Gelişmiş Arama
Ziyaret
12845
Güncellenme Tarihi: 2011/10/20
Soru Özeti
Hangi bakışlar haram ve günah sayılıyor?
Soru
Tahran gibi Şehirlerde hicabı düzgün olmayan kadınlar var olmakta ve günün ilk saatlerinden ta son saatlerine kadar hicapları düzgün olmayan kadınlarla çok karşılaşıyoruz. Acaba bu durumda günaha duçar olmuş olur muyuz veya olmuyor muyuz?
Kısa Cevap

Allahu Teala kuranı kerimde namahreme bakmak hakkında şöyle buyurmaktadır: “kul lil müminine yeguddu min ebsarihim yani Müminlere deki; namahreme bakmaktan gözlerini sakınsınlar[1] Ve kul lil mü'minati yağdudne min ebsarihinne” yani “Mü’min kadınlara da söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar[2]

İmam Cafer Sadık da bu konuda şöyle buyurmuş: “namahreme bakmak şeytanın zehirli oklarındandır. Bir bakış çok uzun bir hasreti geride bırakabilir[3]

İslam şeraitinde haram olan bakış şudur: Namahrem kadının (yüzü ve elleri hariç) bedenine bakmak ister lezzet kastını içersin ister içermesin haramdır. Hakeza; onun ellerine ve yüzüne bakmak lezzet kastını içerirse veya harama sevk edeceğinden korkuluyorsa haramdır. Hakeza; kadının namahrem olan erkeğin (yüzü, boyunu, elleri ve ayaklarının bir miktarı hariç)[4] bedenine bakması ister lezzet kastıyla olsun ister lezzet kastıyla olamasın haramdır. Parantez içinde zikredilen yerlere de şehvet kastıyla olursa ya harama sevk edileceğinden korkuluyorsa haramdır.

Konunun aydınlanması için yasak ve haram olan bakış çeşitlerini burada zikredeceğiz: Haram bakışlar şunlardan ibarettir: 1- Yüzünü makyaj ve güzelleştirmiş kadının yüzü. 2- Kadının ziynet ve altın ziynetleri, 3- Tanık kadının hicapsız fotoğrafı, 4- Harama sürükleyecek şehvet içerikli bakış, 5- Namahrem erkeğin (elleri ve yüzü hariç) bedeni. Elbette bu meselede taklidi merciler arasında ihtilaf var ki 4. Dip notta beyan edilmiştir. 6- Namahrem kadının (elleri ve yüzü hariç) bedeninin her yeri, 7- Şehvet karışıklı bakışlar (yüzü ve ellere hata kendi hemcinsine olsa bile).[5]

İstifta edilmiş aşağıdaki iki fetvaya dikkat edilmesi konuyu daha net bir şekilde aydınlığa kavuşturur:

Soru 1: Birisi evlenmek istiyor, beğenip sonra istemeye gitmek için lezzet kastı olmaksızın (örneğin sokaklarda dolaşan) kadınların yüzüne ve saçlarına bakabilir mi?

Cevap: Bütün taklidi merciler: Bu tür bakış caiz değildir.[6]

Not: Onunla evlenmek kastıyla kadının bedenine bakmanın şartları var. Sorulan soru bu konuda belirtilen şartların dâhilinde değildir.

Soru 2: Kadının çıkıntılı ( göğüsleri ve arka kısmı gibi) yerlerine elbiseli ve mantolu olduğu halde bakılması caiz midir?

Cevap: bütün taklidi merciler: Lezzet kastıyla veya harama düşeceğinden korkuluyorsa bu gibi yerlere bakmak caiz değildir.[7]

Yukarıdaki fetvalara dikkat edildiğinde şunu anlıyoruz: Evlenme kastıyla lezzet içeriksiz olsa bile (örneğin sokaklardaki kadınların) yüzlerine ve saçlarına bakmak ve hakeza Kadının çıkıntılı ( göğüsleri ve arka kısmı gibi) yerlerine elbiseli ve mantolu olmasına rağmen bakılması caiz değildir. Namahrem kadının haram hata caiz olan yerlerine bakılması lezzet ve şehvet karışıklı olursa haram olması daha evla olacaktır.

