Gelişmiş Arama
Ziyaret
6995
Güncellenme Tarihi: 2011/04/11
Soru Özeti
Neden biz Şii’yiz ve başka bir mezhebe inanmıyoruz?
Soru
Neden biz Şii’yiz ve başka bir mezhebe inanmıyoruz?
Kısa Cevap

Genel bir sınıflandırmayla din ilahî (vahyanî) ve beşerî diye iki kısma ayrılmaktadır. Din birey ve toplumu yönetmek ve de vahiy ve akıl aracılığıyla insanları yetiştirmek için onlara sunulan inançlar, ahlakiyat, kanunlar ve yasalar mecmuasıdır. İslam sözlükte teslim olmak ve onaylamak anlamındadır. Şia ise takipçi manasındadır. Şiilik mezhebinin diğer mezheplerden üstün oluşu onun “hak olması” nedeniyledir. Her devirde sadece bir din haktır ve Yüce Allah her zaman diliminde sadece bir şeriata sahiptir. Bunun dışında kalan her din ve mezhep batıl ve yalandır veya geçersiz ve tükenmiştir. İslam insanlara gönderilmiş en son ve en kâmil dindir. Yüce Allah İslam dışında başka bir dini kabul etmeyecektir. “Kuşkusuz Allah nezdinde din sadece İslam’dır.” “Her kim İslam dışında bir din seçecek olursa ondan kabul edilmeyecektir.” Şiilik mezhebinin esas ve temeli tevhid, adalet, nübüvvet, imamet ve meadtır. Şia, İslam Peygamberinin (s.a.a) halifeleri sıfatıyla on iki masum imama (a.s) inanmaktadır. Bunların ilki Ali (a.s) ve sonuncusu da Mehdi’dir (a.s). Yüce İslam Peygamberinden (s.a.a) nakledilen hadislerde masum imamların (a.s) sayısı ve adları belirtilmiştir. Şiiler, tüm amel, inanç, ahlak ve ruh hallerini İslam öğretileri ve Kur’an ile Peygamberin buyruklarına göre tanzim eden ve onun emrini Allah’ın emri bilen bir topluluktur. Peygamber-i Ekrem (s.a.a) hayattayken bu lakabı (Şia) müminlerin önderinin takipçilerine vermiştir.  

Ayrıntılı Cevap

Genel bir sınıflandırmayla din ilahî (vahyanî) ve beşerî diye iki kısma ayrılmaktadır.

-Beşeri Dinler: Bizzat beşerin düşünerek kendi için tedvin edip oluşturduğu inanç, ahlak, kanun ve yasalar bütününe denmektedir. Bu yüzden bu din insan hevesinin esiri ve el aracıdır.

-İlahî (Vahyanî) Dinler: İnsanlığın hidayete ermesi, öğretileri aracılığıyla heves ve meylini kontrol etmesi ve özgürlüğünü sağlaması için Allah’ın gönderdiği inanç, ahlak, kanun ve yasalar manzumesine denmektedir. [1] İslam sözlükte teslim olmak ve onaylamak manasındadır. Bu yüzden Kur’an-ı Kerim çağrısını yaptığı dini İslam olarak adlandırmıştır. Bu dinin genel programı insanın âlem ve âlemlerin Rabbine teslim olması [2] ve bu teslim neticesinde bir olan Allah dışında kimseye tapmaması ve O’nun emrinden başkasına uymamasıdır. İslam dini tekâmül ve saadete ulaşmak için en kapsamlı ve en yetkin ilahî din olup Yüce Allah tarafından insanın hidayete ermesi için gönderilmiştir. [3] İslam dinini kabul etmemize neden olan etkenler aşağıdaki delillerden ibarettir:

1. İslam’ın kuşatıcılığı. 2. İslam öğretilerinin selim akıl ile uyuşması. 3. İslam dışındaki diğer dinlerin yetersizliği. 4. Diğer dinlerin tüketim tarihinin sona ermesi ve zaman içinde tahrif edilmeleri. [4]  

