Gelişmiş Arama
Ziyaret
10472
Güncellenme Tarihi: 2010/10/07
Soru Özeti
Bazı günahların cezası, bazılarına göre daha mı fazladır?
Soru
Hadislerde ve dini kaynaklarda günahlar için ne gibi cezalar belirlenmiştir? Örneğin zinanın günahı, müzik dinlemekten 34 kat daha mı fazladır?
Kısa Cevap

Kur’an-ı Kerim’den ve Ehl-i Beyt’in (a.s) rivayetlerinden anlaşılan şudur: Günahların ahiret azabı ve dünyadaki cezalarına göre çeşitli mertebeleri vardır. Kur’an’da şirk, en büyük günah ve zulüm olarak nitelenmiştir. Aynı şekilde bazı günahlar için azap vaadinde bulunulmuştur ki bu, onların büyük olduğunu göstermektedir.

Günahların dünyadaki cezaları içinse kırbaçlamak, ölüm, nakit ödeme vb. gibi cezalar belirlenmiştir.
Ayrıntılı Cevap

Allah-u Teala, insanın saadet ve mutluluğu için kanunlar koymuştur. Bu kanunlara uyanlar dünya ve ahirette huzura erer, uymayanlar ise kendilerini gerçek saadetten mahrum ederler.

Günah; emir ve fermanı yerine getirmemek, itaatsizlik,demektir.[1] Günahlar, dünya ve ahiretteki cezaları yönünden birbirleriyle farklıdırlar.

Günahların Kur’an’da Bölümlenmesi
Kur’an-ı Kerim şirki en büyük günah olarak tanımlamaktadır: ‘Şüphe yok ki şirk, elbette pek büyük bir zulümdür’[2] Bir başka ayettede, günahlar şirk ve şirkten aşağı diye ayrıştırılmıştır: ‘Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; ondan başka günahları dilediği kimse için bağışlar.’[3] Yine şöyle buyurmaktadır: ‘Israr etmemek şartıyla küçük günahlardan başka suçların büyüklerinden ve çirkin şeylerden sakınanlara gelince: Şüphe yok ki Rabbinin yarlıgaması pek geniştir.[4] Başka bir deyişle Allah, büyük günahları terkedin Allah’da sizin ‘lemem’inizi (bazen işlenen küçük günahlarınızı) bağışlasın, diye buyurmaktadır. Ancak bu bağışlama, küçük günahlarda ısrar ve tekrar edilmediği sürecedir.[5]

Günahların Rivayetlerde Bölümlenmesi:
Ehl-i Beyt’in (a.s) rivayetlerinde günahlar büyük ve küçük diye ikiye ayrılmıştır. İmam Sadık (a.s), Kur’an’dan faydalanarak büyük günahları şöyle sıralamıştır:[6] Allah’ın rahmetinden ümidi kesmek (Yusuf/78), Allah’ın azabından emin olmak (A’raf/99), anne, babaya karşı gelmek (Meryem/32), mümin insanı öldürmek (Nisa/93), iffetli kadının namusuna iftira atmak (Nur/23), yetim malı yemek (Nisa/10), cihaddan kaçmak (Enfal/16), faiz yemek (Bakara/277), zina (Furkan/68-69), ihanet (Al-i İmran/161), farz zekatı ödememek (Tevbe/35), sihir (Bakara/102), günah için yalan yere yemin etmek (Al-i İmran/77), ve ahdi bozmak (Bakara/27).[7]

Günahların dünyadaki cezalarının aşamaları vardır. Kasten adam öldürmek, muhsine zina vb. gibi bazı günahların cezası idamdır. Muhsine olmayan zina, içki içmek vb. gibi günahların cezası ise kırbaçlanmak, vs.dir.[8] Orucu yemek, ahd ve yemini bozmak gibi günahların ise oruç tutmak, fakirleri doyurmak gibi cezaları vardır.[9]

Zinayla müziğin rütbelerinin mukayesesine gelince, zinanın rütbesi müzikten daha üsttedir, ama Resul-ü Ekrem’in (s.a.a) şöyle buyurduğu rivayet edilir: ‘Ğına (ezgi-nağme) zinanın merdivenidir.’ İmam Sadık’ta (a.s) ‘Ğınanın olduğu ev fesat ve çirkinliklerden korunamaz’ diye buyurmuştur.[10]  Bu iki nurlu hadislerde müziğin, zinanın mukaddimesi olduğu belirtilmiştir. Ancak zinanın cezasının müzik dinlemekten (haram müzik) 34 kat fazla olduğuna dair herhangi bir delil bulamadık.

Son olarak şu noktayıda belirtelim ki, İslam’da günahların mertebeleri vardır, ama Allah-u Teala’nın makamı göz önüne alındığında günah küçükte olsa artık büyük sayılır. İmam Bakır (a.s) buyuruyor: ‘Günahın küçüklüğüne bakmayın; kimin karşısında günah işleme cüreti gösterdiğinize bakın.’[11]   


[1] -Allame Askeri, İsmet-i Enbiya ve Resulan, s.78

[2] -Lokman/13

[3] -Nisa/116

[4] -Necm/32

[5] -en-Nehikiyy, Ammar b. Mervan el-Kandi’den, o da Abdullah b. Sinan’dan İmam Sadık’ın (a.s) şöyle buyurduğunu rivayet ederler: ‘Israrda küçük günah olmaz, istiğfarda da büyük günah olmaz.’

