Gelişmiş Arama
Ziyaret
6495
Güncellenme Tarihi: 2008/03/26
Soru Özeti
Fahişe bir bayanla geçici nikâh yapılabiliniyor mu?
Soru
Fahişe bir bayanla geçici nikâh yapılabiliniyor mu?
Kısa Cevap
Fahişe bayanlarla geçici veya daimi evlilik haram değildir. Ama farklı delillerden ötürü böyleli bir evlilikten sakınmanız hem dininiz için ve hem de dünyanız için daha hayırlıdır.
 
Ayrıntılı Cevap
Bu cevabın açıklanması için denilmelidir ki rivayetlerimizin birçoğunda aynen bu soru imamlarımızdan (a.s.) sorulmuş. Masum imamlarımız (a.s.) da konuları dikkati nazarda tutarak münasip cevaplar vermişlerdir.
Başlangıçta söz konusu rivayetlerin içinden ikisini seçip tercüme edip ihtiyarinize sunacağız, sonra kısa bir tahlille cevabımız açıklanacaktır.
Birinci rivayet: İshak b. Cureyr şöyle diyor: İmam Sadık (a.s.) a sordum: bizim Şehrimiz Küfe’de fuhuşla meşhur olan bir bayan var. Acaba onunla geçici (muta) evlilik yapabilir miyim? İmam (a.s.) cevaben şöyle buyurdu: Acaba söz konusu kadın kendi kapısında alamet koymuş mu?[1]  Dedim: eğer böyle bir şey koymuş olsaydı hükümet tarafından yakalanıyordu! İmam buyurdu: onunla geçici nikâh yap. Sonra sahabelerinin birisine yavaş bir şeyler anlatı. Sonra ben o şahsı gördüm ve kendisinden, o gün İmam kulağında ne söyledi diye sordum. O cevaben şöyle dedi: O gün imam bana şunu söyledi: eğer o bayan kapısına alamet koymuş olsaydı bile yine onunla geçici nikâh yapmasında sakınca olmazdı. Zira bu evlilikle o, söz konusu bayanı haramdan alı koyar ve helal amele sevk ediyor oluyor. [2] 
Başka bir rivayette Hasan b. Zarif nakil ediyor ki yaşadığımız bölgede güzel yüzlü bir bayan vardı, onunla geçici evlilik yapmak istedim. Ama o fahişe idi ve yabancılarla irtibata geçmekten asla sakınmazdı. Bu nedenle ondan tiksindim. Ama bir müddet sonra kendi kendime şöyle dedim! Bizim İmamlarımız fahişe kadınla geçici evlenmek noktasında her hangi bir sakınca olmadığını demişlerdi. Zira onun, haramdan helale sevk edilmesine neden oluyor. (bu tereddüdü yok etmek için) imam Hasan Askeriye yazdığım mektupta onun görüşünü sordum.
O cevaben şöyle buyurdu: fahişelerle evlenmenin sakıncası yoktur. Ama buna rağmen kendi komşunla geçici evlilik yapmaktan perhiz ediniz. Zira o arsız bir bayandır ve senin komşun olduğu için meseleyi aleni edeceğinden korkuyorum ki aleni ederse senin için sorun icat eder.
İmamın bu görüşünden sonra onunla evlenmekten vazgeçtim. Ama benim komşularımdan birisi onunla geçici nikâh kıydı ve bu evlilik kendisi için sorun icat etti ve onun yakalanmasına neden oldu ve büyük miktarda ceza olarak para ödedi. Allah u Teâlâ İmam’ın bereketiyle beni bu soruna yakalanmaktan kurtardı.[3]   Bu tür bayanlarla geçici evliliğin mekruh olduğunu belirleyen birçok hadis daha vardır.[4] Ve geçici evliliğin de pak ve temiz olan müminlerle yapılması tavsiye edilmiştir.[5]
Bu rivayetlerde ve konuyla irtibatlı var olan diğer rivayetlere dikkat edildiğinde derk ediyoruz ki;
 1. İslam daimi evliliğe çok tekit etmiş ve geçici evliliği istisna-i bir durum olarak beyan etmiş ta ki bu evlilik zevklerin vesilesi olup aileleri bozmaya neden olmasın;[6]
 2. Eğer her hangi bazı nedenlerden ötürü geçici evlilik yapma kararını almışsan evlenilecek taraf namuslu, afif, idesini bekleyen, namuslu, iffetli ve şer’i kanunlara riayet eden temiz birisiyle evlenmeniz daha iyidir.
