Gelişmiş Arama
Ziyaret
8636
Güncellenme Tarihi: 2010/09/22
Soru Özeti
Kimler masum kavramının örnekleridir?
Soru
Kimler masum kavramının örnekleridir?
Kısa Cevap

Masumluk nefsanî bir sıfat ve derunî bir güç olup taşıyanı günaha bulaşmanın ötesinde günah işleme düşüncesi ve tasavvurundan alıkoyar. Istılahta ise hata, unutma, sürçme ve günahtan korunma ve mahfuz olma anlamındadır. Genel bir sınıflandırmayla masumiyet iki çeşittir: 1- Tümel korunma ve masumiyet; 2- Güçlü ve zayıf olarak derecelendirilebilen nispi masumiyet.

Bu esas uyarınca masum beş grubu kapsar:

1. Tüm ilahî peygamberler.

2. Tüm imamlar.

3. Tüm ilahî melekler.

4. Yukarıdaki üç grup dışında kalan masumiyet (masumiyet peygamberlik ve imamet ile eşdeğer değildir; zira Hz. Fatıma (a.s) ve Hz. Meryem (a.s) gibi bir insanın masum olması ancak peygamber olmaması mümkündür).

5. Muhlis insanlardan bir grup.

Ayrıntılı Cevap

Masumiyet sözlükte korunma ve mahfuz olma manasındadır. Istılahta ise hata, unutma, sürçme ve günahtan korunma ve mahfuz olma anlamındadır.[1] Başka bir ifadeyle nefsanî bir sıfat ve derunî bir güç olup taşıyanı günaha bulaşmanın ötesinde günah işleme düşüncesi ve tasavvurundan alıkoyar. Hata ve günahtan korunma iki çeşittir.

1- Bütün ömür boyunca (doğumdan ölüme dek) ilahî dini öğrenme, öğretme ve uygulamada tüm yanlış, unutma, günah ve hatalardan tümel bir şekilde korunmak ve masum kalmak. Bu çeşit masumiyet sadece melekler, peygamberler ve imamlarda (a.s) tahakkuk etmiştir, başkalarında tahakkuk ettiğine dair ise bir bilgimiz yoktur.[2]

2- Güçlü ve zayıf olarak derecelendirilebilen ve değişik bireylerde farklı ve muhtelif bir durum arz eden nispi masumiyet. Din işlerinde çaba, riyazet ve ibadetlerin ardından bir ölçüye kadar masumiyet kazanılabilir ve bunların vasıtasıyla korunabilir. Elbette ömrün sonuna dek bunun korunması bağlamında bir güvence yoktur. Bu yüzden nispi masumiyet zayıf ve güçlü dereceleri göz önünde bulundurularak başkalarına isnat edilebilir. Normal bireylerdeki bu halden “adalet melekesi” olarak söz edilir; yani kendisinde bilerek bir sürçme ve büyük bir günah görülmeyen bir şahıs yapısına atfedilir.[3]

Son kıstasa göre masum hem peygamberler, imamlar ve melekleri kapsamakta ve hem de kendini yetiştirerek günaha bulaşmayan insanları kapsamaktadır. Bu esas uyarınca bu makam ve konum peygamberler ve on dört masuma özgü değildir. Başka muhlis mahlûklar da bazı mertebelerde bu özelliğe sahiptir. Bu yüzden biz masumları beş bölüme ayırıyor ve onların masumiyet delillerini kısaca açıklıyoruz:

1. Peygamberler (a.s):

Semavî peygamberler küçük ve büyük her türlü günahtan korunmuş olmalı ve asla bir anlık olsa dahi günahın etrafında gezinmemelidirler. Şia bilginlerinin görüşüne göre peygamberler dört çeşit masumiyette birbirleriyle eşittirler: Vahyi idrak etme ve bildirmede masum olmak; inançlarda masum olmak; günahlardan masum olmak; hata ve unutmadan masum olmak.

Peygamberlerin Masumiyetinin Aklî Delilleri:

Büyük kelam bilginleri akıl yoluyla peygamberlerin masumiyetinin gerekliliğine yönelik birçok delil getirmişlerdir. Bazıları şunlardır:

A- Deruni Etkenler:

Peygamberlerin varlığında günah etkenleri (cehalet, bilgisizlik, şehvet ve heveslerin galebesi vb.) günahı önleme etkenleri karşısında yeniktir.

