Gelişmiş Arama
Ziyaret
5317
Güncellenme Tarihi: 2010/09/22
Soru Özeti
Kur'an'da namazın genel hükmü açıklanmıştır, ancak imametten genel olarak da söz edilmemiştir. Kur'an'dan imametin hak olduğuna dair bir kaynak verebilir misiniz?
Soru
Siz imameti namaza benzetmişsiniz ve namazın da kaç rekat olduğunun Kur'an'da açıklanmadığını ileri sürmüşsünüz. Ancak Kur'an'da namazın temeli yer almış yani "namaz kılın" diye emredilmiştir. ve Allah ittifak edilen konuları yerine getirin diye buyurmuştur. Namazın rekatının sayılarında ittifak söz konusudur ve kimsenin bu konuda şüphesi yoktur. Ancak imametten Kur'an'da genel olarak bile söz edilmemiştir. Siz Kur'an'dan imametin hakkaniyeti için bir kaynak gösterebilir misiniz?
Kısa Cevap

Kur'an'da bir çok ayet imamet konusuna değinmiştir. Allame Hilli, El-Feyn adlı eserinde ve Allame Meclisi, Biharu'l-Envar adlı eserinde bu ayetleri genişçe açıklamışlardır. Bu ayetlerden bazı örnekleri şöyledir: Tebliğ ayeti, velayet ayeti, ulu'l-emir ayeti ve sadıkın ayeti.

Ayrıntılı Cevap

Kur'an ilahi kanunlar içeren insanı eğitme kitabıdır; İlahi hidayet ve irşat kitabıdır. Bu kitapta inanç, ahlak ve amel ile ilgili programlar yer almıştır.

Kur'an, genelde ve özellikle ahkam ile ilgili konularda genel çerçeveleri açıklamakla yetinmiş ve ayrıntıları açıklamayı Peygamber ve onun vasilerine yani gerçek müfessirlere bırakmıştır. Örneğin namaz, oruç, zekat hac ve… diğer ameller. İmamet de bu türdendir. Onun genel çerçevesi Kur'an'da açıklanmıştır.

Bu sorunun cevabını önceden vermiş olduğumuza nazaran bu kısa açıklamadan sonra sizi arşivde bulunan ve önceden verdiğimiz cevaplara başvurmaya davet ediyoruz:

Kur'an-i Kerim'de bir çok ayet örneğin Tebliğ ayeti (Maide, 67), velayet ayeti (Maide, 55); Ulu'l-emr ayeti (Nisa 59) Sadikin ayeti (Tevbe 119), imametle ilgilidir ve nüzul sebepleri imamet konusudur.

Allame Hilli el-Feyn[1] adı altında bir kitap telif etmiş ve Hz. Ali'nin imameti hakkında 1000 delil zikretmiş ve 1000 delille de bu konudaki şüpheleri reddetmiştir. Bu kitabın birinci bölümünde Kur'an ayetlerine yer verilmiştir.

Biharu'l-Envar kitabının yedinci cildinin sekizinci bölümü İmamlar hakkında nazil olan ayetleri ayrılmıştır.[2]

Geniş bilgi edinmek için bu sitede bulunan aşağıdaki cevaplara baş vurun:

Kur'an ve Hz. Ali'nin imameti 1817

İmametin Kur'an ile ispatı 4729

Hz. Ali'nin imameti 7554

Hz. Ali'nin imametini ispat etmek 1162


[1] Hilli Hasan b. Yusuf, Daru'l-Hicre, Kum, 1409

[2] Allame Meclisi Biharu'l-Envar, 7. Cilt

Diğer Dillerde Soru Tercümesi
Yorumlar
yorum Sayısı 0
Lütfen soruyu doğru giriniz
örnek : Yourname@YourDomain.com
Lütfen soruyu doğru giriniz
Lütfen soruyu doğru giriniz