 3. Fahişe kadınlarla geçici evlilik yapmak her ne kadar mekruhtur ama haram değildir. Zira söz konusu kadınların en azında bu evlilik dönemlerinde haramı işlemelerine mani oluyor. Bu esas gereğince Şia fakihlerin hiçbirisi böyle bir evliliğin haram olduğuna dair fetva vermemişlerdir.
 4. Böyleli bir evlilik çoğu zamanlarda cismi, ruhi ve kişilik bağlamında sorunlara neden olduğu için böyle bir evliliğin yapılmamasına tavsiye ediliyor. Zira şu konu açıktır ki helal olan her amel insanın sosyal ve kişiliğiyle uyumlu olmayabilir. Örneğin: çöplüklerden faydalı şeyleri ayırt etmek her ne kadar faydalı ve helal bir iştir ama camianın birçok kişisi için münasip bir iş olamıyor.
 5. Eğer kişi mezkûr konuları dikkate almaz ve yine böyleli bir kadınla geçici evlilik yapmak istiyorsa ihtiyat yönlerine dikkat etmesi gerekiyor. Ez cümle; evliliği resmi bir şekilde yapmalı veya güvenilir kişilerin şahit tutsun.
 

[1] Eskiden resmi olan fahişe kadınlar belli olsunlar diye kendi evlerinin kapısına bir işaret koyuyorlardı.
[2] Şeyh Hur Amili, Muhammed b. Hüseyin, “Vesailu’ş- Şia” Müesese-i Alul – Beyt, 1409, c. 21, s. 29, rivayet, 26429.
[3] Age., c. 21, s, 29 – 30, rivayet numarası, 26440.
[4] Age, s. 27
[5] Age., s. 25
[6] Age., 22 – 23.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • İmamlar ve âlimlerin şiir hakkındaki görüşü nedir?
  7813 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/03
  Bazıları İslam’ın şiir ve şiir söylemeyle bağdaşmadığını sanmaktadır. Oysaki bu bir vehimden ibarettir. Şüphesiz şiir zevki ve şiir söyleme sanatı insan varlığının tüm sermayeleri gibi doğru bir yolda kullanıldığı ve olumlu ve yapıcı bir şekilde istifade edildiği takdirde değerlidir. Ama inanç ve toplum ahlakının temellerini viran etmek ...
 • İslami vahdetin gerçek manası nedir?
  3391 شیعه و دیگر مذاهب 2019/12/08
  İslami vahdetten kasıt mezheplerin ezcümle Şia ve Ehlisünnetin bir olması anlamında değildir. Çeşitli İslam mezheplerinin Müslümanların birlik ve beraberliğini kurmaları ve korumaları anlamındadır. Bütün Müslümanlar farklılıklara rağmen sahip oldukları birçok ortak noktadan yola çıkarak İslam düşmanları karşısında tek saf olmaları ve yabancı güçlerin Müslümanlara sulta kurmasının önüne ...
 • Yahudilerin vasıflarının zikredildiği ayetleri açıklar mısınız?
  15345 Tefsir 2011/08/14
  Kuran-ı Kerim, Yahudilerin tarihleri, ahlakları, inançları, vasıfları ve özellikleri konusunu geniş bir şekilde beyan etmiştir. Öyle ki diğer hiçbir semavi din bu kadar açıklanmamıştır. Bu yüzden Yahudilik meselesi, Kuran’daki birçok ayeti kendisine has kılmış ve her bir ayet İsrail oğullarının özellik, üslup, tarz, adet ve inançlarına ait ...