Beşere gönderilmiş ilahî ve semavî dinlerin çeşitliliği, enlemsel değil boylamsal bir çeşitlilik arz etmektedir. Bu, yeni dinin önceki dini kaldırması ve onu mükemmelleştirmesi anlamındadır. Yeni dinin gelmesiyle önceki dinin tüketim tarihi sona ermekte, resmiyetten düşmekte ve yerini yeni dine vermektedir. Herkesin yeni dine uyması ve ona iman etmesi gerekmektedir. Bu yüzden kutsal metin ve dinsel ibaretlerde yeni dine iman etmeyenler “kâfir” olarak anılmaktadır. İslam, beşerin hidayete ermesi için gönderilmiş en son ve en yetkin dindir ve Allah İslam’dan başka bir dini kabul etmeyecektir. “Şüphesiz Allah nezdinde din fakat İslam’dır.” [5] “Her kim İslam’dan başka bir din seçerse ondan kabul edilmeyecektir [6] ”. [7] İslam Peygamberinin (s.a.a) öngörüde bulunduğu gibi maalesef Müslümanlar da diğer kavimler ve din müntesipleri gibi değişik ve çeşitli mezheplere ayrılmıştır. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurmuştur: Benden sonra ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Bu fırkalardan birisi kurtulacak, diğer yetmiş iki fırka ise ateşe girecektir.” [8] Bu fırkaların her biri kurtulacak fırka olduğunu iddia etmekte ve bu iddia için de delil öne sürmektedir. Bir fırka dışında geriye kalanların hak üzere olmadığı kesin bir husustur. Kesin deliller esasınca İslam mezhepleri arasında hak mezhep ve kurtulacak fırka On İki İmam Şia’sıdır. Şiilik doğru ve hakiki İslam’ın ta kendisidir. Şia hak ve kurtulacak fırka olduğunu ispatlamak için bir takım delillere isnatta bulunmakta ve onların doğruluğunda ısrar etmektedir. Çünkü bu inanç akıl ve nakilden (Kur’an ve Peygamber (s.a.a) ile Ehli Beytinin (a.s) sünneti) alınmıştır. Şia’nın delillerine değinmeden önce Şia’nın manasına işaret ediyoruz: Şia Arap dilinde taraftar manasındadır. Kur’an-ı Mecid şöyle buyurmaktadır: “ Şüphesiz İbrahim de O’nun taraftarlarından idi.” [9] Istılahta ise Şia, Peygamberin vefat etmeden önce değişik ortamlarda ve bu cümleden olmak üzere on sekiz Zilhacce’de Hicretin onuncu yılında Ğadir Hum bölgesinde büyük bir topluluğun önünde kendi halifesini ve Müslümanların önderini belirlediğine ve onu kendinden sonra siyasî, ilmî ve dinî merci olarak atadığına inanan gruba denmektedir. Rivayetlere göre Peygamber-i Ekrem (s.a.a) hayattayken bu lakabı (Şia) müminlerin önderinin (a.s) taraftarlarına vermiştir. Ali b. Ebi Talib’e işaret ederek şöyle buyurmuştur: “Canımı elinde bulundurana yemin olsun ki bu (Ali) ve taraftarları kıyamet günü kurtuluşa ereceklerdir [10] ”. [11]   Şiilik mezhebinin esas ve temeli tevhid, adalet, nübüvvet, imamet ve meadtır. Şia, İslam Peygamberinin (s.a.a) halifeleri sıfatıyla on iki masum imama (a.s) inanmaktadır. Bunların ilki Ali (a.s) ve sonuncusu da Mehdi’dir (a.s). Yüce İslam Peygamberinden (s.a.a) nakledilen hadislerde masum imamların (a.s) sayısı ve adları belirtilmiştir.

Şia’nın Delilleri

Bu alanda birçok delil bulunmaktadır ve kısa olması için sadece bazılarına işaret ediyoruz:

1. Aklî:

1-1- Lütuf Kaidesi: Bu kaideye göre insanların hidayete ermesi gayesiyle dini tebliğ etme cihetinde peygamber yollamanın Allah’a farz olması gibi , peygamberden sonra da peygamberlerin yolunu sürdürmek için sayılı imamlar atamak da farzdır.

1-2- Yerinde ispatlanmış dinsel öğretiler esasınca [12] Şia, imamın bir takım şartları olduğuna inanmaktadır. Masumiyet [13] , en bilgin olmak ve en üstün olmak bu şartlardandır. Bu sıfatları (özellikle masumiyeti) tanımak insanlar için mümkün değildir ve sadece Allah bu sıfatlardan haberdardır. O halde imamı seçen ve atayan O’dur.

