetapi dalam riwayat-riwayat dan tafsir, kata ini berkaitan dengan perjalanan jasmani Rasulullah Saw dari Mekah ke Baitul Muqaddas, dan dari sana ke langit, setelah itu kembali lagi ke negerinya sendiri.
 • Mengapa Imam Ali dijuluki dengan Abu Turab? Darimanakah Imam Ali As mendapatkan julukan ini?
  20871 Sejarah Para Pembesar 2012/04/04
  Nama-nama, gelar-gelar dan julukan-julukan Imam Ali sangatlah banyak dan disebutkan dalam literatur-literatur hadis. Salah satu julukan Imam Ali As adalah Abu Turab. Julukan ini disematkan oleh Rasulullah Saw tatkala melihat aba’a (semacam kain) Ali di masjid berlumuran tanah.[1] Demikian juga dalam riwayat ...
 • : Apa hukum syariatnya dan moralnya terkait dengan hubungan illegal antara anak gadis dan pemuda sebelum menikah?
  5844 Hukum dan Yurisprudensi 2014/09/18
  Pengguna Site Islam Quest Yang Budiman Masalah ini harus ditelusuri dan dikaji dari dua pandangan: Pertama: Fikih. Kedua: Etika dan mental. Dari Sudut Pandang Fikih Dalam menjelaskan hukum fikih atas persoalan yang dihadapi kami harus mengingatkan dua hal: Dari ...
 • Problem apa yang terdapat pada mazhab-mazhab seperti Maliki atau Hanafi?
  16087 Teologi Lama 2010/08/16
  Harus dijelaskan di sini bahwa ketertarikan Anda kepada Syiah semata-mata murni ketertarikan dan cinta atau memiliki pijakan kokoh argumentasi? Apabila ketertarikan Anda berpijak pada argumentasi dan penalaran, maka secara otomatis pelbagai kelemahan dan kekurangan mazhab-mazhab lainnya akan menjadi jelas.Perbedaan utama Syiah dan keunggulannya ...
 • Apakah para Imam Maksum As akan membantu orang-orang yang beriman kepadanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Mungkar dan Nakir
  5786 Hadis 2014/08/28
  Apa yang dapat dipahami dari beberapa riwayat adalah bahwa apabila seseorang dalam kehidupannya di dunia merupakan seorang yang senantiasa berbuat kebajikan dan terpendam kecintaan kepada Ahlulbait dalam dirinya, maka para Imam Ahlulbait akan datang menolong mereka pada masa-masa yang sangat sulit paska kematian manusia. Sebagian riwayat dan ...
 • Tolong Anda jelaskan tentang signifikansi puasa dan Ramadhan dalam al-Quran dan hadis.
  8734 Teologi Lama 2013/08/15
  Allah Swt, dalam al-Quran mengenai bulan Ramadhan berfirman bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan diturunkannya penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda (antara yang hak dan yang batil). Mengenai kenapa bulan Ramadhan terpilih sebagai bulan puasa, adalah karena bulan ...
 • Apakah suami dapat memerintahkan istrinya untuk bekerja di luar rumah?
  16129 Akhlak Praktis 2014/08/23
  Dalam tatanan rumah tangga dan keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah suami dan ia tidak dapat melibatkan istrinya dalam urusan ini. Akan tetapi setiap pekerjaan yang dilakukan oleh sang istri untuk memperoleh keridhaan suami, sepanjang tidak berseberangan dengan ketentuan dan aturan syariat, tentu akan ...

Populer Hits

 • Ayat-ayat mana saja dalam al-Quran yang menyeru manusia untuk berpikir dan menggunakan akalnya?
  260322 Tafsir 2013/02/03
  Untuk mengkaji makna berpikir dan berasionisasi dalam al-Quran, pertama-tama, kita harus melihat secara global makna “akal” yang disebutkan dalam beberapa literatur Islam dan dengan pendekatan ini kemudian kita dapat meninjau secara lebih akurat pada ayat-ayat al-Quran terkait dengan berpikir dan menggunakan akal dalam al-Quran. Akal dan pikiran ...
 • Apakah Nabi Adam merupakan orang kedelapan yang hidup di muka bumi?