B- Güven ve Gayeyi Zedeleme Delili:

Peygamberlerin yollanmasındaki hedefin ilahî buyruklar aracılığıyla insan türünün hidayete ermesi olduğu açıktır. Bu hedef peygamberlerin söz ve öğretilerine yönelik halkın hiçbir şüphe kuşkusu olmaması durumunda gerçekleşir. Onları can ve gönülden kabullenmeleri, onlara yüzde yüz teslim olmaları ve güven duymaları için kendilerinin sözlerini Allah’ın sözleri ve öğretilerini de ilahî öğretiler bilmelidirler. Akıllı, bilge ve bilinçli bir şahsın asla gaye ve hedefinin aksine hareket etmeyeceği kesindir. Böyleyken onlar günah ve hatadan masum olmazlarsa, insanları sapkınlığa yöneltecektir. Bu da peygamberlerin yollanmasındaki hedefin tam karşı noktasıdır.

C- Cehalete Yöneltme ve Hatayı Teşvik Etmek:

Yüce Allah’ın kendi kullarını hidayete erdirme makamında asla onları hata yapmaya teşvik edecek ve sapmaya çağıracak en küçük bir fiil işlemeyeceği kesindir. Çünkü herkesten ve özellikle de zatı temiz olan Yüce Allah’tan böyle bir fiilin meydana gelmesi çirkin ve berbattır. Eğer Yüce Allah mucizeler ve ilmi kanıtlar gibi peygamberliğin delillerini masum olmayan birinin inisiyatifine (yalan atması, hata yapması ve günah işlemesi mümkün birine) bırakırsa, kullarını sapkınlığa yöneltmiş olacaktır. Hâlbuki bu fiil Allah’a isnat edilemez.  

D- Masum Olmayanın Vahiy Alma Liyakatinde Olmaması:

Her bilgece memuriyetin gerekli bir liyakat ve kabiliyete ihtiyaç duyduğunu bilmekteyiz. Layık ve kabiliyetli olmayan bireylerin vazifelerini doğru bir şekilde yapması mümkün değildir. Peygamberlerin Allah’ın mesajını vahiy yoluyla aldıkları ve insanlara ulaştırdıklarını da biliyoruz. Bu mesaj baştan sona nur ve maneviyattır. Muhtevası da tümüyle iman ve takvadır. Böyle bir mesaj alıcısı tabiat ötesi ve her türlü kusur ve eksiklikten arı olan Yüce Allah ile irtibat kurabilecek ve muhtevası temizlik ve takvayla dolu bir mesajı yüklenebilecek kadar temiz ve münezzeh olmalıdır.

Peygamberlerin Masumiyetinin Nakli Delilleri:

Bir takım Kur’an ayetleri peygamberlerin masumiyetine delalet etmektedir. Aşağıda onlardan bazılarına işaret ediyoruz:

A- Peygamberleri muhlislerden sayan ayetler. Muhlisler hatta şeytanın bile kendilerini saptırmaktan meyus olduğu ve onları istisna kıldığı kimselerdir. “İblis, Senin şerefine andolsun ki, içlerinden ihlâslı kulların hariç, elbette onların hepsini azdıracağım dedi.”[4] Muhlis (ihlâslı) masum ile eşittir ve kesinlikle peygamberler onun örnekleridirler. Yüce Allah şöyle buyuruyor: “Kitap’ta, Musa’yı da an. Şüphesiz o muhlis bir insan idi. Bir resûl, bir nebi idi.”[5] Hz. Yusuf hakkında da şöyle buyurmuştur: “Biz, ondan kötülüğü ve fuhşu uzaklaştırmak için işte böyle yaptık. Çünkü o, ihlâsa erdirilmiş kullarımızdandı.”[6]

B- Kur’an-ı Kerim peygamberlere mutlak bir şekilde itaat edilmesini gerekli görmüştür[7] ve mutlak itaatin gereği de masumiyettir.

C- Kur’an-ı Kerim ilahî makamları zulme bulaşmamış kimselere özgü kılmıştır.[8] Her günah da en azından nefse zulmetmektir. Kur’an-ı Kerim’in bakışında her günah işleyen kişi zalim olarak adlandırılır.