2. Naklî:

2-1- Kur’an:

A- “Sizin dostunuz ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir.” [14] Peygamber (s.a.a) duasında şöyle buyurmuştur: Ey Allahım göğsümü ferah tut, işleri bana kolay kıl ve arkam sağlam ve güçlü olması için ailemden Ali’yi vezirim yap.” Bunun üzerine Cebrail nazil oldu ve Peygambere (s.a.a) oku dedi. Peygamber (s.a.a) neyi okuyayım dedi. O da “Sizin dostunuz ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir, ayetini oku dedi. Yani Allah ve Resulü (s.a.a) insanlara yönelik velayet taşıdıkları gibi Ali (a.s) de taşımaktadır. [15]

B- Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; elçiye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de.” [16] Emir sahiplerinden maksat, İslam toplumunun maddî ve manevî önderliğinin tüm hayat alanlarında Allah ve Peygamber (s.a.a) tarafından kendilerine verildiği masum imamlardır ve onlardan başkalarını kapsamamaktadır. [17] “Yakın akrabalarını uyar.” [18] “Ey peygamber Rabbinden sana indirileni bildir ve bunu yapmazsan görevini yapmamış olursun.” [19] “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim” [20] “Ey Ehli Beyt! Gerçekten Allah, sizden kiri (günah ve çirkinliği) gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister.” [21] Bu ayetler ve bu hususta belirtilen başka birçok ayet bu konuya işaret etmektedir. [22]

2-2- Sünnet:

Peygamber (s.a.a) tarih ve rivayetlerin açıkça belirttiği üzere her zaman Ali’yi (a.s) kendi vasi ve halifesi olarak tanıtmaktaydı. Biz numune olarak sadece birkaç tanesine işaret ediyoruz:

A- Yevmu’d-Dar Hadisi: Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Bu benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir. Onun sözünü dinleyin ve kendisine itaat edin.” [23]

B- Güvercin Hadisi: “Allah Resulü (s.a.a) için cennetten kızartılmış bir güvercin getirildi. Peygamber, Yüce Allah’tan yanındaki en sevgili yaratığın kendi yanına gelmesini istedi. Allah beni muvaffak kıldı ve ben Peygamberin yanına geldim ve o güvercini beraber yedik.” [24]

C- Yakınlık Hadisi: Peygamber şöyle buyurdu: “Ey Ali senin bana yakınlığın Harun’un Musa’ya yakınlığı gibidir, ama benden sonra bir peygamber yoktur.” [25]

D- İki Emanet Hadisi: Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ben aranızda iki emanet bırakıyorum. Bunlardan birisi, diğerinden daha büyük olup gökten yere uzanan Allah’ın kitabıdır. Diğeri ise itretim olan Ehli Beytimdir. Kevser havuzunda bana ulaşıncaya dek bu ikisinin birbirinden ayrılmayacağı bana bildirilmiştir.” [26]

E- Ğadir Hum Hadisi: Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu: Ben kimin dost ve rehberi isem Ali onun dost ve rehberidir. Peygamber bu sözü üç defa ve bazı hadis aktarıcılarına göre ise dört defa tekrar etmiş ve ardından göğe bakarak şöyle buyurmuştur: Ey Allahım onun dostunu dost ve düşmanını düşman edin, onu seveni sevdir ve sevmeyeni sevgisiz kıl, yarenlerine yardım et ve kendisini terk edenleri yardımından mahrum kıl, hakkı onunla beraber kıl ve hakkı ondan ayırma. Ardından şöyle buyurdu: Biliniz ki burada hazır olanların tümü bu haberi burada olmayanlara bildirmekle görevlidir.” [27]

Mezkûr hadisler bu hususta nakledilen hadis pınarından bir damladır. O halde Şiiler tüm amel, inanç, ahlak ve ruh haletlerini İslam öğretileri esasınca tanzim eden ve Peygamberin buyruklarından dışarı çıkmayan bir topluluktur. Onlar Peygamberin emrini Allah’ın emri bilmekte, Kur’an ve Allah Resulü’ne uymakta [28] ve Allah Resulü’nün peygamberliğini Ali b. Ebi Talib’in (a.s) vasilik ve hilafetiyle birlikte defalarca ilan ettiğine inanmaktadırlar. Daha fazla bilgi için aşağıdaki başlıklara müracaat edebilirsiniz:

Kur’an, İslam’ın Manası Ve Müslümanlar, s. 6348 (site: 6538) .