Ama sokaklarda ve iş yerlerinde zaruretten dolayı hicabı düzgün olmayan namahrem kadınlarla karşılaşıldığı durumlardaki ilk bakışlar mukaddes İslam şeraitince haram değil. Ama eğer bakmaya devam edersen günah işlemiş olacaksın.

Buna rağmen mümkün derecede ve ihtiyaç duyulmadığı sürece günah işleme ve kirliliklere bulaşma ortamı olan yerlerden geçmemek ve oralardan sakınmak tavsiye edilir.[1] Nur 30.

[2] Nur, 31.

[3]Bihar”, c. 101, s. 40.

[4] Bu bağlamda taklidi merciler arasında görüş birliği bulunmamaktadır. Aşağıdaki soruya dikkat ediniz:

Soru: Kadının namahrem kadının dirsek ve pazısına (dirseklerden yukarı kısma) bakmanın hükmü nedir?

Cevap:

Ayeytullah’el uzma Behcet: İhtiyati vacip gereğince caiz değildir.

Tebrizi, Sisitani, Fazıl Lenkerani, Mekarım, Nuri ve Vehid: Lezzet kastını ve günaha düşme korkusu yoksa sakıncası yoktur. Bkz: “risale’i danışcu”, ahkami nigah, s. 202.

[5] Bkz: “risale’i danışcu”, ahkami nigah, s. 202.

[6] Mekarım, “telikatu’alal-urvetil-vuska”, mesele: 26; “istiftaat”, c. 1, s. 816; Fazıl, “telikatu’alal-urve”, c. 2, s. En-nikah, mesele: 26; Safi, “hidayetul ibad”, c. 2, en-nikah, mesele: 28; İmam Humeyni; “tahrirul-vesile”, c. 2, en-nikah, mesele: 28; Sistani, “minhacusalihin”, c. 2, mesele: 28; tebrizi, “sıratun-necat”, c. 6, m. 948; defter: Vehid, “risalei danışcu”, ahkami nigah, s. 201.

[7] Fazıl, “cami’ul-meseil”, c. 1, soru: 708, Mekarım, “istiftaat”, c. 2, soru: 153-1023; Nuri, “istiftaat”, Tebrizi, “sıratun-necat”, c. 1, soru: 907; Safi, “cevamiu’l-ahkam”, c. 2, soru: 1696-1727; Hamene’i, “istiftaat”, soru: 618-559; “el-urvetu’l-vuska”, c. 1, mesele: 16 ve defter: Vehit ve Behcet,” risale’i danışcu”, ahkami nigah, s. 202.