2. İmamlar (a.s):

İmamlarım masumiyeti de peygamberlerin masumiyetinden farklı değildir; onlar da doğdukları günden itibaren masumdurlar.[9] Sadece imamlar hakkında vahiy alma ve bildirme yerine vahiy öğretilerini açıklama ve beyan etmeden söz edilmektedir.[10] İmamların masumiyetinin aklî delilleri peygamberlerin masumiyetinin aklî delillerinin aynısıdır. İmamların masumiyetinin naklî delilleri ise şunlardır:

Temizleme Ayeti[11]:

Kur’an şöyle buyuruyor: “Ey Ehli Beyt! Allah, sadece sizden kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.” Ayetin bu bölümünde iki çoğul zamir kullanılmış ve her ikisi de eril çoğunluk halinde gelmiştir. Dolayısıyla peygamberin (s.a.a) eşleriyle bir irtibatı bulunmamaktadır. Aynı şekilde ayetine orijinalinde yer alan “innema” tabiri genellikle özgünlük içindir ve tercümesinde ise sadece ve yalnız sözcüklerinden istifade edilmektedir. Bunun delili ise ayette zikredilen üstünlüğün Peygamberin (s.a.a) ailesine özgü olması ve başkalarını kapsamamasıdır. “Yuridu” (Allah irade etmekte ve istemekte) cümlesi Rabbin tekvini iradesine işarettir. Yani Yüce Allah teşrii değil, tekvini bir buyrukla sizi her türlü kirlilikten temizlemeyi ve korumayı irade etmiştir; zira teşrii irade onların temizliklerini korumak için sorumlu kılınmasıdır. Bu sorumluluğun Peygamber (s.a.a) ailesine özgü olmadığını ve tüm Müslümanların kendilerini temiz tutmak için sorumlu ve görevli olduğunu biliyoruz. Ayetin orijinalindeki “rics” kelimesi sözlükte temiz olmayan bir şey anlamındadır.[12] Her ne kadar bazı büyük şahsiyetlerin sözlerinde “rics” kelimesi “günah” veya “şirk” yahut “yanlış inanç” veyahut “cimrilik ve kıskançlık” anlamında tefsir edilmişse de gerçekte bunlar bu geniş ve engin mefhumun örneklerinin beyanıdır. Elif ve lam’ın cins türünün bu kelimenin başına gelmesi (errics) ve burada genellik anlamını yansıtması nedeniyle ayetin mefhumu şöyledir: Allah her çeşit ve her türlü kirliliği onlardan uzak kılmayı irade etmiştir. Ayetin orijinalindeki “ve yutahhirikum tathiren” cümlesi “tathir” kelimesinin manasının temiz kılmak olması nedeniyle kir ve önceki cümlede gelen her türlü kirliliği gidermeye yönelik yeni bir vurgulamadır. (Arap gramerinde) mutlak meful olan “tathiren” kavramı da bu mananın bir başka vurgulayıcısıdır. Netice itibariyle, Yüce Allah değişik vurgulamalar ile Peygamberin (s.a.a) ehli beytini her türlü çirkinlik ve kirlilikten temizlemeyi ve arı kılmayı irade etmiştir. Elbette başka deliller de Peygamberin (s.a.a) ehli beytinin sadece on dört masum olduğu hususunu açıkça beyan etmektedir.[13]

3. İlahî Melekler:

İmam Askeri (a.s) şöyle buyurmaktadır:

“Allah’ın melekleri ilahî lütuf sayesinde küfür ve beğenilmeyen şeylerden masum ve güvendedirler.”[14] Aynı şekilde devamında şöyle buyurmaktadır: Melekler peygamberler ve imamlar gibidirler.[15]

4- Üç grup dışında kalan masumumlar (masumiyet peygamberlik ve imamet ile eşdeğer değildir; zira Hz. Fatıma (a.s) ve Hz. Meryem (a.s) gibi bir insanın masum olmakla beraber peygamber olmaması mümkündür). Bazı Kur’an ayetleri Meryem’in temiz ve arı oluşuna tanıklık etmektedir: “Ey Meryem! Allah, seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.”[16] Müfessirler bu ayetin Hz. Meryem’in masum oluşuna delalet ettiği görüşünde hemfikirdirler.[17] Aynı şekilde yukarıda belirtildiği gibi temizlik ayeti de Hz. Zehra’nın masum oluşuna delalet etmektedir.