İslam’ın Hakkaniyetinin Delilleri, s. 3371 (site: 3636) .

İslam’ı Kabul Etme Delilleri, s. 1147 (site: 1168).     [1] Cevadî Amulî, Abdullah, İntizar-ı Beşer Ez Din, s. 24 ve 26.

[2] “Ey iman edenler! Hepiniz topluca barış ve güvenliğe (İslâm’a) girin.” (Bakara, 208).

[3] Maide, 3.

[4] Daha fazla bilgi için “İslam’ı Kabul Etme Delilleri, s. 1147 (site: 1168)” başlığına müracaat edin.     

[5] “Şüphesiz Allah katında din İslam’dır.” (Ali İmran, 19).

[6] “Kim İslâm’dan başka bir din ararsa, (bilsin ki o din) ondan kabul edilmeyecektir.” (Ali İmran, 85).

[7] Daha fazla bilgi için indeks 277’ye müracaat edin.

[8] Saduk, Hisal, s. 585.

[9] Saffat, 83.

[10] Celaluddin Suyuti, Darru’l-Mansur, c. 6 , Beyyine suresinin yedinci ayetinin tefsiri (Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar).

[11] Şia Pasoh Midehad, s. 22-23.

[12] Şia’nın kelam kitaplarına müracaat edin. Bu cümleden olmak üzere Keşfü’l-Murad, Bab-ı İmamet, Şerait-i İmam’a bakın.

[13] Daha fazla bilgi için Bakara suresinin 124. ayetinin tefsine müracaat edin.

[14] Maide, 55.

[15] “Sizin dostunuz ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir.” (Maide, 55). Mecmeu’l-Bahreyn ve diğer kitaplarda Abdullah b. Abbas’tan şöyle nakledilmiştir: Bir gün o Zemzem Kuyusu kenarında oturmuş ve Peygamberin dilinden halka hadis nakletmekteydi. Aniden başında sarık olan yüzünü örtmüş bir adam yaklaştı ve İbn. Abbas’ın Peygamberden (s.a.a) her defa hadis naklettiğinde o da Allah Resulü (s.a.a) şöyle buyurdu diyerek başka bir hadis nakletmeye başladı. İbn. Abbas kendisini tanıtmasını ondan istedi. O yüzünü açtı ve ey insanlar her kim beni tanımıyorsa bilsin ki ben Ebuzer’im. Bu kulaklarımla Allah Resulü’nden duydum ve eğer yalan söylüyorsam kulaklarım sağır olsun. Bu gözlerimle hadiseyi gördüm ve eğer yalan söylüyorsam her ikisi de kör olsun. Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu: “Ali iyilerin önderi ve kâfirlerin katilidir. Her kim ona yardım ederse Allah ona yardım eder ve her kim ona yardım etmekten el çekerse Allah ona yardım etmekten el çeker.” Sonra Ebuzer devam ederek şöyle dedi: Bir gün Allah Resulü (s.a.a) ile birlikte mescitte namaz kılıyordum. Bir dilenci mescide girdi ve oradakilerden yardım istedi, ama hiç kimse ona bir şey vermedi. O da elini göğe doğru kaldırarak şöyle dedi: Ey Allahım sen şahit ol, ben senin peygamberinin mescidinde yardım diledim, ama hiç kimse bana yardım etmedi. Bu esnada Ali (a.s) rüku halindeydi ve sağ elindeki küçük yüzüğü işaret etti. Dilenci yakınlaştı ve yüzüğü onun elinden çıkardı. Namaz kılma halinde olan Peygamber (s.a.a) bu hadiseyi gördü ve namazını tamamladıktan sonra göğe başını kaldırarak şöyle buyurdu: Ey Allahım kardeşim Musa senden ruhunu engin kılmanı, işleri kendine kolay yapmanı ve halkın sözlerini anlaması için dilinin düğümünü çözmeni talep etti. Aynı şekilde Musa, kardeşi olan Harun’u kendisine yaver ve yardımcı kılmanı ve de onun vesilesiyle gücünü artırmanı ve işlerinde onu ortak etmeni istedi. Ey Allahım ben senin elçin ve seçtiğin kimseyim. Göğsümü engin kıl, işleri bana kolaylaştır ve arkamın güçlenmesi ve sağlam olması için ailemden Ali’yi yardımcım kıl. Ebuzer şöyle nakletmektedir: Peygamberin (s.a.a) duası daha tamamlanmadan Cebrail nazil oldu ve Peygambere oku dedi. Peygamber (s.a.a) neyi okuyayım dedi. O da “sizin dostunuz ancak Allah'tır ve Peygamberidir ve inananlar, namaz kılanlar ve rükû ederken zekât verenlerdir” ayetini oku dedi… (Tefsir-i Numune, c. 4, s. 422).         