Konusal Sınıflandırma

Rastgele Sorular

 • Bazı ayetlerde insanlara şefaat edilmeyeceği buyurulmuştur. Bundan maksat berzah alemi midir?
  9964 برزخ 2013/02/14
  Şefaat Kur’an da üç gruba ayrılmıştır. Bu üç gruptaki ayetlerin hepsini birden ele aldığımızda Allah’ın dışında kimsenin kendi başına şefaat edemiyeceği, Allah’tan başkaları şefaat edeceklerse bu da Allah’ın izniyle olacağı anlaşılmaktadır. Ayet ve hadislerden, şefaatin yalnızca kıyamette olmayacağı, berzahta da şefaat edileceği çıkmaktadır. ...
 • Hac amellerini müstehap gusül ile yapmak caiz midir?
  5235 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/17
  Başta hatırlatılmalıdır ki; namaz için yeterli olan her temizlik (abdest, teyemmüm, müstehap gusül, …), temizlik ile yapılması gereken hac amelleri için de yeterlidir. Bundan dolayı ilkönce birkaç noktayı belirtmek gerekmektedir:1. Farz gusül ile namaz veya abdest gerektiren hac amelleri gibi fiiller yerine getirilebilir mi?2. Müstehap gusüller bu ...
 • Kur’an’ın hidayeti muttakiler için midir? Eğer böyleyse burada bir sorun yok mudur?
  8357 تاريخ بزرگان 2012/08/22
  Kur’an’da hidayeti muttakiler için bilen ayetler karşısında Kur’an-ı Kerim’de hidayet, zikir ve semavi kitaplar ve Kur’an’ı tüm insanlar için bilen ve bunları salt müminlere özgü bilmeyen başka ayetler de mevcuttur. Kur’an genel hidayet hakkında şöyle buyurmaktadır: Ramazan ayı Kur’an’ın insanları hidayete erdirmek için içinde hidayet nişaneleri bulunarak ...
 • Şahitlerin şahitlikten vazgeçmeleri veya şahitlerin yalancı olduğu ispatlanılırsa kısas sakıt oluyor mu?
  6812 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2011/08/30
  Öldürme eylemini tesbit etmenin yollarından birisi şahitlerin şahitliğidir. Eğer akıllı, buluğ çağına ermiş ve adil iki kişi kasten yapılmış bir katle şahitlik ederlerse kasti öldürme olayı tesbit ediliyor ve dolayısıyla kısasta olanaklı olacaktır.[1] Eğer hâkim hüküm verdikten sonra hâkimin huzurunda (şahitliklerine dayanarak ...
 • Bilal evlenmiş midir, yoksa evlenmemiş midir? Eğer evlenmiş ise çocuğu veya çocukları var mıdır?
  5366 تاريخ بزرگان 2010/09/04
  Tarih kitaplarında Bilal’in evliliği hakkında bilgi bulunmaktadır. Örneğin peygamberin ısrarı ile beni Kenan kabilesinden bir kadınla evlenmiştir.[1] Bir başka yerde de beni Zühre kabilesinden bir kadınla evlendiği nakledilmiştir.[2] Bir başka kaynağa göre de ...
 • Kendini savunmak için birini yaralayan ya da öldüren kimsenin şer’i hükmü nedir?
  17512 Hukuk ve Şer’I Hükümler 2010/10/07
  Anlaşmazlıklarda insanın anlaşamadığı kimseyle kavga etmeye ve ona fiziki zarar vermeye hakkı yoktur.[1]İslama göreanlaşmazlıkları gidermenin ve hakları almanın tek yolu iyi niyetli insanlara veya İslami yargıya başvurmaktır. Dolayısıyla hak sahibi biri, hakkını zayi eden kimseyle kavga eder, yaralar vb. şekillerde ona zarar verirse zarar ...
 • Kur’an’da kötümserliğin anlamı nedir?
  11356 Pratik Ahlak 2011/11/12
  Kötümserlik, içsel bir halet olup çok kötü bir sıfattır ve çeşitli açılardan incelenebilir. Zira bireysel, toplumsal, ruhi, cismi, uhrevi ve dünyevi birçok menfi etkileri vardır. İslam kaynaklarında kötümserliğin etki ve sebeplerinin açıklanmasının yanı sıra, bu hastalığın tedavi yolları da zikredilmiştir. ...
 • Münafıklar ruhları çağırarak Müslümanlara sorun çıkarabilirler mi?
  6267 Eski Kelam İlmi 2009/09/22
  Ruh çağırmak ve ruhlarla irtibata geçmek mümkün bir şeydir; yani akli yönden imkansız değildir ve ruhla irtibat kuranlar olabilir. Evliyalar ve nefislerine çok riyazet çektiren kimseler dışında galiba kimse bu işi yapamaz. Münafıklar kibirli, kendilerini beğenmiş ve nefislerinin esiri insanlar olduklarından riyazet çekmeye de güçleri yoktur. ...
 • Siffin ve Nehrivan savaşlarının vuku bulmalarının amilleri nedenlerdi?
  8505 تاريخ کلام 2012/04/07
  Muaviye Hz. Ali’nin (a.s.) Osman'ın öldürülmesine neden olan eyleme katıldığını bahane ederek Hz. Ali'ye biat etmekten kaçınıp ona karşı baş kaldırması, Siffin savaşını çıkartan en önemli nedendir. Müminlerin Emiri Hz. Ali, kamil surette zaferi kazanma eşiğine geldiği sırada, savaş Amr b. As'ın kurduğu hileyle sonuçlandı. Hakemeyn olayı ...
 • “Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir” şeklindeki ayetin anlamı nedir?
  28666 انسان و اختیار 2015/06/18
  Kelam ilminde insanın kendiişlerinde ihtiyar sahibi olduğu gerçeği kesin delillerle ispat edilmiştir. Kuranın öğretileri de bu hakikatten farklı değil ve bu hakikati teyit ediyor. Ancak şu var ki kuranın bazı ayetleri diğer bazılarını tefsir ediyor konumda olduğunu bilmek lazım. Dolayısıyla ayetlerin gerçek anlamlarını elde edebilmek için konuyla ...

En Çok Okunanlar