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Namaz kılmayan ve insanların borcunu ödemeyen birinden hediye alınabilir mi?
  4540 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Taklit mercilerinin bürolarından şimdiye dek aşağıdaki cevaplar alındı:Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (Ömrü uzun olsun):Sakıncası yoktur. Hz. Ayetullah Uzma Safi Gülpeygani (Ömrü uzun olsun):Bir engel yoktur.
 • Gusül alındığında bedenin sağ tarafını sol elle yıkamanın sakıncası var mı?
  4640 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Sakıncası yoktur.[1][1] -Daha fazla bilgi için bkz: İmam Humeyni, Tevzih-ul Mesail, c.1, s.216, mesele:361, 362, 363.
 • Şeriat literatüründe taabbuddan ne kastedilmektedir ve onun şartları nedir? Taabbudu ispat etmek için nasıl bir delil getirilebilir?
  6805 بندگی و تسبیح
  Taabbud; abd ve ubudiyet kökünden olup kulluk ve tapmak anlamına gelir ve rivayetlerde de bu anlamıyla zikredilmiştir. Fakihler ve şeriata bağlı olanlar taabbudu başka manalarda da kullanılmışlardır. Taabbudî kavramının kullanıldığı yerlerden biri, delile gerek duyulmayan yerdir. Her şahsın din ve inanç usulleri akıl esasınca olmalıdır, lakin dinin ...
 • İtret kelimesinin manası nedir? Ehlibeyt’in bakışında Sakaleyn hadisindeki manası nedir?
  18433 اهل بیت و ذوی القربی
  İtret sözlükte yakın akrabalar ve zürriyet anlamına gelir. Ama Şia’nın bakışında rivayetlere binaen Allah Resulü'nün (s.a.a) Sakaleyn hadisindeki itretten kastettiği, müminlerin önderi Hz. Ali (a.s), Hz. Fatıma Zehra (s.a), İmam Hasan (a.s), İmam Hüseyin (a.s) ve İmam Hüseyin’in (a.s) zürriyetinden biri diğerinin ardınca gelen ve en sonuncusu ...
 • Evlatlarımızın ibadetlere ilgi duymasını nasıl takviye edebiliriz?
  6023 Pratik Ahlak
  Dinsel farzları yerine getirmeye yöneltmek ve teşvik etmek için ilk önce bireylerin düşünsel altyapılarını incelemek ve onları ıslah ve takviye etmeye çalışmak gerekir. Bireyin Allah, varlık âlemi, insan, ahret vb. konulardaki görüş ve inancı onun iman, farzları yerine getirmeye bağlılık, davranış ve hareketlerine yönelik direkt bir ...
 • Nafile gece namazı nasıl bir ibadettir?
  6617 Hukuk ve Şer’I Hükümler
  Gece namazı, gece yarısından sonra ve her türlü riya, gösteriş ve kendini göstermeden uzak bir şekilde yerine getirilen çok faziletli ibadet ve namazlardandır. Gece namazı on bir rekâttır. Sekiz rekâtı, sabah namazı gibi iki rekâtlık namaz halinde, ama gece namazı niyetiyle kılınır. Sonra iki rekât Şef’ namazı niyetiyle ve ...
 • Haftanın günlerde kılınan müstehap namazlar, bidat sayılan Duha namazı ile ne gibi bir farklılık taşır?
  8745 بدعت
  Duha namazı Şia’nın görüşünde bidattir. Elbette Cuma günü müstesnadır. Bazı Ehlisünnet mensupları da onu bidat bilmektedir. Ama haftanın günlerindeki namazlar bidat değildir ve şer’i olarak müstehaptır; zira Seyit b. Tavus hafta içinde kılınan müstehap namazlarla ilgili hadisi, Duha namazı başlığıyla değil, bilakis hafta günlerindeki namaz olarak nakletmiştir ...
 • Bir grup hata yapabilen insanın el yazımı olan tarih neden kabul edilmelidir?
  5049 تاريخ کلام
  İnsan tarafından düzenlenip tedvin edildiğinden ve insan da hataya mürtekip olabileceğinden tarih kabul edilmemelidir diye ifade edilen istidlali kabul etmiyoruz; zira bu istidlal doğru olursa, tüm beşerî bilimler itibarını kaybedecek ve günümüz dünyasında da hiçbir habere güven duyulamayacaktır. Çünkü onların hepsi insanın mahsulüdür. Biz insanların doğruyu yanlıştan ve iyiyi ...
 • İslam Peygamberinin berzah yaşamı, ilmi ve bu dünyayı görmesi hakkındaki görüşünüz nedir?
  7471 Eski Kelam İlmi
  Şii inancına göre Peygamber Efendimizin (s.a.a), vefat ettikten sonra fiziki olarak maddi alemle irtibat kurmasının ve onu müşahede etmesinin imkanı yoktur, ama Allah’ın bu büyük elçisinin takipçileriyle manevi irtibat kurması mümkündür. Peygamberimizin şu anda dünyadan ve onda olup bitenlerden haberi vardır; Efendimiz selam ve ziyaretlerimizi kesinlikle duymakta ve bunlar birçok ...
 • Kur’an’da hayat ve ölüm kelimeleri kaç defa geçmiştir?
  9922 Kur’anî İlimler
   “Hayat” yaşayış anlamındadır ve mevt de onun karşıt anlamıdır. Hayat ve mevt her ikisi de Allah’ın yaratıklarındandır. Kur’an şöyle buyuruyor: “Hanginizin daha iyi davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O, üstündür ve çok bağışlayandır.”[1] ...

En Çok Okunanlar