[16] Nisa, 59. Tüm Şia müfessirler emir sahiplerinin masum imamlar olduğu ve İslam toplumunun maddî ve manevî tüm yaşam alanlarındaki önderliğin Allah ve Peygamber (s.a.a) tarafından kendilerine verildiği ve de onlardan başkasını kapsamadığı hususunda görüş birliği içindedirler. Elbette onlar tarafından bir makama atanmış ve İslam toplumunda bir görev üstlenmiş kimselere belirli şartlar çerçevesinde itaat etmek lazımdır. Bu onların emir sahipleri oldukları için değildir, emir sahiplerinin temsilcileri olmaları nedeniyledir.  

[17] Tefsir-i Numune, c. 3, s. 436.

[18] Şuara, 214.

[19] Maide, 67.

[20] Maide, 3.

[21] Ahzab, 33.

[22] Allame Hilli, Hz. Ali’nin (a.s) imameti için bin delil ve muhaliflerin şüphelerini iptal etmek için de bin delil getirmiştir. "ذا الکتاب الموسوم بکتاب الألفین الفارق بین الصدق و المین فأوردت فیه من الأدلة الیقینیة و البراهین العقلیة و النقلیة ألف دلیل على إمامة سید الوصیین علی بن‏أبی طالب أمیر المؤمنین ع و ألف دلیل على إبطال شبه الطاعنین و أوردت فیه من الأدلة على باقی الأئمة ع ما فیه کفایة للمسترشدین" (Elfeyn kitabının mukaddimesi).

[23] Tefsir-i Numune, c. 15, s. 372.

[24] Saduk, el-Hisal, c. 2, s. 580.

[25] Rovza-i Kafi, Tercüme-i Kemeri, c. 2, s. 182.

[26] Keşfü’l-Ğumme, Tercüme ve Şerh-ı Zevarei, c. 1, s. 44.

[27] Tefsir-i Numune, c. 5, s. 12.