5- Muhlis insanlardan bir grup masumiyetin bazı mertebelerine yani günah işlemekten korunmaya ulaşabilirler.[18] Çünkü masumiyetin menşei insan irade ve tercihidir. Elbette tüm yönlü masumiyet ilahî evliyalardan bir gruba mahsustur ama sakınan bazı müminler nefis tezhip ve tezkiyesi yoluyla fiillerinin çoğunda günaha bulaşmaktan korunabilirler. Bu tercih edilir bir konudur.[19] Gerçekte ilahî emirleri yerine getirme, men edilen hususlardan sakınma ve küçük günahları yapmada ısrar etmeme konusunda kararlı bir meleke taşımadır. Bu, bazen kendisinden adalet melekesi olarak söz edilen şeydir.[1] Akaidu’l-İmamiye, s. 187.

[2] Bkn: Misbah Yezdi, Mearif-i Kur’an, c. 4 ve 5 (Rah ve Rahnema Şinasi), s. 212-147; Amuzeş-i Akaid, c. 2, s. 260-232, ders. 24-26.

[3] 178. (Site: 1395) yanıttan alınmıştır.

[4] Sâd- 82-83.

[5] Meryem, 51.

[6] Yusuf, 24.

[7] Bakara, 124.

[8] Bakara, 124.

[9] Rahnema Şinasi, Muhammed Taki Misbah Yezdi, s. 673.

[10] Menşur-ı Akaid-ı İmamiye, s. 110 ve 111; Porsiman İsmet, Hasan Yusufyan, s. 43.

[11] Ahzab, 33.

[12] İster insanlık doğası açısından kirli ve menfur olsun yahut akıl ve şeraitin veyahut bunların tümü hükmünce olsun. Bu nedenle Rağıb Müfredatta “rics” kelimesini kirli şey olarak manalandırdıktan sonra bunun dört suretini zikretmektedir (insanlık doğası veya akıl, yahut şeriat veyahut bunların tümü açısından kirli olmak).

[13] Bkn: İndeks: Ehli Beyt Bireyleri. Soru: 1247 (Site:)

[14] “Allah’ın melekleri O’nun lütfüyle küfür ve çirkin şeylerden korunmakta ve güvenliktedirler. Onlar, Allah’ın kendilerine emrettiği şeye isyan etmez ve emrettiği şeyi yaparlar. (Biharu’l-Envar, c. 56, s. 321.)

[15] “Sonra şöyle buyurmuştur: Eğer dedikleri gibi Allah bu melekleri yeryüzüne halife kılmışsa ve onlar dünyada peygamberler ve imamlar gibiyseler, o zaman peygamber ve imam sayılırlar.”  

[16] Âli İmran, 42.

[17] el-Mizan, c. 3, s. 217.

[18] Bkn: Velayetname, Allame Tabatabai, Tercüme-i Hemayun Himmeti, s. 48-55.

