Gelişmiş Arama
Ziyaret
40181
Güncellenme Tarihi: 2008/05/14
Soru Özeti
Şeytanın çocukları var mı ve onlar da lanetlenmişler mi?
Soru
Şeytanın çocukları var mı ve onlar da lanetlenmişler mi?
Kısa Cevap

Şeytan’ın kendisine yardım eden çocukları vardır ve bütün çocukları onun yolunu devam ettirmektedirler ve Hz Resulullah ile beraber yaratılan ve O hazretin Müslüman yaptığı şeytanın dışında kalan çocuklarının hepsi de lanetlenmiş ve kovulmuşlardır.

Ayrıntılı Cevap

Şeytan da tıpkı insanlar gibi çocuklara sahiptir. Bu konu hem Kuran da hem de rivayetlerde açıklanmıştır. Kuran’da şöyle buyrulur: “ Şimdi siz, benden ayrı olarak onu ve onun soyunu dostlar mı ediniyorsunuz? Oysa onlar sizin düşmanınızdır.”[1]

Allame Meclisi, Biharu’l Envar kitabının “Essema vel Âlem” adlı bölümünde şöyle diyor: “ Bir rivayette Allah Teâlâ’nın şeytana şöyle buyurduğu anlatılır: “ Sana da, Âdem’e verdiğim gibi çocuk vereceğim ve her Âdemoğlunun, kendisiyle beraber dünyaya gelen bir şeytanı vardır.”[2]

Şeytanın çocukları da tıpkı şeytan gibi insan neslini saptırmak için dünyaya gelir ve şeytanın yolunu devam ettirirler. O halde açıktır ki bu şeytanları da lanet kapsar. Elbette şeytanın soyundan olup çok nadir olsa da Müslüman olanların dışında, yaklaşık hepsi lanetlenmiş ve kovulmuşlardandır.

Allame Meclisi yine bu kitabında şöyle buyurur: “ Acaba sizin de bir şeytanınız var mı? şeklinde Resulullah’a arz ettiler, O hazret şöyle buyurdu: “ Evet ancak Allah Teâlâ’nın yardımıyla, şeytanımı Müslüman yaptım.”[3]

Konuyla ilgili olarak bir takım noktaların hatırlatılması yararlı olacaktır:

1- Kur’an’da söz konusu edilen “şeytanın nesli” [4] ve “şeytanın kabilesinin”[5] insanlar üzerindeki güç ve velayeti bir genel kural değildir bu bazı kişiler veya bazı durumlar için geçerli olan cüzi bir olgudur. Örneğin bunlardan birinin, bazı insanlar üzerinde tasarruf ve velayetinin olması yanında, bazıları üzerinde tasarruf ve velayeti yoktur ve ya bazı amellere dehalet ederken bazı ameller üzerinde etkili değildir. Her halukarda diğer şeytanların etkinliği büyük şeytan olan İblis’in etkinliği iledir.[6]

2- Asıl şeytan (İblis) cinler tayfasındandır[7] ve Kur’an da bir yerde şeytan için nesil karar kılındığı[8] başka bir yerde ölüm ile nispetlendirilmesinden cinler arasında da çoğalmanın olduğunu anlayabiliriz[9] zira ölüm ve neslin karar kılındığı her canlının, aynı zamanda çoğalması da gerekir. Burada, acaba cinlerin çoğalması tıpkı insan ve diğer canlılar gibi cinsel birleşme yoluyla mıdır? Yoksa başka bir şekilde mi? Sorusu cevapsız kalmıştır ve Kuran ayetlerinden bir şey anlaşılmamaktadır.[10][1] Kehf Suresi 50.

[2] Essema vel Alem kitabının tercümesi sh 243.

[3] Aynı kitap sh 254.

[4] Kehf Suresi 50.

[5] “Çünkü o ve kabilesi, sizin onları göremeyeceğiniz yerden sizi görürler. Biz şeytanları, inanmayanların dostları yaptık.” Araf Suresi 27.

[6] El Mizan’ın Tercümesi cilt 12, s 63.

[7] “ Meleklere Âdeme secde edin! Demiştik; secde ettiler, yalnız İblis etmedi. O cinlerdendi.” Kehf Suresi 50.

[8] Kehf Suresi 50.

[9] “ Kendilerinden önce geçen insan ve cin toplulukları arasında (azabın içinde) bulunacaklardır.” Ahkaf Suresi 18.

[10] El Mizan Tercümesi c 12, s 226.

