Gelişmiş Arama
Ziyaret
5599
Güncellenme Tarihi: 2012/01/01
Soru Özeti
Aşağıdaki Şiir Allame Şe’arani’ye nisbetlendirilmektedir.
Soru
İmam Hüseyin’in şahadetinin yıl dönümünde tutulan yas ve matem günlerinde okunan ravza ve mersiyelerde (ağıtlarda) bazen Allame Şe’arani’ye nisbetlendirilen şu şiir okunuyor: ““şahan heme bı hak f-kendend tacha, ta zı-yeb neyze şod ser-i şah-i cihan ışk” Yani “Taclarını attılar yere tüm şahlar, Cihan-i aşk şahının başı olsun okların zineti diye.
Zahiren bu şiir “Nefsul-Humum” adlı kitabin tercümesi olan “demu’u’s-sucun” adlı eserde zikredilmiştir. Acaba bu nisbetleme doğru mudur? Lütfen bu şiirin adresini verebilir misiniz?
Kısa Cevap

“Dem’u’s-sucum” kitabı (mefatihul-cinan”adlı dua kitabın sahibi olan Hac Şeyh Abbas Kumi’nin “Nefesul-Humu’mun fi makteli Seyyidinal-Hüsyeyin el- Mazlum (a.s.)” adında yazmış olduğu kitabın tercümesidir. Kum’da Müesesei İntişarat-i Hicret, tarafından 1386 hicri şemsi tarihinde basılmıştır. Şe’arani bu eseri Farsçaya çevirmiş ve bazı kısalar, nükteler ve konuları dip not şeklinde ilave etmiştir. Soru konusu olan şiirde ilave edilen konulardan bir bir konudur. Bu şiiri adı geçen kitabın 196. Sayfasının dip notunda yazmış. Biz burada şiirin tamamını dip notta ve tercümesin metinde zikrediyoruz.

Taclarını attılar yere tüm şahlar

Cihan-i aşk şahının başı olsun okların zineti diye

Hiç kimse dostun hatırası için baş eğmedi sen hariç

Ki onu yükseldi aşk oklarının başlarında

Mekan olmayandan bir lahze olsun bile geçti Buraksız

Bu mustafavi aşk asımanına doğru gitti

Şah-i cihan aşk ki cananaş ezelden elestu söyledi

Canı aşk feda olsun sana ey cihan-i hüsn

Sen benim için öldürüldün ben de senin kan bahasıyım.

Feda olsun sana kevn ve mekani aşk[1][1] “Şahan heme bı hak f-kendend tacha

Ta zeyb neyze şud ser-i şah cihan-ı aşk

Ber pay-ı dost ser ne tevan sud cuz kesi

Kı ora bulend geşt ser ender sınan aşk

Ez la mekan guzeşt bı yek lehze bi Burak

İn mustefevi ki reft suy-i asıman aşk

Şah-i cihan aşk ki cananeş ez elestu

Guft ey cihani husn fedayı tu can aşk

Tu kuştey meni men hun behayı tu’yem

Bada feday-ı tu kevn ve mekan-ı aşk”