[19] Menşur-i Akayid-ı İmammiye, s. 116.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Hz. Ali’nin (a.s) hakikatı ezeli midir?
  6848 Eski Kelam İlmi 2011/10/20
  Ezeli olmak, bir varlığın geçmişinde yokluğun olmaması demektir;[1] yani her zaman vardı. ‘Hz. Ali’nin (a.s) hakikatı ezelidir.’ sözünden maksat maddi varlığı ise Onun maddi varlığının ezeli olmadığı bellidir. Ama Hakikat’tan maksat nurdan olan varlığıysa, başka bir ...
 • Acaba din ile bilim arasında çelişki var mıdır?
  9286 Yeni Kelam İlmi 2007/08/23
  Dini olmayan ilimler belli aşamaları katederek dinin hizmetine alınırlar. Şöyleki fakih sabit unsurlar ve uzmanların, özellikle de sosyal ve davranış bilimleri uzmanlarının yardımıyla değişken unsurları teorize edebilir. ...
 • Cinleri, ruhları ve şeytanları çağırıp teshir etmenin (emri altına almanın) hükmü nedir?
  13644 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/06/16
  Ruhlar, cinler ve şeytanlardan ilmi ve ameli istifade etmeye ve irtibata geçmeye lugatte ve fıkhi ıstılahta sihir denmektedir.[i] Kur'an, hadis ve fıkhi delillere göre sihirbazlık dünya ve ahiret yaşantıları açısında insanın faydasına değildir.
 • peygamber efendimiz (s.a.a) kurandan daha faziletli midir?
  6950 Eski Kelam İlmi 2011/02/08
  kurandan maksat kuranın sayfaları ve kuranın yazısı ise yakinen (bilinmelidir ki), kuran peygamberden (s.a.a.) üstün olamaz. Bilakis hem peygamberin (s.a.a.) maddi boyutu ve cismi hem peygamberin manevi boyutu ve şahsiyeti kurdan üstündür. Dolayısıyla tehlikeli durumlarda peygamber kurana feda edilmemelidir. Ama kurandan maksat kuranın muhtevası, kuranın ...
 • Hz. Ali’nin, erkeğe oranla kadının aklı hakkındaki görüşü nedir?
  23162 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2009/07/04
  Hz. Ali (a.s), “Erkekler hem akıl hem de duygu yönünden kadınlardan daha üstündür” diye bir söz dememiştir. Sadece kadınların akıllarının eksik olduğuna dair bir söz Nehcü’l-Belağa’da yer alır. Bu sözün Hz. Ali’ye isnat edilişi doğru olsa bile bu, özel bir olayla yani Cemel Savaşı ile ilgilidir ve ...
 • Bir insanın mürtet olmasının hükmü şeriat hâkiminin hükmüne gerek duyar mı?
  7401 Kâfir 2012/03/12
  Sorunuz büyük taklit mercilerinin bürolarından soruldu ve alınan cevapları aşağıda aktarıyoruz: Hz. Ayetullah Uzma Hamaney (ömrü uzun olsun): Mürtetlik şeriat hâkiminin hükmüne gerek duymaz. Eğer dinin gereklerinden birini inkâr etmek peygamberliği veya aziz İslam Peygamberini inkâr etmeyle veyahut şeriata bir noksanlıkta bulunmayla sonuçlanırsa, ...
 • Eğer bir ferdin çantası açık olursa insanın istemeden ona bakmasının hükmü nedir? Onun sahibinden helallik istemek gerekir mi?
  4993 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/23
  Başkalarının kusurunu aramak ve ayıplarını araştırmak İslam’da yasaklanmıştır.[1] Ama sizin istemeden ve bilerek bakmadığınızdan, bir sakıncası yoktur ve helallik istemek lazım değildir.[1] Kuleyni, Kâfi, c. 2, s. ...
 • Dövme abdest, gusül ve hac amellerini yerine getirmek için bir sakınca yaratır mı?
  9673 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/21
  Taklit mercilerinin çoğu dövme hakkında şöyle buyurmuştur: Eğer dövme salt renk olursa veya derinin altında bulunursa ve deri üstünde suyun ulaşmasını engelleyen bir şey olmazsa abdest, gusül ve namaz doğrudur.[1] Eğer deri üstünde engel bulunursa ve deriye suyun ulaşmasını engelleyecek ...
 • İslam dininde hatemiyetin hakikati nedir ve Sayın Suruş’un görüşünün eleştirileri nelerdir?
  9636 Yeni Kelam İlmi 2010/06/02
  Birkaç noktaya dikkat etmek faydalı olabilir:1. Peygamberliğin son bulması ve buna tabi olarak İslam dinin son din olması, Ahzab Suresinin 40. ayetinde belirtilmiştir ve bu ayet mana itibariyle, İslam dininin son din olması vesilesiyle peygamberlikte sona ermiş ve artık peygamberin gelmesi mümkün değildir.2. Bir açıdan hatemiyetin sırrı şunlara ...
 • Karidesin helal, ıstakozun haram olmasının felsefesi nedir? Oysa ikiside aynı cinstendir?
  15724 Hukuk ve Şer’I Hükümler Felsefesi 2011/01/17
  Bütün hükümler fayda ve zarar esası üzerinedir ve her hükmün bir felsefe ve nedeni vardır; ama bu nedenlerin ayrıntılarını bilmek çok zordur. En fazla hükümler için genel kaideler söylenebilir. Ancak buradaki genellik istisnaları olan çoğunluk manasına gelmektedir. Karidesin yenmesinin caiz olması konusunda bazı rivayetlerde onun balık cinsinden (pullu) ...

En Çok Okunanlar