  245910 Teologi Lama 2012/09/10
  Berdasarkan ajaran-ajaran agama, baik al-Quran dan riwayat-riwayat, tidak terdapat keraguan bahwa pertama, seluruh manusia yang ada pada masa sekarang ini adalah berasal dari Nabi Adam dan dialah manusia pertama dari generasi ini. Kedua: Sebelum Nabi Adam, terdapat generasi atau beberapa generasi yang serupa dengan manusia ...
 • Apa hukumnya berzina dengan wanita bersuami? Apakah ada jalan untuk bertaubat baginya?
  229780 Hukum dan Yurisprudensi 2011/01/04
  Berzina khususnya dengan wanita yang telah bersuami (muhshana) merupakan salah satu perbuatan dosa besar dan sangat keji. Namun dengan kebesaran Tuhan dan keluasan rahmat-Nya sedemikian luas sehingga apabila seorang pendosa yang melakukan perbuatan keji dan tercela kemudian menyesali atas apa yang telah ia lakukan dan memutuskan untuk meninggalkan dosa dan ...
 • Ruh manusia setelah kematian akan berbentuk hewan atau berada pada alam barzakh?
  214588 Teologi Lama 2012/07/16
  Perpindahan ruh manusia pasca kematian yang berada dalam kondisi manusia lainnya atau hewan dan lain sebagainya adalah kepercayaan terhadap reinkarnasi. Reinkarnasi adalah sebuah kepercayaan yang batil dan tertolak dalam Islam. Ruh manusia setelah terpisah dari badan di dunia, akan mendiami badan mitsali di alam barzakh dan hingga ...
 • Dalam kondisi bagaimana doa itu pasti dikabulkan dan diijabah?
  175935 Akhlak Teoritis 2009/09/22
  Kata doa bermakna membaca dan meminta hajat serta pertolongan.Dan terkadang yang dimaksud adalah ‘membaca’ secara mutlak. Doa menurut istilah adalah: “memohon hajat atau keperluan kepada Allah Swt”. Kata doa dan kata-kata jadiannya ...
 • Apa hukum melihat gambar-gambar porno non-Muslim di internet?
  171307 Hukum dan Yurisprudensi 2010/01/03
  Pertanyaan ini tidak memiliki jawaban global. Silahkan Anda pilih jawaban detil ...
 • Apakah praktik onani merupakan dosa besar? Bagaimana jalan keluar darinya?
  167700 Hukum dan Yurisprudensi 2009/11/15
  Memuaskan hawa nafsu dengan cara yang umum disebut sebagai onani (istimna) adalah termasuk sebagai dosa besar, haram[1] dan diancam dengan hukuman berat.Jalan terbaik agar selamat dari pemuasan hawa nafsu dengan cara onani ini adalah menikah secara syar'i, baik ...
 • Siapakah Salahudin al-Ayyubi itu? Bagaimana kisahnya ia menjadi seorang pahlawan? Silsilah nasabnya merunut kemana? Mengapa dia menghancurkan pemerintahan Bani Fatimiyah?
  157763 Sejarah Para Pembesar 2012/03/14
  Salahuddin Yusuf bin Ayyub (Saladin) yang kemudian terkenal sebagai Salahuddin al-Ayyubi adalah salah seorang panglima perang dan penguasa Islam selama beberapa abad di tengah kaum Muslimin. Ia banyak melakukan penaklukan untuk kaum Muslimin dan menjaga tapal batas wilayah-wilayah Islam dalam menghadapi agresi orang-orang Kristen Eropa.
 • Kenapa Nabi Saw pertama kali berdakwah secara sembunyi-sembunyi?
  140574 Sejarah 2014/09/07
  Rasulullah melakukan dakwah diam-diam dan sembunyi-sembunyi hanya kepada kerabat, keluarga dan beberapa orang-orang pilihan dari kalangan sahabat. Adapun terkait dengan alasan mengapa melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pada tiga tahun pertama dakwahnya, tidak disebutkan analisa tajam dan terang pada literatur-literatur standar sejarah dan riwayat. Namun apa yang segera ...
 • Kira-kira berapa usia Nabi Khidir hingga saat ini?
  133776 Sejarah Para Pembesar 2011/09/21
  Perlu ditandaskan di sini bahwa dalam al-Qur’an tidak disebutkan secara tegas nama Nabi Khidir melainkan dengan redaksi, “Seorang hamba diantara hamba-hamba Kami yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami.” (Qs. Al-Kahfi [18]:65) Ayat ini menjelaskan ...