Ayrıntılı Cevap
Bu sorunun ayrıntılı cevabı yoktur.
Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • “Hamd Âlemlerin Rabbi olan Allah’a özgüdür” ayeti hakkında İmam Askeri’nin (a.s) tefsiri nedir?
  9537 Tefsir
  İmam Hasan Askeri Tefsiri, bu İmama mensuptur ve bazıları bir takım delillerden ötürü bu tefsirin kendisine isnat edilmesini kesin bilmemektedir. Bu tefsirde Hamd suresi ve Bakara suresi 282. ayete kadar rivayetsel bir şekilde tefsir edilmiştir ve buna Kur’an ilimleri literatüründe “Me’sur” tefsir denilmektedir. Her halükarda İmam Hasan ...
 • Erkeğin kısa kollu gömlek giymesinin hükmü nedir?
  2702
  Taklit Mercilerin fetvası üzere erkeklerin avret yerlerini örtmesi vacip bunun dışında kalan yerleri örtmesi vacip değildir. Ancak giyim tarzı ve bedenin çıplaklığı namahremin günaha düşmesine yol açacağını bilirse hüküm değişir. Her halükarda sünnet erkeğin örfen örtüğü yerleri namahrem karşısında örtmesidir.[1] Buna göre erkeğin hicabı ...
 • Dine dayalı ahlakın manası nedir?
  8974 دین
  Din ve ahlak arasındaki ilişki bağlamında ahlaki değerlerin temelleri hususunda iki genel bakış vardır: 1. Ahlak dinden bağımsız bir disiplindir ve din bir ile ilişkisi yoktur. 2. Ahlak din, iman ve Allah’a inanmayla bağlantı kurmaksızın gerçekleşmez. Batı toplumlarında bu konu geniş ...
 • “Um” olarak adlandırılan Kuran’ın ilk nüshası neredeydi ve nasıl toplatılmıştır?
  2591 Tefsir
  Kuran’ın toplatılmasıyla ilgili üç görüş bulunmaktadır: Kuran’ı Kerim İslam Peygamberi (s.a.a)’in zamanında hazretin denetimi altında kendisi bizzat yazmamış olsa da ilahi hidayet ışığında bir araya getirilmiştir. Elimizdeki Kuran İmam Ali (a.s) tarafından Peygamberi Ekrem (s.a.a)’in vefatından sonra evden dışarı çıkmadığı dönemde bir araya ...
 • Allame Tabatabai gibi alimlerin görüşüne göre ruhun cismaniyet-ul hüdus olmasıyla (bedenle varolması) alem-i zer arasında nasıl bir bağlantı kurulabilir?
  8128 İslam Felsefesi
  Ruhun cismaniyet-ul hüdus olduğuna (bedenle varolduğuna) inanmakla Allame Tabatabai’nin bahsettiği şekilde alem-i zer’e inanma arasında çelişki yoktur. Zira cismaniyet-ul hüdus demek, maddi oluşumla gerçekleşen teklik ve belirgin bir şekilde meydana gelmek demektir. Alem-i Zer’de ki varlıklar, aralarında herhangi bir belirginlik olmadan toplu halde olan varlıklardır. ...
 • Hangi İmam hacca gitmemiştir?
  5119 امام حسن عسکری ع
  İmam Hasan Askeri’nin (a.s) Samerra şehrinde kontrol altında bulunması sebebiyle hac farizasını yapmaktan mahrum kaldığı söylenmiştir ve yanı sıra kendisinin Samerra şehrinden çıktığına dair tarihsel bir bulgu elde mevcut değildir. Ama bununla beraber, kesin bir şekilde böyle bir iddiada bulunulamaz; çünkü bu tespitin aksine bir takım karineler ...
 • Niçin bizim mektepte imamlık makamı babadan oğla irsi olarak geçmektedir?
  6391 Eski Kelam İlmi
  İmamet makamı masum olmak ve bol ilim gibi vasıflara sahip olan kişiye verilir. Bu vasıflara kimin sahip olduğunu yalnız Allah Teala bilir. Bu yüzden imamlar dünyaya gelmeden önce onların isimleri ve özellikleri Allah tarafından Peygambere bildirilmiştir. Ama imamlık veya peygamberlik makamının gereken liyakati taşıdığı için önceki peygamberin soyunda yer ...
 • Niçin Allah bütün insanları Müslüman yaratmadı?
  29467 Eski Kelam İlmi
  Allah Teala insanları Allah’ı tanıyan, tapan, akıl ve düşünce gücüne sahip, irade ve ihtiyar sahibi bir yapıda yaratmıştır. İnsanların hidayeti için de peygamberler göndermiştir. Allah kimseyi kâfir, Hıristiyan, Yahudi… olarak yaratmamıştır. Aksine insan sahip olduğu ihtiyarı kötüye kullanmak ve yaşadığı alan ve koşullar dolayısıyla yanış yola sapmaktadır.
 • Melekler masumiyetten bir derece taşırlar mı?
  5772 Eski Kelam İlmi
  Melek ve ferişteler çok mübarek ve zarif varlıklardır. Onlar Kur’an’da beyan edilen birçok güzel özelliğe sahiptir. Bu özelliklerden biri de onların varlıklarında maddî ve hayvanî sıfat ve özelliklerin bulunmayışı ve esasen günah işleme ve isyan etmeye dönük hiçbir meyil ve güç taşımamalarıdır. Bu nedenle onlar her ...
 • Cin suresinin dokuzuncu ayetinin tefsiri nedir?
  11552 Tefsir
  Müfessirler bu ayetin ve benzeri ayetlerin tefsiri hakkında değişik görüşler ileri sürmüştür. Önceki müfessirlerin birçoğu bu ayetin tefsirinde ayetin zahirinin korunmasında ısrar etmiştir. Ama Alusi, tefsirinde bu tefsirlere eleştiriler yöneltmiş ve onlara cevap vermiştir. “Tefsir-i Fizilal” yazarı gibi bazıları da bu ayet ve benzerleri üzerinden, bunlar bizim ...

En Çok Okunanlar