[28] “Allah’a ve elçiye itaat edin” (Muhammed, 33) ve “Elçinim size verdiğini alın” (Haşr, 7) ayetleri gereği.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Allah-u Teâlâ’nın hilesinin anlamı nedir?
  8427 Tefsir 2012/06/11
  Arap lügatinde hile (mekr), bir kimseyi hedefin­den (hedef iyi ya da kötü olsun) alı koymaktır. Bu anlam esasınca hile her zaman ve her yerde kötü değildir. Bu kelimenin Allah-u Teâlâ’ya nispet verilmesi, zararlı komployu hünsa etmek anlamındadır ve bozguncular hakkında kullanıldığında, programları ıslah etmenin önünün ...
 • Eğer Muaviye kâfir idiyse o halde neden İmam Hasan Mücteba (a.s) onun ile barış yaptı ve hilafeti ona devretti?
  10938 Masumların Siresi 2010/08/22
  Muaviye, Ehli Sünnet kitaplarının tanıklığıyla şeriat karşıtı işlere ve şarap içmek, “iki bayram” namazı için ezan okutmak bidati ve Cuma namazını Çarşamba günü kılmak gibi birçok bidate mürtekip olmuştur. Bu nedenle ona karşı hiçbir müsamaha ve tolerans gösterilemez. Öte taraftan tarihin tanıklığıyla İmam Hasan’ın (a.s) Muaviye ...
 • Acaba Rüşvet Yemek Haram mıdır?
  10709 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/07/21
  Rüşvet etimolojik olarak “r-ş-v” kökünden gelme ve Arapça bir kelimedir. Kelimede bulunan “r” harfı feth (e), dam (u) ve kesr (i) (yani reşeve, rüşeve ve rişeve) olmak üzere üç şekilde kullanılmıştır. Bu kelime müfrettir ve onun cemi “reşa” veya “rişa” şeklindedir. Farsçada mozd (el emeği)
 • Tefsir-i bi-Rey ile entelektüelsel bir görüşten (güvenir (müvassak) haber-i vahit) yararlanarak yapılan tefsir arasında fark nedir?
  8468 Tefsir 2012/07/21
  Bazı ilimlerin Kur’anla irtibatı öyle bir şekildedir ki onlar olmaksızın Kur’an ayetlerini tefsir ve tahlil etmek imkansızdır. Sarf ilmi, nahiv ilmi, meani, beyan lügat vb. ilimler gibi. Dolayısıyla müfessir olan bir kimse Kur’anın daha iyi anlaşılması için etkili olan ilimlerde uzman olmalıdır. Kur’anı kerimde “am-has, mutlak-mukayet, nasih-mensuh” ...
 • Ye’cüc ve Me’cüc kavmi kimlerdi? Onların akıbeti ne oldu? Zülkarneyn’in onlar karşısında yaptıkları neydi?
  9366 Tefsir 2010/11/27
  Bu husustaki Kur’an ayetleri ve Tevrat’taki konular bütününden ve de tarihi verilerden anlaşıldığı kadarıyla bu topluluk Kuzey Asya bölgesinde yaşamakta olup güney ve batıya vahşi saldırılarıyla facia yaratmıştır. Zülkarneyn setinin kapatılmasıyla onların saldırıları büyük bir müddet sona ermiştir, ama ahir-i zamanda yeniden döneceklerdir. Bazıları vuku bulan ...
 • 1- Bir Sünni erkeği nasıl şia mektebiyle tanıştırabiliriz? 2- Şia bir kız Sünni bir gençle evlenebilir mi?
  18810 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2009/02/28
  Hem şia hem sünni müslümandırlar. İnanç, şer’i hükümler ve diğer konularda ortak yönleri çok fazladır. Elbette inkâr edilmeyecek bir takım faklı inanç ve görüşlere de sahiptirler. Ancak bu farklı görüşler, aralarında ihtilaf ve düşmanlığa yol açmamalı ve İslami kardeşlik temeline halel getirmemelidir.Bunun yanı ...
 • Erkeğin küpe takması caiz midir?
  24881 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2007/11/05
  Erkeklerin ziynet eşyalarından kullanmadaki İslam’ın kural ve ölçüsü iki şeyden ibarettir:1. Ziynet eşyasının altından yapılmamış olması. Çünkü altın takmak süs olsun veya olmasın erkeklere haramdır.2. Kadınlara mahsus olan ziynetlerden olmaması.Buna göre eğer bir bölge veya şehirde küpe kadınlara özgü bir ziynet sayılmazsa altından yapılmadığı takdirde ...
 • Naiplikle yapılan ibadetler, ibadetleri satın almak gibi değil midir?
  5887 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/05/27
  Kanun eksenli her toplumda ve her kanun koyucunun görüşünde asıl kanunların uzantısında bir takım kanunların bulunması kesin bir husustur. Asıl kanunlardan sonraki merhalede yer alan kanunlar, kanundan kötü yararlanmanın caiz oluşu manasına gelmez. Namaz, oruç ve hac gibi yükümlülükleri her şahsın kendi hayatı döneminde ve yaşarken yapması ...
 • Acaba bebek giysi takımı almak için yatırım yapılan paraya ve hakeza! Yatırım için satın alınmış olan arsa ve apartmana humus düşer mi?
  5528 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2012/03/12
  Tüm taklidi mercilerin fetvasına göre eğer içinde oturacak eviniz varsa, arsa ve apartmanı da kendi maaşınızdan ve kendi işinizden kazandığınız parayla, sermaye etmek ve onun karından yararlanmak için satın almışsanız ona humus taalluk eder. Ama eğer içinde oturacak eviniz yok ve variyetinizin azlığı nedeniyle arsa ve apartmanı ...
 • Muta hakkında rivayet edilen bütün rivayetler güvenilir midir?
  10412 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2012/02/19
  Kuranı kerimde geçici evliliğin caiz oluşu ilan edilmiş olan islami sünnetlerdendir. Bu sünneti hasene, Peygamber Efendimiz (s.a.a) zamanında ve birinci halifenin halifelik süresinde ve ikinci halifenin döneminin belirli bir kesiminde de İslam toplumu içinde uygulanılıyor. Bu durum ...

En Çok Okunanlar