[6] -Vesail-uş Şia, c.15, s.319, Bab-ı Tayin-il Kebair Elleti Yucibu İctinabiha, H.2

[7] -Ekber Dehgan, Yeksed-u Pencah Mevzu’ Ez Kur’an-ı Kerim, s.210-212

[8] -Murtezevi, İslam Ceza Kanunu, 83. Madde, Şerh-i Kanun-u Mücazat-ı İslami Kitabı, s.51.

[9] -Tevzih-ul Mesail-i Meraci, Oruç, Ahd vs. hükümleri.

[10] -Porsişha ve Pasuhha, s.22; Ahkam-ı Musiki, s.32

[11] -Bihar-ul Envar, c.77, s.168; Ekber Dehgan, Yeksed-u Pencah Mevzu’ Ez Ahadis-i Ehl-i Beyt (a.s), s.247

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İnsan nasıl Allah’ın mahbubu (sevimli kulu) olur?
  24919 Pratik Ahlak 2010/06/30
   Allah’la dostluk iki şekilde mümkün olur: 1- Kulların Allah’la dost olması 2- Allah’ın kullarıyla dost olması. Soruda geçen işte bu ikinci kısmıdır, yani kulların Allah tarafından sevilmeleri.Elbette evrende olan her şey Allah’ın yaratığı ve eseri olduğu için, Allah tarafından ...
 • Aristo mantığı ile diyalektik arasındaki farkı nedir?
  14845 İslam Felsefesi 2011/03/02
  Mantık bir kanunlar manzumesidir ve bu kanunlara riayet etmek düşüncede hataya düşmemizi engeller. Mantık eski ve yeni mantık diye iki kısma ayrılır. Eski mantık, bize nasıl doğru bir kıyas ve istidlal üreteceğimizi öğreten Aristo mantığıdır; başka bir ifadeyle Aristo mantığı istidlalin şekil ve kalıbına ek olarak, ...
 • Künye ne demektir? İslam Peygamberinin (s.a.a) künyesi olan Ebu’l-Kasım’ın manası nedir?
  57999 تاريخ بزرگان 2012/02/18
  Arap kültüründe Eb (erkekler için) ve Ümm (kadınlar için) takılarıyla başlayan isimlere künye denir. Künye kalıbında isim vermek Arap kabilelerinde insanı bir çeşit yüceltmek sayılmaktadır.[1] Ebu’l-Kasım, Ebu’l-Hasan, Ümmü Seleme, Ümmü Kulsüm vb. gibi. İslam da künyeye ...
 • Tathir ayeti Kur’an’ın hangi suresindedir?
  16333 Tefsir 2010/07/28
   Tathir ayeti olarak bilinen ayet Ahzap suresinin 33. ayetidir. Yüce Allah, bu ayette Ehl-i Beyt olarak bilinen belli kişileri tekvini iradesi ile pak kılacağını beyan etmiştir. Bu ayetin nüzul sebebi (iniş sebebi) hakkında Ehl-i sünnet ve Şia kaynaklarında yetmişe aşkın hadis nakledilmiştir. Bu ...
 • İslam dininin dinozor hakkındaki görüşü nedir?
  81760 Tefsir 2010/01/16
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6827 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Sevgi ve muhabbetin önemi ve sınırları nedir?
  2495 Hadis 2020/01/19
 • Mercilerin (fetvalarına mürcat edilen kimseler) fetvalarında var olan ihtilaf, acaba Nehc’ül- Belağa'nın 18. Hütbesinde yasaklanmış ihtilafların örneklerinden sayılmaz mı?
  7176 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2009/06/17
  Bazı araştırmacıların akidesine göre Nehc’ül-Belağa’nın 28. Hutbesi, 17. Hutbenin bir bölümüdür. Ancak Seyit Razi’nin (r.a) toplamasında birbirinden ayrılarak müstakil hütbeler şekline girmiştir. Hutbenin içeriği de buna şahitlik etmektedir. Zira 17. hutbede cahil ve salih olmayan kadılardan (yargıç) söz edilmektedir. Bu kadılar vermiş oldukları kendi yanlış yargılarıyla halkın ...
 • Üç Haslet hadisinin senedi sahih midir?
  6346 Tefsir 2011/10/23
  Söz konusu hadisin bazı ravileri hakkında elde herhangi bir bilgi yoksa da birkaç sebepten dolayı ona istinat edilebilir:1-Hadis, çeşitli birinci grup rivayet kaynaklarında gelmiştir. Ve biliyoruz ki bir rivayet değişik kaynaklarda gelmişse ve büyük muhaddisler ona önem vermişlerse bu, onun itibarını ve muhaddislerin ...
 • Tahtel Hanekten (Çene altı)Maksat nedir?
  7664 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/10/09
  Namaz esnasında (sarığın bir ucuyla) çene altını bağlamanın sünnet olduğu hakkında her hangi bir rivayet elimizde yoktur. Sadece şeyh Saduk “Men la Yahdurul-Fakih” adlı kitabında bu amelin meşhur oluşunu kendi şeyh ve üstatlarına nisbetlendirmiş. Ama yolculukta veya her hangi bir ihtiyacı gidermek peşinde olduğu esnada çene altını ...

En Çok Okunanlar