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Terörist olarak itham edilme ve suçlamalara konu olma korkusuyla Amerika’da bir kadın örtünmeye riayet etmeyebilir mi?
  5010 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/09/22
  Büyük taklit mercilerinin bürolarından şimdiye dek aşağıdaki cevaplar elde edilmiştir:Hz. Ayetullah Uzma Hamaney’in (Ömrü uzun olsun) Bürosu: Sorudaki farzda caiz değildir. Hz. Ayetullah Uzma Mekarim Şirazi’nin (Ömrü ...
 • Tanrının bir enerji olduğunu söylemekteler, bu doğru mudur?
  10729 Eski Kelam İlmi 2010/07/24
  Yüce Tanrı zorunlu varlık, âlim ve irade sahibidir. O, her türlü ihtiyaç, sınırlılık ve eksiklikten arı ve münezzehtir. Ama enerji eksiklik, ihtiyaç ve sınırlılıkla eşdeğer olup ilim ve iradeden yoksun bir varlıktır. Enerjinin özellikleri ile Yüce Tanrının sıfatları arasında yapılan mukayeseden Tanrının enerji ...
 • Meni sıvısı kemiğin imik sıvısının üretimi ve bedenin diğer işleri için faydalıdır. Böyleyken evlenirsem bu sıvı heder olmaz mı ve bunu korumam gerekmez mi?
  23185 Pratik Ahlak 2010/09/22
  Yanıtın açıklığa kavuşması için ilkönce mastürbasyon günahının bazı manevî ve cismanî zararlarını hatırlatıyoruz:1- Manevî Zararlar1-1- Mastürbasyon günahı insanın Allah’tan uzaklaşmasına neden olur; öyle ki diriliş gününde Yüce Allah bu günahı işleyenlere ne bakacak ve ne de ...
 • Yok olmak mümkün mü?
  9794 Diraytü’l-Hadis (Hadis Etidü) 2009/08/25
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Tek başıma (furada) kıldığım farz namazı tekrar cemaatle kılabilir miyim, kılabiliyor isem farz niyetini yapmalıyım yoksa müstahap niyetini mi?
  4516 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/09/21
  Günümüzdeki fakihler bu bağlamda şöyle buyurmuşlardır: “Cemaat namazı kılındığı zaman namazını tek başına (furada) kılmış olan kimseler tekrar namazlarını cemaatle kılmaları müstahaptır. Eğer daha sonra önceki nazmının batıl olduğunu anlarsa ikinci namazı kendisi için kâfidir”.
 • Şia ve Sünni arasındaki fark nedir?
  10092 شیعه و دیگر مذاهب 2015/06/29
  Her ne kadar bu konu hakkındaki bahis çok geniş olsa da kısa olarak Ehlisünnet veya Ehlisünnete mensup bir grubun karşı olduğu Şia’nın görüşlerini iki aşamada yani inanç ve hükümler boyutunda zikredebiliriz: A. İnanç Aşaması: Şia, Allah’ın sıfatlarının aynı zatı olduğuna, Allah’ı dünyada ve ahirette görmenin mümkün olmadığına, ...
 • İnsanın yaratılış hedefi nedir?
  8726 Yeni Kelam İlmi 2008/08/12
  Yahova şahitleri, Hıristiyanlığa ait bir fırkadır ve insanın yaratılış hedefi, Allah’ın isim ve sıfatlarının âlemdeki tecellisi, insan ve din hakkında sapık görüşleri vardır. Yaratılışın hedefi, Allah’a ibadet edilmesi içindir ve bir eğitim kurumundaki hedeflerin gerçekleşmesi için bütün öğrencilerin uzmanlık derecesine ulaşması gerekmediği gibi yaratılış hedefinin de gerçekleşmesi için bunun bazı ...
 • İcazı nasıl tarif edilir ve nasıl ispatlanır?
  8841 Kur’anî İlimler 2011/02/14
  Mucize inkarcılara meydan okumakla birlikle olan ve peygamberlik iddiasını destekleyen harikulade bir iştir. Harikulade iş yani bilinen ve alışılan doğal işleyişin dışında bir olgunun gerçekleşmesi.Mucizenin harikulade olduğu onun nedensellik kuralının dışında olduğu anlamına gelmez ve mucize sebepleri yok saymayı ifade etmez. Çünkü Sebep- sonuç kuralı bizzat Kur'an'ın ...
 • Dinden uzaklaşan birini yeniden nasıl kazanabiliriz?
  24995 Pratik Ahlak 2010/04/07
  Bu sorunun kısa cevabı yoktur. Ayrıntılı cevap seçeneğini tıklayınız. ...
 • Tevrat ve İncil’de beş ferdin isimleri zikredilmiş midir?
  22754 Eski Kelam İlmi 2010/11/08
  Bazı hadislere göre Peygamber-i Ekrem (s.a.a), İmam Ali (a.s), Hz. Zehra (a.s), İmam Hasan (a.s) ve İmam Hüseyin’den (a.s) ibaret olan aba ehli beş ferdin isimleri İncil ve Tevrat’ta zikredilmiştir. Bu cümleden olmak üzere İmam Rıza’nın (a.s) Caslik (kilise önderlerinden bir fert) ve Rasu’l-Calut (Yahudilerin önderi) ...

En Çok Okunanlar