 • imam Hasan'ın (a.s.) imameti imam Hüseyin'inkinden (a.s.) önce oluşu, imam Hasanın vücutsal olarak daha üstün olduğuna delil olabilir mi?
  6218 تاريخ بزرگان 2011/02/03
  Masum (a.s.) olan on dört kişinin tümü tek bir nurdan yaratılmışlardır. Vücutsal bakımdan ve tekvini vilayet makamına sahip olma açısından birdirler. Her bir imamın (a.s.) imamlığı ilahi emir ve ilahi seçimle gerçekleşmiştir. Eğer rivayetlerde bir imamı bir diğer imamdan farklılaştıracak bir özellik ve bir ayrıcalık ...
 • Fizik ve metafizik (doğaötesi) arasındaki fark nedir? Eğer doğaötesi doğa için had ve sınır ise, bunu nasıl açıklıyorsunuz?
  18059 İslam Felsefesi 2011/08/21
  Fizik ilahiyat ve riyaziyatın karşısında olup doğa anlamını taşır. Metafizik bugünkü felsefî manasıyla varlıktan salt varlık olması hasebiyle bahseden disipline denmektedir. Trans fizik veya doğaötesi ise Allah ve maveradaki varlıklardan söz eden disipline denmektedir. Fizik ile metafizik arasındaki ilişki de cüz ile külün arasındaki ilişkidir. Onun ile trans fizik ...
 • mehdilik felsefesinin temelleri nelerdir?
  5998 Eski Kelam İlmi 2008/04/10
  Mehdilik felsefesinin temelleri iki yönden; illet-i gayi (ereksel neden) ve illet- faili (edimsel neden) incelenebilir.Yani; hilkatin hedefli olduğu ve amacın dışına da çıkılmasının muhal olması gereği, kâmil bir insan olmalıdır; bu kâmil insan hilkat âleminin illet-i gayi (ereksel neden) sayılır. İllet- faili (edimsel neden) açısından ise şöyle denebilir:Faili ...
 • Şeytan ne zaman ve kaç defa feryat etmiştir?
  17018 Eski Kelam İlmi 2010/01/16
  Bu soruya cevap vermeden önce soruyu yönelten beyefendiye, şeytanın, insanın saadete, kemale ve Allah’ın rızasına ulaşmasındaki en büyük yeminli düşmanı olduğunu ve onunla mücadele etme yollarını öğrenmenin önemli olduğuna dikkat edilmesinin gerekliliğini hatırlatmak isteriz.
 • İmamın (a.s) varlığının lütuf olması onun devlet ve hilafete ulaşmamasıyla nasıl bağdaşmaktadır?
  5119 Eski Kelam İlmi 2011/05/21
  Yüce Allah’ın hikmeti; peygamber gönderme ve insanların manevi tekâmülünü sağlama ile ilintili olan kendi hedefinin tahakkuk etmesi için peygamberlerin sonuncusu ve peygamberliği sonlandırıcı olan Peygamber-i Ekrem’den sonraki zaman için Peygamberin vazifelerini ondan sonra yerine getirmeleri gayesiyle bir takım imamlar belirlemeyi gerektirmektedir. Bu esas uyarınca Şia, imamın Allah tarafından belirlendiğine, ...
 • İnternetten film ve müzik indirmenin hükmü nedir?
  7118 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/10/17
  Film müstehcen ve müzik haram türden olursa onları indirmek, izlemek ve dinlemek, site sahiplerinin izniyle ve parasını ödeyerek olsa bile haramdır. Ama izlenmesi ve dinlenmesi caiz olan film ve müziklerin indirilmesi, site sahiplerinin koyduğu şartlara uyularak ve parasını ödeyerek olursa sakıncasızdır. Yoksa hırsızlık olur ve caiz değildir. ...
 • Mukaddes şeriat açısından, bankalar yahut borç veren kurumların kredilerinden yararlanmanın hükmü nedir?
  6876 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/07/05
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...

En Çok Okunanlar